ДҮЙНӨНҮН КООЗ ЖЕРЛЕРИНИН БИРИ — САРЫ-ЧЕЛЕК (Адабий окуу, 4-класс)

  • 23.10.2023
  • 0
ДҮЙНӨНҮН КООЗ ЖЕРЛЕРИНИН БИРИ — САРЫ-ЧЕЛЕК (Адабий окуу, 4-класс)

ТИЛЕМИШОВА Фарида, Профессор А.Молдокулов атындагы Улуттук  инновациялык технологиялар мектеп-лицейинин башталгыч класстар мугалими 

ДҮЙНӨНҮН КООЗ ЖЕРЛЕРИНИН БИРИ - САРЫ-ЧЕЛЕК (Адабий окуу, 4-класс)

 

Предмети:  Адабий окуу                                           Класс: 4                              Мөөнөтү: 18.10.2023.

Сабактын темасы:   Дүйнөнүн кооз жеринин бири — Сары-Челек

Сабактын тиби:  Жаңы материалды окуп-үйрөнүү

Колдонулуучу методдор: Интерактивдүү, түшүндүрмө-иллюстративдик, проблемалык.

Колдонулуучу каражаттар: Окуу китеби, түстүү карточкалар, ноутбук, проектор, сүрөттөр

Предметтер аралык байланыш:Кыргыз тили, мен жана дүйнө, көркөм өнөр,музыка

Негизги компетенттүүлүктөр:

1.      Маалыматтык (НК1)

2.      Социалдык-коммуникациялык (НК2)

3.      Өз ишин уюштуруу жана көйгөйлөрдү чечүү (НК3)

 

Предметтик компетенттүүлүктөр:

  1. Таанып билүү жана илимий суроолорду коюу (ПК1)
  2. Кубулуштарды илимий түшүндүрүү (ПК2)
  3. Илимий тыянактарды колдонуу (ПК3)

 

МаксаттарКөрсөткүчтөр
1Билим берүүчүлүк: Сары-Челек коругу жөнүндө маалыматка  ээ болушат. Табиятка аяр мамиле  жасоо тууралуу түшүнүшөт. 

*Эгерде чыгарманын мазмунун түшүнсө;

*Корукту таза сактоо үчүн өз сунушун киргизе алса:

* бири экинчисин улап окуй алышса;

*жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнсө, эстеп калса;

* берилген тапшырмалар аркылуу чыгарманы талдай   алышса;

2Өнүктүрүүчүлүк: кепке жатыгуу жөндөмдүүлүктөрү артат, эс тутумдары бекемделет, ой жүгүртүп , өз оюн көркөм, так айтууга көнүгөт, сөз байлыктары  өсөт.*өз оюн далилдүү айта алса;

*окуганын башкаларга айтып бере алса;

*Тексттеги жаныбарлардын, канаттуулардын жашоо тиричилигин мүнөздөй алса;

 

 

3Тарбия берүүчүлүк: жаратылыштын жана адамдын биримдигин билүү менен аны сүйүүгө , коргоого, бири-бири менен ынтымактуу болууга, боорукерликке тарбияланышат.*бирин-бири сыйлап, уга билсе;

 

* жаратылышты коргой алышса;

 

Сабактын жүрүшү:

 

 

 

Сабактын

этаптары

(убактысы)

 

 

 

 

Мугалимдин ишмердиги

 

 

 

 

Окуучунун ишмердиги

Компетент

түүлүктөр

 

 

Баалоо (калып,баалоо,техн.)

Эскертүү

Негизги

(НК)

Предмет

тик

( ПК)

1Уюштуруу:

1.1.Саламдашуу

(1 мүнөт)

Окуучулардын сабакка даярдыгын текшеретОкуу куралдарын алып чыгып, классты даярдашат.
1.2. Шыктандыруу

(1 мүнөт)

*Сабакка шыктандыруу үчүн жагымдуу маанай тартуулайт.

Бүгүнкү сабакка маанайың кандай ?

Маанай термометри таратылат.

  Маанай термометрдин  бөлүмдөрүн боёшот. 

 

НК-2

 

Ыраазычылык

билдирүү

 *  баалоо ыкмасын түшүндүрөм.

“Ийгилик тепкичи” баракчасын таратам.

Сабак учурунда сенин  иш-аракеттиңдин натыйжасы кайсыл тепкичте болду? Ошол тепкичке  V белгисин кой.

 

 

 

Окуучулар өзүн өзү баалашат.

Баалоо баракчасы таратылат.

“5”-билимиме ишенем!

“4”- окушум керек!

“3”- жардам керек!

 

 

 

 

2

 

 

 

Үй тапшырманы суроо  (3 мүнөт)

 

 

 

 

Тест (3 мүнөт)

 

 

 

 

 

 

Ата Журтка айтарым

 

“Ата журтум-ыйыгым” темасында дил баян

 

 

 

 

 

 

*Чыгарма боюнча тест жүктөлөт. (тест тиркелди)

 

*Үй тапшырмасын айтышат.

Дил баяндарын окуп беришет.

Дептерге аткарып келген тапшырмаларын көрсөтүшөт.

 

*Окуучулар тестти телефондо иштешет.

Телефону жокторго тест таратылат.

 

 

НК-2

 

 

 

НК-3

 

 

 

 

 

НК-3

 

 

ПК-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3

 

 

 

 

 

 

Мактоо

 

 

 

 

Өзүн-өзү баалоо

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Жаңы теманы түшүндүрүү

(5 мүнөт)

 

*Экранга көлдүн сүрөтү коюлат. Эмнени көрүп турасыңар? Бул жерде кандай жаныбарлар жашайт?

Аларга коркунуч келтиргендер болобу?

Оюңду далилде.

Эмне үчүн алар жөнүндө сөз болуп жатат?

*Сабактын темасын,

 максатын айтам.

 

Сары-Челек көлү жөнүндө видео сабак, көрсөтүлөт.

 

 

(Маалыматтар тиркелди)

 

 

*өз алдынча ойлонуп кыскача жоопторду айтышат.

 

Жаныбарлардын сүрөттөрү доскага илинет.

 

 

 

 

 

 

 

*Маалыматтарды көрүшөт,угушат, окушат.

 

 

НК-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НК-1

 

 

ПК-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1

 

 

 

 

 

 

Мактоо

 

4

 

 

Текст менен таанышуу

(7 мүнөт)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*текст чынжырча ыкмасы менен окулат.

 

 

 

* Сөздүк ишти жүргүзөм.

“Сөздөрдүн дубалын” уюштурам

 

 

 

 

 

 

 

 

Суроолор берилет.

Кайсыл өсүмдүктөр өсөт?

Дагы кандай майда көлдөр бар?

Жогоруда сен айткан жаныбарлар текстте кездештиби?

Алар эмне үчун кездешкен жок?

Кандай жерди корук деп айтышат?

Сейрек кездешүүчү жаныбарлар жашаган, коргоого алынган жер – корук деп аталат. Кыргызстанда көптөгөн жаратылыш парктары, коруктар  бар. Алардын жаратылышы табигый абалында сакталат. Коруктун өсүмдүктөрүн үзгөнгө, жаныбарларын атканга катуу тыюу салынган.

Беш Арал

Ысык-Көл

Падышы-Ата коруктары бар.

Презентация

Сары –Челек ырын окушат.

1-катар көркөм окушат.

2-катар ырдып окушат.

3-катар  реп түрүндө окушат.

 

 

 

 

 

 

 

 

*Окуучулар

окуп беришет.

* Окуучулар көз жүгүртүп карап отурушат.

 

Тексттен түшүнүксүз сөздөрдү стикерге жазып, окуп беришет.

*Жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүщөт.

 

 

* Суроолорго жооп беришет.

 

 

 

 

Презентацияны көрүп канаттууларды, жаныбарларды аташат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 катарга бөлүнүп окушат.

 

 

НК-1

НК-3

 

 

 

 

 

 

НК-1

 

 

 

 

 

 

 

НК-2

 

 

 

 

НК-2

 

 

 

 

НК-1

 

 

ПК-1

ПК-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2

 

 

 

 

ПК-2

 

 

Өзүн өзү баалоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мактоо

 

 

 

 

 

Өзүн өзү баалоо

 

 

5

 

Практикалык иш

(4 мүнөт)

 

 

 

 

 

*Сөздөрдүн синонимин” табуу

 

 

 

 

*Таркатмадагы сөздөрдүн синонимин табышат. Жупта иштешет.

 

 

 

НК-3

 

 

 

 

 

 

ПК-3

 

 

 

 

 

 

 

Бирин-бири баалашат

 

 

 

6

 

 

 

Сабакты бышыктоо

 

(10 мүнөт)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  “Сары-Челек коругун коргоо, таза сактоо үчүн менин сунушум” темасында 5 мин эссе.

 

 

 

 

*Өз алдынча иштешет.

Каалоочулар окуп беришет

 

 

 

 

 

 

 

 

НК-2

 

НК-3

 

 

ПК-2

 

 

ПК-3

 

 

 

 

 

Өзүн-өзү баалоо

 

 

7

 

 

Жыйынтыктоо

(2 мүнөт)

 

* 5 М анкетасы

Мен билдим.

Мен таң калдым.

Мен кубандым.

Мен үйрөндүм.

Мен түшүнгөн жокмун.

 

 

 

Окуучулар сабактын жүрүшүн эстешет.

Өзүлөрүнө жаккан жагын айтышат.

 

 

НК-2

 

НК-3

 

 

ПК-3

 

 

Ыраазычылык билдирүү

8Баалоо

(1 мүнөт)

Ийгилик тепкичиндеги белги боюнча бааланат

 

Окуучулар өзиш-аракеттерин баалашат. 

“5” “4” “3” деген баалар менен коюлат.

9Үй тапшырма берүү

(1 мүнөт)

*Чыгарманы окуп , айтып берүүгө даярдануу.

Макалдарды чечмелөө

Жаңы сөздү жаттоо

Күндөлүктөрүнө жазып алышат.НК-1

НК-3

 

ПК-3

 

Синонимин тап.

дүйнөнүнзамандынааламдынкошунамдын
сулуу татынакайбаалууажарлуу
табийгатөмүржаратылышаалам
сыймыктанамкоргоймдаңктанаммактанам
коргоосактоожашоокөз салуу

 

 

Синонимин тап.

дүйнөнүнзамандынааламдынкошунамдын
сулуу татынакайбаалууажарлуу
табийгатөмүржаратылышаалам
сыймыктанамкоргоймдаңктанаммактанам
коргоосактоожашоокөз салуу

 

Синонимин тап.

дүйнөнүнзамандынааламдынкошунамдын
сулуу татынакайбаалууажарлуу
табийгатөмүржаратылышаалам
сыймыктанамкоргоймдаңктанаммактанам
коргоосактоожашоокөз салуу

 

Синонимин тап.

дүйнөнүнзамандынааламдынкошунамдын
сулуу татынакайбаалууажарлуу
табийгатөмүржаратылышаалам
сыймыктанамкоргоймдаңктанаммактанам
коргоосактоожашоокөз салуу

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер