«КӨРКӨМ ӨНӨР» ЖАНА «ТЕХНОЛОГИЯ» САБАКТАРЫНА КОЮЛУУЧУ ЗАМАНБАП ТАЛАПТАР

  • 21.08.2023
  • 0

Редакциядан: Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун видеоконференция системасы аркылуу 2023-2024-окуу жылына карата усулдук жардам көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдери үчүн вебинарлар өткөрүлүүдө. Вебинарлар, мастер-класстар 14-августтан 27-августка чейин Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан өткөрүлөт. Вебинар күндөлүгүнөн.

«КӨРКӨМ ӨНӨР» ЖАНА «ТЕХНОЛОГИЯ» САБАКТАРЫНА КОЮЛУУЧУ ЗАМАНБАП ТАЛАПТАР

Көркөм сүрөт өнөрүнүн тили – окуучуларды ата мекендик жана чет элдик авторлордун көркөм чыгармаларын талдоо процессинде байкай турган жаратылыш жана адамдардын жан дүйнөсүндөгү айырмачылыктарды аңдап билүү, маданий өзгөчөлүктөрдү түшүнүүгө үйрөтөт, маданияттар аралык баарлашуу жөндөмүн өстүрөт.

«КӨРКӨМ ӨНӨР» ЖАНА «ТЕХНОЛОГИЯ» САБАКТАРЫНА КОЮЛУУЧУ ЗАМАНБАП ТАЛАПТАР

2023-2024-окуу жылында Көркөм өнөр предметин окутуудагы өзгөчөлүктөрү

1-2-класстар жумасына 2 сааттан окутулат. 3-, 4-, 5-, 6-класстар жумасына 1 сааттан.

7-класстар биринчи жарым жылдыгында жумасына 1 сааттан, тактап айтканда, биринчи жарым жылдыкта 17 сааттык жүктөм менен окутулат.

Текшерүү-баалоо  окуучулардын сабакта милдеттүү түрдө аткаруучу иштеринин түрлөрү боюнча жүргүзүлөт:

  • теориялык материалды үйрөнүү;
  • ар кандай жанрдагы көркөм чыгармаларды талдоо, чечмелөө;
  • көркөм жана практикалык иштерге катышуу жана чыгармачылык тапшырмаларды аткаруу.

 Мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар үчүн искусство менен тааныштыруунун мааниси

Класста жана класстан тышкаркы иш-чараларда арт-терапиялык технологияларды колдонуу менен көркөм жана чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө болот. Мектептин администрациясы Мамлекеттик жана предметтик стандарттын талаптарын аткаруусу:

— көркөм өнөр предметин адистиги бар мугалимдердин окутушун камсыз кылуу;

— окуучулар үчүн окуу кабинеттерин даярдоо;

— окуучулардын чыгармачылык иштерди (STEM жана STEAM) аткаруулары үчүн керектүү каражаттар менен жабдуу;

— көркөм-эстетикалык ийримдерди уюштуруп, каражаттар менен камсыз кылууга милдеттүү.

«КӨРКӨМ ӨНӨР» ЖАНА «ТЕХНОЛОГИЯ» САБАКТАРЫНА КОЮЛУУЧУ ЗАМАНБАП ТАЛАПТАР

Технология предмети

«Технология» билим берүү багытынын концепциясына ылайык, окуучуларды келечекте турмуш жолуна даярдоонун негизги максаты — өз алдынча иштөөгө даяр, билимдүү, маданияттуу, чыгармачыл, демилгечил инсанды өстүрүп тарбиялоо. Ал эми 8-9-класстарга программалык материалдарды эмгектин түрдүү багыттары боюнча басылмалардан, интернет булактарынан алып пайдаланууну  сунуштайбыз.

Технология предметинин мазмундук линиялары:

  1. Эмгек маданиятынын негиздери, өзүн-өзү тейлөө (коопсуздук техникасы)

2.Техникалык эмгек жана дизайн (техникалык жана көркөм кол өнөрчүлүгү)

  1. «Айыл чарба эмгеги» (өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбачылыгы).

Негизги компетенцияларды калыптандыруунун үч деңгээли бар:

1) Биринчи деңгээл (репродуктивдүү) окуучулардын калыпка (аракетти аткаруунун берилген алгоритмин) кармануу жөндөмү менен мүнөздөлөт;

2) экинчи деңгээл (продуктивдүү) курамы боюнча жөнөкөй болгон иш-аракетти аткаруу, иш-аракеттин үйрөнүлгөн алгоритмин башка кырдаалда колдонуу жөндөмдүүлүгү менен мүнөздөлөт;

3) үчүнчү деңгээл (креативдүү) анын өз алдынча долбоорлоо жана негиздөө элементтери менен комплекстүү ишти жүзөгө ашырууну билдирет.

Окуучулардын эмгекке болгон ишмердүүлүгүн күнүмдүк турмушта колдонула турган иш-чараларды аткаруусуна өзгөчө көңүл буруу зарыл. Керектүү табигый каражаттар: жүн, тери, табигый боёктор, чопо, жыгач, кооз таштарды колдонуунун технологиялары.

Окуу процессин уюштуруунун маанилүү аспектилеринин бири – материалдык-техникалык базаны жакшыртуу жана Технология кабинеттерин зарыл жабдуулар менен жабдуу.  «Технология» сабагын жабдылбаган  кабинеттерде окутуу натыйжалуу болбойт.

Д.АКМАТОВ, Кыргыз билим берүү академиясынын Технология, искусство, ден соолук маданияты лабораториясынын ага илимий кызматкери,

К.МАМБЕТОВА, мугалим

Бөлүшүү

Комментарийлер