«ЫМУНУН ИЛИМИЙ-ИННОВАЦИЯЛЫК БОРБОР КАТАРЫ ПОЗИЦИЯСЫН БЕКЕМДЕЙБИЗ»

 • 11.06.2021
 • 0

Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин ректору кызматындагы ишмердүүлүгүм шайлоонун жыйынтыгында тандалышым менен 2020-жылдын декабрынан башталды. Биздин жогорку окуу жайдын тарыхы 1940-жылдын 13-июнунда эки жылдык Мугалимдер институтунун уюшулушу менен башталып, анын базасында Пржевальск педагогикалык институтунун ачылышы менен уланган. 1992-жылдын декабрында окуу жай Ысык-Көл мамлекеттик университети болуп түзүлүп, окумуштуу, агартуучу жана коомдук ишмер Касым Тыныстановдун ысымы берилет. Ошентип, 2020-жылы университетибиз өзүнүн 80 жылдык тарыхын белгиледи. Ушул жылдар аралыгында университет учурда өлкөбүздүн баардык тарабында ийгиликтүү эмгектенип жаткан ар түрдүү кесиптеги кадрлардын устаканасы болуп калды.

"ЫМУНУН ИЛИМИЙ-ИННОВАЦИЯЛЫК БОРБОР КАТАРЫ ПОЗИЦИЯСЫН БЕКЕМДЕЙБИЗ"

Бүгүнкү күндө жогорку окуу жай учурдун чакырык, талаптарын эске алуу менен өнүгүүнүн алдыдагы жолун аныктоонун алдында турат. Эң маанилүү милдеттерибиздин бири болуп учурда жана жакынкы келечекте билим берүү тармагында, экономикада, бизнесте, социалдык чөйрөдө талап кылынуучу адистерди даярдоо саналат. Мына ошондуктан окуу жайыбыздын билим берүү процессинде практикалык-багытталган мамиле маанилүү орунду ээлейт. Даярдоонун көп профилдүүлүгү билим берүү системасынын көп деңгээлдүүлүгүн, билим берүү программаларынын, адистиктердин жана адистештирүүнүн көп түрдүүлүгүн камсыз кылат.

ӨНҮГҮҮНҮН СТРАТЕГИЯЛЫК ПЛАНЫ ИШТЕЛИП ЧЫКТЫ

Максаттарга жетүү үчүн, биринчи кезекте К.Тыныстанов атындагы ЫМУда 2021-2025-жылдар аралыгында өнүгүүнүн стратегиялык планы иштелип чыкты. Университеттин ишмердүүлүгүнүн баардык чөйрөлөрү – окуу, окуу-методикалык, илимий, тарбиялык иштери ар тараптуу анализденди. Университеттин аныкталган көйгөйлөрү жана ийгиликтери ЫМУнун өнүгүү стратегиясынын негизи катары алынды.

"ЫМУНУН ИЛИМИЙ-ИННОВАЦИЯЛЫК БОРБОР КАТАРЫ ПОЗИЦИЯСЫН БЕКЕМДЕЙБИЗ"

Стратегиялык планда университеттин негизги жети багыт боюнча өнүгүүсү каралды:

 1. К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин окуу ишмердүүлүгүнүн өнүгүшү;
 2. Университеттин илимий-инновациялык борбор катары позициясынын бекемделиши;
 3. Кадрдык потенциалынын жана башкаруу системасынын өнүгүшү;
 4. Эл аралык кызматташтык жана стратегиялык өнөктөштүк;
 5. Инфраструктураны жана материалдык-техникалык базанын өнүгүшү;
 6. Кызматкерлерге жана студенттерге академиялык жана социалдык колдоо;
 7. Билим алуучулардын сапаттуу кесиптик даярдыкка, бийик инсандык сапаттарга ээ адис катары даярдалышына жагымдуу чөйрө түзүү.

“ПЛАНДА – АТКАР – ТЕКШЕР – АРАКЕТКЕ ӨТ”

Бүгүнкү күндө университеттин жетекчилиги да, жамаат да республикада жана дүйнөлүк мейкиндикте болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн толкунунда болуу үчүн билим берүүнүн сапатын жогорулатуу зарылчылыгын түшүнүп турат. Бүтүрүүчүлөрүбүздүн өзүнүн окуу жайдан кийинки ишмердүүлүгү менен өлкөбүздүн өнүгүүсүнө, баарыдан мурда, Ысык-Көл облусунун өнүгүүсүнө кызмат кылуусуна жетишүүбүз керек. Бул максатка жетүү үчүн университеттин жетекчилиги “ПЛАНДА – АТКАР – ТЕКШЕР – АРАКЕТКЕ ӨТ” циклдерин камтыган процесстик мамилени, тобокелге багытталган ой жүгүртүүнү жакшыртуучу билим берүүнүн сапат менеджмент системасын түзүү процессин баштады.

"ЫМУНУН ИЛИМИЙ-ИННОВАЦИЯЛЫК БОРБОР КАТАРЫ ПОЗИЦИЯСЫН БЕКЕМДЕЙБИЗ"

Билим берүү мекемелеринин арасындагы атаандаштыктын өсүшү университеттин алдындагы дагы бир чакырык болуп эсептелет. Мында тобокелге багытталган ой жүгүртүү бизге уюмдун сапат менеджмент системасын жана процесстердин пландалган натыйжалардан четтөөгө алып келүүчү факторлорду аныктоого мүмкүнчүлүк берет.

Биз азыркы билим берүүнүн натыйжалуулугу жана сапаты инновациялык технологияларды кеңири колдонуудан көз каранды экендигин жакшы түшүнөбүз. Бул – биринчи кезекте, биздин окутуучуларга жана студенттерибизге окутуунун эң жаңы техникалык каражаттарынын жеткиликтүүлүгү, экинчиден, өзүнө окутуунун интерактивдүү формаларын, маалыматтык-коммуникациялык технологияларды (МКТ) камтыган окутуунун инновациялык технологияларын пайдалануу мүмкүнчүлүгү. Ошондуктан университет алдыда материалдык-техникалык базаны жакшыртат, окуу аудиторияларын, кабинеттерди жана лабараторияларды окутуунун заманбап техникалык каражаттары менен жабдыйт.

"ЫМУНУН ИЛИМИЙ-ИННОВАЦИЯЛЫК БОРБОР КАТАРЫ ПОЗИЦИЯСЫН БЕКЕМДЕЙБИЗ"

Профессор-окутуучулар курамынын квалификациясын жогорулатууга чоң маани берилет. Бул процессти системалуу негизде жүргүзүү жана педагогикалык жамааттын бардыгын камтуу пландалып жатат. Максатка жетүү үчүн университет профессор-окутуучулар курамынын академиялык мобилдүүлүгүн, улуттук жана эл аралык долбоорлорду жана ички мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланат.

ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮККӨ БАГЫТТАЛГАН ДОЛБООРЛОР

Бүгүнкү күндүн талабы окутуучулардын долбоордук ишмердүүлүктөгү потенциалын көтөрүү зарылчылыгын көрсөттү. ЫМУнун 2021-2025-жылдарга карата иштелип чыккан стратегиясында билим берүүгө гана эмес, илимий ишмердүүлүккө багытталган долбоорлорду тартуу иштери пландалган. Аталган чаралар окуу жайдын өндүрүш менен байланышып, илимди практика менен андан ары жакындатуу процессин тереңдетет. Аймактагы ири жогорку окуу жайы катары биз өз алдыбызга алдынкы билим берүү мекемеси болуу гана эмес, аймактын өнүгүшүнө жана гүлдөшүнө маанилүү салым кошкон илимий борборго айлануу максатын койдук.

"ЫМУНУН ИЛИМИЙ-ИННОВАЦИЯЛЫК БОРБОР КАТАРЫ ПОЗИЦИЯСЫН БЕКЕМДЕЙБИЗ"

Университеттин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү, окуу жайдын программалык жана стратегиялык максаттарына жетүүсү үчүн финансылык каражаттарды тарта билүүсү, аларды пайдалана алуусу менен аныкталат. Бул көйгөй — ЫМУнун алдында курч турган маселелердин бири. Мына ошондуктан университеттин стратегиялык планы илимий-инновациялык ишмердүүлүк продуктыларын коммерциялаштыруу жана трансфер багытын өнүктүрүүнү болжолдойт. Азыркы учурда университетте Кыргызпатент менен кызматташтыктын негизинде бизнес-инкубатор өз ишмердигин баштады.

