БИЗ ТАНДАГАН КЕСИПТЕР

  • 14.07.2023
  • 0
БИЗ ТАНДАГАН КЕСИПТЕР

БИЗ ТАНДАГАН КЕСИПТЕР Шахсанам Рахманкулова,

Бишкек шаарындагы №21 мектебинин

 башталгыч класс мугалими

Сабактын аты: Мекен таануу

Сабактын темасы: “Биз тандаган кесиптер”

Сабактын тиби: аралаш

Сабактын формасы: маектешүү

Керектүү каражаттар: темага байланыштуу таркатмалар, карточкалар, сүрөттөр ж.б.

Предмет аралык байланыш: Адабий окуу, көркөм өнөр, кыргыз тили.

Сабактын максаттары

Билим берүүчүлүк:

Окуучулар өтүлгөт темаларды кайталоо боюнча, тапшырмаларды чыгарышат.

Өнүктүрүүчүлүк:

Окуучулар берилген таблицаларды өз алдынча туура толтурганды бышыкташат. Ой жүгүртүүсү, эске тутуусу, көңүл буруусу өнүгөт.

Тарбия берүүчүлүк:

Окуучулар бири-бирине жардамдашат. Топто, жупта иштөөдө бири-бирин сыйлоого, убакытты үнөмдөөгө үйрөнүшөт.

Сабактын темасы маалымдалат.

Окуучунун милдеттери жана күтүлүүчү натыйжалар.

Т1 де түшүндүрүлөт: Сабактын жүрүшүндө кесиптер жөнүндө бир нече баяндар окулат, кесиптер эмне үчүн керек? Алар көп бөлүктөрдөн тургандыгын билип аласыңар. Сүрөттөрдү, терминдерди, тексттерди пайдаланып, тапшырмаларды аткарасыңар.

Саламатсыңарбы менин кымбаттуу кичинекей окуучуларым! Мен силерди мектеп босогосун аттагандан бери улуу илимпоз, окмуштууларга теңеп келем. Силер мектеп босогосун аттагандан бери эле алдыңарга “Мен чоңойгондо ким болсом” деген суроолор коюла башталды. Окмуштуулардын айтылышына караганда ар бир тогуз жашка чыккан бала эмгектенүүгө далалап жасап, эмгек жөнүндө түшүнүгү кеңейе баштайт дейт. Силер азыркы кылган кичинекей эмгегиңер биздин чоң мамлекетибизге жасаган чоң эмгектин бир бөлүгү болуп саналат деп ойлойм.

Мына ушул эмгек жолу барып, кесиптердин шаарына айланат деп ойлойм. Кесиптердин түрү көп. Бүгүн балдар биз силер менен кичинекей эле бир бөлүгү менен таанышабыз. Ал эми жогорку класска барган сайын кесиптер жөнүндө окуп, билип үйрөнө аласыңар деп ишенем.

 

Мугалим текст окуп берет, окуучулар текстти угуп жеке иштеп, таблица толтурат.

                          Мугалим

Мугалим ардактуу кесип. Дүйнөдөгү илимпоздор, акындар, даарыгерлер түрлүү кесиптин ээлери, баардыгын мугалим тарбиялап өстүргөн. Мугалим кесиби түйшүктүү, бирок ар бир адамдын жүрөгүнөн түнөк тапкан ардактуу адамдын иши. Мугалим талбай аракеттенген, издеген эрки күчтүү адамдын эмгектин эң алдыңкы кесиби.

Жеке иштөө:

Таблицаны жеке иштеп, ар бир бала толтурушат.

Маалыматтарды таблицага түшүргүлө, мугалим жөнүндө билгениңерди айтып бергиле.

Актуалдаштыруу, сабакка чакыруу. Сүйлөөчү дубалга жакын келип, балдар менен аңгемелешип өткөрөбүз. Балдар силер кесиптер жөнүндө көп нерселерди билесиңер жана айтып бере аласыңар. Келгиле бир аз сүйлөшөлү.

Аңгемелешүү үчүн суроолордун мисалдары.

Силер кандай кесиптерди билесиңер?

Кайсыл кесиптин ээси болосуң?

Кесиптердин сүрөттөрү көрсөтүлөт.

Бул кесиптин аталышы? 

Бул кесип кайсыл кызматка ээ?

Лексикалык иш. Сөздөрдүн маанилерин түшүнүшөт, сүрөттөрдү ж.б.

 Жупта  иштөө  

Башка кесиптер жөнүндө билгениңерди таблицага толтургула. Жуптарда иштегиле.

КесиптерЭмне кылат?
1Малчылык
2Өрт өчүргүч
3Куруучу
4Дыйкан

Кана эми кайсыл топ даяр болду? Жупта балдар окуп беришет.

 Топтордо  иштөө: Мен азыр өңдөрдү таратам (кызыл, жашыл, көк) кайсыл өң жакса ошол өдөн аласыңар, үч топко бөлүнөбүз.

Эми балдар биз үч топко бөлүнүп алдык. Топторго кесиптердин  сүрөттөрүн  таратам,  сүрөт боюнча текст түзүп айтып бересиңер.

Топтор сүрөт боюнча текс түзүшөт.

Түзгөн тексттерин доскага чыгып жактап беришет.

-Азаматсыңар силер кесиптерден  текстти кызыктуу  эң жакшы түзүп бердиңер.

Сабакты жыйынтыктоо:

— Сабагыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз.

-Бүгүнкү сабагыбыз абдан кызыктуу болду деп ойлойм.

— баарыңарга чоң рахмат.

Бүгүнкү сабакка активдүү, кол көтөрүп жооп берген балдар шамдагайлыгы менен иштеген окуучулар эң жакшы баа менен бааланат.

Үйгө тапшырма: Кайсыл кесипти таңдасаңар, ошол кесип боюнча текст түзүп келгиле.

Бөлүшүү

Комментарийлер