КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНИН МЕДИАПЛАНЫН 2020-2022-ЖЫЛДАРГА КАРАТА БЕКИТҮҮ ЖӨНҮНДӨ

  • 28.02.2020
  • 0

Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамын аткаруу боюнча ишти талаптагыдай уюштуруу максатында (2019-жылдын  1-июлундагы № 78-редакциясындагы Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамы) жана массалык маалымат каражаттары менен өз ара иш алып баруу жөнүндө буйрук кылам:

 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Медиапланы 1-тиркемеге ылайык бекитилсин;

  1. Мектепке чейинки, мектепте жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы (М.Дж. Усеналиев) бул буйрукту Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгына, Ош шаардык билим берүү башкармалыгына, райондук/шаардык билим берүү бɵлүмдɵрүнɵ жана жалпы билим берүү уюмдарына жеткирсин.
  2. Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү башкармалыгынын, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын, райондук/шаардык билим берүү бɵлүмдɵрүнүн жана жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилерине:

3.1 Бул буйруктун 1-тиркемесине ылайык Медиапланды милдеттүү түрдө аткарууга алсын.

3.2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине Медиапланды аткарылышы боюнча ар бир кварталдын 20-күнүнөн кечиктирбестен 2022-жылдын 30-майына чейин маалымат берип турушсун.

  1. Медиапланды ишке ашырууну координациялоо министрдин орун басарлары Н.С. Джусупбековага жана Н.К. Омуровго жүктөлсүн.
  2.    Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын.

 Министр                                                                         К. А. Исаков

 

 

Медиаплан мероприятий по информированию гражданского общества и учащихся

образовательных организаций Кыргызской Республики

по исполнению Закона Кыргызской Республики «Об образовании»

в части перехода на обязательное среднее общее образование

  

МероприятиеСроки исполненияОтветственные Индикаторы
1.Проведение информационной работы среди специалистов областных институтов образования, областных методических центров, районных/городских отделов образования по вопросу перехода на обязательное среднее общее образованиеФевраль –март –апрель 2020 г.

 

 

С сентября 2020 г. по

сентябрь 2021 г.

УДШВО

 

Количество проведенных мероприятий

(коллегия, совет, рабочее совещание)

2.Размещение приказа МОН КР на информационных стендах в районных/городских отделах образования.Февраль-март 2020 г.

 

РББ/ШББКоличество проведенных мероприятий
3.Проведение разъяснительной работы по выполнению Закона КР «Об образовании» в редакции от 01 июля 2019 года № 78 среди родителей.С марта по

май 2020 г.

Сентябрь 2021 г.

 

РОО/ГОО,

Администрации школ

Количество проведенных мероприятий

(родительские собрания)

4.Проведение разъяснительной работы по выполнению Закона КР «Об образовании» в редакции от 01 июля 2019 года № 78 среди учащихся общеобразовательных школ.С января 2020 г.

по май 2020 г.

 

Март 2021 г.

Директора общеобразовательных организацийКоличество проведенных мероприятий

(беседы, классные часы, собрания )

5Размещение информационных материалов по исполнению вышеуказанного приказа в местных СМИ.Февраль 2020 г.

Март 2021 г.

Март 2022 г.

Областные институты образования,

Областные методические центры,

РОО/ГОО

Количество проведенных мероприятий

(Интервью, размещение в меcтной газете, выступление на TV

6Размещение информационных материалов по исполнению вышеуказанного приказа в газете «Кут билим»Февраль 2020 г.

Апрель 2021 г.

Апрель 2022 г.

 

УДШВО, УПОКоличество проведенных мероприятий

 

Бөлүшүү

Комментарийлер