ЧЫНЖЫРДЫН БӨЛҮГҮ ҮЧҮН ОМДУН ЗАКОНУ

  • 17.08.2023
  • 0
ЧЫНЖЫРДЫН БӨЛҮГҮ ҮЧҮН ОМДУН ЗАКОНУ

Мария Мадеминова,

Бишкек шаарындагы №21 мектебинин

физика мугалими                    

8-класс   Физика предмети

Сабактын темасы: Чынжырдын бөлүгү үчүн Ом закону.

Сабактын максаттары:

билим берүүчүлүк:

Чынжырдын бөлүгү үчүн Омдун законунун эрежесин, формуласын, бирдиктерин айта алышат;

өнүктүрүүчүлүк:

өтүлгөн темага маселе чыгара алышат;

тарбиялык:

таанып билүү жөндөмү жогорулайт, тартипти сакташат.

Сабактын тиби: Жаңы теманы өздөштүрүү.

Усулдар:              Интерактивдүү.

Жабдылышы:    Окуу китеби, слайд, сүрөттөр, физикалык  курал. ж.б.

 

Турмуш шартты түзүп турган ток болот,

Ток болбосо жыргал турмуш жок болот.

Жыргал жашоо жарык жашоо нускасы

Келип келип физикага токтолот.

Демекчи, физикага сабагын баштоо менен окуучуларга элдик педагогиканын негизинде физикалык сүрөттөрдөн макал-лакаптарды табуу.

Окуучулар саламдашат

(Позитивдүү маанайда макалдарды табышат.

  1. Акыл айга жеткирет.
  2. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт.
  3. Адам өзүнөн кийинкини көрүп картаят.
  4. Билеги күчтүү бирди жыгат.

Өтүлгөн темаларды worwall программасы менен кайталайт жана темага өбөлгө түзүлөт.

        

Окуучунун иш аракети-берилген тапшырманы ссылка менен кирип белгилешет жана актив панелден көрүшөт.

Жаңы темага өбөлгө түзүү менен жаңы теманы баштайт.

Омдун закону боюнча толук маалымат берилет.

 

Пликерс менен сабакты тест түрүндө жыйынтыктайт

Окуучулар ойлонуп алган билимдерин тест аркылуу көрсөтүшөт.

Окуучунун иш-аракети ошондой эле жалпы окуучулардын жаңы теманы канчалык түшүнгөнү актив панелден көрсөтүлөт.

Сабактын аягында программалар аркылуу алган баалары жыйынтыкталат. Активдүү катышкан окуучулар бааланат.

Кошумча маалымат:

             

Өткөргүчтөгү ток күчү анын учтарындагы чыңалууга түз пропорциялаш.

Өткөргүчтөгү ток күчү анын каршылыгына тескери пропорциялаш.

Ток күчүнүн чынжырдын бөлүгүнүн учтарындагы чыңалуудан жана ал бөлүктүн каршылыгынан болгон көз карандылыгы Омдун за­кону деп аталат. Анткени, бул законду 1827-жылы Г.Ом ачкан.

Омдун законунун эрежеси:

чынжырдын бөлүгүндөгү ток күчү ал бөлүктүн учтарындагы чыңалууга түз, ал эми каршылыкка тескери пропорциялаш. Формуласы:

Омдун закону негизги физикалык закондордун бири болуп эсептелет.

 

Бөлүшүү

Комментарийлер