СӨЗ АЙКАШЫ БОЮНЧА ТАЛДОО ЖАНА МАШЫГУУ ИШТЕРИ

  • 20.11.2023
  • 0
СӨЗ АЙКАШЫ БОЮНЧА ТАЛДОО ЖАНА МАШЫГУУ ИШТЕРИ

Жылдыз ЭШМАНБЕТОВА, №55 жалпы орто билим берүү мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими

 (кыргыз тили, 8-А класс)

СӨЗ АЙКАШЫ БОЮНЧА ТАЛДОО ЖАНА МАШЫГУУ ИШТЕРИ

   Негизги компетенттүүлүктөр:

1.              Маалыматтык;

2.              Социалдык-коммуникативдик;

3.              Өз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү.

    Предметтик компетенттүүлүк:

1.               Тилдик;

2.               Кептик;

3.               Маданият таануучулук.

Сабактын тиби: Бышыктоо

Сабактын формасы: Адаттагыдай

Колдонулуучу ыкмалар: Айтып берүү, түшүндүрүү, аңгемелешүү, интерактивдүү, суроо-жооп ж.б.

Керектелүүчү каражаттар: Темага байланыштуу чөп кат, СМАРТ панель, түстүү барак, чөп кат ж.б.

Предмет аралык байланыш: музыка, сүрөт, информатика, тарых

 

Сабактын максаттарыКөрсөткүчтөр
1Билим берүүчүлүк: Окуучулар сөз айкашы боюнча талдоонун жолдору жөнүндө маалымат алышат. Талдоонун тартиби жөнүндө билишет. Башкаруу байланыш тууралуу билишет. Аларга мисал келтиришет. Көнүгүүлөрдү иштешет.   Окуучулар сөз айкашын талдоонун жолдору жөнүндө   маалымат алышса. Талдоонун тартиби жөнүндө билишсе. Башкаруу байланыш тууралуу билишсе. Аларга мисал келтиришсе. Көнүгүүлөрдү иштешсе.

 

2Өнүктүрүүчүлүк: Кабыл алуусу, эске сактоосу, чыгармачыл ой жүгүртүүсү, сынчыл ойлоосу калыптанат.

 

Кабыл алуусу, эске сактоосу, чыгармачыл ой жүгүртүүсү, сынчыл ойлоосу калыптанса.

 

3Тарбиялык: Ынтымактуулукка, бирин-бири сыйлоого, кыргыз тилин сыйлоого, патриоттуулукка, тазалыкка, сулуу жазууга тарбияланышат.Ынтымактуулукка, бирин-бири сыйлоого, кыргыз тилин урматтоого, патриоттуулукка, тазалыкка, сулуу жазууга тарбияланышса.

Сабактын жүрүшү:

Сабактын этаптарыУбак- тысыМугалимдин ишмердүүлүгүОкуучунун ишмердүүлүгүКомпет-гүБаа- лоо
1.УюштурууЗ мин.Мугалим окуучулар менен учурашкан соң, окуучуларга кыргыз тилинин тарыхына кайрылып кетет.

-Үгүттөөдөн үлгү натыйжалуу дегендей, азыр балдар, мен силерге силер укпаган эки сөздү айтам. Бул сөздөр төмөнкүлөр: үжөт, чөөлүкпө. Мугалим окуучуларга сөздөрдүн семантикасын, лексикасын түшүндүрүп берет.

 

Окуучулар мугалим менен учурашат жана жаңы сөздөрдүн маанисин билүү менен бири-бирине жагымдуу маанай тартуулашат, сабакты башташат.НК 1

НК 3

 Калыптандыруучу баа
  — Азыр балдар, 33 деген оюнду ойноо аркылуу үжөт, чөөлүкпө деген сөздөрдү катыштырып, бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулайбыз.   
2.Өтүлгөн      теманы кайталоо3-5 мин.Жалпы класска суроолор менен кайрылат:

Катар боюнча берилген тапшырмаларды текшерет.

 

 

 

Окуучулар мугалим берген суроого СМАРТ тактага графикти толтуруу аркылуу жооп  беришет. Тапшырма: сөздөн жөнөкөй жана татаал сөз айкашын түзүү.

 

 

НК 3 
3. Жаңы       теманы эске салуу менен көнүгүүлөрдү иштөө5-7 мин.Мугалим окуучулардын билимин текшерип алуу максатында тема боюнча сурайт.

Окуучулардын оюн угат.

Тема боюнча маалымат берет.

Талдоонун тартиби жөнүндө айтып берет.

1)             Адегенде сөз айкашындагы негизги сөздү табуу.

2)             Негизги сөздөн суроо берип, багыныңкы сөздү аныктоо.

3)             Негизги жана багыныңкы сөздөрдүн кайсы сөз түркүмүнөн болгонун көрсөтүү.

4)             Сөз айкашындагы сөздөрдүн байланышуу жолдорун аныктоо.

Көнүгүүлөрдү жаздырат.

 

 

 

 

Окуучулар тема боюнча билгендерин эркин айтып бере алышат.

Мугалим тема боюнча сүйлөп жатканда кунт коюп угушат. Мугалимге суроо берүүнү үйрөнүшөт. Көнүгүүлөрдүн үстүнөн туура иштей алышат.

Талдоонун тартибин билишет.

Жазуу түрүндө талдоо сунушталат. Мисалы:

салкын (сын атооч)         жел (зат атооч)

НК 3  
4. Жаңы      теманы бышыктоо7- 10 мин.Мугалим окуучулар менен сөз айкашын талдоо боюнча мисалдарды СМАРТ панелдин негизинде   иштешет. ЖРТ боюнча даярдалган суроолор менен бышыкташат.

 

Окуучулар  мугалим берген тапшырмалардын үстүндө чыгармачылык менен иштешет.

Окуучулар мугалим менен “Кыймыл-аракет” оюнун ойношот. Жыйынтыгында, кыймыл-аракет аркылуу макалдын маанисин чечмелешет.

НК 3

НК 2

ПК 3 
  Мугалим окуучулар менен “Кыймыл-аракет” оюнун ойнойт. Мугалим “Кыздуу үйдө кыл жатпайт” деген макалды кыймыл аракет менен окуучуларга көрсөтүп берет.    
5. Сабакты жыйынтыктоо5 мин.Мугалим сабакты окуучуларга суроо берүү аркылуу  жыйынтыктайт.Окуучулар ойлорун эркин айтышат.   
6.     Окуучулар-дын билимин баалоо 2 мин.Мугалим окуучуларга залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун нускалуу сөзү жазылган чөп катты (закладка) таратуу менен билимдерин баалайт.Окуучулар чөп каттын маанисин түшүнүү менен чөп каттагы нускалуу сөздү эске тутушат, китептерине салып колдонушат.НК1

НК3

ПК 1

ПК 3

 
7.     Үйгө тапшырмаЗ мин.Жебе методун колдонуу менен сүйлөм түзүп келүү    


 

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер