КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН 7-11-КЛАССТАРЫ ҮЧҮН ЖАҢЫ МУУНДУН ОКУУ-УСУЛДУК КОМПЛЕКСТЕРИН (ОУК) ИШТЕП ЧЫГУУ БОЮНЧА АЧЫК СЫНАК ӨТКӨРҮҮНҮН ШАРТТАРЫ

 • 07.09.2018
 • 0

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим минситрлигинин 2018-жылдын 30-августундагы №1103/1 буйругу

 

 «Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 7-11-класстары үчүн жаңы муундун окуу-усулдук комплекстерин иштеп чыгуу боюнча ачык сынак өткөрүү жөнүндө»

Мектептик билим берүү системасына жаңы муундун стандарттарын киргизүү боюнча иш-чаралар Планын (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы № 403 токтому менен бекитилген Мамлекеттик билим берүү стандарты) аткаруу максатында жана класстардын жана билим берүүнүн баскычтарынын ортосундагы материалдардын методологиясындагы жана мазмунундагы ишти улантуучулукту камсыз кылуучу заманбап жана сапаттуу окуу-усулдук комплекстерди (ОУК) иштеп чыгуу боюнча милдетти аткаруу максатында буйрук кылам:

 1. “Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 7-11-класстары үчүн жаңы муундун окуу-усулдук комплекстерин иштеп чыгуу боюнча ачык сынак өткөрүүнүн шарттары” (1-тиркеме) бекитилсин;
 2. Мектепке чейинки, мектептик жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы (М.Ж. Үсөналиев) 1-тиркемеге ылайык предметтер боюнча Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 7-11-класстары үчүн жаңы муундун окуу-усулдук комплекстерин иштеп чыгуу боюнча ачык сынак жарыялансын;
 3. Маалыматтык камсыздоо сектору (М.Т. Алишев), “Кут билим” коомдук-педагогикалык басылманын башкы редактору (К.А. Чекиров) 1 жана 2-тиркемелерге ылайык 7-11-класстар үчүн окуу-усулдук комплекстерди иштеп чыгуу жөнүндө жарыяны жана шарттарды Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин расмий сайтына жана “Кут билим” гезитине жайгаштырсын;
 4. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы стандарттар жана билим берүүнүн сапаты боюнча Координациялык кеңештин Катчылыгы (Н.К. Мамбетмусаева) окуу-усулдук комплекстердин (7-11-класстар) кол жазмаларынын линейкаларынын концепциясы жана окуу китептеринин проспекти боюнча өтүнмөлөрдү кабыл алуу жана тандап алуу процедурасын уюштурсун;
 5. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары Н.С. Джусупбековага жүктөлсүн.

 

 

«О проведении открытого конкурса по разработке учебно-методических комплексов нового поколения для 7-11 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики»

Во исполнение Плана мероприятий по внедрению стандартов нового поколения в систему школьного образования  (Государственный образовательный стандарт, утвержденный ППКР № 403 от 21 июля 2014 года) и для решения задачи по разработке современных и качественных учебно-методических комплексов (УМК), обеспечивающих преемственность в методологии и содержании материала между классами и ступенями образования, приказываю:

 1. Утвердить «Условия проведения открытого конкурса по разработке учебно-методических комплексов (УМК) нового поколения для 7-11 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики» (Приложение 1);
 2. Управлению дошкольного, школьного и внешкольного образования (М.Ж. Усеналиев) объявить открытый конкурс на разработку УМК нового поколения для 7-11 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики по предметам, согласно Приложению 1;
 3. Сектору информационного обеспечения (М.Т. Алишев), главному редактору общественно-педагогического издания «Кут билим» (К.А. Чекиров) разместить на официальном сайте Министерства образования и науки Кыргызской Республики и в газете «Кут билим» объявление о проведении открытого конкурса и условия для разработки УМК для 7-11 классов, согласно Приложениям 1 и 2;
 4. Секретариату Координационного совета по стандартам и качеству образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики (Н.К. Мамбетмусаева) организовать прием заявок и процедуру отбора концепций линеек рукописей УМК (7-11 классы) и проспектов учебников;
 5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра образования и науки Кыргызской Республики Н.С. Джусупбекову.

 

Министр                                                            Г.К. Кудайбердиева

 

 

 

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 7-11-класстары үчүн жаңы муундун окуу-усулдук комплекстерин (ОУК) иштеп чыгуу боюнча ачык сынак өткөрүүнүн шарттары 

 1. Негизги жоболор

1.1.   Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 7-11-класстары үчүн жаңы муундун окуу-усулдук комплекстерин (ОУК) иштеп чыгуу үчүн ачык сынакты уюштуруучу болуп Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги саналат.

1.2.   Ачык сынак мектептик билим берүү системасына жаңы муундун стандарттарын киргизүү боюнча иш-чаралар Планын (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы № 403 токтому менен бекитилген Мамлекеттик билим берүү стандарты) ишке ашыруунун алкагында өткөрүлүүдө.

1.3.       Ачык сынактын максаты – Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик орто жалпы билим берүү стандартынын (мындан ары – МБС) жана тиешелүү предметтик стандарттардын талаптарына ылайык окуучуларга компетенттүүлүктү натыйжалуу өнүктүрүүгө жардам берүүчү заманбап жана сапаттуу окуу программаларын, окуу китептерин, окуу-усулдук комплекстерди (мындан ары — ОУК) иштеп чыгуу. Сынак автордук жамааттардын дараметин жогорулатууга көмөк көрсөтүүгө жана жаңы муундун ОУКтарын иштеп чыгууга жөндөмдүү авторлор чөйрөсүн кеңейтүүгө жардам берет.

1.4.       Ачык сынактын жыйынтыгы боюнча 2018-жылы 7-11-класстар үчүн окуу китептеринин линейкасынын концепциялары жана программалар тандалып алынат жана толуктап иштелип чыгат, ошондой эле 7-8-класстар үчүн окуу-усулдук комплекстер иштелип чыгат; 2019-жылы 9-11-класстар үчүн ОУКтарды иштеп чыгуу боюнча ачык сынак өткөрүлөт.

1.5.       Негизги түшүнүктөр:

ОУК линейкасы – бул 7-11-класстардын окуучулары үчүн предметти өнүктүрүүнүн бирдиктүү концепциясына жана негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдү калыптандыруучу жана төмөнкү элменеттерди өзүнө камтуучу ОУК топтому:

— мазмундуу – тексттерди, алардын тематикасын тандап алуунун бирдиктүү принциби;

— дидактикалык – материалды ачуунун логикасын жана окуу китебинин жана окуу маалыматынын блокторунун бүтүндөй түзүмүн, тапшырмалардын топтомун жана типологиясын, маалыматтын окуучулардын курактык өзгөчөлүктөрүнө ылайык келүүсү;

— багыт берүүнүн бирдиктүү (жакын) аппараты (анын ичинде ОУКту тариздөөнүн бирдиктүү стилистикасы).

Окуу китептин план-проспекти — бул окуу китебинин мазмунун негизги жоболору, теманы ачып көрсөтүүнүн принциптери, түзүлүшү, бөлүктөрдүн көлөмдөрүнүн өз ара катышы жөнүндө документ. Анда китептин ар бир түзүмдүк бөлүгүнүн кыскача мазмуну берилет жана автордук баракчаларда алардын болжолдуу көлөмү, ошондой эле иллюстрациялардын болжолдуу саны жана мүнөзү, тиркемелердин курамы жана басылманын аппараты (көрсөткүчтөр, эскертүүлөр жана комментарийлер ж.б.)  аныкталат.

План-проспекттин көлөмү китептин пландалган көлөмүнөн көз каранды, бирок 5-10 барактан ашык эмес.

Окуу китептин План-проспекти

 1. Жумушчу аталышы
 2. Категориясы (окуу китеби, окуу куралы, колдонмо ж.б.)
 3. Авторлордун Аты-жөнү
 4. Автор (-лор) жөнүндө маалымат
 5. Пландалган көлөм (сүрөттөрдү эске албаганда)
 6. Иллюстрациялардын болжолдуу саны (схемаларды эске алуу менен), кандай түрдө берилет (фото, сүрөт, иллюстрациялар, түстүү же кара-ак).
 7. План-проспектти толтурган күнү кол жазманын даярдыгынын пайыздык көрсөткүчү
 8. Кол жазманын толук даяр болуусунун болжолдуу күнү
 9. Китептин мазмуну (болжолдуу мазмуну)
 10. Аннотация

https://rsue.ru/prepodavatelyam/doc/План-проспект%20Феникс.docx

Окуу китеп – бекитилген Мамлекеттик билим берүү стандартына, предметтик стандарттарга ылайык келген жана аталган басылманын түрү катары сунушталган, мугалимге окутуу процессинде окуучулардын ишин уюштурууга жардам берүүчү окуу предметинин системалуу баяндамасын, анын бөлүмдөрүн, бөлүктөрүн камтуучу көп функциялуу окутуу каражаты. Окуу китептери базалык же альтернативдүү болуусу, басылма жана/же электрондук түрдө чыгарылышы мүмкүн.

Окуу-усулдук комплекс (ОУК) – мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык, бирдиктүү методологиялык негизде иштелип чыккан жана окутуу процессин уюштуруу үчүн зарыл жана жетиштүү болгон ченемдик жана окуу-усулдук документтердин топтому. ОУК милдеттүү түрдө окуу китебин (окуу куарлын), окуучулар үчүн иш дептерин камтыйт; ошондой эле башка окутуу жана контролдоо каражаттарын камтышы мүмкүн. ОУК басылма жана/же электрондук түрдө чыгарылышы мүмкүн.

Окуу куралы – окуу китебин толуктоочу же жарым-жартылай же толугу менен алмаштыруучу, расмий бекитилген жалпы билим берүүчү окуу программаларын ишке ашырууда колдонууга жол берилген окуу басылмасы. Окуу планына же жаңы дисциплина же окуу программасына жаңы тема киргизилген учурда биринчи кезекте окуу куралын басып чыгаруу иши уюштурулат. Окуу китеби, эреже катары апробацияланган окуу куралынын негизинде түзүлөт.

Эксперт – тиешелүү квалификацияга ээ жана тиешелүү чөйрөдө тажрыйбасы бар жеке жак.

 1. Ачык сынакка катышуу

2.1. Ачык сынакка автордук жамаатар, ОУК иштеп чыгуу боюнча тажрыйбага ээ басмалар же уюмдар, ошондой эле консорциумдар (авторлор, басып чыгаруучулар жана басмаканалар бирикмелери) катыша алышат.

Ар кандай класстар үчүн ОУКтун линейкасынын бирдиктүү концепциясынын жана ОУКтун бирдиктүү усулдук мамилесинини алкагында ар кандай автордук жамааттар тарабынан иштелип чыгышы мүмкүн.

2.2. Сынакка Кыргыз Республикасынын жана башка өлкөлөрдүн жарандары, ошондой эле башка өлкөлөрдө катталган юридикалык жактар катыша алышат.

 1. Ачык сынактын этаптары жана өткөрүү мөөнөтү

Сынак эки этап менен өткөрүлөт. Биринчи этапта каттоодон өткөн автордук жамааттар үчүн жаңы муундун окуу китептерине (ОУК) карата талаптар менен авторлорду тааныштыруу боюнча көрсөтмө берүүчү семинар өткөрүлөт. Экинчи этаптын жыйынытыгы боюнча сынактык комиссия тарабынан эксперттик коштоо менен толуктап иштеп чыгуу жана пилот жүргүзүү үчүн окуу-усулдук комплекстер тандалып алынат.

3.1. Биринчи этапка катышуу үчүн төмөнкү документтер берилет:

— өтүнмө/автордук жамааттардан каттоо (№1 формага ылайык) — кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып бир айдын ичинде.

Биринчи этап өтүнмөлөрдү берүүнүн мөөнөтү аяктагандан кийин эки айдын ичинде жүргүзүлөт.

— ОУК (7-11-класстар) кол жазмаларынын линейкасынын концепциясын;

— окуу китебинин проспекти (7-класс же линейканы баштоочу окуу китеби).

Биринчи этапта авторлор үчүн маалыматтык жолугушуулар жана консультациялар өткөрүлөт.

3.2. Сынактын экинчи этабына катышуу үчүн төмөнкүлөр берилет:

линейканын бардык окуу китептеринин проспекттери.

— 7 жана 8-класстардын окуу-усулдук комплекстери – (ар биринин даярдыгы – 50% кем эмес).

— ОУКтун линейкасынын дизайнынын концепциясы жана иллюстрациясы менен класстардын бирөөнүн окуу-усулдук комплексинин версткаланган 2-3 параграфы.

Документтерди тапшыруу мөөнөтү — сынактын биринчи этабы аяктагандан кийин үч айдын ичинде.

3.3. Сынактык материалдар өзбек тили жана адабияты жана тажик тили жана адабияты предметтери боюнча окуу-усулдук комплекстердин кол жазмаларынан тышкары окуу-усулдук комплекстер мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет.

 1. Экспертизалоо жана тандап алуу процедурасы

4.1. Сынактык материалдар Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы стандарттар жана билим берүүнүн сапаты боюнча Координациялык кеңештин Катчылыгына, төмөнкү дарек боюнча: 720040, Бишкек ш., Тыныстанов көчөсү 257, 334-кабинетке сынактык комиссияга берүү үчүн жиберилиши керек.

4.2.  Келип түшкөн кол жазмалар катчылыкта катталат. Ар бир кол жазмага шифр ыйгарылат жана ал шифр менен кол жазма сынакка катышат.

4.3. Шифр ыйгарылган кол жазмалар КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген критерийлер жана баалоо процедурасынын негизинде (5-тиркеме) Кыргыз билим берүү академиясынын тиешелүү лабораториясына рецензия алуу үчүн жиберилет. Лабораториялар жетекчилер жана КБА президенти тарабынан кол коюлуучу рецензияларды даярдайт.

4.4. Кол жазмаларды кароо жана рецензияларды даярдоо материалдар келип түшкөндөн кийин үч жуманын ичинде жүргүзүлөт. Корутунда берилген ОУКтун линейкасынын сапатын жакшыртуу жана апробация жүргүзүү боюнча сунуштарды камтыйт.

4.5. ОУК кол жазмалары КБАнын лабораторияларынын рецензиялары менен Координациялык кеңештин Сынактык комиссиясына кароого жиберилет.

 1. Сынактык комиссия жана сынактык иштерди балоо критерийлери

5.1. Сынактык комиссия Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы стандарттар жана билим берүүнүн сапаты боюнча Координациялык кеңештин эксперттер боюнча маалыматтар базасына кирген эксперттерден түзүлөт. Сынактык комиссиянын курамы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин буйругу менен бекитилет.

5.2. Сынактык комиссиянын мүчөлөрү сынактын катышуучулары боло албайт.

5.3. Сынактык комиссиянын алкагында ар бир предмет боюнча, өзүнө усулчуларды, практик-мугалимдерди жана академиялык илим жаатындагы өкүлдөрдү камтыган, 5 адамдан турган эксперттик топ түзүлөт.

5.4. Толуктап иштеп чыгуу жана апробация жүргүзүү үчүн 2 кол жазма тандалып алынат. Эгерде келип түшкөн бардык кол жазмалар тандап алуу критерийине ылайык келбесе, кайрадан сынак өткөрүлөт.

5.5. Эксперттер, сунуштаган кол жазмалардын сапаты үчүн моралдык жана материалдык жоопкерчилик тартышат жана толуктап иштеп чыгуу жана апробациялоо процессин коштошот. Акы төлөө мөөнөтү контракт менен белгиленип, үч транш менен төлөнөт: биринчи – рецензияны бергенден кийин (30%), экинчи – апробациялоо жүрузүлгөндөн кийин (30%), үчүнчү – иштин жыйынтыгы боюнча, ОУК бекитилгенден кийин (40%). Пилоттун жыйынтыгы боюнча окуу китебине карата 50%дан жогору мугалимдер терс баа берген учурда, оң корутунду берген эксперттерге экспертизалоо үчүн каражаттардын 40% төлөнбөйт; эгерде эксперт апробациядан өтпөй калган окуу китептерин эки жолу жактырса, эксперттин аты-жөнү «кара тизмеге» киргизилет. Мындан кийин эксперт окуу китебин баалоо ишине тартылбайт.

5.6. Эксперттердин корутундусу Координациялык кеңештин отурумунда каралат. Координациялык кеңештин чечими протокол менен бекитилет жана апробацияга уруксат берүү жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн КР БИМ коллегиясына кароого жиберилет.

 1. Жыйынтыктоо жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо

Сынактык комиссиянын чечими сынак аяктагандан кийин 5 иш күндүн ичинде Билим берүү жана илим министрлигинин сайтына жана «Кут билим» гезитине жарыяланат.

Сынактын жеңүүчүсү деп табылган кол жазмалар КР БИМдин финансылык колдоосу менен толукталып иштелип чыгат (зарыл болгон учурда) жана апробациялоого даярдалат. Кол жазмаларды толуктап иштеп чыгуу сынактын жыйынтыгы жарыялангандан кийин эки айдын ичинде жүргүзүлөт.

 1. Этикалык маселелер

7.1. Ачык сынак, катышуучулар, сынактык комиссиянын чечимдери жана тиешелүү документтер, анын ичинде баалоо критерийлери, бул Жобо, предметтик стандарттар ж.б. жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин веб-сайтына жарыяланат.

7.2. Сынактык комиссиянын мүчөлөрү, ошондой эле техникалык персонал баалоо боюнча отчеттордун купуялуулугун камсыздоого милдеттүү. Сынактык комиссиянын чечимдери Министрликтин сайтына жарыяланат. Эксперттердин сунуштары сынактын катышуучуларына гана берилет.

7.3. Сынактын катышуучулары автордук укукту жана окуу китептеринде, мугалимдер үчүн усулдук колдонмолордо же кошумча материалдарда колдонулган материалдарга карата авторлордун укугун урамттоого милдеттүү.

7.4. Плагиатты алдын алуу үчүн кол жазмаларды «Антиплагиат» сайтында эки жолу: кол жазмаларды кабыл алуу этабында жана апробациялоо этабынын алдында (толук текстти берүү учуру) текшерүү каралган. Тексттерди текшерүү үчүн сайтты Билим берүү жана илим министрлиги аныктайт. Жарыяланган бир сынактын алкагында Министрликке келип түшкөн бардык окуу китептери бир гана сайт аркылуу текшерилет. Плагиат аныкталган учурда ОУК сынактын кийинки этабына катышууга жол берилбейт, ал эми авторго айып салынат жана «Кара тизмеге» киргизилет. Плагиат болуп башка адамдын идеясын же чыгармасын/материалын же аларды авторго же булакка шилтеме жасабастан толук же жарым-жартылай колдонуу саналат.

7.5. Сынактык комиссияга сынактын катышуучулары же үчүнчү жактар тарабынан кысым көрсөтүү аракети болгон учурда окуу-усулдук комплекстин сынакка андан ары катышуусуна жол берилбейт.

 1. Автордук укуктар

8.1. Сынакка берилген бардык материалдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, анын ичинде автордук жана чектеш укуктарды жөнгө салуу жаатындагы нормаларга ылайык келүүсү зарыл. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги республиканын окуучуларына окуу материалдарынын басма жана электрондук түрүнүн кеңири жеткиликтүүлүгүн камсыздоо максатында ачык сынакта жеңип алган окуу-усулдук комплекстерге карата автордук жана чектеш укуктарды өзүнө калтырат.

Сынакка жиберилген, бирок тандалып алынбаган кол жазмалар авторлорго кайтарылып берилбейт жана Кыргыз Республикасынын автордук укук жаатындагы мыйзамдарын сактоо менен КР БИМдин архивинде сакталат.

 

2-тиркеме

 Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 7-11-класстары үчүн жаны муундун окуу усулдук комплекстерин иштеп чыгуу боюнча

АЧЫК СЫНАК

Мектептик окуу китептерди жаңылоо процессинин алкагында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги класстардын жана билим берүүнүн баскычтарынын ортосундагы материалдардын методологиясындагы жана мазмунундагы ишти улантуучулукту камсыз кылуучу заманбап жана сапаттуу окуу-усулдук комплекстерди (ОУК) иштеп чыгууга багытталган ачык сынакты уюштурууда.

Сынакка катышууга автордук жамаатар, ОУК иштеп чыгуу боюнча тажрыйбага ээ басмалар же уюмдар, ошондой эле консорциумдар (авторлор, басып чыгаруучулар жана басмаканалар бирикмелери) чакырылат.

Сынак төмөнкү пердметтер боюнча жүргүзүлөт: кыргыз тили (эне тили жана мамлекеттик), орус тили (эне тили жана расмий), өзбек тили, тажик тили, англис тили, тарых (Кыргызстан тарыхы жана дүйнө тарыхынын интеграцияланган курсу), «Адам жана коом», математика, физика жана астрономия, биология, химия, география, технология, информатика, кыргыз адабияты, орус адабияты, көркөм өнөр.

ОУКтун минималдык курамы өзүнө окуу китебин, иш дептерин жана мугалим үчүн усулдук колдонмону камтыйт. Ошондой эле ОУКтун курамында башка окуу жана усулдук материалдарды (тапшырмалар, тесттик материалдар, хрестоматиялар, карталар ж.б.) көрсөтүүгө болот.

Ачык сынакка катышуу үчүн төмөнкү материалдарды берүү зарыл:

Биринчи этапка катышуу үчүн:

— сынакка катышууга өтүнмө (№1 формага ылайык) – кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып бир айдын ичинде.

Биринчи этап өтүнмөлөрдү берүүнүн мөөнөтү аяктагандан кийин эки ай жүргүзүлөт.

— ОУК (7-11-класстар) кол жазмаларынын линейкасынын концепциясын;

— окуу китебинин проспекти (7-класс же линейканы баштоочу окуу китеби).

Биринчи этапта авторлор үчүн маалыматтык жолугушуулар жана консультациялар өткөрүлөт.

Сынактын экинчи этабына катышуу үчүн төмөнкүлөр берилет:

линейканын бардык окуу китептеринин проспекттери.

— 7 жана 8-класстардын окуу-усулдук комплекстери – (ар биринин даярдыгы – 50% кем эмес).

— ОУКтун линейкасынын дизайнынын концепциясы жана иллюстрациясы менен класстардын бирөөнүн окуу-усулдук комплексинин версткаланган 2-3 параграфы.

Документтерди тапшыруу мөөнөтү: сынактын биринчи этабы аяктагандан кийин үч айдын ичинде.

Экинчи этаптын жыйынтыгы боюнча сынактык комиссия тарабынан эксперттик коштоо менен кайрадан иштеп чыгуу жана пилот жүргүзүү үчүн ОУКтар тандалып алынат.

Сынактык материалдар «Өзбек тили» жана «Тажик тили» предметтери боюнча окуу-усулдук комплекстердин кол жазмаларынан тышкары окуу-усулдук комплекстер мамлекеттик жана расмий тилдерде берилет.

Материалдар Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы стандарттар жана билим берүүнүн сапаты боюнча Координациялык кеңештин Катчылыгына төмөнкү дарек боюнча: 720040, Бишкек ш., Тыныстанов көч. 257, 334 кабинет, тел. 66-35-97 (эл.дарек [email protected]), Н. Мамбетмусаевага тапшырылат.

Сынакты өткөрүүнүн шарттары жана документтердин форматы жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин сайтынан (www.edu.gov.kg) жана “Кут билим” гезитинен алсаңыз болот.

 

3-тиркеме

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 7-11-класстары үчүн жаңы муундун окуу-усулдук комплекстерин иштеп чыгуу боюнча ачык сынакка катышуу үчүн

 ӨТҮНМӨ

Ачык сынакка ОУКтун линейкасын берүү пландалган ар бир предмет боюнча өзүнчө өтүнмөлөрдү колдонуңуз. Кол коюлган өтүнмө КР Билим берүү жана илим министрлигине, төмөнкү дарек боюнча: 720040, Бишкек ш., Тыныстанов көчөсү 257, 334-кабинет, Мамбетмусаева Назирага (тел. (0312) 663597, эл.дарек: [email protected]) 2018-жылдын 1-октябрынан кечиктирбестен берилиши керек.

 1. Өтүнмө берген топтун / уюмдун / авторлордун / басмаканалардын өкүлүнүн толук Аты-жөнү: _______________________________________
 2. Байланыш маалыматы. Тел: _____________ Эл.дарек: ______________
 3. Предмет боюнча ОУКтун линейкасы ___________________________
 4. Окутуу тили _____________________
 5. Сынактык материалдарды иштеп чыгууда кандай мамиле колдонулгандыгын көрсөтүңүз:

а. Иш жүзүндөгү ОУКтун кайрадан каралып чыккан варианты: ООБА / ЖОК

Эгерде «ООБА» опциясы белгиленген болсо, сураныч түп нускасы жөнүндө маалыматты бериңиз _______________________________________________________

б. ОУКтун линейкасынын түп нускасы _____

в. Чет элдик материалдар которулган жана/же ыңгайлаштырылган түрү: ООБА/ЖОК

Эгерде «ООБА» опциясы белгиленген болсо, сураныч түп нускасы жөнүндө маалыматты бериңиз _______________________________________________________

 1. Автордук топтун/автордук топтордун мүчөлөрүнүн (анын ичинде дизайнерлердин жана иллюстраторлордун) Аты-жөнүн, алардын окуу китебинин (ОУК) линейкасын иштеп чыгуудагы функцияларын жана жоопкерчилик чөйрөсүн, иштеген жерин, байланыш маалыматтарын көрсөтүңүз,

 

Автордук топтун/автордук топтордун мүчөлөрүнүн Аты-жөнүФункциялар жана жоопкерчилик чөйрөсүИштеген жери жана байланыш маалыматтары
1.
2.
3.

 

 1. Сураныч, линейканын Концепциясын баяндап бериңиз

Төмөнкүлөрдү көрсөтүңүз:

 • ОУК линейкасын иштеп чыгуунун негизги мазмундук жана дидактикалык принциптерин;
 • Окуу китебинин функцияларын ишке ашыруу формаларын жана ыкмаларын баяндаңыз, сиздин окуу китептин кайсы функциялары алдыңкылар болоорун көрсөтүңүз.
 • Окуу китептин тексттик жана тексттен тышкаркы материалдарынын болжолдуу катышын көрсөтүңүз.
 • ОУК линейкасындагы ишти улантуучулукту сактоонун ыкмаларын көрсөтүңүз
 • Окуу китебинин ар кандай элементтери (тексттик жана тексттен тышкаркы компоненттер, өздөштүрүүнү уюштуруу аппараты жана багыт берүү аппараты) окуучунун негизги жана предметтик компетенттүүлүгүн калыптандырууну кантип камсыздай тургандыгын түшүндүрүп бериңиз.

ДАЛИЛДӨӨ. Кол коюу менен мен бул формада көрсөтүлгөн маалыматтын анык экендигин тастыктайм. Мен, ошондой эле автордук жамааттын бардык мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын 7-11-класстары үчүн жаңы муундун окуу-усулдук комплекстерин иштеп чыгуу боюнча сынактын принциптери, мөөнөтү жана башка шарттары менен макул экендигин далилдейм.

Өкүлдүн Аты-жөнү __________________

Колу __________________

Күнү _____________________

 

4-тиркеме

 Сынактык тандап алууну жүргүзүүнүн

КАЛЕНДАРДЫК ГРАФИГИ

Сынактын этабы

 

Өткөрүү мөөнөтү
1Сынакка катышуу үчүн өтүнмө берүү01.10.2018-ж. чейин
2Өтүнмө берүүчүлөр үчүн маалыматтык жолугушуу

 

04.10.2018-ж.
3Сынактык материалдарды берүүнүн биринчи этабы

 

05.10.2018-ж.

05.12.2018-ж. чейин

4Биринчи этаптын жыйынтыгы

 

10.12.2018-ж.
5Сынактык материалдарды берүүнүн экинчи этабы

 

15.12.2018-ж.

15.03.2019-ж. чейин

6Экинчи этаптын жыйынтыгы

 

25.03.2019-ж.
7Ачык сынактын жеңүүчүлөрүн аныктоо15.04.2019-ж.

 

 5-тиркеме

Тандап алуу критерийлери

Баалоо куралы – шкалалар жана индикаторлор

 

Талаптарга ылайык келетӨзгөчө даражада талапка жооп берет. Бир аз толуктап иштеп чыгууну талап кылатТалаптарга жарым-жартылай ылайык келет. Олуттуу толуктап иштеп чыгууну талап кылат.Талаптарга ылайык келбейт.
1. Стандартка жана окуу планына ылайык келүү3 балл2 балл1 балл0 балл
1.1. Негизги компетенттүүлүктөрдү түзүүНегизги компетенттүүлүктү түзүү менен бирге, предметтик материалдарга ылайык келген бардык аспекттердин милдеттери (МБС караңыз) эске алынган.

Педагогдор үчүн усулдук колдонмолордо негизги компетенттүүлүктөрдү түзүүнүн бардык апектилери сунушталган.

Негизги компетенттүүлүктөрдү түзүү милдети жарым-жартылай эске алынган. Биринчи жана экинчи деңгээлдерде негизги компетенттүүлүктөрдүн аспекттерин түзүү артыкчылыктуу каралган.

Педагог үчүн усулдук колдонмодо негизги компетенттүүлүктөрдүн өзүнчө аспекттерин түзүү боюнча сунуштар берилген.

Негизги компетенттүүлүктөрдүн өзүнчө аспекттерин түзүү каралган.

Мугалим үчүн колдонмодо аталган маселе боюнча усулдук сунуштар иштелип чыккан эмес.

Негизги компетенттүүлүктөрдү түзүү милдети эске алынган эмес.
1.2. Билим берүүнүн жыйынтыктарынын   негизинде негизги компетенттүүлүктөрдү түзүүОкуу китебининин мазмуну жана дидактикалык аппараты стандартта пландалган билим берүүнүн натыйжаларын камсыздайт.

Мугалимдер үчүн колдонмо компетенттүүлүк мамиленин негизинде түзүлөт жана стандарттарда жарыяланган билим берүүнүн жыйынтыктарына жетүү боюнча иштин формасын жана ымаларын көрсөтүүдө.

Баалоо үчүн материалдарды иштеп чыгуу боюнча сунуштар жана мисалдар мугалимге максаттарга жана милдеттерге ылайык келүүчү баалоо куралдарын түзүү көрсөтүлгөн.

Окуу китебинин мазмуну жана дидактикалык аппараты пландалган көптөгөн билим берүүнүн натыйжаларын максаттуу калыптандырууга мүмкүндүк берет. Мугалим үчүн усулдук колдонмодо пландалган билим берүүнүн натыйжаларын кантип түзүү жана өлчөө боюнча өзүнчө сунуштар көрсөтүлгөн.Окуу китебининин мазмуну жана окуу китебининин дидактикалык аппараты өзүнчө предметтик компетенттүүлүктөрдү түзүүнүн зарылдыгын кароодо.

Аталган маселе боюнча мугалимдер үчүн колдонмодо усулдук сунуштар иштелип чыккан эмес.

Окуу китебинин мазмуну жана дидактикалык аппараты пландалган билим берүү материалдарын калыптандыруу менен байланыштуу эмес, билим берүүнүн маалыматтык моделине багытталган.

 

1.3. Стандартта жарыяланган мазмундуу тилкелерди камтууОкуу китебинде стандартта жарыяланган бардык мазмундуу тилкелер көрсөтүлгөн. Пландалган мазмундуу тилкелерди камсыздоо үчүн кошумча материалдарды камсыз кылуучу башка окуу жана усулдук материалдарга шилтемелер көрсөтүлгөн.Окуу китебинде негизги мазмундуу тилкелер боюнча материалдар берилген. Бардык мазмундуу тилкелерди камтууну камсыз кылуучу башка окутуу жана усулдук материалдарга шилтемелер көрсөтүлгөн.Окуу китебинде мазмундуу тилкелердин негизги блокторунун көбү берилген.

 

 

Өзүнчө тилкелер же материалдын чоң блоктору жок. Кошучма окуу жана усулдук материалдарга шилтемелер көрсөтүлгөн эмес.
1.4. Предметтин түзүлүшүнүн логикага дал келүүсүБашка класстар үчүн окуу китептери билим берүү деңгээлине ылайык келтирилип, бир концепциянын алкагында даярдалган.

Мазмундук жана дидактикалык артыкчылыктар менен камсыз болгон.

Мугалим үчүн усулдук кодонмодо аталган окуу китеп менен иштөөнүн милдеттеринин спецификациясына байланыштуу сунуштар жана башка класстар үчүн окуу китептери менен байланыштар жана артыкчылыктар көрсөтүлгөн.

Жалпысынан ылайык келет.Жарым-жартылай ылайык келет.Ылайык келбейт, башка концепциянын бир бөлүгү болуп саналат.
1.5. Материалдын көлөмү көрсөтүлгөн сааттын санына шайкеш.Материалдын көлөмү ар бир теманын саатынын керектүү санын камтыйт.Материалдын көлөмү темалардын көбүнүн саатынын керектүү санын камтыйт

 

Материалдын көлөмү кээ бир гана темалардын саатынын керектүү санын камтыйтТемалардын көбүнүн саатынын керектүү санын камтуу үчүн материал жетишсиз.

 

2. Түзүлүшү 3 балл2 балл1 балл0 балл
2.1. Түзүм жана логикаМатериалдар                                                                                                                                                                                                                 толук кандуу түзүлгөн, логикалык ажырымдар жана кайталоолор жок. Китептин түзүмү таануу логикасын: баштапкы тажырыйба-маалымат-жаңыртылган тажырыйбаны эске салып турат.Жалпысынан ОУК туура түзүлгөн жана логикага ылайык, логиканын айрым бузулуштары, толук түзүлбөгөн тексттер бар.Текстте ажырымдар байкалган бөлүмдөр кездешет, окуу материалында логиканын бузулуусу байкалууда.Материалдын түзүлүшү начар, логикалык түзүлүшүндө ж.б. бузулуулар кездешүүдө.
2.2. Теориялык жана практикалык материалдардын теңдемиМатериал жакшы теңдемделген, практикалык бөлүгү теориялык бөлүгү менен байланышта жана аны өздөштүрүүгө жардам берет.

 

ОУКтун негизги бөлүгү бирдей мүнөзгө ээ.Айрым материалдарда/бөлүктөрдө бирдей мүнөз сакталган.Бирдейлик сакталган эмес, бири-бирин кайталаган терминдик окшоштуктар бар же материал негизсиз жөнөкөйлөштүрүлгөн.
2.3. Негизги кошумча, түшүндүрмө материалдардын теңдемиАвтордук текст 30% түзөт. Окуу китебинде текстин булактары, иллюстрациялар, усулдук аппараттар жакшы берилген.

Негизги кошумча, түшүндүрмө материалдар максатка ылайык, негизги материалдарды өздөштүрүүгө жардам берет.

Автордук текст айрым бөлүмдөрдө 50% түзөт.

Негизги кошумча, түшүндүрмө материалдар негизги материалды өздөштүрүүгө жардам берет, кабыл алууну кыйындатпайт.

 

Автордук текст көбүнчө бөлүмдөрдө 50дөн 70 пайызга чейин түзөт.

Кошумча жана түшүндүрмө материалдар негизги материалдар менен тыгыз байланышта эмес, аны жарым-жартылай кайталайт же аны өздөштүрүүнү татаалдандырат.

 

Автордук текст окуу китептин 70% түзөт.

Кошумча жана түшүндүрмө материалдар же ашыкча же жетишсиз берилген.

2.4. Текстен тышкаркы компоненттердин негиздүүлүгү жана максатка ылайыктуулугу (графикалар, таблицалар, иллюстрациялар.ж.б.)Текстен тышкаркы компоненттерди пайдалануу максатка ылайык, мамтериалды өздөштүрүүгө, түшүнүүгө жардам берет.Жалпысынан тексттен тышкаркы компоненттер жөндүү жана максатка ылайык. Кээ бирде тексттен тышкаркы компоненттердин ылайык эмес түрү колдонулат.Жарым-жартылай ылайык келет.Тексттен тышкаркы жана тексттик  компоненттердин ортосундагы байланыш жетишсиз.
2.5. Багыт берген аппараттын жана материалды өздөштүрүүнү уюштуруунун болушу.Тексттердин түзүлүшү жакшы ойлонуштурулуп, жакшы куралган, текстти кабыл алуу өтө жеңил. Окуучулардын белги берүүчү бардык системалары активдешет.Багыт берүүчү аппарат жеткиликтүү  деңгээлде өнүккөн.Жарым-жартылай өнүккөн.Багыт берүү аппараты жетишсиз  деңгээлде өнүккөн, материал боюнча багыт алууга жардам бербейт.

 

3. Дидактикалык принциптердин чагылдырылышы3 балл2 балл1 балл0 балл
3.1. Илимий мааниси

 

ОУК билим берүүнүн мазмуну боюнча заманбап көз караштарга шайкеш келет. Теориялык каталар жок, тексттин түзүлүшү сыпайы.ОУК заманбап педагогикалык теорияга туура келет. Айрым бөлүктөрдө/темаларда начар түзүлгөн сөз курамдары кездешет.Теориялык каталар жок. Айрым темаларда так эмес маалыматтар жана начар түзүлгөн сөз курамдары кездешет.ОУКта одоно теориялык каталар, оңдолуп-түзөлбөгөн сөз курамдары бар. Так эмес маалымат берилген.
3.2. Актуалдуулук

 

Акыркы жетишкендиктер жана маалыматтар берилген, алардын аныктыгын бул багытта иштеген эксперттер колдоодо.Аныктыгын бул жааттагы эксперттер колдогон заманбап маалыматтар бөлүмдөрдө/темаларда берилген.

 

Эскирген же толук эмес маалыматтар же аныктыгын бул жааттагы эксперттер колдобогон маалыматтар берилген.Бүгүнкү күндө так эмес, аныктыгын эксперттер колдобогон маалыматтар берилген.
3.3. Системалуу мамилеОУК курчап турган чөйрө, илимий ыкмалар боюнча алынган билимди, түшүнүктү, логикалык байланыштарды  бир системага салууга жардам берет.Жалпысынан материал системалуу мамилеге негизделетЖарым-жартылайОУКтун материалдары чачыранды жайгашкан, карама-каршы элементтер бар, курчап турган чөйрө жөнүндө логикалык байланыштуу көрсөтүмдөрдү калыптандыруу жок
3.4. Окуу-таанып билүү ишмердигине дем берүү.Ишти уюштуруу үчүн (кээ бир предметтер үчүн) талкуулоочу жана көйгөйлүү мүнөздөгү тексттер колдонулган.

Суроолор жана тапшырмалар билимди арттырат жана курактык кызыкчылыктарга ылайык, окуучулардын изденүүсүн жана өз алдынча иштөөсүн стимулдаштырат.

Тексттерде, тапшырмаларда, иллюстрацияларда кызыктыруучу компонент көрсөтүлгөн.

Жалпысынан окууну-билимди арттыруучу ишмердикти стимулдаштыруу боюнча милдеттер эске алынган.Өз алдынча элементтер барОкуу китебинде окуучулардын өз алдынча иштөөсүнө стимул бербеген, бир түрдүү тексттер жана тапшырмалар берилген. Тексттер жана тапшырмалар же абдан жөнөкөй же негизсиз татаал болуп түзүлгөн жана «жакынкы өнүгүү зонасын» калыптандырууга мүмкүндүк беребейт.
3.5. Предметтер аралык байланыштарды чагылдыруу.Предметтер аралык байланыштар окуу китептин материалдарында жакшы ойлонуштурулган жана чагылдырылган.Предметтер аралык байланыштар окуу китептин материалдарында негизинен ойлонуштурулган жана чагылдырылган.Өз алдынча элементтер барПредметтер аралык байланыштар ойлонуштурулган эмес.
4. Усулдук куралдар жана алгоритмдер3 балл2 балл1 балл0 балл
4.1. Окутуунун дифференциалдык мүмкүнчүлүктөрү.ОУК материалдары ар кандай деңгээлдеги тексттерди жана тапшырмаларды камтыйт жана окуучуларды окутуунун ар кандай траекториясын уюштурууга мүмкүндүк берет.Тиешелүү тексттер, суроолор, тапшырмалар көп учурларда окуучуларды окутуунун ар түрдүү траекториясын уюштурууга мүмкүндүк берет.Өз алдынча элементтер барОУКтун материалдары окуучулардын ар тараптуу таанып-билүү мүмкүнчүлүктөрү менен окуучулар үчүн арналган эмес.
4.2. Окуучулардын окуу ишин уюштурууОУКта окуучулар үчүн тапшырмалардын ар кандай түрү берилген (суроолор, көнүгүүлөр, тапшырмалар, эксперименталдык, чыгармачыл тапшырмалар). Окуучулардын өз алдынча иштөөсү үчүн окуу китебин пайдалануу мүмкүнчүлүгү каралган. Техникалык коопсуздук, тажырыйба жүргүзүү үчүн практикалык сабактардын эрежелери бар.Тапшырмалардын, суроолордун, эрежелердин топтому жетиштүү деңгээлде өнүктүрүлгөн.Өз алдынча элементтер барЭске алынган эмес
4.3. Акыл-эс ишкердүүлүгүн арттырып, ой жүгүртүүнү өстүрүүнү түзүү.Маалыматтарды түшүнүү жана кайра иштеп чыгуунун ар кандай деңгээли боюнча ар кыл суроолор бар (окутуу максатында Б.Блумдун таксономиясын ж.б. колдонуу). Жогорку эрежедеги жөндөмдөрдү арттыруу үчүн суроолор, тапшырмалар бар (натыйжалуу жана чыгармачылык деңгээлдер).ОУКдагы тиешелүү тапшырмалардын, суроолордун топтому жетиштүү деңгээлде өнүктүрүлгөн.Өз алдынча элементтер барКөпчүлүк суроолор пайда бербей турган мүнөзгө ээ жана балдардын жөндөмүн арттырууга-классификациялоо, системалоого, анализ, синтез жасоого өбөлгө түзбөйт.
4.4. Окуучулардын түшүнүгүн өстүрүүМоделдик, болжолдуу коюлган көйгөйлөрдү чечүүдө дем-күч берүүчү суроолор, тапшырмалар бар.

Ар кандай мүнөздөгү: репродукциялык, моделдик, схемалык, сүрөттүк көрсөтмө материалдар арбын.

Образдарды түзүү жана байкоо үчүн турмуштук кырдаалдарды байкоо боюнча тапшырма.

ОУКта тиешелүү тапшырмалардын, суроолордун, көрсөтмө материалдардын топтому жетиштүү деңгээлде өнүккөн.Өз алдынча элементтер барОкуу материалдарында тиешелүү тапшырмалар, суроолорго ылайыктуу окуу материалдары, ошондой эле ар кандай мүнөздөгү көрсөтмө куралдар жетишсиз.
4.5. Окуучулардын өзүн-өзү баалоо жөндөмүн өстүрүүОУКта баалоо, бири-бирин баалоо критерийлерин иштеп чыгуу жана колдонуу боюнча тапшырмалар каралган; рефлексивдик мүнөздөгү  тапшырмалар киргизилген; ишке ашырылган ишти баалоо жана рецензиялоо үчүн суроолор жана тапшырмалар бар.ОУКта суроолордун жана тапшырмалардын топтому жетиштүү деңгээлде өнүктүрүлгөн.Өз алдынча элементтер барОкутуу материалдарында тиешелүү суроолор, тапшырмалар жетишсиз.
4.6. Турмуштук көндүмдөргө багыт берүүСоциалдык жана жеке жактан маанилүү окутуу материалдарын колдонуу. Социалдык-коммуникативдик көндүмдөрдү арттыруу боюнча жуптарда, кичи топтордо иштөө үчүн суроолор, тапшырмалар каралган.ОУКта суроолордун жана тапшырмалардын топтому жетиштүү деңгээлде өнүктүрүлгөнЖарым-жартылайОкутуу материалдарында тиешелүү суроолор, тапшырмалар жетишсиз.
4.7. Ар кандай усулдук системада, технологияда окуу китептерин колдонуу мүмкүнчүлүгү. Башка окуу китептеринен артыкчылыгыОкутуу материалдары окутуунун ар кандай стратегияларда, технологияларда жана окутууда колдонулушу мүмкүн. Ар кандай линейкалар же окуу китептеринин түрлөрүнүн ортосунда артыкчылыкты жеңил камсыздоого мүмкүндүк берет.Окутуу материалдары окутуунун ар кандай стратегияларда, технологияларда жана окутууда колдонулушу мүмкүн. Ар кандай линейкалар же окуу китептеринин түрлөрүнүн ортосунда артыкчылыкты камсыздоого мүмкүндүк берет.Жарым-жартылайКонкреттүү педагогикалык технологияга багыт алуу.

Башка окуу китептери менен  байланыш түзүү үчүн  кошумча аракеттер керек.

4.8. Өздөштүрүлүп жаткан илимдин ролун чагылдыруу. Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдүн окумуштууларынын кошкон салымын чагылдыруу.Билим берүүнүн милдеттерине ылайык турмуш-тиричилик, экологиялык көйгөйлөрдү чечүү, айыл чарба, өнөр жай боюнча окутулган илимдин ролун чагылдыруу боюнча материалдар системалуу түрдө каралган.

Темаларга жана дидактикалык тапшырмаларга ылайык Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдүн окумуштууларынын кошкон салымы системалык деңгээлде чагылдырылган.

Тиешелүү материалдар жетиштүү деңгээлде берилген, бирдиктүү принциптер боюнча түзүлгөн.Чачыранды элементтер бар.Иш жүзүндө жок.
5. Тарбия жана дүйнөгө көз караш функциялары3 балл2 балл1 балл0 балл
5.1. Кыргызстандын жаранын калыптандырууОкуу материалдарынын коомдук маанилүү көрүнүштөргө, актуалдуу көйгөйлөргө багытталгандыгы.

Тиешелүү предметтин/билим берүү жаатындагы материалдарда Кыргызстан жөнүндө негиздүү маалыматтар, анын ичинде улуттук маданий өзгөчөлүктөр жана улуттук дүйнө таануу жөнүндө материалдар жетиштүү көлөмдө киргизилген.

Инсандык көз карашты калыптандырууга багытталган суроолордун, тапшырмалардын болуусу.

Баланы окутуунун жеке багыталуусун камсыздоочу материалдарды киргизүү.

Жалпысынан Кыргызстандын жаранын калыптандыруу милдети эске алынган.Кыргызстандын жаранын калыптандыруу милдеттери жарым-жартылай эске алынган.Тиешелүү материалдар жок же жетиштүү деңгээлде берилген эмес.
5.2. Саясий сылыктыкАзчылыктардын жана көпчүлүктөрдүн укуктарын урматтоодо, адамдарды, мамлекеттерди, коомчулуктарды, улуттарды мазактоочу сөздөргө, аракеттерге жол бербөөдө ишке ашырылат.Жалпысынан мамиле эске алынган.ОУКта айрым мамлекеттердин, адамдардын, коомчулуктардын, улуттардын абройун козгоочу кээ бир ой жүгүртүүлөр бар.Айрым адамдарды, улуттарды, мамлекеттерди, коомчулуктарды, улуттарды мазактоосу мүмкүн болгон ой-жүгүртүүлөр жөнүндө маалыматтар бар.
5.3. Материалдарды интерпретациялоодо динден тышкары мүнөзДиний насааттар жана атеисттик үгүттөөлөр жок.

Диний тексттер маданий көрүнүш катары берилген.

Тенденциялуулук, бир жактуулук жок.

Диний көз караштын бирдейлиги сакталган.

Жалпысынан мамиле эске алынган.Жарым-жартылай эске алынган.Материалда диний нассаттар жана атеисттик үгүттөөлөр колдонулган.
5.4. Коомдун маданий көп түрдүүлүкТекстте жана көрүнөө материалда маданий көп түрдүүлүк чагылдырылган.

Ар кандай топтордун маданиятына кайрылуу (ар кандай курактык жана этникалык категориялардын өкүлдөрүнө, ар кандай географиялык чөйрөлөрдүн тургундарына: шаардык, айылдык, түндүкдөгү, түштүктөгү ж.б. тургундарга).

Көп маданияттуу коомдо өзүн алып жүрүүнүн өздүк критерийлерин иштеп чыгууга карата суроолор жана тапшырмалар бар.

Жалпысынан мамиле эске алынган.Жарым-жартылай эске алынган.Текстте жана иллюстарцияларда курактык, этникалык, диний жана башка стереотиптер бар.
5.5. Гендердик сезимталдыкТиешелүү материалдагы тексттерде жана иллюстрацияларда гендердик теңдикти чагылдыруу.

Жынысты көрсөтүүдө стереотиптердин жана басмырлоонун жоктугу.

Терс стереотиптерди жокко чыгарууга багытталган маалыматтарды, суроолорду жана тапшырмаларды берүү.

Жалпысынан мамиле эске алынган.Жарым-жартылай эске алынган.Тексттерде жана иллюстрацияларда жыныска карата гендердик стереотиптер, басмырлоонун болуусу.
5.6. Жаратылышты, ресурсту сактоо мамилесин өнүктүрүүОкуу китебинде энергияны жана ресурстарды мектепте жана үйдө натыйжалуу жана экономдуу колдонууга багытталган материалдар жана тапшырмалар берилген.Жалпысынан мамиле эске алынган.Жарым-жартылай эске алынган.Эске алынган эмес.
5.7. Сергек жашоого трабиялооОкуу китебинде ишке жөндөмдүүлүктүн жогорку деңгээлин сактоого жана колдоого, социалдык жана кесиптик функцияларды натыйжалуу ишке ашыруу үчүн организмдин резервдик мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртууга багытталган саламаттык маданиятын калыптандыруучу материалдар жана тапшырмалар берилген.Жалпысынан мамиле эске алынган.Жарым-жартылай эске алынган.Эске алынган эмес.
6. Тексттин сапатынын мүнөздөмөсү3 балл2 балл1 балл0 балл
6.1. Сүйлөмдөрдүн татаалдыгына жана көлөмүнө карата талаптарды эсепке алууТексттин көлөмү жана татаалдыгы курактык өзгөчөлүктөргө ылайык.

Материал жеткиликтүү, кызыктуу жана кызыктыруучу формада берилген, чыгармачыл ой-жүгүртүүгө дем берет.

Сандык көрсөткүчтөр:      — башталгыч класстар үчүн сүйлөмдөрдүн орточо көлөмү 6-7 сөздөн, орточо звено үчүн 11-12 сөз, жогорку класстар үчүн 15-17 сөздөн ашпашы керек.

— Абстрактуу мааниге ээ жана конкреттүү мааниге ээ сөздөрдүн саны 1ге 10дон ашык эмес, башкача айтканда 10 конкреттүү мааниге ээ сөзгө 1 абстрактуу сөз туура келиши керек.

— Ар бир параграфта 10-20дан ашык эмес ой-жүгүртүүлөр болушу керек.

Жалпысынан материал түшүнүктүү жана жеткиликтүү, бир жагынан окуучулар үчүн кызыктуу.Көбүнчө бөлүмдөрдө материал окуучулардын курактык өзгөчөлүктөрүнө ылайык келбеген тилде жазылган, бир жагынан кызыктуу.Материал курактык топко жетиштүү даражада ылайык келбейт, академиялык лексика менен ашыкча жүктөлгөн жана окуучуларды кызыктырбайт.
6.2. Алгачкы колдонулган жана чет тилден келип чыккан терминдерди түшүндүрүүАлгачкы жолу киргизилген бардык терминдер текстте белгиленген. Түшүндүрмөлөр киришүү барагында берилген же глоссарийге шилтеме берилген. Жаңы терминдерди пайдалануу үчүн туруктуу конструкциялар келтирилген.

Глоссарий ар бир терминге толук түшүндүрмө  берүү менен бардык жолугушуучу терминдерди камтыйт.

 

Глоссарийде негизги терминдер гана түшүндүрүлгөн.Киргизилип жаткан терминдерге карата түшүндүрмөлөрдүн көбү окуучу үчүн түшүнүктүү жана жеткиликтүү тилде жазылган эмес.

Глоссарийде айрым гана терминдер түшүндүрүлүүдө.

Жаңы терминдер белгиленген эмес, жаңы киргизилген терминдердин айрымдарына гана түшүндүрмөлөр берилген.

Глоссарий жок.

 

 

6.3. Текстти редакциялоонун сапаты.Мазмундук, грамматикалык, стилистикалык, синтаксистик ж.б. каталар жок.

Тексттик жана көрүнөө материал заманбап техникалык жана эстетикалык эрежелерге ылайык түзүлгөн.

Мазмундук эмес мүнөздөгү каталар кездешет. Тексттик жана көрүнөө материалдарды түзүүгө жакшы көңүл бурулган эмес.Мазмундук, грамматикалык, стилистикалык жана башка мүнөздөгү каталар кездешүүдө.Ар кандай мүнөздөгү каталар ОУКтун бардык көлөмүндө кездешүүдө.
7. Мугалим үчүн колдонмо3 балл2 балл1 балл0 балл
7.1. Сабактарды пландоо боюнча сунуштарСабактардын бардык түрлөрү, анын ичинде даярдыгы ар кандай деңгээлдеги окуучулар менен иштөө ыкмалары боюнча сунуштар так берилген.Сабактардын бардык түрлөрү үчүн сунуштар так берилген. Ар кандай деңгээлдеги окуучулар менен иштөө ыкмалары берилген эмес.Сабактардын бардык түрлөрү үчүн сунуштар бар, бирок сунуштардын өзү айрым учурларда так эмес жазылган.Сунуштар тактыгы жана толуктугу менен айырмаланбайт, сабактардын бардык түрлөрү үчүн берилген эмес.
7.2. Предметтик компетенттүүлүктү жана билим берүүдөгү жетишкендиктерди өнүктүрүү боюнча сунуштар

 

Сунуштар так түзүлгөн, парктикалык мүнөзгө, стандарт, стратегиялар жана баалоо куралдары менен байланышка ээ.Берилген практикалык сунуштар мугалимге өзүнчө билим берүүдөгү жетишкендиктерди калыптандырууга жардам берет. Баалоо куралдары колдонмодо билим берүүдөгү жетишкендиктер менен байланышы жок.Сунуштар так эмес, теориялык мүнөзгө ээ, мугалимдин практикалык ишине бир аз гана жардам берет.Жок
7.3. Предметтик компотенттүүлүктөрдү өнүктүрүү боюнча сунуштар (акыл-эс/интеллектуалдык көндүмдөр)

 

Сунуштар так түзүлгөн, практикалык мүнөзгө ээ, интеллектуалдык көндүмдөрдү түзүүдө көп түрдүү тапшырмалар эске алынган.Берилген практикалык сунуштар мугалимге айрым интеллектуалдык көндүмдөрдү түзүүгө мүмкүндүк берет.Сунуштар так эмес, теориялык мүнөзгө ээ, мугалимдин практикалык ишине бир аз гана жардам берет.Жок
7.4. Негизги компотенттүүлүктөрдү өнүктүрүү боюнча сунуштар

 

Сунуштар так түзүлгөн, практикалык мүнөзгө ээ. Негизги компетенттүүлүктөрдүн бардык аспекттерин жана деңгээлдерин түзүүгө багытталган.

Конкреттүү предметтин/билим берүү жаатын ишке ашыруунун алкагында негизги компетенттүүлүктөрдүн стратегиялары жана баалоо куралдары келтирилген.

Берилген практикалык сунуштар мугалимге ар кандай деңгээлдин негизги компетенттүүлүктөрүнүн айрым аспекттерин кантип түзүү керек экендигин түшүнүүгө жардам берет.Сунуштар так эмес, теориялык мүнөзгө ээ, мугалимдин практикалык ишине бир аз гана жардам берет.Жок
7.5. Лабораториялык, практикалык иштерди, үй тапшырмаларын иштеп чыгуу боюнча сунуштар.Лабораториялык, практикалык иштерди (анын ичинде керектүү материалдардын тизмеси), үй тапшырмаларын, тесттерди жана баалоо куралдарын иштеп чыгуу жана өткөрүү боюнча сунуштар жакшы түзүлгөн жана бардык тиешелүү учурларда сунушталат.Лабораториялык, практикалык иштерди (анын ичинде керектүү материалдардын тизмеси), үй тапшырмаларын, тесттерди жана баалоо куралдарын иштеп чыгуу жана өткөрүү боюнча сунуштар көп учурларда сунушталат.Лабораториялык, практикалык иштерди (анын ичинде керектүү материалдардын тизмеси), үй тапшырмаларын, тесттерди жана баалоо куралдарын иштеп чыгуу жана өткөрүү боюнча сунуштар көп учурда так жана ачык мүнөзгө ээ эмес.Лабораториялык, практикалык иштерди (анын ичинде керектүү материалдардын тизмеси), үй тапшырмаларын, тесттерди жана баалоо куралдарын иштеп чыгуу жана өткөрүү боюнча сунуштар берилген эмес.

 

7.6. Баалоо куралдары жана аларды иштеп чыгуу боюнча сунуштар.Берилген баалоо куралдары билим берүүдөгү жетишкендиктерди (суммативдик, формативдик баалоо), ошондой эле – таттаалдыктын ар түрдүү деңгээлинде ар тараптан баалоого мүмкүндүк берет, тапшырманы аткаруу үчүн убакыт көрсөтүлгөн.

Конкреттүү предметти/билим берүү жаатын ишке ашыруунун алкагында мугалим үчүн баалоо куралдарын иштеп чыгуу боюнча сунуштар келтирилген.

Берилген практикалык сунуштар мугалимге ар кандай деңгээлдеги негизги компетенттүүлүктөрдүн айрым аспекттеринин түзүлүшүн кантип баалоо керек экендигин түшүнүүгө жардам берет.Баалоо куралдары берилген, бирок алар баалоонун таттаалдыгынын деңгээлине жана максаттарына толугу менен туура келбейт. Куралдарды иштеп чыгуу боюнча сунуштар так эмес жазылган. Көбүнчө теориялык мүнөзгө ээ.Баалоо куралдарын иштеп чыгуу боюнча мисалдар жана сунуштар жок.
8. Көркөмдүк жана тариздөө3 балл2 балл1 балл0 балл
8.1. Беттердин форматыКөпчүлүк учурда китеп беттери бош эмес же маалыматтарга ашыкча толгондой көрүнбөйт.Китеп беттеринин бир нечеси өтө эле бош же маалыматтар менен ашыкча жүктөлгөн.Көптөгөн беттер же өтө эле бош же аз маалыматты сунуштайт.Бардык беттер же маалымат менен ашыкча жүктөлгөн же өтө аз маалыматты сунуштайт.
8.2. Шрифттин көлөмү жана стилиБардык шрифттер кабыл алуу үчүн ыңгайлуу, алардын көлөмү максаттуу колдонуучу үчүн талаптарга ылайык.Колдонулган шрифттердин көбү кабыл алуу үчүн ыңгайлуу, алар көбүнчө учурда максаттуу колдонуучу үчүн талаптарга ылайык

 

Көбүнчө шрифттер кабыл алуу үчүн ыңгайсыз, ал эми алардын көлөмү максаттуу колдонуучу үчүн талаптарга ылайык эмес.Шрифттердин бардыгы кабыл алуу үчүн ыңгайсыз, ал эми максаттуу колдонуучу үчүн талаптарга ылайык келбейт.
8.3. Окуу китебинин жалпы көрүнүшүБардык беттер тактыгы, ачыктыгы, көркөмдүгү жана колдонууда ынгайлуулугу менен айырмаланат.Беттердин көбү тактыгы, ачыктыгы, көркөмдүгү жана колдонууда ыңгайлуулугу менен айырмаланат.

 

Беттердин көбү тактыгы, ачыктыгы, көркөмдүгү жана колдонууда ыңгайлуулугу менен айырмаланбайт.Бардык беттер тактыгы, ачыктыгы, көркөмдүгү жана колдонууда ыңгайлуулугу менен айырмаланбайт.
8.4. Саптардын жана абзацтардын аралыгы (тексттин разрядкасы), тилкелер, шарттуу белгилер, рубрикация (башкы теманы, кыскача теманы пайдалануу)Китеп бетинде талаалар бар жана бирдей. Абзац менен саптардын ортосундагы аралык аталган курактын кабыл алуусуна туура келет.

Темалар жана чакан темалар ыңгайлуу колдонулган.

Көбүнчө учурда талаалар бар. Текстти жана талаалардын разрядкасы аталган курактык топтун кабыл алуусуна туура келет.

Айрым учурларда темалар жана чакан темалар бар.

 

Абзацтар/саптардын ортосундагы аралык өтө эле жакын же өтө эле алыс. Талаалар кичинекей же көп жерде сакталган эмес.

 

Темалар жана чакан темалар кээ бир учурда гана пайдаланылган.

Китеп бетиндеги боштуктар аз же такыр жок. Абзац менен саптардын ортосундагы аралык сакталган эмес, боштуктар жок.

Темалар колдонулбайт.

8.5. Иллюстрациялардын стандартыИллюстрациялар жогорку сапатта жана өлкөнүн маданий баалуулуктарын чагылдырат.Иллюстрациялардын сапаты орто, алар өлкөнүн маданий баалуулуктарын чагылдырат.Иллюстрациялардын сапаты төмөн, бирок алар өлкөнүн маданий баалуулуктарын чагылдырат.Иллюстрациялардын сапаты төмөн  же/жана алар өлкөнүн маданий баалуулуктарын чагылдырбайт
8.6. Иллюстрациялардын шайкештигиИллюстрациялардын бардыгы түшүнүктүү жана тексттик материалдын мазмунун так чагылдырат.Иллюстрациялардын көбү түшүнүктүү жана тексттик материалдын мазумунун так чагылдырат.Кээ бир гана иллюстрациялар түшүнүктүү жана айрым учурда тексттик материалдын мазмунун так чагылдырат.Бардык иллюстрациялар түшүнүксүз жана тексттик материалдын мазмунун чагылдырбайт.
8.7. Тексттик материал менен иллюстрациялардын өз ара байланышыБардык иллюстрациялар ага тиркелген текст менен так байланышкан жана ар кандай функционалдык жүктөмгө ээ (дидактикалык аппараттын бир бөлүгү болууда)Иллюстрациялардын көбү текст менен так байланышта жана функционалдык жүктөмгө ээ.Айрым иллюстрациялар текст менен так байланышта жана функционалдык жүктөмгө ээ.Иллюстрациялардын аз гана бөлүгү текст менен байланыштуу.

 

 

Приложение 1

Условия проведения открытого конкурса по разработке учебно-методических комплексов (УМК) нового поколения для 7-11 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики

 Основные положения

1.1.   Организатором открытого конкурса на разработку учебно-методических комплексов (УМК) нового поколения для 7-11 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики является Министерство образования и науки Кыргызской Республики.

1.2.   Открытый конкурс проводится в рамках исполнения Плана мероприятий по внедрению стандартов нового поколения в систему школьного образования (ГОС, утвержден ПП КР № 403 от 21 июля 2014 года).

1.3.       Цель открытого конкурса – разработка современных и качественных учебных программ, учебников, учебно-методических комплексов (далее – УМК), которые помогут учащимся эффективно развивать компетентности в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта среднего общего образования Кыргызской Республики (далее – ГОС) и соответствующих предметных стандартов. Конкурс позволит также содействовать повышению потенциала авторских коллективов и расширит круг авторов, способных разрабатывать УМК нового поколения.

1.4.       По результатам открытого конкурса в 2018 году будут отобраны и доработаны концепции линейки учебников и программы для 7-11 классов, а также разработаны УМК для 7-8 классов; в 2019 году будет проведен открытый конкурс по разработке УМК для 9-11 классов.

1.5.       Основные понятия:

Линейка УМК – это комплект УМК, имеющих единую концепцию развития предмета и формирования ключевых и предметных компетентностей для учащихся 7-11 классов, включающую в себя следующие элементы:

— содержательные – единые принципы отбора текстов, их тематики;

— дидактические – логику развертывания материала и структуру всего учебника и блоков учебной информации, набор и типологию заданий, соответствие информации возрастным особенностям учащихся;

— единый (близкий) аппарат ориентировки (включая единую стилистику оформления УМК).

План-проспект учебника это документ об основных положениях со­держания учебника, принципах раскрытия темы, построении, соотношении объемов частей. В нем дается краткое содержание каждой струк­турной части книги и определяется их примерный объем в авторских листах (страницах), а также примерное число и характер иллюстраций, состав приложений и аппарата издания (указатели, примечания и комментарии и др.).

Объем плана-проспекта за­висит от планируемого объема книги, но не более 5-10 с.

 

План-проспект УЧЕБНИКА

 1. Рабочее название
 2. Категория (учебник, уч. пособие, руководство и т.д.)
 3. ФИО авторов
 4. Сведения об авторе (-ах)
 5. Планируемый объем (без учета рисунков)
 6. Примерное количество иллюстраций (включая схемы), в каком виде будут предоставляться (фото, рисунки, иллюстрации, цвет или ч/б.).
 7. Процент готовности рукописи на день заполнения плана-проспекта
 8. Предполагаемая дата полной готовности рукописи
 9. Содержание книги (примерное оглавление)
 10. Аннотация

https://rsue.ru/prepodavatelyam/doc/План-проспект%20Феникс.docx

Учебник – многофункциональное средство обучения, содержащее систематическое изложение учебного предмета, его раздела, части, помогающее учителю организовать деятельность учащихся в учебном процессе, которое соответствует утвержденным Государственному образовательному стандарту, предметным стандартам и учебным программам, утвержденным в установленном порядке, и рекомендовано в качестве данного вида издания. Учебники могут быть базовыми или альтернативными, издаваться в печатном и/или электронном виде.

Учебно-методический комплекс (УМК) – комплект нормативной и учебно-методической документации, разработанный на едином методологическом основании в соответствии с государственными образовательными стандартами, необходимый и достаточный для организации процесса обучения. УМК обязательно включает учебник (учебное пособие), рабочую тетрадь для учащегося и методическое пособие для учителя; также может включать другие средства обучения и контроля. УМК может издаваться в печатном и/или электронном виде.

Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или частично или полностью заменяющее учебник, допущенное к использованию при реализации официально утвержденных учебных программ общего образования. В случае, когда в учебный план вводится новая дисциплина или в учебную программу вводятся новые темы, то первоначально организуется выпуск учебного пособия. Учебник, как правило, создается на базе апробированного пособия.

Эксперт – физическое лицо, имеющее соответствующую квалификацию и опыт работы в соответствующей области.

 1. Участие в открытом конкурсе

2.1. В открытом конкурсе могут принять участие авторские коллективы, издательства или организации, имеющие опыт разработки УМК, а также консорциумы (объединения авторов, издателей и типографий).

В рамках единой концепции линейки УМК и единых методологических подходов УМК для разных классов могут разрабатываться различными авторскими коллективами.

2.2. В конкурсе могут участвовать граждане Кыргызской Республики и других стран, а также юридические лица, зарегистрированные в других государствах.

 1. Этапы и сроки проведения открытого конкурса

Конкурс проводится в два этапа согласно графика (Приложение 4). На первом этапе для авторских коллективов, прошедших регистрацию, проводится установочный семинар для знакомства авторов с требованиями к учебникам (УМК) нового поколения. По результатам второго этапа конкурсной комиссией отбираются УМК для доработки и пилотирования при экспертном сопровождении.

3.1. Для участия в первом этапе подаются:

— заявка/регистрация от авторских коллективов (в соответствии с формой №1) — в течение месяца со дня публикации объявления.

Первый этап проводится в течение двух месяцев по истечении срока подачи заявок.

— концепция линейки рукописей УМК (7-11 классы).

— проспект учебника (7 класс или учебник, начинающий линейку).

В течение первого этапа будут проведены информационные встречи и консультации для авторов.

3.2. Для участия на втором этапе предоставляются:

— проспекты всех учебников линейки

— УМК 7 и 8 классов – (готовность — не менее 50% каждый).

— концепцию дизайна линейки УМК и сверстанные 2 -3 параграфа УМК одного из классов с иллюстрациями.

Срок подачи материаловв течение трех месяцев со дня окончания первого этапа.

3.3. Конкурсные материалы предоставляются на государственном или официальном языке, за исключением рукописей УМК по предметам узбекский язык и литература и таджикский язык и литература.

 1. Процедуры экспертизы и отбора

4.1. Конкурсные материалы должны быть направлены в секретариат Координационного Совета по стандартам и качеству образования Министерства образования и науки Кыргызской Республики по адресу: 720040, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 257. Каб. 334 для передачи конкурсной комиссии.

4.2.  Поступившие рукописи регистрируются в секретариате. Каждой присваивается шифр, под которым рукопись участвует в конкурсе.

4.3. Зашифрованные рукописи направляются для получения рецензии в соответствующие лаборатории Кыргызской академии образования (КАО) на основе критериев и процедуры оценивания, утвержденных МОН КР (Приложение 5). Лаборатории готовят рецензии, которые подписываются заведующими и Президентом КАО.

4.4. Рассмотрение рукописей и подготовка рецензий проводится в течение трех недель со дня поступления материалов. Заключение включает рекомендации по улучшению качества представленной линейки УМК и проведению апробации.

4.5. Рукописи УМК с рецензиями лабораторий КАО направляются для рассмотрения в Конкурсной комиссии Координационного совета.

 1. Конкурсная комиссия и критерии оценивания конкурсных работ

5.1. Конкурсная комиссия формируется из числа экспертов, входящих в базу данных Координационного совета МОН по стандартам и качеству образования. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики.

5.2. Члены конкурсной комиссии не могут быть участниками конкурса.

5.3. В рамках конкурсной комиссии формируются экспертные группы по каждому предмету в количестве 5 человек, включающих методистов, учителей-практиков и представителей академической науки.

5.4. Для доработки и проведения апробации отбираются 2 рукописи.   В случае, если все поступившие рукописи не удовлетворяют критериям отбора, проводится повторный конкурс.

5.5. Эксперты несут моральную и материальную ответственность за качество рекомендованных ими рукописей и сопровождают процесс доработки и апробации. Сроки выплат определяются контрактом, и выплачиваются тремя траншами: первый – после сдачи рецензии (30%), второй – после проведения апробации (30%), третий – по результатам деятельности, после утверждения УМК (40%). При отрицательном отзыве на учебник по результатам пилотирования более 50% учителей, экспертам, давшим положительное заключение, 40% средств за экспертизу не выплачиваются; если эксперт дважды одобрил учебники, которые не прошли апробацию, имя эксперта заносится в «черный список». После этого эксперт не может привлекаться для оценки учебников.

5.6. Заключения экспертов рассматриваются на заседании Координационного Совета.  Решение Координационного Совета оформляется протоколом и направляется для рассмотрения на коллегию МОН КР для принятия решения о допуске к апробации.

 1. Подведение итогов и награждение победителей

Решения конкурсной комиссии объявляются на сайте Министерства образования и науки и в газете «Кут билим» в течение 5 рабочих дней после окончания конкурса.

Рукописи, признанные победителями конкурса, при финансовой поддержке МОН КР, дорабатываются (при необходимости) и готовятся к апробации. Доработка рукописей производится в течение двух месяцев со дня объявления результатов конкурса.

 1. Этические вопросы

7.1. Информация об открытом конкурсе, участниках, решениях конкурсной комиссии и соответствующих документах, в том числе о критериях оценки, данное Положение, предметные стандарты и т.д., публикуются на веб-сайте Министерства образования и науки Кыргызской Республики.

7.2. Члены конкурсной комиссии, а также технический персонал должны обеспечивать конфиденциальность оценочных отчётов. Решения конкурсной комиссии будут публиковаться на сайте Министерства. Рекомендации экспертов будут предоставляться только участникам конкурса.

7.3. Участники конкурса должны уважать авторские права и права авторов на материалы, используемые в учебниках, методических пособиях для учителей или дополнительных материалах.

7.4. Для предотвращения случаев плагиата предусматривается проверка рукописей на сайте «Антиплагиат» дважды: на этапе приема рукописей и перед этапом апробации. (сдачи полного текста). Сайт для проверки текстов определяет Министерство образования и науки. Все учебники, поступившие в Министерство в рамках одного объявленного конкурса проверяются одним и тем же сайтом.  В случаях выявления плагиата, УМК не будет допущен к следующему этапу конкурса, а автор будет оштрафован и занесен в «Черный список». Плагиатом является полное или частичное использование чужой идеи, или чужого произведения/материалов или их цитирование без ссылки на автора или источник.

7.5. В случае попытки оказания давления на конкурсную комиссию со стороны участников конкурса или третьих лиц, УМК снимаются с участия в конкурсе.

8. Авторские права

8.1. Все материалы, представленные на конкурс, должны соответствовать нормам законодательства Кыгызской Республики, в том числе в части регулирования авторских и смежных прав. Министерство образования и науки Кыргызской Республики оставляет за собой авторские и смежные права на УМК, победившие в открытом конкурсе, с целью предоставления широкого доступа учащихся республики к учебным материалам в печатной или электронной форме.

Рукописи, направленные на конкурс, но не прошедшие отбор, авторам не возвращаются и хранятся в архиве МОН КР с соблюдением законодательства Кыргызской Республики в области авторского права.

 

Приложение 2

 ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

по разработке учебно-методических комплексов нового поколения для 7-11 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики

В рамках процесса обновления школьных учебников Министерство образования и науки Кыргызской Республики организует открытый конкурс, направленный на разработку современных и качественных учебно-методических комплексов (УМК), обеспечивающих преемственность в методологии и содержании материала между классами и ступенями образования.

К участию в конкурсе приглашаются авторские коллективы, издательства или организации, имеющие опыт разработки УМК, а также консорциумы (объединения авторов, издателей и типографий).

Конкурс проводится по следующим предметам: кыргызский язык (родной и государственный), русский язык (родной и официальный), узбекский язык, таджикский язык, английский язык, история (интегрированный курс истории Кыргызстана и всемирной истории), «Человек и общество», математика, физика и астрономия, биология, химия, география, технология, информатика, кыргызская литература, русская литература, изобразительно-художественное творчество.

Минимальный состав УМК включает учебник, рабочую тетрадь и методическое пособие для учителя. Также в составе УМК могут быть представлены другие типы   обучающих и методических материалов (задачники, тестовые материалы, хрестоматии, карты и т.д.).

Для участия в открытом конкурсе необходимо представить следующие материалы:

Для участия в первом этапе:

— заявка/регистрация от авторских коллективов (в соответствии с формой №1) — в течение месяца со дня публикации объявления.

Первый этап проводится в течение двух месяцев по истечении срока подачи заявок.

— концепция линейки рукописей УМК (7-11 классы).

— проспект учебника (7 класс или учебник, начинающий линейку).

В течение первого этапа будут проведены информационные встречи и консультации для авторов.

Для участия на втором этапе предоставляются:

— проспекты всех учебников линейки

— УМК 7 и 8 классов – (готовность — не менее 50% каждый).

— концепцию дизайна линейки УМК и сверстанные 2 -3 параграфа УМК одного из классов с иллюстрациями.

Срок подачи документов — в течение трех месяцев после окончания первого этапа конкурса.

По результатам второго этапа конкурсной комиссией отбираются УМК для доработки и пилотирования при экспертном сопровождении.

Конкурсные материалы предоставляются на государственном или официальном языках, за исключением рукописей УМК по предметам «Узбекский язык» и «Таджикский язык».

Материалы должны быть направлены в секретариат Координационного Совета по стандартам и качеству образования Министерства образования и науки Кыргызской Республики по адресу: 720040, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 257. Каб. 334 (эл.адрес [email protected]), Мамбетмусаевой Н. тел. 66-35-97.

Условия проведения конкурса и формат документов см. на сайте Министерства образования и науки Кыргызской Республики (www.edu.gov.kg) и в газете «Кут билим».

 

 Приложение 3

ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе на разработку учебников УМК нового поколения для 7-11 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики

Используйте отдельные заявки на каждый предмет, по которому вы планируете представлять линейку УМК на открытый конкурс. Подписанная заявка должна быть представлена не позднее 1 октября 2018 года в Министерство образования и науки КР по адресу: 720040, г. Бишкек, ул.Тыныстанова 257, кабинет 334. Контактное лицо – Мамбетмусаева Назира (тел: (0312) 663597, эд.адрес: [email protected]).

 1. Полное ФИО представителя от подавших заявку группы / организации/ авторов/издательства: _______________________________________
 2. Контактная информация. Тел: _____________ Эл.адрес: ______________
 3. Линейка УМК по предмету ___________________________
 4. Язык обучения _____________________
 5. Укажите, какой подход вы использовали при разработке конкурсных материалов:

а. Пересмотренный вариант существующих УМК: ДА / НЕТ

Если опция отмечена как «ДА», просьба представить информацию об оригинале _______________________________________________________

б. Оригинальная версия линейки УМК_____

в. Перевод и / или адаптированный вариант зарубежных материалов: ДА / НЕТ

Если опция отмечена как «ДА», просьба представить информацию об оригинале (-ах) _______________________________________________________

 

 1. Укажите ФИО членов авторской группы/авторских групп (включая дизайнеров и иллюстраторов), их функции и область ответственности в разработке линейки учебников (УМК), их место работы, контактные данные,

 

ФИО члена авторской группы/авторских группФункции и область ответственностиМесто работы и контактные данные
1.
2.
3.

 

 1. Пожалуйста, опишите Концепцию линейки

Укажите:

 • основные содержательные и дидактические принципы разработки линейки УМК;
 • опишите формы и способы реализации функций учебника, укажите, какие функции вашего учебника будут ведущими.
 • Укажите примерное соотношение текстового и вне текстового материала учебника.
 • Укажите способы сохранения преемственности в линейки УМК
 • Объясните, как разные элементы учебника (текстовой и внетекстовой компоненты, аппарат организации усвоения и аппарат ориентировки) будут обеспечивать формирование ключевых и предметных компетентностей учащихся.

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. Настоящей подписью я подтверждаю, что информация, отраженная в этой форме, является верной. Я также признаю, что все члены авторской группы согласны с принципами, сроками и другими условиями открытого конкурса по разработке линейки УМК нового поколения для 7-11 классов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики

 

ФИО представителя __________________

Подпись __________________

Дата _____________________

 

 

Приложение 4

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

проведения конкурсного отбора

 

Этап конкурса

 

Сроки проведения
1Предоставление заявки на участие в конкурседо 01.10.2018 г.
2Информационная встреча для заявителей

 

04.10.2018 г.
3Первый этап подачи конкурсных материалов

 

с 05.10.2018 г.

по 05.12.2018 г.

4Результаты первого этапа

 

10.12.2018 г.
5Второй этап подачи конкурсных материалов

 

с 15.12.2018 г.

по 15.03.2019 г.

6Результаты второго этапа

 

25.03.2019 г.
7Определение победителей открытого конкурса15.04.2019 г.

 

 Приложение 5

Критерии отбора

Оценочный инструментарий — шкала и индикаторы

 

Соответствует требованиямВ значительной степени соответствует требованиям. Требуется минимальная доработкаЧастично соответствует требованиям. Требуется существенная доработкаНе соответствует требованиям

 

1. Соответствие стандарту и учебному плану3  балла2  балла1  балл0  баллов
1.1. Формирование ключевых компетентностейЗадачи формирования ключевых компетентностей учтены, включая все аспекты и уровни сформированности (см.ГОС) на соответствующем предметном материале.

В методическом пособии для педагога представлены рекомендации по формированию всех аспектов ключевых компетентностей

Задачи формирования ключевых компетентностей частично учтены. Преимущественно предусмотрено формирование аспектов ключевых компетентностей на первом и втором уровнях.

В методическом пособии для педагога представлены рекомендации по формированию отдельных аспектов ключевых компетентностей.

Формирование отдельных аспектов ключевых компетентностей предусмотрено.

Методические рекомендации по данному вопросу не разработаны в пособии для учителя.

Задачи формирования ключевых компетентностей не учтены.
1.2. Формирование предметных компетентностей на основе образовательных результатовСодержание и дидактический аппарат учебника обеспечивает достижение запланированных в стандарте образовательных результатов.

Методическое пособие для учителя базируется на компетентностном подходе и демонстрирует формы и методы работы по достижению заявленных в стандарте образовательных результатов.

Рекомендации и примеры по разработке материалов для оценивания  демонстрируют учителю,  как составлять инструменты оценивания соответствующие целям и  задачам.

Содержание и дидактический аппарат учебника позволяют целенаправленно формировать большинство запланированных образовательных результатов. В методическом пособии для учителя приведены отдельные рекомендации как формировать и измерять достижение запланированных образовательных результатов.Содержание учебника и дидактический аппарат учебника  предусматривают необходимость формирования отдельных предметных компетентностей.

Методические рекомендации по данному вопросу не разработаны в пособии для учителя.

Содержание учебника и дидактический аппарат учебника практически не связаны с формированием запланированных образовательных материалов, а  ориентированы на информационную модель образования.

 

1.3. Охват заявленных в стандарте содержательных линийВ учебнике представлен материал по  всем содержательным линиям, заявленным в стандарте. Приведены отсылки  к другим учебным и методическим материалам, обеспечивающим дополнительный материал для обеспечения запланированных содержательных линий.В учебнике представлены материалы по основным  содержательным линиям. Приведены отсылки  к другим учебным и методическим материалам, обеспечивающим охват всех содержательных линий.В учебнике представлены материалы основные блоки  большинства содержательных линий.

 

 

Отсутствуют отдельные линии или большие блоки материала.  Ссылки на дополнительные учебные и методические материалы отсутствуют.
1.4. Соответствие логике построения предметаУчебник подготовлен в рамках одной концепции с учебниками для других классов соответствующей ступени образования.

Обеспечена содержательная и дидактическая преемственность.

В методическом пособии для учителя есть рекомендации относительно специфики задач  работы с данным учебником и показаны связи и преемственность с учебниками для других классов.

В целом соответствует.Частичное соответствие.Не соответствует, является частью другой концепции.
1.5. Объем материала адекватен  указанному количеству часовОбъем материала покрывает необходимое количество часов  каждой темыОбъем материала покрывает необходимое количество часов большинства тем

 

Объем материала покрывает необходимое количество часов только  некоторых темМатериала недостаточно для покрытия необходимого количества часов  большинства тем

 

2. Структура 3  балла2  балла1  балл0  баллов
2.1. Структурированность и логикаМатериалы хорошо структурированы, логических разрывов и повторов нет. Структура учитывает логику познания: первичный опыт – информация – обновленный опыт.

 

В целом УМК структурирован и логичен, встречаются отдельные нарушения логики, недостаточная структурированность текста.Встречаются разделы, где наблюдается неструктурированность текста, нарушение логики в представлении учебного материала.Материалы плохо структурирован, встречаются нарушения логических построений, повторы и др.
2.2. Баланс теоретического и практического материала

 

Материал хорошо сбалансирован, практическая часть логически связана с теоретической и помогает в ее усвоении.

 

Основная часть УМК носит сбалансированный характерВ отдельных материалах/разделах соблюдается баланс.Баланс не соблюдается, либо доминирует терминологически перегруженный, сложный  материал, либо материал необоснованно упрощен.
2.3. Сбалансированность основного, дополнительного и пояснительного материаловАвторский текст составляет не более 30%. В учебнике хорошо представлены тексты источников, иллюстраций, методический аппарат.

Дополнительные и пояснительные материалы целесообразны, помогают в усвоении основного материала.

 

Авторский текст в отдельных разделах составляет 50%.

Дополнительные и пояснительные материалы в целом помогают в усвоении основного материала, не затрудняют его восприятие.

Авторский текст в большинстве разделов составляет от 50 до 70%.

Дополнительные и пояснительные материалы не всегда связаны с основным материалом, частично повторяют его или усложняют усвоение.

Авторский текст составляет более 70% учебника.

Дополнительные и пояснительные материалы присутствуют либо в избыточной, либо в недостаточной форме.

2.4. Обоснованность и целесообразность включения внетекстовых компонентов (графики, таблицы, иллюстрации и др.)Использование внетекстовых компонентов целесообразно, помогает пониманию и усвоению материала.Внетекстовые компоненты в целом уместны и целесообразны. Иногда используются несоответствующие формы внетекстовых компонентов.Частичное соответствие.Недостаточная связь между текстовыми и внетектовыми компонентами.
2.5. Наличие аппарата ориентировки и организации усвоения материалаХорошо продуман и структурирован, позволяет легко ориентироваться в структуре текстов, заданий, актуализирует все сигнальные системы учащегося.Аппарат ориентировки  развит в достаточной мереРазвит частичноАппарат ориентировки развит недостаточно, не помогает ориентироваться в материале

 

3. Отражение дидактических принципов3  балла2  балла1  балл0  баллов
3.1. Научность

 

УМК соответствует современным взглядам на содержание образования. Теоретических ошибок нет, формулировки текстов корректны.УМК соответствует современной педагогической теории. В отдельных разделах/темах встречаются некорректные формулировки.Теоретические ошибки отсутствуют. Встречаются неточная информация и некорректные формулировки в отдельных темах.В УМК имеются грубые теоретические ошибки  и некорректные формулировки. Представлена неточная информация.
3.2. Актуальность

 

Представлены последние достижения или сведения, достоверность которых разделяют эксперты в данной областиСовременные сведения, достоверность которых разделяют эксперты в данной области, представлены в части разделов/тем.

 

Представлены устаревшие или неполные сведения или данные, достоверность которых разделяют эксперты в данной области.Представлены сведения или данные,  которые  в настоящее время  не являются точными,  достоверность которых эксперты уже не разделяют.
3.3. Системный подходУМК способствует

систематизации полученных знаний, формированию логически связных и обоснованных представлений о мире и методах научного познания окружающего  мира

В целом материалы базируются на системном подходеЧастичноМатериалы УМК разрознены, включают противоречивые элементы, не способствуют формированию логически связных представлений об окружающем мире
3.4. Стимулирование учебно-познавательной деятельностиИспользованы тексты дискуссионного и проблемного характера для организации работы.

Вопросы и задания соответствуют познавательным и возрастным интересам, стимулируют

поисковую деятельность учащихся.

В текстах, заданиях, иллюстрациях выражен мотивационный компонент.

В целом учтены задачи стимулирования учебно-познавательной деятельностиПрисутствуют отдельные элементыВ УМК представлены однообразные тексты и задания, которые не стимулируют учащихся к самостоятельной работе. Тексты и задания либо слишком просты, либо необоснованно усложнены и не позволяют формировать «зону ближайшего развития».
3.5. Отражение межпредметных связейМежпредметные связи хорошо продуманы и отражены  в  материалах учебника.Межпредметные связи  в основном  продуманы и отражены  в  материалах учебника.Присутствуют отдельные элементыМежпредметные связи не продуманы
4. Методические инструменты и алгоритмы3  балла2  балла1  балл0  баллов
4.1. Возможности дифференциации обучения.Материалы УМК содержат разноуровневые тексты и задания и позволяют организовать различные траектории обучения учащихсяСоответствующие тексты, вопросы, задания позволяют организовать различные траектории обучения учащихся в большинстве случаев.Присутствуют отдельные элементыМатериалы УМК не предназначены для обучения учащихся с разными познавательными возможностями
4.2. Организация учебной деятельности ученикаВ УМК представлены  различные виды заданий  для учащихся (вопросы, упражнения, задачи; экспериментальные, творческие задания). Предусмотрена возможность использования учебника учеником для самостоятельной работы. Имеются инструкции к практическим занятиям,  указания и правила техники безопасности к проведению опытов.Соответствующий набор вопросов,  заданий, инструкций  в УМК в достаточной степени развит.Присутствуют отдельные элементыНе учтено
4.3. Развитие мышления. Формирование приемов умственной деятельности.Наличие вопросов на разные уровни понимания и переработки информации (использование таксономии учебных целей Б.Блума и др.).

Наличие вопросов и заданий на развитие навыков высокого порядка (продуктивный и творческий уровень).

Соответствующий набор вопросов и  заданий  в УМК в достаточной степени развит.Присутствуют отдельные элементыБольшинство вопросов носят репродуктивный характер и не способствуют развитию навыков  сравнения классификации, систематизации, анализа, синтеза.
4.4. Развитие воображения учащихсяНаличие вопросов и заданий на стимуляцию воображения,

прогнозирование и моделирование, постановку проблем.

Насыщенность наглядным материалом разного характера: репродукции, картины, схемы, модели.

Задание на наблюдение за жизненными ситуациями, на создание образов и оперирование ими.

Соответствующий набор вопросов,  заданий, наглядных материалов  в УМК в достаточной степени развит.Присутствуют отдельные элементыУчебные материалы включают недостаточно  соответствующих вопросов и заданий, а также наглядного материала разного характера.
4.5. Развитие у учащихся навыков самооценкиВ УМК предусмотрены задания на разработку и использование критериев оценки и взаимооценки; включены задания рефлексивного характера; вопросы и задания на оценку и рецензирование осуществленной деятельности.Соответствующий набор вопросов и заданий  в УМК в достаточной степени развит.Присутствуют отдельные элементыУчебные материалы включают недостаточно  соответствующих вопросов и заданий.
4.6. Ориентация на жизненные навыкиИспользование социально и личностно значимого учебного материала. Предусмотрены вопросы и задания для работы в парах и группах с целью развития социально-коммуникативных навыковСоответствующий набор вопросов и заданий  в УМК в достаточной степени развит.ЧастичноУчебные материалы включают недостаточно  соответствующих вопросов и заданий.
4.7. Возможность использования учебника в различных методических системах и технологиях. Преемственность с другими учебникамиУчебные материалы могут быть использованы при различных стратегиях и технологиях и обучения. Легко  позволяют обеспечить преемственность между различными линейками или видами учебников.Учебные материалы в основном могут быть использованы при различных стратегиях и технологиях и обучения. Позволяют обеспечить преемственность между различными линейками или видами учебников.ЧастичноОриентация на конкретную педагогическую  технологию. Для организации связи с другими учебниками нужны дополнительные усилия.
4.8. Освещение роли изучаемой науки. Отражение вклада ученых Кыргызстана и других стран.

 

Предусмотрена система материалов по освещению роли изучаемой науки в промышленности, сельском хозяйстве, быту, решении экологических проблем и др. в соответствии с задачами образовательной области.

Вклад ученых Кыргызстана и других  стран отражен на систематическом уровне, в соответствии с темами и дидактическими задачами.

Соответствующие материалы в достаточной степени представлены, структурированы по единым принципам.Присутствуют  разрозненные элементы.Практически отсутствуют.
5. Воспитательная и мировоззренческая функции3  балла2  балла1  балл0  баллов
5.1. Формирование гражданина КыргызстанаНацеленность учебных материалов на общественно значимые явления, актуальные проблемы.

Включение в достаточном объеме обоснованной информации о Кыргызстане, включая информацию о национально-культурных особенностях и национальном мировидении на материале соответствующего предмета/образовательной области.

Наличие вопросов и заданий, направленных на формирование гражданской позиции.

Включение материалов, обеспечивающего личностную направленность обучения ребенка.

В целом задачи формирования гражданина Кыргызстана учтены.Задачи формирования гражданина Кыргызстана частично учтены.Отсутствие или недостаточное представление соответствующих материалов.
5.2. ПолиткорректностьРеализуется  в   уважении прав меньшинств и большинства,  недопущении высказываний и действий, способных оскорбить  людей, государства, сообщества, нацииВ целом подход учтен.В УМК присутствуют отдельные суждения и высказывания, которые могут затрагивать достоинство отдельных личностей, государств, сообществ, наций.Наличие информации, высказываний и суждений, которые могут оскорбить отдельные личности, национальности, государства, сообщества, нации.
5.3. Светский характер интерпретации материаловОтсутствие религиозной проповеди и атеистической пропаганды.

Представление религиозных текстов как явлений культуры.

Отсутствие односторонности, тенденциозности.

Соблюдение сбалансированного представления религиозных перспектив.

В целом подход учтен.Частично учтено.В материале используются религиозные проповеди и атеистическая пропаганда.
5.4. Культурное многообразие обществаОтражение культурного многообразия в тексте и визуальном материале.

Обращение к культуре разных групп (представителям разных возрастных и этнических категорий, жителям из разных географических сред: горожанам, сельчанам, северянам, южанам и т.д.).

Наличие вопросов и заданий на выработку собственных критериев поведения в многокультурном обществе

В целом подход учтен.Частично учтено.Наличие в тексте и иллюстрациях возрастных, этнических, региональных и др. стереотипов.
5.5. Гендерная чувствительностьОтражение гендерного равенства  в текстах и иллюстрациях на соответствующем материале.

Отсутствие стереотипов и дискриминации  в представлении полов.

Представление информации, вопросов и заданий, направленных на разрушение негативных стереотипов.

В целом подход учтен.Частично учтено.Наличие в текстах и иллюстрациях гендерных стереотипов,  дискриминации в отношении полов.
5.6. Развитие природо- и ресурсосберегающего подходаВ учебнике представлены материалы и задания,  направленные на формирование умений эффективно и экономно  использовать энергии и ресурсы  в школе и дома.В целом подход учтен.Частично учтено.Не учтено.
5.7. Воспитание здорового образа жизниВ учебнике представлены материалы и задания, формирующие культуру здоровья,  направленные на сохранение  и поддержание  высокой работоспособности, совершенствования резервных возможностей организма для продуктивного выполнения социальных и профессиональных функций.В целом подход учтен.Частично учтено.Не учтено.
6. Характеристика качества текста3  балла2  балла1  балл0  баллов
6.1. Учет  требований к сложности и объему предложений.Объем и сложность текста соответствует возрастным особенностям.

Материал подан в доступной, интересной и увлекательной форме, стимулирует творческое мышление.

Количественные показатели:        -Средний объем предложений для начальных классов не превышает 6-7 слов, для среднего звена 11-12 слов, для старших классов 15-17 слов.

-Количество слов с абстрактным значением и слов с конкретным значением составляет не более 1 к 10, т.е. в тексте на 10 слов с конкретным значением должно приходиться 1 абстрактное слово.

-В каждом параграфе не должно быть более 10-20 суждений и т.д.

Материал в целом понятен и доступен, отчасти интересен для учащихся.Материал в большинстве разделов написан языком, не соответствующим возрастным характеристикам учащихся, отчасти интересен.Материал в недостаточной степени соответствует возрастной группе, перегружен академической лексикой и не вызывает интерес учащихся.
6.2. Пояснение терминов первоначального использования и терминов иностранного происхождения.Все первоначально вводимые термины выделены в тексте. Пояснения даны либо непосредственно на странице ввода, либо приведена ссылка на глоссарий. Приведены устойчивые конструкции для использования нового термина.

Глоссарий содержит все встречающиеся термины с полным объяснением каждого из них

В глоссарии объясняются лишь основные термины.Не все пояснения к вводимым терминам написаны доступным и понятным для учащихся языком.

В глоссарии объясняются лишь некоторые термины.

Новые термины не выделены, пояснения приведены не ко всем вновь введенным терминам.

Глоссарий отсутствует.

 

 

6.3. Качество редактирования текста.Ошибки содержательного, грамматического, стилистического, синтаксического и др. характера отсутствуют.

Текстовый и визуальный материал оформлены в соответствии с современными техническими и эстетическими правилами.

Встречаются отдельные ошибки несодержательного  характера, невнимательность в оформлении текстового и визуального материала..Встречаются ошибки содержательного, грамматического, стилистического и др.характера, небрежность в оформлении.Ошибок различного характера встречаются во всем объеме УМК.
7. Пособие для учителя3  балла2  балла1  балл0  баллов
7.1. Рекомендации относительно планирования уроковЧеткие рекомендации по всем типам уроков, включая методы работы с учениками разного уровня подготовки.Четкие рекомендации для всех типов уроков. Методы работы с учениками разного уровня не представлены.Наличие рекомендаций для всех типов уроков, но сами рекомендации не всегда четко прописаныРекомендации в целом не отличаются четкостью и полнотой, представлены не для всех типов уроков
7.2. Рекомендации по развитию предметных компетентностей и образовательных результатов

 

Рекомендации четко сформулированы, носят практический характер, связаны со стандартом, стратегиями и инструментами оценивания.Представленные практические рекомендации позволяют учителю понять, как формировать отдельные образовательные результаты. Инструменты оценивания не связаны в руководстве с достижением образовательных результатов.Рекомендаций нечеткие, теоретического характера, мало помогают в практической работе учителяОтсутствуют
7.3. Рекомендации по развитию надпредметных компетентностей (умственных/интеллектуальных навыков)

 

Рекомендации четко сформулированы, носят практический характер, учитывают многообразие задач по формированию интеллектуальных навыков.Представленные практические рекомендации позволяют учителю понять, как формировать отдельные интеллектуальные навыки.Рекомендаций нечеткие, теоретического характера, мало помогают в практической работе учителяОтсутствуют
7.4. Рекомендации по развитию ключевых компетентностей

 

Рекомендации четко сформулированы, носят практический характер. Направлены на формирование всех аспектов и уровней ключевых компетентностей. Приведены стратегии и инструменты оценивания ключевых компетентностей в рамках реализации конкретного предмета/образовательной области.Представленные практические рекомендации позволяют учителю понять, как формировать отдельные аспекты ключевых компетентностей разных уровней.Рекомендаций нечеткие, теоретического характера, мало помогают в практической работе учителяОтсутствуют
7.5. Рекомендации по разработке лабораторных, практических работ, домашних заданий.Рекомендации по разработке и проведению лабораторных, практических работ (включая список необходимых материалов), домашних заданий, тестов и оценочного инструментария хорошо структурированы и предлагаются во всех соответствующих случаяхРекомендации по разработке и проведению  лабораторных, практических работ (включая список необходимых материалов), домашних заданий, тестов и оценочного инструментария предлагаются в большинстве случаевРекомендации по разработке и проведению лабораторных, практических работ (включая список необходимых материалов), домашних заданий, тестов и оценочного инструментария не всегда имеют четкий и ясный характер.Рекомендации по разработке и проведению лабораторных, практических работ (включая список необходимых материалов), домашних заданий, тестов и оценочного инструментария не представлены.

 

7.6. Инструменты оценивания и рекомендации по их разработке.Представленные инструменты оценивания позволяют оценивать различные стороны образовательных достижений (суммативное, формативное оценивание), а также — разного уровня сложности; указано время, необходимое для выполнения заданий.

Приведены рекомендации для учителя по разработке инструментов оценивания в рамках реализации конкретного предмета/образовательной области.

Представленные практические рекомендации позволяют учителю понять, как оценивать сформированность отдельных аспектов ключевых и предметных компетентностей разных уровней.Инструменты оценивания представлены, но они не  достаточно соответствуют уровню сложности и целям оценивания. Рекомендации по разработке инструментов недостаточно четко прописаны. В большей степени носят теоретический характер.Рекомендации и примеры по разработке инструментов оценивания отсутствуют
8. Презентабельность и оформление3  балла2  балла1  балл0  баллов
8.1. Формат страницыВ большинстве случаев страницы не выглядят слишком пустыми или перегруженными информациейНесколько страниц либо слишком пустые, либо перегружены информациейМногие страницы либо слишком перегружены, либо предлагают слишком мало информацииВсе страницы либо слишком перегружены, либо предлагают слишком мало информации
8.2. Размер и стиль шрифтаВсе шрифты удобны для восприятия, их размер соответствует требованиям для целевого пользователяБольшинство используемых шрифтов удобны для восприятия, их размер соответствует требованиям для целевого пользователя в большинстве случаев

 

По большей части шрифты неудобны для восприятия, а их размер не соответствует требованиям для целевого пользователяПочти все шрифты не удобны для восприятия, а их размер не соответствует требованиям для целевого пользователя
8.3. Общий вид учебникаВсе страницы отличаются четкостью, яркостью, красочностью и удобством в использованииБольшинство страниц отличаются четкостью, яркостью, красочностью и удобством в использовании

 

Большинство страниц не отличаются четкостью, яркостью, красочностью и удобством в использованииПочти все страницы не отличаются четкостью, яркостью, красочностью и удобством в использовании
8.4. Расстояние между строками и абзацами (разрядка текста), поля, условные обозначения и рубрикация (использование заголовков, подзаголовков)Поля имеются и одинаковы во всем учебнике. Расстояние между абзацами и строками соответствует восприятию данной возрастной группы.

Заголовки и подзаголовки используются надлежащим образом

В большинстве случаев поля присутствуют. Разрядка текста и поля в большинстве случаев соответствуют восприятию данной возрастной группы.

В некоторых случаях присутствуют заголовки и подзаголовки

 

Расстояние между строками/абзацами слишком мало или слишком велико в большинстве случаев. Поля малы или не везде соблюдаются.

Заголовки и подзаголовки используются редко

Почти на всех страницах расстояние между строками и абзацами мало или обозначено небрежно, отсутствуют поля и т.п.

Заголовки не используются

8.5. Стандарт иллюстрацийИллюстрации высокого качества и отражают культурные ценности страныКачество иллюстраций приемлемо, они отражают культурные ценности страныКачество иллюстраций низкое, но они отражают культурные ценности страныКачество иллюстраций низкое, или/и  они не отражают культурные ценности страны
8.6. Адекватность иллюстрацийВсе иллюстрации понятны и точно отражают содержание текстового материала.Большинство иллюстраций понятны и точно отражают содержание текстового материалаЛишь некоторые иллюстрации понятны и отчасти точно отражают содержание текстового материалаПочти все иллюстрации непонятны и не отражают содержание текстового материала
8.7. Взаимосвязь текстового материала и иллюстрацийВсе иллюстрации четко связаны с текстом, к которому они прилагаются и несут различную функциональную нагрузку (является частью дидактического аппарата)Большинство иллюстраций четко связаны с текстом, к которому они прилагаются, и несет  функциональную нагрузку.Некоторые иллюстрации четко связаны с текстом, к которому они прилагаются, и несет  функциональную нагрузкуЛишь небольшое количество иллюстраций связаны с текстом, к которому они прилагаются.

 

 

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер