ЖӨНӨКӨЙ ЖАНА КУРАМА САНДАР

  • 29.06.2023
  • 0
ЖӨНӨКӨЙ ЖАНА КУРАМА САНДАР

Саадат Ашыралиева,

№ 1 Ч.Айтматов атындагы Новопавловка ИОТК-Л

 математика мугалими

Математикалык сабаттуулукту жогорулатуу үчүн PISA форматындагы маселелер, тест камтылган

 математика сабагынын технологиялык картасы

Математика 6-класс.

Сабактын тиби: жаңы тема.

Окутуу методу:  издөө, оозеки, көрсөтмөлүүлүк, өз алдынча иштөө.

Уюштуруу формасы: фронталдык, жекече, оозеки, жазуу түрүндө.

Сабактын максаты:  жөнөкөй  жана курама  сандар  жөнүндө түшүнүктөрдү калыптандыруу  үчүн шарттарды түзүү;  математикалык сүйлөө, иштөө эс тутумун, ыктыярдуу көңүл бурууну, математикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү; жүрүм-турум маданиятын өнүктүрүү.

Күтүлүүчү натыйжалар:

— жөнөкөй жана курама сандар жөнүндө түшүнүшөт;- жөнөкөй жана курама сандарды айырмалай алышат; — натуралдык  сандар жөнүндөгү билимдерин кеңейтишет;-окуу мотивациясын өркүндөтүшөт; -адекваттуу өзүн-өзү сыйлоону үйрөнүшөт;- жаңы билимдерди алуу зарылдыгын калыптандырышат;- турмуштук тажрыйбада  сабакта алынган маалыматты колдоно алышат.

Сабактын жабдылышы:  компьютер, проектор, китеп, дептер, карточкалар, ватман, маркер.

 

Сабактын жүрүшү

  Сабактын этаптары    Мугалимдин иш аракети  Окуучунун иш     аракети
  1.Уюштуруу (1,2     слайд).

 (1 мүн)

   Окуучулар менен саламдашат. Сабакка         даярдыгына көңүл бурат.

Сабактардын жакшысы,

Биз  үчүн эң башкысы.

Математика илими

Келечектин ачкычы.

Балдар, бүгүн биз сандардын өлкөсү саякатка     чыгып келебиз.

 Саламдашышат.

Сабакка көңүл бура     башташат.

Дептерди ачып     жаза  башташат.

 2. Негизги   билимдерди   актуалдаштыруу (3,4   слайд).Максаты: жаңы   материалды кабыл алуу   үчүн окуучулардын   билимдерин жана   көндүмдөрүн жаңылоо. (10 мүн)

 

   Үй ишин текшерет.

Өтүлгөн теманы кайталоо үчүн оозеки   иштөөгө  суроолорду бере баштайт.

Сандар дүйнөсүнө саякаттаганга даярбызбы?     Суроолорго жооп бергиле:

1)а натуралдык санынын бөлүүчүсү деп, кандай  санды айтабыз?

2)кайсы сан каалаган натуралдык  сандын     бөлүүчүсү болот?

3)12 санынын канча бөлүүчүсү бар?

4) 547, 900, 635, 309, 450, 375, 864,     сандарынын кайсынысы  10; 5; 2; 3; 9 бөлүнөт?

5)8,16,24,32,40 сандарынын эң кичине   бөлүүнүүчүсү кайсы сан?

 Үй т апшырмаларын  кантип аткарганын айтып беришет.Слайддагы даяр чыгарылышы боюнча үй тапшырмасын текшеришет, каталарын оңдошот. Баа алышат. Мугалимдин кайталоого берилген суроолоруна жооп беришет.Баа алышат.
3. Максат коюу жана мотивация берүү(5,6 слайд). (7 мүн) Мугалим маекти сабактын  темасы боюнча   көйгөйлүү тапшырма менен улантат. Өз алдынча иштөө үчүн карточкаларды   таратат.

санбөлүүчүсүБөлүү чүлөдүн саныжайынтык
1
5
7
10
12
36

Бул сандарды үч топко бөлүүгө болобу? Эмненин негизинде? (бөлүүчүлөрдүн саны боюнча).1 топ — 2 гана бөлүүчүсү бар сандар (1 жана өзү),2-топ — 2ден ашык бөлүүчүсү бар сандар,3-топ — саны 1, анын 1 гана бөлүүчүсү бар.

Таблицаны толтуруп, сандарды топторго бөлүнүүнү талкуулашат.  Жыйынтык чыгарышат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицаны толтурууда баа алышат.

4. Жаңы материалды өздөштүрүү (7,8,9 слайд).Максаты: теманы үйрөнүүнү уюштуруу: жөнөкөй  жана курама сандар түшүнүктөрү менен тааныштыруу; сабактын максатын жана ага жетүүнүн каражаттарын аныктоо; окуучуларга натуралдык сандарды классификациялоого жардам берүү.(8 мүн)Окуучуларга теманы аныктаганга жардам берет.

Жөнөкөй жана курама сандарга аныктама берет.

А)Эгерде натуралдык сандын эки гана натуралдык  бөлүүчүсү болсо:

— жеңил,

— жөнөкөй,

— кадимки натуралдык сандар болот.

Б)Эгерде натуралдык сандын экиден көп  натуралдык бөлүүчүсү болсо:

— татаал

— курама

— комбинацияланган натуралдык сандар болот.

Анда темабыз  кандайча аталат?

Дептерге жазабыз.

Сабактын максатын коебуз.

 

Кайсы сандар “жөнөкөй”, кайсынысы “курама” деп аталарын өз алдынча формулировкалоого аракет кылуу үчүн окуучуларга кайрылат.

Китептин 16 бетиндеги параграфты окуп чыккыла дейт. Аныктаманы  туура айтылышын текшерет.

Таблицанын акыркы мамычасын толтуруну өтүнөт(жөнөкөй, курама)

1 саны жөнөкөй да эмес, курама да эмес экендигин айтып түшүндүрөт.

learningapps.org  тиркемесинде даярдалган интерактивдүү  оюнга көңүл бурдурат.

Суроолорго жооп берип сабактын темасын аныкташат.Теманы дептерге жазышат: “Жөнөкөй жана курама сандар”. Сабактын максатын коюшат.   Жөнөкөй  жана курама сандардын аныктамасын айтышат. Китепти окуп туурасын  дептерге жазып алышат. Окуу китеби менен иштешет.Жыйынтык чыгарып, таблицанын акыркы мамычасын  толтурушат.Баа алышат.learningapps.org  тиркемесинде даярдалган интерактивдүү  оюнга өтүшөт.
5.Эс алуу мүнөтү(10 слайд).

 (2 мүн)

Көзгө көнүгүү жасатат.

Интерактивдүү экранда.

Көзгө көнүгүү жасап, сабакты улантууга өтүшөт.
6. Жаңы теманы бышыктоо(11,12,13 слайд).Максаты: окуучулардын «жөнөкөй жана курама сан» түшүнүктөрүн өздөштүрүүсүнө шарт түзүү; жөнөкөй сандардын таблицасы боюнча жөндөмүн калыптандырууга шарттарды түзүү.(14 мүн.)Китеп менен иштөө:

88,89,90 – көнүгүүлөрдү доскада иштетет.

91,92,93 – көнүгүүлөрдү оозеки иштетет.

99 – көнүгүүнү алдын ала даярдалган схема менен иштешет. Эгерде а = 33; 42;  95 болсо, калтырып кеткен сандарды тапкыла.

Даяр схема менен үч окуучу доскада иштешет.

PISA форматындагы маселе иштөө:

Кызы: “Мен наага барып келем, анан идиш-аякты жууйм”, — деп апасына убада берди.  Эгерде ал: а)идиш-аякты жууду, бирок нанга барган жок; б)нанга барды, бирок идиш-аякты жууган жок; в)нанга да барды, идиш-аякты да жууду; г)нанга да барбаса, идиш-аякты да жуубаса убада аткарылган деп эсептөөгө мүмкүнбү? Бул маселени 1;3;5;7 сандарынын ичинен  2<x<6  барабарсыздыгынын чыгарылышын табуу маселеси менен кандай окшоштугу бар экендигин ойлонуп көргүлө?

Бышыктоо үчүн тест таратат. Microsoft Office Word 2010 тиркемесинде даярдалган. Онлайн берүү үчүн шилтеме: https://multiurok.ru/tests/6054558/

1)Жөнөкөй сандардын канча бөлүүчүсү бар?

А)бир бөлүүчүсү

Б)эки бөлүүчүсү

В)экиден көп бөлүүчүсү

2) Курама сандардын канча бөлүүчүсү бар?

А)бир бөлүүчүсү

Б)эки бөлүүчүсү

В)экиден көп бөлүүчүсү

3)1 саны:

А)жөнөкөй

Б)курама

В)жөнөкөй да эмес, курама да эмес

4)Эки жөнөкөй сандын суммасы:

А)жөнөкөй

Б)курама

В)бирге барабар

5)Үч жөнөкөй сандын суммасы:

А)жөнөкөй

Б)курама

В)бирге барабар

6)2,3,5,7 сандар:

А)жөнөкөй

Б)курама

В)жөнөкөй да эмес, курама да эмес

7)4,6,8,10 сандар:

А)жөнөкөй

Б)курама

В)жөнөкөй да эмес, курама да эмес

Китеп менен иштешет.

Көнүгүүлөрдү доскада чыгарышат. Дептерге жазып алышат.

Оозеки көнүгүүлөрдү иштешет.

99 – көнүгүүдөгү даяр схеманы маркер менен толтурушат.

 

 

Маселени окуп чыгышат, ойлонуп суроого жооп беришет.

“Убадага бек туруу керек”, —  деп айтышат.

 

 

 

А4 форматта даярдалган тест менен иштей башташат.

 

 

Бүткөндөн кийин алмашуу жолу менен бири- биринин каталарын текшеришет.

Слайдда туура жоопторуна салыштырышат.

 

Туура жооп бергендиги үчүн баа алышат.

7 балл – “5”

6 балл  — “4”

5 балл – “3”

7. Билим берүү ишмердүүлүгүнүн чагылдырылышы(14,15 слайд).Максаты: сабактын жаңы мазмунун бекемдөө; окуучулардын өздөрүнүн окуу иш-аракеттери жөнүндө ой жүгүртүүсүн жана өзүн-өзү баалоону уюштуруу.(3 мүн.) Жаңы түшүнүктөрдү  бекитүүнү, окуу-тарбия иштерине өз алдынча баа берүүнү уюштурат.Мен бүгүн сабакта…

— билдим….

-түшүндүм…

-үйрөндүм….

-колдоном…

-билгим келет…

Үйгө тапшырма:

Параграф  4 окуп келүү 16 бет,

109,110,111 көнүгүүлөрдү чыгаруу 18 бет.  Окуу китебинин форзацындагы таблицаны пайдалануу.

Суроолорго жооп беришет  жана үйрөнгөндөрү менен бөлүшүшөт.   Өзүн-өзү баалоо.      Үй тапшырмасын жазып алышат. Күндөлүккө баа койдурушат.

 

Бөлүшүү

Комментарийлер