САПАТ БОЮНЧА КЕҢЕШ ӨНҮГҮҮГӨ ЖОЛ АЧАТ

Заманбап жогорку окуу жайы жөнүндө сөз кылганда, университетти башкаруу системасын жакшыртуу зарылчылыгын белгилеп кетпесек болбойт. Ысык-Көл мамлекеттик университетинин академиялык ишмердүүлүгүнүн стратегиялык максаттарына ийгиликтүү жетиши үчүн уюштуруучулук түзүмүнө зарыл болгон өзгөртүүлөр киргизилди. Университеттин түзүмүн оптималдаштыруу: башкаруу системасынын уюштуруучулук курамынын максатка багытталгандыгы; үнөмдүүлүк; ыкчамдык; рационалдуулук принциптеринин негизинде жүргүзүлдү.

Университетте биринчи жолу коомдук башкаруу уюму – Сапат боюнча кеңеш түзүлдү. Анын максаты университеттеги сапат системасын калыптандыруу жана өнүктүрүү боюнча иштерди пландоо жана координациялоо, ошону менен бирге билим берүү ишмердүүлүгүнүн сапатын көтөрүү багыттарын аныктоо, сапат менеджмент системасынын талаптарына ылайык окуу жайдын баардык структуралык бөлүмдөрүн жетектөөнү камсыз кылуу.

"ЫМУНУН ИЛИМИЙ-ИННОВАЦИЯЛЫК БОРБОР КАТАРЫ ПОЗИЦИЯСЫН БЕКЕМДЕЙБИЗ"

Университеттин жетекчилиги жана профессор-окумуштуулар курамы студенттердин арасында лидерликти, командалык духту, креативдүүлүктү демилгелүүлүктү өнүктүрүүдөгү кызыгууларын көздөйт. Мында студенттик өзүн-өзү башкаруунун өнүгүүсү маанилүү орунда турат. Ошондуктан бул багыт студенттерди академиялык жана социалдык колдоонун бир механизми катары университеттин өнүгүү стратегиясына киргизилген.

КАМКОРДУК – ИЙГИЛИКТИН БАШАТЫ

Бүгүнкү Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети – бул студенттердин, профессор-окутуучулук курамдын жана потенциалдуу иш берүүчүлөрдүн кызыкчылыктары жетекчиликке алынган жогорку окуу жайы. Университеттин жаңы жетекчилигинин саясатынын маанилүү артыкчылыктарынын бири профессор-окутуучулар курамынын, административдик-башкаруучу кызматкерлердин жана студенттердин корпоративдик духун жаратуу, жогорулатуу болуп саналат. Бул максатка жетүүнүн бир механизми катары жетекчилик ЫМУнун билим берүү процессинин баардык катышуучуларына материалдык жана моралдык стимул системасын жакшыртууга көп көңүл бура баштады. Жамаатка кам көрүү биздин университеттин ишмердүүлүгүндөгү ийгиликтердин жана ишинин натыйжалуулугунун кепилдиги экендигине бекем ишенебиз.

КЫЯЛДАР ОРУНДАЛАТ

Жогорку окуу жайдын келечеги жөнүндө сөз кылып жатып, стратегиялык планды иштеп чыгуунун алкагында ЫМУнун өнүгүүсү боюнча менин жеке элестетүүмө дал келген университеттин алдыдагы көрүнүшү иштелип чыкты. Менин умтулуум жана баардык жамааттын умтулуусу К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин келечекте:

 • стандарттуу эмес ийкемдүү ой жүгүртүүгө ээ, азыркы коомдун чакырыгын кабыл ала алган, атаандаштыкка жөндөмдүү, компетенттүү адистерди даярдоону камсыз кылган, туруктуу өнүккөн кесиптик билим берүүнүн алдыңкы борбору катары таанылуусуна;
 • дүйнөгө ачык, баардык өнөктөштөр, анын ичинде чет элдик өнөктөштөр менен кызматташууга даяр, жаратмандык эмгекке жана өнүмдүү натыйжага умтулган, эл аралык аренада таанылган билим берүү жана илимий борбор болуусуна жетишүүгө;
 • ынтымактуу жамааты эл аралык билим берүүгө, илимге жана бизнеске интеграциялана ала турган глобалдык илимий, билим берүү мейкиндигине толук кандуу катышкан, натыйжалуу, туруктуу динамикалуу өнүккөн университет болуусуна;
 • Ысык-Көл облусунун билим берүүсүнүн, илимий, маданий жана коомдук турмушунун активдүү катышуучусу болуусуна багытталган.

Жакынкы келечекте Ысык-Көл мамлекеттик университети аймактагы гана эмес республикадагы татыктуу билим жана илим очогу деп ишеним менен айта алабыз.

✓ Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө таанылган сапаттуу билим берүү

Университетте заман талабына ылайык эмгек рыногунда көп талап кылынган адистиктер боюнча билим берүү программалары жүргүзүлүп келет.

✓ Заманбап материалдык-техникалык база

ЫМУ өлкөдөгү мамлекеттик жогорку окуу жайлардын арасында материалдык-техникалык базасы жагынан эң мыктылардын бири.

✓ Чет мамлекетте стажировка жана «Кош дипломго ээ болуу» программасы

ЫМУнун туруктуу өнөктөштөрү болуп Россия Федерациясы, Казакстан, Өзбекстан, Түркия, Кытай, Германия, Болгария, Норвегия, Польша, Португалия өлкөлөрү саналат.

✓ Жаркын жана ар тараптуу студенттик турмуш

Студенттик турмушту кызыктуу өткөрүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бий кружогу, театр, спорттук секциялар, кызыктуу иш-чаралар.

Ысык-Көл мамлекеттик университети төмөнкү багыттагы адистиктер боюнча 2021-2022-окуу жылына кабыл алууну жарыялайт:

БАКАЛАВРИАТ БАГЫТЫ БОЮНЧА

Окуу формасы күндүзгү

Окуу мөөнөтү4 жыл

 • 520800 — Экология жана жаратылышты пайдалануу

Профили: Экология жана жаратылышты пайдалануу (бюджет, контракт).

 • 550100 — Табигый илимий билим берүү

Профили: Биология (бюджет, контракт);

— География (бюджет, контракт);

— Химия (бюджет, контракт).

 • 720200 — Биотехнология

Профили: Биотехнология (контракт).

 • 730100 — Токой иши жана ландшафттык курулуш

Профили: Токой иши жана ландшафттык курулуш (бюджет, контракт).

 • 550300 — Филологиялык билим берүү

Профили: Кыргыз тили жана адабияты (бюджет, контракт);

— Орус тили жана адабияты (бюджет, контракт);

— Чет тили (англис) (бюджет, контракт).

 • ●531100 — Лингвистика

Профили: Теориялык жана колдонмо лингвистика (контракт);

— Маданият аралык коммуникациянын теориясы жана практикасы (контракт);

— Чет тилдерин жана маданиятын окутуунун теориясы жана методикасы (контракт);

— Котормо жана котормо таануу (контракт).

 • 510200 — Колдонмо математика жана информатика

Профили: Колдонмо математика жана информатика (контракт);

 • 550200 — Физика-математикалык билим берүү

Профили: Математика (бюджет, контракт);

— Физика (бюджет, контракт);

— Информатика (бюджет, контракт);

 • 710100 — Информатика жана эсептөө техникасы

Профили: Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникасын программалык камсыздоо (контракт);

710300 — Колдонмо информатика

Профили: Колдонмо информатика (контракт);

Саламаттыкты сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия

Профили: Саламаттыкты сактоодогу информатика (контракт);

 • 640200 — Электроэнергетика жана электротехника

Профили: Электркамсыздоо (контракт);

 • ●670200 — Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатация-
  лоо

Профили: Транспорттук-технологиялык машиналарды жана жабдууларды эксплуатациялоо жана тейлөө (контракт);

 • ●670300 — Транспорттук процесстердин технологиясы

Профили:  — Уюштуруу жана кыймыл коопсуздугу (контракт);

 • ●650400 — Технологиялык машиналар жана жабдуулар

Профили: Тоо өндүрүшүндөгү транспорттук системалар (ачык түрдөгү тоо иштери) (контракт);

 • 550800 — Кесиптик билим берүү

Профили: Транспорт жана транспорттук технологиялар (бюджет, контракт);

 • 600200 — Туризм

Профили: Туризмдеги мамлекеттик жана укуктук кызматтардын технологиясы жана уюштуруусу (бюджет, контракт);

Профили: Туризмдин туруктуу өнүгүүсү (контракт)

 • 540200 — Социалдык иш

Профили: Социалдык иш (контракт);

 • 550400 — Социалдык-экономикалык билим берүү

Профили: Тарых (бюджет, контракт);

 • 580100 — Экономика

Профили: Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит (контракт);

— Каржы жана насыя (контракт);

— Салык жана салык салуу (контракт);

 • 580900 — Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу

Профили: Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу (контракт)

 • 532000 — Дене тарбия

Профили: Дене тарбия (бюджет, контракт);

 • 550700 — Педагогика

Профили: Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы (бюджет, контракт);

— Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы (контракт);

— Логопедия (бюджет, контракт);

— Социалдык педагогика (контракт).

 • 550600 — Көркөмдүк билим берүү

Профили: Көркөм сүрөт искусствосу (бюджет, контракт).

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ БИЛИМ БЕРҮҮ БОРБОРУ

Окуу формасысырттан

Окуу мөөнөтү жалпы орто билимдин базасында – 5 жыл;

— орто кесиптик билимдин базасында4 жыл;

жогорку билимдин базасында – 3 жыл

 • 520800 — Экология жана жаратылышты пайдалануу

Профили: Экология жана жаратылышты пайдалануу (бюджет, контракт);

 • 550100 — Табигый илимий билим берүү

Профили: Биология (контракт);

— География (контракт);

 • 730100 — Токой иши жана ландшафттык курулуш

Профили: Токой иши жана ландшафттык курулуш (контракт)

 • ●550300 — Филологиялык билим берүү

Профили: Кыргыз тили жана адабияты (контракт);

— Орус тили жана адабияты (контракт).

 • 510200 — Колдонмо математика жана информатика

Профили: Колдонмо математика жана информатика (контракт);

 • 550200 — Физика-математикалык билим берүү

Профили: Математика (контракт);

— Информатика (контракт).

 • 640200 — Электроэнергетика жана электротехника

Профили: Электр камсыздоо (контракт);

 • ●670200 — Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатация-
  лоо

Профили: Транспорттук-технологиялык машиналарды жана жабдууларды эксплуатациялоо жана тейлөө (контракт);

 • ●670300 — Транспорттук процесстердин технологиясы

Профили: Уюштуруу жана кыймыл коопсуздугу (контракт);

 • 600200 — Туризм

Профили: Туризмдеги мамлекеттик жана укуктук кызматтардын технологиясы жана уюштуруусу (контракт);

 • 550400 — Социалдык-экономикалык билим берүү

Профили: Тарых (контракт);

 • 580100 — Экономика

Профили: Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит (контракт);

— Каржы жана насыя (контракт);

— Салык жана салык салуу (контракт).

 • 532000 — Дене тарбия

Профили: Дене тарбия (контракт).

 • 550700 — Педагогика

Профили: Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы (контракт);

— Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы (контракт).

 • 710200 — Информациялык системалар жана технологиялар

Профили: Информациялык системалар жана технология-
лар.

МАГИСТРАТУРА БАГЫТЫ БОЮНЧА

Окуу формасы – күндүзгү жана сырттан

Окуу мөөнөтү – 2 жыл (күндүзгү) жана 2 жыл 6 ай (сырттан)

 • 550100 — Табигый илимий билим берүү

Биология (күндүзгү, контракт)

 • 550200 — Физика-математикалык билим берүү

Математика (күндүзгү, контракт)

Физика (күндүзгү, контракт)

 • 550300 — Филологиялык билим берүү
 • Кыргыз тили жана адабияты (күндүзгү, контракт)
 • Орус тили жана адабияты (күндүзгү, сырттан, контракт)
 • 550700 — Педагогика
 • Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы (күндүзгү, контракт)
 • 550800 — Кесиптик билим берүү
 • Агробизнестеги техникалык системалар (күндүзгү, контракт)

К.ТЫНЫСТАНОВ АТЫНДАГЫ ЫМУНУН КОЛЛЕДЖИ

Окуу формасы – күндүзгү жана сырттан

Окуу мөөнөтү – 11-класстын базасында – 1 жыл 10 ай;

9-класстын базасында – 2 жыл 10 ай

Сырттан окуу – 11-класстын базасында – 2 жыл 6 ай

 • Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча) (күндүзгү, сырттан);
 • ● Каржы (тармактар боюнча) (күндүзгү, сырттан);
 • ● Банк иши (күндүзгү, сырттан);
 • ● Салык жана салык салуу (күндүзгү, сырттан);
 • ● Менеджмент (тармактар боюнча) (күндүзгү);
 • ● Маркетинг (тармактар боюнча) (күндүзгү);
 • ● Башкарууну документтик камсыздоо жана архив таануу (күндүзгү);
 • ● Социалдык иш (күндүзгү);
 • ● Дизайн (күндүзгү);
 • ● Туризм (күндүзгү, сырттан);
 • ● Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо (күндүзгү, сырттан);
 • Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (күндүзгү, сырттан);
 • ● Электркамсыздоо (тармактар боюнча) (күндүзгү, сырттан);
 • ● Эсептөө техникасынын каражаттарын техникалык тейлөө жана компьютердик тармактар (күндүзгү);
 • ● Автоматташтырылган системаларды жана эсептөө техникасын программалык камсыздоо (күндүзгү, сырттан);
 • ● Башталгыч класстарда окутуу (күндүзгү, сырттан);
 • ● Мектепке чейинки билим берүү (күндүзгү);
 • ● Чет тили (күндүзгү);
 • ● Бак-парктык жана ландшафттык курулуш (күндүзгү).

ТЕХНИКУМ

 • ● Ветеринария;
 • ● Ихтиология жана балык улоочулук;
 • ● Агрономия

ЖРТ талап кылынбаган адистиктер:

 • ● 532000 Дене тарбия

Профили: Дене тарбия (бюджет, контракт);

 • ● 550600 Көркөмдүк билим берүү

Профили: Көркөм сүрөт искусствосу (бюджет, контракт)

Кыска мөөнөттөгү курстар:

 • ● Тилдерди окутуу курстары (кыргыз, орус, англис, немец, түрк, корей, араб, кытай);
 • ● “B” жана “BC” категориясындагы айдоочуларды даярдоо курсу;
 • ● 1С бухгалтериялык курсу

керектелүүчү
документтер:

 • ● окутуунун формасы жана адистик так көрсөтүлүү менен белгиленген форма боюнча ректордун наамына жазылган арыз;
 • ● орто, кесиптик орто же жогорку билими тууралуу документ (түп нускасы);
 • ● 3х4 өлчөмүндөгү 6 түстүү фотосүрөт;
 • •● паспорттун көчүрмөсү;
 • ● аскерге милдеттүүлүгү тууралуу күбөлүктүн же аскердик билеттин көчүрмөсү.
  Биздин дарек:

Кыргыз Республикасы, Ысык-Көл облусу, Каракол шаары, Тыныстанов көчөсү 32. Башкы корпус, 216-кабинет (кабыл алуу комиссиясы)

Телефон: +996 3922 5 27 37 Факс: +996 3922 5 04 98

Моб.тел.: +996 708 58 40 13, 558 58 40 13

Сайт: www.iksu.kg   

E-mail: [email protected], [email protected]

Бөлүшүү

Комментарийлер