АНГЛИС ТИЛИ САБАГЫНДА ТАБЫШМАКТАРДЫ, МАКАЛ-ЛАКАПТАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ

 • 26.08.2018
 • 0
АНГЛИС ТИЛИ САБАГЫНДА ТАБЫШМАКТАРДЫ, МАКАЛ-ЛАКАПТАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ

Зайнаалы Мааткеримов, ОшТУнун академик Б. Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү коллежинин ага окутуучусу, КРнын Билим берүүсүнүн мыктысы

 

Англис тилин кошумча үйрөнүүнүн кызыктуу жолдорунун бири – англис тилиндеги жана эне тилдеги макал-лакаптарды салыштыруу. Мен макал-лакаптарды англис тили сабактарында качан, кайсы учурда, кантип пайдаланууга болору жөнүндө сөз кылгым келди.

Макал-лакаптар бир эле ойду ар түрдүүчө, болгондо да кыйла таасирдүү билдирет, монологдук жана диалогдук кептерди жандуу жана түстүү кылат. Ошондуктан экинчи тилди эң жакшы үйрөнүүгө мүмкүндүк берүүчү окутуунун баалуу булагы болуп саналат.

Орустун улуу жазуучусу Лев Толстойдун төмөндөгү сөзү бүгүн деле күчүндө: “Жаштар бирөөнън акылы менен жашагым келбейт, өзүмчө акыл ойлонушум керек дешет. Мен аларга мынтип айтаар элем: даяр акыл турса, аны ойлоп табам деп азап тартуунун кажети канча? Даяр нерсени ал да, сапарыңды ула. Адамзаттын күчү ушунда.”

Макалдар тили үйрөнүлүп жаткан элдин турмушу жана маданияты менен таанышууга көмөк берет. Тилди үйрөнүү менен, окуучулар тилдик ишмердикке гана ээ болбостон, алардын маанисин терең түшүнүүгө жетишет. Сабакта макал-лакаптар мугалимдин чеберчилигине жараша тандалат. «Кунарсыз өтүлгөн сабак мугалимди эле эмес, сабакты да жек көрсөтөт” деп белгилүү педагог Ж. Ж. Руссо бекеринен айтпаса керек.

Мен сабактарымдын башталышында тилдик машыгуу катары сан атоочторду, орун, мезгил жана багыт байламталарын, ат атоочторду үйрөнүүдө ар бир практикалык сабактарымда өтүлүүчү темага ылайыктуу макал-лакаптарды мисал катары беремин. Макал-лакаптарды сөзмө-сөз которуу англис тилинин түзүлүшүн түшүнүүгө анчалык чымыркангандыкты талап кылбайт, аны сезүүгө, акырындап тилдик тосмону жеңип чыгууга алып келет.

Кээде макалдын макал менен котормосу берилет. Бул  өзүнүн адабий котормосуна ылайыктуу идиомаларда тандаган котормочуга пайдалуу. Эгерде англис тилинде өз оюңарды билдирүүнү кааласаңар, анда анын эне тилдеги эквивалентин унуткула жана макалды өзүндөй кылып окугула.

Англис тили сабактарында макал-лакаптарды үйрөтүүдө түмөндөгү тематикалар боюнча иш алып барууга болот.

 

Friendship and Love — Дружба и любовь — Достук жана сүйүү

1.1. Absence makes the heart grow fonder.  Реже видишь — больше любишь. Аз көрүшсөң, көбүрөөк сүйкүмдүү болосуң.
1.1. A broken friendship may be soldered, but will never be sound. Треснувшую дружбу можно склеить (букв. спаять), но она никогда уже не будет прочной. Ср.Замирённый друг ненадежен. Араздашкан дос болбойт.
1.2. A friend in need is a friend indeed. Друг в беде есть настоящий друг. Ср. Друзья познаются в беде. Коня в рати узнаешь, друга в беде. Друг познается в несчастье.  Достун досу башыңа иш түшкөндө билинет.
1.3. A friend to all is a friend to none. Тот, кто друг всем, не является другом никому. Ср. Всем брат — никому не брат. Приятелей много, да друга нет. И много друзей, да нет дружка. Жамандын досу көп, жанга пайдасы жок.
1.4. A friend’s frown is better than a foe’s smile. Лучше хмурое лицо друга, — чем улыбка врага. Ср. Лучше горькая правда друга, чем лесть врага. Недруг поддакивает, а друг спорит.

Дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат.
1.5. A friend is never known till needed. Друга не узнаешь, пока не понадобится его помощь. Ср. Неиспытанный друг ненадежен. Без беды друга не узнаешь.Чыныгы дос кыйынчылыкта билинет.

 1. Words and Deeds— Слова и дела — Сөздөр жана иштер

2.1 . A bargain is a bargain. Сделка есть сделка. Ср. Уговор дороже денег. Уговор святое дело. Келишим акчадан да артык.
2.2. A honey tongue, a heart of gall / желчь /. Медовый язык, а сердце из желчи. Ср. На языке мед, а под языком лед. Глядит овцой, а пахнет волком. Тилдин астында тили бар. Тили ширин, бирок кылганы ачуу.
2.3. A soft answer turns away wrath. Мягкий ответ охлаждает гнев. Ср. Покорное слово гнев укрощает. Ласковое слово и ласковый вид и свирепого к рукам приманит. Жесткое слово строптивит, мягкое смиряет. Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет. Жакшы сөзгө жылан ийининен чыгат.
2.4. A word is enough to the wise. Умному и слова довольно. Ср. Умный понимает с полуслова. Умному свистни, а он уже смыслит. Умному — намек, глупому — толчок. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы. Айтканды ар ким билет, ымдаганды билгенди айт.
2.5. A word spoken is past recalling. Сказанного не воротишь. Ср. Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Айтылган сөз учкан куш сыяктуу.
3. Help and Advice- Помощь и совет- Жардам жана кеңеш

3.1. Counsel is no command. Совет — не приказание. Ср. Совет в карман не лезет и кармана не трет. Кеңеш буйрук эмес. Карынын кебин капка сал.

3.2. Good counsel does no harm. Хороший совет вреда не приносит. Кеңешип кескен бармак оорубайт. Ср. Маслом каши не испортишь. Доброму совету цены нету. Чын дилден айтылган кеңеш баалуу.

3.3. Lord (God, Heaven) helps those (them) who help themselves. Бог помогает тем, кто сам себе помогает. Ср. Бог-то бог, да и сам не будь плох. На бога надейся, а сам не плошай. Береженого и бог бережет. Богу молись, а к берегу гребись. Кудай деген кур калбайт. Сактанганды кудай сактайт.

3.4. Self is a bad counsellor. Человек сам себе плохой советчик. Адам өзүнө кеңешчи боло албайт.

3.5. То take counsel of one’s pillow. Советоваться со своей подушкой. Ср. Утро вечера мудренее. Кабыргаң менен кеңеш.

 1. Activity and Idleness-Труд и безделье-Эмгек жана бекерпоздук

4.1. A cat in gloves catches no mice. Кот в перчатках мышей не поймает. Смысл: будешь белоручкой — дела не сделаешь. Ср. Без труда не вытащишь и рыбки из пруда. Не замочив рук, не умоешься. Ак кол болсоң, эч нерсе колуңдан келбейт.
4.2. Idle folks lack no excuses. У лодырей всегда отговорки находятся. Ср. У лентяя Федорки всегда отговорки. Лодырь всегда найдет причину, лишь бы не работать. День гуляет, два больной, а на третий — выходной. Жалкоонун жаны таттуу. Жалкоонун шылтоосу көп. Жалкоонун эртеңи түгөнбөйт.

4.3. Idleness is the mother of all evil. Праздность (безделье) — мать всех пороков. Бекерчилик – бардык балээнин башталышы.
4.4. Idleness rusts the mind. Ср. Праздность (безделье) ум притупляет. Труд человека кормит, а лень портит. Стоячая вода киснет. Эмгек адамды багат, жалкоолук адамды бузат.

(Макаланын толук вариантын «Кут Билимдин» сайтынан окугула. Англисче-орусча макал-лакаптардын мисалдары бул сайттан алынган: https://translate.academic.ru/A%20bad%20beginning%20makes%20a%20bad%20ending./en/ru/ )

4.5. The devil finds work for idle hands to do — От нечего делать и таракан на полати лезет. Чего только не сделаешь от безделья. Кур аякка бата жүрбөйт. Бекерге мышык аптапка чыкпайт.
5. The Beginning and the End-Начало и конец-Башталышы жана аягы

5.1. A bad beginning makes a bad ending. — Плохое начало ведет к плохому концу. Ср. Плохому началу — плохой конец. Плохое начало не к доброму концу. Жаман иштин башы, жаман менен бүтөт.

5.2.A good beginning is half the battle. — Хорошее начало — половина дела ( букв. сражения). Ср . Доброе начало полдела откачало.  Жакшы башталган иш, жарым жеңиш.

5.3.A good beginning makes a good ending. —  Хорошее начало обеспечивает хороший конец. Ср. Путное начало приводит к путному концу. Зачин дело красит. Лиха беда начало. Жакшы баштасаң, аягы да жакшы болот.

5.4. All is well that ends well. Ср. Всё хорошо, что хорошо кончается. Добрый конец всему делу венец. Жакшы иштин аягы дагы жакшы менен бүтөт.

5.5. In the evening one may praise the day. День можно хвалить только вечером. Ср. Хвали день к вечеру, а жизнь при смерти. Күндү кечинде, өмүрдү өлөөрүңдө макта.

 1. Life and Death- Жизнь и смерть –Жашоо (өмүр) жана ажал (өлүм)

6.1. A man can die but once. Умереть человек может лишь один раз. Ср. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Адам (эр, баатыр) бир өлөт.

6.2. Better a glorious death than a shameful life. Лучше славная смерть, чем постыдная жизнь. Ср. Лучше смерть славная, чем жизнь позорная. Лучше смерть, но смерть со славой, чем бесславных дней позор. Уят өлүмдөн катуу.

6.3. Better die standing than live kneeling. Ср. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Лучше смерть славная, чем жизнь позорная. Тизелеп жашаганча, өлгөн артык.

6.4. Death is the grand leveller. Смерть — великий уравнитель, Ср. Смерть всех равняет. У смерти все равны. Смерть не разбирает чина. И пономарь и владыка в земле равны.Өлүм астында баары бирдей.

6.5. Death pays all debts. Смерть платит все долги. Ср. С мертвого и голого ничего не возьмешь. Смерть все примиряет. Өлүктөн эч нерсе артында калбайт. Өлгөн өзү менен эч нерсе алып кетпейт.

 1. Peace, quarrels, apologies- Мир, ссоры, извинения- Тынчтык, талаш-тартыштар, кечирүүлөр (кечиримдер)

7.1. A bad corn promise is better than a good lawsuit / судебный процесс; иск; тяжба /. Плохой компромисс лучше, чем хорошая тяжба. Ср . Худой мир лучше доброй ссоры. Талаштан тастык жаралат.

7.2.  A fault confessed is half redressed. Признанная вина наполовину искуплена. Ср. Повинную голову меч не сечет. За признание — половина наказания. Күнөөсүн моюнга алуу жарым кечиримге барабар. Сунган (Сунулган) моюнду балта кеспейт.

7.3. Confession is the first step to repentance. Признание — первый шаг к раскаянию. Ср. Кто сознался, тот покаялся. Признание — сестра покаяния. Повинную голову меч не сечет. Ийилген башты кылыч кеспейт.

 

7.4. Better a lean peace than a fat victory. Ср. Худой мир лучше доброй ссоры (брани). Тилдешкенден (Эрегишкенден) пайда жок.

7.5. Hate not at the first harm. He спеши ненавидеть, если человек причинил тебе вред в первый раз. Ср. Три раза прости, а в четвертый прихворости. Үч жолу кечир, а төртүнчүсүн өзүң бил.

 1. Fools, stupidity,brain- Дураки, ум – глупость- Тентектик, акылдуулук,оройлук

8.1. A fool always rushes to the fore. Дурак всегда лезет вперед. Ср. Глупый ищет большого места, а умного и в углу видать. Акмак туштан, акылдуу бурчтан көрүнөт (билинет).

8.2. A fool and his money are soon parted. Дурак легко расстается с деньгами. Ср . У дурака в горсти дыра . Акмакка акчанын баркы жок.

8.3. A fool at forty is a fool indeed. Дурак в сорок лет окончательно дурак. Ср . Старого дурака не перемолаживать . Акмактын жашы чектелбейт. Акмакты кудай не албайт, … .

8.4. A fool may ask more questions in an hour than a wise man can answer in seven years. Умный семь лет не ответит на вопросы, которые дурак задаст за один час. Ср . На всякого дурака ума не напасешься . Акмактын бир саат берген суроосуна акылдуу жети жылда жооп берет.

8.5. A fool may throw a stone into a well which a hundred wise men cannot pull out. Дурак в колодец камень закинет—сто умных не вытащат. Ср. Дурак завяжет — и умный не развяжет. Умный не всегда развяжет, что глупый завяжет. Жүз акылман чыгара албаган ташты акмак кудукка таштайт.

 1. A bargain-Договор-Келишимдер

9.1. A bargain is a bargain.  Сделка есть сделка.  Ср. Уговор дороже денег.  Уговор святое дело. Келишим акчадан да кымбат.

9.2. A civil denial is better than a rude grant. Вежливый отказ лучше, чем грубое согласие. Орой макул болгондон көрө, сылык макул болбогон жакшы.

9.3. A city that parleys is half gotten. Город, желающий вступить в переговоры, на полпути к сдаче. Ср. Осажденный город двоемыслен. Сүйлөшүүнү каалаган шаар, жарым багынуу жолунда болгондугу.

9.4. Saying and doing are two things. Сказать и сделать — две разные вещи. Айтуу менен аткаруу эки бөлөк иш (нерсе). Ср. Скоро только говорится, а не скоро дело делается. Сказано — не доказано, надо сделать. От слова до дела — бабушкина верста (сто перегонов). Айткан менен  аткарган- экөө 9.5. Words pay no debts. Словами долгов не заплатишь. (Т. е. от одних слов толку мало.) Ср. Из спасиба шубы не сошьешь. Долг платежом красен, а займ — отдачею. Карызды төлөш керек. Курук сөз менен карыздан кутула албайсың.

 1. Wealth and poverty-Богатство и бедность-Байлык жана жакырчылык (кедейчилик)

10.1. A beggar can never be bankrupt. Бедняк никогда не обанкротится. Ср. Голый — что святой: не боится беды. Голой овцы не стригут. Кедей (Жарды)  эч жалчыбайт.

10.2. A clean fast is better than a dirty breakfast. Честный пост лучше, чем нечестный (букв. грязный) завтрак. Смысл: лучше беднее, да честнее. Ср. лучше бедность да честность, нежели прибыль да стыд. Хлеб с водою, да не пирог с лихвою. Арам тамакка тойгуча (тойгондон көрө), ач жүргөн жакшы.

10.3. A great dowry is a bed full of brambles. Богатое приданое все равно, что постель полная колючек. Ср. Лучше на убогой жениться, чем с богатой браниться. Не с богатством жить — с человеком. Не бери приданое, бери милу девицу. Богатую взять — станет попрекать. Байдын койнунда калтыраганча, кулдун койнунда каткырып жаткан жакшы.

10.4. A great fortune is a great slavery. Большое состояние — большое рабство. Ср. Больше денег — больше хлопот. Лишние деньги — лишние заботы. Богатому не спится, он вора боится. Тапкан дүнүйөң өзүңө душман. Ашыкча акча ашыкча ташпишти жаратат.

10.5. A heavy purse makes a light heart. От туго набитого кошелька на сердце легко. Ср. Есть чем звякнуть, так можно и крякнуть.

 1. Thieves-Воры-Уурулар,уурулук

11.1. A thief knows a thief as a wolf knows a wolf. Вор узнает вора так же, как волк узнает волка. Ср . Рыбак рыбака видит издалека. Койчу койчуну алыстан тааныйт. Балыкчы балыкчыны алыстан тааныйт.

11.2. A thief passes for a gentleman when stealing has made him rich. Когда воровство сделало вора богатым, то он сходит за джентльмена. Ср . Деньги не пахнут.

11.3. An open door may tempt a saint. Открытая дверь и святого в искушение введет. Ср. Плохо не клади, вора в грех не вводи. У вора брюхо болит, где плохо лежит. Не там вор крадет, где много, а там, где лежит плохо. Өзүңө сак бол да, кошунаңды ууру тутпа.

11.4. An ounce of discretion is worth a pound of learning. Унция осторожности не хуже фунта ученья. Ср. Одним глазом спи, а другим береги.

11.5. As well be hanged for a sheep as for a lamb. Всё равно за что быть повешенным: за овцу или ягненка. Ср. Семь бед — один ответ. Жети өлчөп, бир кес.

 

 1. Wine, drunkenness — Вино, пьянство — Вино (ичимдик), аракерчилик

12.1. Bacchus has drowned more men than Neptune. Вакх утопил больше людей, чем Нептун. Смысл: вино погубило больше людей, чем море. Ср. В стакане тонет больше людей, чем в море. Больше людей погибает в вине, нежели в воде. Кто вино любит, тот сам себя губит. Ким винону жактырса, ал өзүнүн башын жейт.

12.2. Dutch bargain — сделка, завершенная выпивкой /заключенная за бутылкой вина/. Бозокордун сөзү бокко жарабайт.

12.3. Dutch feast — пирушка, на которой хозяин напивается первым.

12.4. Drunken days have all their tomorrow. У пьяных дней есть свое завтра. Ср. Пьяный скачет, а проспится плачет.

12.5. Drunkenness reveals what soberness conceals. Ср. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Трезвого дума, да пьяного речь. Пьяный — что малый: что на уме, то и на языке. Ичкич соо кезинде ойлогонун айтат. Мастын акылы соо.

12.6. Eat at pleasure, drink with measure. Ешь в волю, а пей в меру. Ср. Хлеб на ноги ставит, а вино — валит. Кардыңа (Акыбалыңа) карап ич…

 1. Health, illness, medicines-Здоровье, болезни, лекарства-Ден соолук,оору (кесел), дары-дармек

13.1. A sound /здоровый, крепкий/ mind in a sound body. В здоровом теле здоровый дух. Дени сактын көңүлү ак.

13.2. After dinner sit (sleep) a while, after supper walk a mile. После обеда посиди (поспи) немного, после ужина с милю пройдись.

13.3. Agues come on horseback, but go away on foot. Болезни к нам являются верхом, а от нас уходят пешком. Ср. Болезнь входит пудами, а выходит золотниками. Беду скоро наживешь, да не скоро выживешь. Оруу адамга атчан келип, жөө кайтат.

13.4. An apple a day keeps the doctor away. Кушай по яблоку в день и доктор не понадобится.

Күндө бир алма жесең доктурдан алыс болосуң

.

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер