ЫКТЫМАЛДЫКТЫН АНЫКТАМАСЫ ЖАНА КОМБИНАТОРИКАНЫН МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА КАЙТАЛОО

  • 26.06.2023
  • 0
ЫКТЫМАЛДЫКТЫН АНЫКТАМАСЫ ЖАНА КОМБИНАТОРИКАНЫН МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА КАЙТАЛОО

Фарида Калчаева,

Кочкор районунун С.Исмаилов атындагы мектебинин 

математика мугалими

Предмети:     Алгебра

Классы:         10-класс

Сабактын тиби:      Билимдерди колдонуу жана билгичтик көндүмдөрдү

калыптандыруу сабагы

Сабактын методу:  Интерактивдүү

Сабактын жабдылышы: Проектор, формулалар, баалоо каражаттары. баалоо критерийлери жазылган ватман, күтүлүүчү натыйжа жазылган ватман, маркер, ватман.

Сабактын максаты: Ыктымалдык, комбинаторика, комбинаториканын

маселелери боюнча алган билим, билгичтиктерди калыптандыруу.

Сабактын этаптары:

  1. Уюштуруу

Мугалимдин ишмедүүлүгү: Окуучуларга психологиялык, физикалык чөйрө түзүү

Окуучуларды сабакка багытоо. Топторго окуучу өзү каалаган окуучулардын бөлүгү менен бөлүнүшөт (                          )

Сабактын темасын айтуу менен максатын, күтүлүүчү натыйжасын  окуучулар менен бирдикте түзүү.

Окуучунун ишмердүүлүгү: Чөйрө  түзүүгө катышышат. Сабакка багыт алышат. Кайсы окуучулардын бөлүгү менен иштөө чечимин чыгарышат, топторго жайгашышат.

Сабактын темасы менен таанышышат, ар ким өзү күтүлүүчү натыйжага жетүүгө аракеттенишет

Өтүлгөн тема боюнча кайталоо

Өтүлгөн материал боюнча кыскача фронталдык  жана жекече суроо-жооп иштерин уюштуруу.

1-тапшырма

Бөлүнгөн топторго ат койдуруу жана  аттарды чечмелөө сунушталат. Тапшырма жалпы топторго берилет.

Практикалык  билгичтик  жана көндүмдөрдү өнүктүрүү жана калыптандырууга багытталган түрдүү көнүгүүлөрдү аткартуу.

Топтор өз аттарын чечмелешет. Сүрөт тартуу менен жакташат.

2-тапшырма

Мүмкүн окуя                    Мүмкүн эмес окуя                  Кокус окуя

Топтор өздөрү турмуштан алынган мисалдарды келтирет

3-тапшырма

Өздөрү келтирген мисалдардын ыктымалдуулугун эсептешет.

Аткарылган тапшырмаларды текшерүү

4-тапшырма. Теңдеме чыгаруу                    

Теңдемени чыгаргыла

 

1.Ах2=182

Ах2=х(х-1)

 х(х-1)=182

х2-х=182

х2-х-182=0

Д=1+4*182=1+728=729

х1=(1-√729)/(2*1)=(1-27)/2=(-26)/2 = -13

х2=(1+√729)/(2*1)=(1+27)/2=28/2=14 демек,жообу 14

 

  1. А х-12=156

А х-1 2=(х-1)((х-1)-1)

(х-1)((х-1)-1)=156

х2-2х-х+2=156

х2-3х+2-156=0

х2-3х-154=0

Д=9+4*154=9+616=625

х1=-11

х2=14   жообу:14

 

  1. Ах2х1=256

Ах nхnn        Cх1=(Ах1)/Р1      Сх1=х/1=х

Ах2=х(х-1)

х(х-1)+х=256

х2-х+х=256

х2=256

х=√256

х=16    жообу:16

Сабакты бышыктоо

 Окуучулардын математикалык тилде сабаттуу сүйлөй алуусун калыптандырууга карата суроо-жооп уютуруу. Проектор аркылуу чыгарылат.

Күтүлбөгөн суроолор

1.Класста 24 окуучу болсо бир окуучунун

«5» алуу ыктымалдыгы канчага барабар?

2.Факториал деген эмне?

3.5! эмнеге барабар?

4.Көптүк деген эмне?

5.Окуялар менен кандай амалдар аткарылат?

6.Кандай окуялар көз каранды, ал эми көз каранды эмес окуялар кайсылар?

   Суроо-жоопко катышуу

Менен окуучулар өзүн-өзү уюштура билүүгө, ой-жүгүртүүгө көнүгүшөт

1.24 төн бир

2.сандардын көбөйтүндүсү

3.5! =120

4.Бир тектүү объекттердин топтому

5.Окуялар менен кошуу, кемитүү, көбөйтүү

6.Эгерде бир окуянын орун алышы экинчи окуянын орун алышынын            ыктымалдуулугуна таасир этсе, анда аларды көз каранды окуялар деп атайбыз.

Ал эми таасир этпесе, анда көз каранды эмес окуялар д.а.

Сабакты жыйынтыктоо жана баалоо жүргүзүү

Окуучуларды  алган баллдарын эсептөөнү сунуштоо, топтор чогулткан пазлдарына көзөмөл жүргүзүү жана топту баалоо.

Ар ким өз баллдары боюнча баалоо шкаласынан өз аттарын деңгээлдерге жылдырууну сунуштоо. Класстын сабакты өздөштүрүүсүнө  диагностикалык баалоо жүргүзүү менен жалпы классты баалоо жүргүзүү.

Үйгө тапшырма: Өз алдыңарча маселе түзүп анын ыктымалдыгын таап келесиңер

Окуучулар алган баллдарын эсептешет, топтор чогулткан пазл боюнча баалоо жүргүзөт.

Ар ким өз баллдары боюнча баалоо шкаласынан өз аттарын деңгээлдерге жылдырат.

Жекече баалоо. Топту баалоо

 Классты жалпы баалоо

Суммативдик баалоо.

ЫКТЫМАЛДЫКТЫН АНЫКТАМАСЫ ЖАНА КОМБИНАТОРИКАНЫН МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА КАЙТАЛОО«Дайыма»  2 балл, «кээде» 1 балл, «эч качан 0 балл»

Бул баллдарга алган баллдарыңарды кошуп жайынтыктагыла

 

 

 

 

 

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер