МАТЕМАТИКА: АМАЛДАРДЫ АТКАРУУ № 385-389

  • 31.03.2021
  • 0
МАТЕМАТИКА: АМАЛДАРДЫ АТКАРУУ  № 385-389

Убайдуллаева Сырга, 

Бишкек шаарындагы №77 жалпы орто билим берүү мектеби

башталгыч классынын мугалими  

Сабактын тиби:   Билимдерди андан ары өркүндөтүү

Сабактын жабдылышы: Интерактивдүү доска, проектор, окуу китеби, иш дептери, методикалык колдонмо, таяныч таблицасы.

Сабактын формасы: Өз алдынча иштөө

Колдонуучу методдор жана ыкмалар:  Көрсөтмөлүүлүк, түшүндүрүү, айтып берүү, өз алдынча иштөө ыкмалары

1243914939 амалдарды аткаруу_жанысы

 

Бөлүшүү

Комментарийлер