ТОГОЛОК МОЛДО «КЕМЧОНТОЙ» ПОЭМАСЫ

  • 16.09.2023
  • 0
ТОГОЛОК МОЛДО «КЕМЧОНТОЙ» ПОЭМАСЫ

ТОГОЛОК МОЛДО "КЕМЧОНТОЙ" ПОЭМАСЫ Аида    Байсакова,

Нарын районундагы Өрнөк айылынын Жакып Өмүралиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими

Предмети: Кыргыз адабияты

Классы: 10-класс

Сабактын темасы: Тоголок Молдо «Кемчонтой» поэмасы

Сабактын максаттары:

билим берүүчүлүк: «Кемчонтой» поэмасынын мазмуну менен кеңири таанышат;

өнүктүрүүчүлүк: чыгармага  карата окуучунун ой жүгүртүүсү, сөз байлыгы өсөт. Адамдагы жакшы жаман сапаттарды айырмалап билет;

тарбия берүүчүлүк: бири-биринин оюн уга билгенге, сыйлай билгенге калыптанат.

Сабактын тиби: Жаңы теманы өздөштүрүү.

Жалпы усулдар: калаш ыкмасы, чырмалышкан талаш-тартыш, көчмө барак.

Колдонулуучу ресурстар: ватман, маркер, карточка, түстүү барактар.

Сабактын жүрүшү: Уюштуруу

Мугалим: — Окутуу чөйрөсүн түзөт. Жагымдуу маанай тартуулайт. Мугалим 3 түстүү гүлдөрдү столдун үстүнө коет. Алар өздөрүнө жаккан өңдөрдү алып, мугалим тарабынан жазылган жакшы сөздөрдү окушат.

Окуу процесси ыңгайлашат. Окуучуларды толуктап, дежур такталат. Ар бир окуучу гүлдөрдү алат да, андагы жазылган жаңы сөздөрдү окуу менен көңүлдөрү көтөрүлөт. Сабакка болгон активдүүлүгү артат, гүлдүн өңүнө карап үч топко бөлүнүшөт. Үч топ өз ордун таап отурат.

Үй тапшырманы текшерүү:

Анда эмесе, үй тапшырманы Т схемасы аркылуу текшерип алалы.

“Ооба”, “Жок”белгиси аркылуу кайталайбыз. Ар бир окуучу берилген үй тапшырмасы боюнча жазылган барактар таратылат. Ал барактагы суроолорду окуу менен өздөрүнүн карама-каршы көз карашын, позициясын. “ооба” , “жок” белгисин белгилөө менен аныкташат. Белгиленген убакыт бүткөн соң мугалим тарабынан текшерилип, тууралыгы аныкталат.

Окуучулар: суроолорго туура жооп берет, үй тапшырмасын кайталайт. Бири-биринин жоопторуна толуктоолорду киргизишет. Далилдүү айта билгенге көнүгүшөт. Берилген ак барактагы суроолорду окуу менен аларга карата өз көз караштарын билдирип, “ооба”, “жок” жообун берүү менен тапшырманы канчалык деңгээлде аткаргандыгын текшеришет. Бири-бир жооп берип жатканда тоскоол болбой кунт коюп окуй билгенге көнүгүшөт.

-Жаңы сабакты баштардан мурда оюн ойноп алалы. Азыр балдар силер үй жаныбарыбы, жапайы жаныбарбы, каалаган үч жаныбарды жаза калабыз. Кана балдар жазып бүтсөңөр,  төмөнкү үлгүгө салып окуйбуз.

Мени ……….деп ойлошот.

Мен …….. болгум келет.

Бирок, чындыгында мен ….. .

Демек, бул жөн гана оюн. Анда сабагыбызды улантсак.

Окуучулар өздөрү каалаган жаныбарды кагазга жазат. Эрежеге таянып, кайсы жаныбарды жазган болсо, ошого салып окушат. Өздөрү жазган жаныбарларына күлүшөт.

Шыктандыруу:

  • Балдар, силер Тоголок Молдонун кандай чыгармаларын билесиңер?

Окуучулар ишмердүүлүгүнө, буга чейинки билим, билгичтиктерине таянып, жоопторду айтышат.

Жаңы тема:

-Балдар, силер туура айтасыңар!  Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз Тоголок Молдонун «Кемчонтой» поэмасы.

Кана, балдар биз бүгүн эмнелерди биле алабыз?

Окуучулар ар кандай жоопторду айтат.

Мугалим: Жоопторду уккан соң, мугалим доскада илинген сабактын максаттары менен тааныштырат.

Текст менен иштөө.

 

Окуучуларга ватман, сүрөттөр таратылат.

-Эми балдарга текст таратып берем текстти окушат, андан соң текстке туура келүүчү сүрөттөрдү катары менен чапташат же болбосо араларына мааниси жагынан туура келүүчү сөздөрдү кошуп жазышат.

ТОГОЛОК МОЛДО "КЕМЧОНТОЙ" ПОЭМАСЫ

Окуучулар: иштерин жазып, чаптап бүткөн соң, ар бир топтон бирден окуучу чыгып өз иштерин жактап берет. Ар бир топ бири-биринин иштерин көңүл коюп угат. Түшүнүксүз жоопторго суроолор берилип, ойлорун толукташат.

Мугалим: Ар бир топ өз иштерин жактап бүткөн соң окуучуларга көчмө барак таркатылып берилет. Ал баракка бүгүнкү сабактан алган түшүнүктөрүн жазып беришет.

Окуучулар: «Көчмө баракка» өз түшүнүктөрүн жазып узатышат. Улам кийинки окуучу улап жазып берет.

Үй тапшырма: «Кемчонтой»поэмасын тереңдетип окуп келүү. Кластер түзүп келүү.

Баалоо: Эмоционалдык баалоо: Эң сонун!Азаматсың! Сабактын ийгилик жана кемчиликтерин көрө билишет, күндөлүктөрүнө баа койдурушат.

 

Бөлүшүү

Комментарийлер