ЖОЛООЧУ МЕНЕН ЖЫЛАН (Адабий окуу, 2-класс)

 • 24.10.2023
 • 0
ЖОЛООЧУ МЕНЕН ЖЫЛАН (Адабий окуу, 2-класс)

АБДИМОМИНОВА  Токтогүл, Ош облусунун  Кара-Кулжа районуна караштуу Козу Ормокеев атындагы орто мектебинин башталгыч класстар мугалими

      

ЖОЛООЧУ МЕНЕН ЖЫЛАН  (Адабий окуу, 2-класс)

Негизги компетенттүүлүк

 1.Маалыматтык компетенттүүлүк

2.Социалдык-коммуникациалдык компетенттүүлүк

3.Өз ишин уюштуруу жана көйгөйлөрдү чечүү компетенттүүлүгү

 

Предметтик компетенттүүлүк

1.Тыбыш жана тамга менен иштей алуу компетенттүүлүгү (К1)

 1. Окуй алуу компетенттүүлүгү (К2)
 2. Сөз байлыгы менен иштей алуу компетенттүүлүгү (К3)
 3. Сүйлөм , текст менен иштей алуу компетенттүүлүгү (К4)
 4. Аң сезимдүү окуу, угуу жана адабий түшүнүктөр менен иштей алуу компетенттүүлүгү (К5)

Сабактын максаттары:

Билим берүүчүлүк:  

— Жолоочу менен  жылан  элдик жомогу жөнүндө маалымат алышат.

-Жаңы сөздөрдүн үстүнөн иштеп маанилерин түшүнүп,  сөздөрдүн дубалын түзүшөт.

Өнүктүрүүчүлүк:

— Суроолор ромашкасы  ыкмасында тексттик суроолорго  жоопторду беришет жана жакшылыкка жамандык менен жооп берүү наадандыктын белгиси экендигин талкуулашат.

Тарбия берүүчүлүк:

-Жакшылыкка жакшылык менен жооп берүү чыныгы адамдык сапат экенин билип турмушта алган билимдерин  пайдаланууга тарбияланышат

Бири-биринин пикирин угушат, сыйлашат

Сабактын көрсөткучтөрү: 

Суроолор ромашкасы тапшырмасын аткарышат, венндин диаграммасын, синквейн, кластер түзүүнү топ ичинде аткарышат.

Сөздөрдүн дубалы менен таанышып жаңы сөздөргө талдоо жүргүзүп,  маанилеш сөздөрүн табышат.

Топ ичинде жолоочу менен жыланга карата “Синквей”,    “Венндин диаграммасы”,“Калтырылган сөздөрдү табуу” ыкмасында текст менен иштешет.

Сабактын жабдылышы:

Окуу китептер,текст боюча түзүлгөн  суроолор карточкасы, ватман,  сөздүк дубалы,түстүү сүрөттөр.

Сабактын тиби:

Жаңы билимдерге ээ болуу.

Сабактын усулу:

Интерактивдүү, топтор менен иштөө

Сабактын этаптары:

1-этап

Уюштуруу:

 1.Кезметчи сабактагы катышуу боюнча  рапорт берет.

2.Окуу куралдарын алышат, сабакка даярданышат.

 1. Жагымдуу маанай түзүү.

Жагымдуу маанай түзүүгө мугалим ар бир окуучуну  күлгүн көз айнектерин тагынып,  бири бирине маанай көтөрүү үчүн  жагымдуу комплимент айтууну өтүнөт.

2-этап

Мурунку сабакта өтүлгөн темага кайтарым байланыш жүргүзүү үчүн “Сократтын  семинары”  стратегиясы  колдонулат.

Окуучулар ички шакекче жана сырткы шакекче болуп 1,2 санагы менен экиге бөлүнүшөт.Ички шакекче талкуулоочулар, сырткы шакекче  байкоочулар болуп үй тапшырмасына берилген “Уялуу” тексттин  талкуулашат.

Мугалим:

Окуучуларды баалоонун критерийлери менен тааныштырат.

Баалоонун критерийлери:

1.Үй тапшырмасын аткарып келишсе;

2.Сабакка активүүу катышса;

 1. Өз оюн эркин айтып бере алышса;
 2. Жаңы тема боюнча берилген тапшырмаларды так, туура аткарса;
 3. Жолдошторунун пикирин сыйлап, сый мамиледе болсо.

 

3-этап

Жаңы тема:

Мугалим:

 Жомок менен тааныштыруудан мурда божомолдоо жүргүзөт.

-Жомок  кимдер жөнүндө болот деп ойлойсуңар?

-Окуя эмне жөнүдө болот деп ойлойсуңар?

-Адам жыланды эмне кылышы мүмкүн?  — деген болжолдуу суроолор менен кайрылат.

Окуучулар:

Өз ойлорун билдирип, жоопторду беришет.

Мугалим:

Балдарга  жомокту  окуудан мурда жаңы сөздөр менен таанышып алууну сунуштайт.

Мугалим:

Чыгарманы үлгүлүү окуу ыкмасында окуйт жана окуучуларга арадагы суроолорду берип, алардан  жоопторду алат.

Сөздөрдүн дубалы менен иш алып барып, синоним сөздөрдү жебе менен туташтырат.

Наадан—————жакшылыкты билбеген

Жээкке-————-суунун боюна

Жолоочу ———-жол жүргөн адам

Өйүзгө —————суунун аркы жээги

Кайрымдуу-——боорукер

Окуучулар светофор ыкмасында 3 топко бөлүнөт.

Физминутка:

Кана эмесе балдар туралы, эжекени туурайлы.

Оң кол өйдө көтөрүлсө, сол кол түшөт төмөнгө.

Кыймылдаса мына минтип, ден соолукка өбөлгө.

Биз адептүү балдарбыз, тынч отура алабыз.

4-этап

Бышыктоо:

1-топ   Жомоктун каармандары жолоочу менен жыланга синквейн түзүшөт.

2-топ   жолоочу менен   жыланды  сыпаттап венндин диаграммасын түзүшөт.

3-топ  сүйлөм толуктоого карата тексттен  тапшырма берем.  Окуучулар калтырылган сөздөрдү ордуна коюп  сүйлөм толукташат.               

Бир ________________келе жатып, чоң сууга кезикти. Сууда ______________жок болчу.  Ары-бери карап, аргасыз баягы_______________кечип өтө турган болду. 

       Жолоочунун  _______________оор болчу.     Бутунан ______________чечип,     ______________   кошо таңды да,  көтөрүп алды.   Ошо маалда  суу жээгинен  _____________ чыга калып, ___________  сүйлөдү.

 Мугалим:

 Жекече иштөөгө “Ооба”  “Жок”  ырастоо баракчасын таратып  ар бир окуучудан  жоопторун алат.

Ырастоолор     Ооба\Жок

Бир жолоочу келе жатып чоң сууга кезикти.

Сууда чоң көпүрө бар болчу.

Жылан адамча сүйлөп, жолоочудан жардам сурады.

Адам ага жардам берүүдөн баш тартты.

Жылан адамдын бутун чагып алды.

Жылан адамга жакшылыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди.

5-этап

Баалоо: Окуучулар  баалоонун критерийлеринин негизинде бааланат.

6-этап

Үй тапшырма: “Жакшылыкка жакшылык кылуу- парз” деген макалдын маанисин чечмелеп, жакшылык кылуу тууралуу өз оюңарды айтып бергиле.

 

 

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер