2018-2019-ОКУУ ЖЫЛЫНДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ КЫРГЫЗ, ОРУС, ӨЗБЕК, ТАЖИК ТИЛДЕРИНДЕ ОКУТУУ ЖҮРГҮЗҮЛГӨН МЕКТЕПТЕРДЕ ПАЙДАЛАНУУ ҮЧҮН СУНУШ КЫЛЫНГАН ОКУУ КИТЕПТЕРДИН ТИЗМЕСИН БЕКИТҮҮ ЖӨНҮНДӨ

  • 17.08.2018
  • 0
2018-2019-ОКУУ ЖЫЛЫНДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫ ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ КЫРГЫЗ, ОРУС, ӨЗБЕК, ТАЖИК ТИЛДЕРИНДЕ ОКУТУУ ЖҮРГҮЗҮЛГӨН МЕКТЕПТЕРДЕ ПАЙДАЛАНУУ ҮЧҮН СУНУШ КЫЛЫНГАН ОКУУ КИТЕПТЕРДИН ТИЗМЕСИН БЕКИТҮҮ ЖӨНҮНДӨ

2018-2019-окуу жылында Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүчү кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде окутуу жүргүзүлгөн мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептердин тизмесин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2018-жылдын 14-августундагы №1052/1 буйругу

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептер үчүн предметтик стандарттарын жана окуу программаларын ишке ашыруу, китептер менен камсыз кылууну уюштуруу максатында буйрук кылам:

  1. 2018-2019-окуу жылында жалпы орто билим берүүчү мектептер үчүн сунуш кылынган окуу китептеринин тизмеси бекитилсин (1, 2, 3, 4-тиркемелер).
  2. «Кут Билим» гезитине (Чекиров К.) 2018-2019-окуу жылында окутуу кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн жалпы орто билим берүүчү мектептерге сунуш кылынган окуу китептеринин тизмелери жарыялансын.
  3. 2018-2019-окуу жылында жалпы орто билим берүүчү мектептер үчүн сунушталган окуу китептеринин тизмеси министрликтин сайтына жайгаштырылсын (М.Дж. Үсөналиев)
  4. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө министрдин орун басары Н.С.Джусупбековага тапшырылсын.

Министр Г. Кудайбердиева

 

Приказ Министерство образования и науки Кыргызской Республики от 14 августа 2018 года №1052/1

Об утверждении перечня учебников, рекомендуемых для использования образовательными организациями Кыргызской Республики с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения на 2018-2019 учебный год

В целях обеспечения реализации предметных стандартов и учебных программ общеобразовательными организациями Кыргызской Республики, приказываю:

 

  1. Утвердить перечень учебников, рекомендуемых для использования в учебном процессе в 2018-2019 учебном году, общеобразовательными организациями Кыргызской Республики с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения (приложения 1, 2, 3, 4).
  2. Опубликовать в газете «Кут Билим» (Чекиров К.) перечень учебников, рекомендуемых для использования в 2018-2019 учебном году общеобразовательными организациями Кыргызской Республики с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения.
  3. Разместить на сайте Министерства перечень учебников, рекомендуемых для использования в 2018-2019 учебном году общеобразовательными организациями Кыргызской Республики с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения (М.Дж. Усеналиев).
  4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя министра Н.С.Джусупбекову

Министр Г. Кудайбердиева

 

 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин

2018-жылдын 14-августундагы №1052/1 буйругуна 1-тиркеме/

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан  2018/2019-окуу жылына карата сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн

 

 

Окуу китептин авторлоруОкуу китептин аталышыБасмаканаЧыккан

жылы

1-класс
1.Кубаталиева Б.,

Абыканова А. ж.б.

АлиппеБ.: «Кутаалам»2016
2.Рысбаев С. К.АлиппеБ.: «Билим-компьютер»2010
3.Кульбаева Г. ж.б.Русский языкБ.: «Кутаалам»2018
4.Мкртчян С. Ш.Математика 1, 2-бөлүкБ.: «Учкун»2011
5.Бекбоев Н.,

Ибраева Н.

МатематикаБ.: «Билим-компьютер»2006
6.Мамбетова З.,

Архипова Т. В.

Мекен таанууБ.: «Кутаалам»2016

2011

7.Рысбаев С. ж.б.Адеп алиппеси«Бишкек»2006
8.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: «Билим-компьютер»2012
9.Токтобаева Г.Д.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (кошумча материал)Б.:  «St art.Ltd»2015
10.Жумакадырова Ч.Ж.,

Клецова В.П.,

Савочкина В.В.

Өзгөчө кырдаалдар учурунда коопсуздукту сактоо эрежелеринин алиппесиБ.:  «Архи»2018
2-класс
1.Чокошева Б. С.,

Акунова А.Р.

Кыргыз тилиОсОО “Альмерия”2013
2.Рысбаев С. К.Кыргыз тилиБ.: «Полиграфбумресурсы»2010
3.Абдухамидова Б.,

Рысбаев С.К.,

Ибраимова К.

Адабий окууБ.: «Билим-компьютер»2018
4.Омурбаева Д. Б.Русский язык и чтение. (1, 2-бөлүк)Б.: «Билим-компьютер»2013
5.Ысманова Ж.,

Мусаева В. ж.б.

АдепБ.: «Принт-экспресс»2014
6.Бекбоев И.Б.,

Ибраева Н.

МатематикаБ.: «Билим-компьютер»2011
7.Адилова Г.Мекен таанууБ.: «Инсанат»2011
8.Мамбетова З.Мекен таанууБ.: «Бишкек»2004
9.Акматов Д.,

Багдасарян А.

Көркөм өнөрБ.: «Билим-компьютер»2013
10.Касей М.,

Шамбетова К.,

Шакирова А.

МузыкаБ.: «Билим-компьютер»2013
11.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: «Билим-компьютер»2012
12.Токтобаева Г.Д.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (кошумча материал)Б.: «St art.Ltd»2015
13.Жумакадырова Ч.Ж.,

Клецова В.П.,

Савочкина В.В.

Өзгөчө кырдаалдар учурунда коопсуздукту сактоо эрежелеринин алиппесиБ.: «Архи»2018
3-класс
1.Акунова А.Р.,

Чокошева Б. С.

Кыргыз тилиБ.: «Кирланд»2013
2.Абдухамидова Б. А.,

Рысбаев С. К.,

Ибраимова К.

Адабий окууБ.: «Полиграфбумресурсы»2014
3.Булатова В.А.,

Шеримбекова А. Ш.

ж.б.

Русский язык и чтение. (1, 2-бөлүк)Б.: «St art.Ltd»2013
4.Абдышева Ч.,

Балута О. ж.б.

Англис тилиБ.: «Аркус»2018
5.Безрукова А. И. ж.б.Англис тилиБ.: «Инсанат»2004
6.Ысманова Ж. ж.б.АдепБ.:  МОК2007
7.Бекбоев И.,

Ибраева Н.

МатематикаБ.: «Билим-компьютер»2015
8.Бухова. Е. А.,

Солошенко  О. В.,

Шаповалова Е. П.

Мекен таанууБ.: «Аркус»2015

 

9.Мамбетова З.Мекен таанууБ.: «Инсанат»2011
10.Акматов Д.Көркөм өнөрБ.: «Билим-компьютер»2015

2014

11.Касей М.,

Шамбетова К.,

Шакирова А.

МузыкаБ.: «Билим-компьютер»2015

2014

12.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: «Билим-компьютер»2012
13.Токтобаева Г.Д.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери(кошумча материал)Б.:  «St art.Ltd»2015
14.Жумакадырова Ч.Ж.,

Клецова В.П.,

Савочкина В.В.

Өзгөчө кырдаалдар учурунда коопсуздукту сактоо эрежелеринин алиппеси (кошумча материал)Б.:  «Архи»2018
4-класс
1.Чокошева Б. С.,

Акунова А. Р.

Кыргыз тили.Б.: «Аркус»2015
2.Рысбаев С.К.,

Ибраимова К.,

Абдухамидова Б.

Адабий окууБ.: «Аркус»

 

2015
3.Задорожная Н.П.,

Мусаева Ч.Н.,

Таирова Г.К. ж.б.

Русский язык и чтениеБ.: «Аркус»

 

2015
4.Абдышева Ч.,

Балута О. ж.б.

Англис тилиБ.: «Аркус»2018
5.Безрукова А. И. ж.б.Англис тилиБ.: «Инсанат»2004
6.Ысманова Ж. ж.б.АдепБ.: «Учкун»2007
7.Бекбоев И.Б. ж.б.МатематикаБ.: «Билим-компьютер»2009
8.Бухова Е. А.,

Солошенко  О.В.,

Шаповалова Е.П.

Мекен таанууБ.: «Аркус»

 

2015
9.Мамбетова З. ж.б.Мекен таанууБ.: «Билим-компьютер»2009
10.Акматов Д.,

Багдасарян А.

Көркөм өнөрБ.: «Билим-компьютер»2015
11.Касей М. ж.б.МузыкаБ.: «Билим-компьютер»2015
12.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: «Билим-компьютер»2012
13.Токтобаева Г.Д.Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (кошумча материал)Б.: «St art.Ltd»2015
14.Жумакадырова Ч.Ж.,

Клецова В.П.,

Савочкина В.В.

Өзгөчө кырдаалдар учурунда коопсуздукту сактоо эрежелеринин алиппеси (кошумча материал)Б.: «Архи»2018
5-класс
1.Койлубаева А.,

Койлубаева А.

Кыргыз тилиБ.: «Билим-компьютер»2018
2.Муратов А.,

Асакеева Р.

Кыргыз адабиятыБ.: «Билим-компьютер»2018
3.Задорожная И.П.,

Таирова Г.К.

Русский языкБ.: «Аркус»2018
4.Каменецкая В.,

Каменецкая Н.

Русское слово (1, 2-бөлүк)Б.: «Билим куту»2010
5.Абдышева Ч.,

Балута О. ж.б.

Англис тилиБ.: «Аркус»2017
6.Осмонов О.,

Керимова Ш.,

Жыргалбекова Г.

Кыргызстан тарыхы жана дүйнөлүк тарыхБ.: «Билим-компьютер»2018
7.Дөөталиев А.ж.б.Кыргызстандын тарыхы боюнча аўгемелерБ.: «Билим-компьютер»2009
8.Осмонов Ө. ж.б.Адам жана коомБ.: «Билим-компьютер»2018
9.Кыдыралиев С.К.,

ж.б.

МатематикаБ.: «Аркус»2018
10.Виленкин Н.Я. ж.б.МатематикаБ.: «Мектеп»1995
11.Мамбетакунов Э.,

Рязанцева В.

Табият таанууБ.: «Билим-компьютер»2018
12.Мамбеталиев Ч. ж.б.ТехнологияБ.: «Билим-компьютер»2018
13.Орускулов Т. ж.б.ИнформатикаБ.: «Билим-компьютер»2018
14.Акматов Д.,

Орозбаев А.

Көркөм өнөрБ.: «Билим-компьютер»2018
15.Муратова А.,

Артыков К.

МузыкаБ.: «Билим-компьютер»2018
6-класс
1.Усөналиев С.,

Усөналиев Г.

Кыргыз тилиБ.: «Аркус»2018
2.Муратов А.,  ж.б.Кыргыз адабиятыБ.: «Аркус»2018
3.Задорожная И.П.,

Таирова Г.К

Русский языкБ.: «Аркус»2018
4.Симонова О. Г. ж.б.Книга для чтенияБ.: «Билим куту»2016
5.Абдышева Ч.,

Балута О. ж.б.

Англис тилиБ.: «Аркус»2018
6.Осмонов Ө.,

Керимова Ш.,

Жыргалбекова Г.

Кыргызстан тарыхы жана дүйнөлүк тарыхБ.: «Билим-компьютер»2018
7.Осмонов Ө. ж.б.Адам жана коомБ.: «Билим-компьютер»2018
8.Кыдыралиев С.К.,

ж.б.

МатематикаБ.: «Аркус»2018
9.Виленкин Н.Я. ж.б.МатематикаБ.: «Мектеп»1996
10.Субанова М. ж.б.БиологияБ.: «Билим-компьютер»2018
11.Джунушалиева К.,

Мырзаева Р.

ГеографияБ.: «Билим-компьютер»2018
12.Мамбеталиев Ч. ж.б.ТехнологияБ.: «Билим-компьютер»2018
13.Орускулов Т. ж.б.ИнформатикаБ.: «Билим-компьютер»2018
14.Акматов Д.,

Орозбаев А.

Көркөм өнөрБ.: «Билим-компьютер»2018
15.Муратова А.,

Артыков К.

МузыкаБ.: «Билим-компьютер»2018
7-класс
1.Усөналиев С.,

Мусаева В.

Кыргыз тилиБ.: «Билим-компьютер»2015
2.Исаков Б. ж.б.Кыргыз тили 7–9-кл (альтернативдүү)Б.: «Билим-компьютер»2012
3.Алымов Б.,

Муратов А.

Кыргыз адабиятыБ.: «Билим-компьютер»2015
4.Тагаев М. Дж.,

Симонова О. ж.б.

Русский языкБ.: «Инсанат»2010
5.Мейманалиев Т.Литературное чтениеБ.: Аль салам2009
6.Юсупова А. ж.б.Англис тилиБ.:  «Билим-компьютер»2012
7.Старков А.П.,

Диксон Р.Р.

Английский языкМ.: АСТ Астрель,

С-Петерб.спец.лит.

2002

и выше

8.Омурбеков Т.,

Чоротегин Т.

Кыргызстан тарыхыБ.: «Билим-компьютер»2013
9.Осмонов Ө. ж.б.Орто кылымдын тарыхыБ.: «Билим куту»2017
10.Назаралиева Ш.АдепБ.: «Инсанат»2010
11.Ибраева Н.,

Касымов А.

АлгебраБ.: «Инсанат»2009
12.Макарычев Ю. Н.,

ж.б.

АлгебраБ.: «Мектеп»2003
13.Айылчиев А. ж. б.Геометрия 7–9-клБ.: «Билим-компьютер»2011
14.Мамбетакунов Э.ФизикаБ.: «Билим-компьютер»2009
15.Токтогулов С. ж.б.Физика (альтер-нативдүү)Б.: «Инсанат»2012
16.Токтосунов А. ж.бБиология 7-кл

Биология 7-8-кл

Б.: «Инсанат»

Б.: «Инсанат»

2015

2006

17.Кадыркулов А.,

Алиев З.

Материктердин жана океандардын географиясыБ.: «Инсанат»2014
18.Орускулов Т.,

Касымалиев М.

Информатика 7–9-клБ.: «Билим-компьютер»2015
19Касымалиев  М.,

Орускулов Т.

Информатика 7–9-кл (практикум-маселелери)Б.: «Билим-компьютер»2015

 

8-класс
1.Иманов А. ж.б.Кыргыз тили 8Б.: «Билим-компьютер»2016
2.Өмүралиев Б. ж.б.Кыргыз тилиБ.: «Билим-компьютер»2007
3.Исаков Б. ж.б.Кыргыз тили7–9-кл (альтернативдүү)Б.: «Билим-компьютер»2012
4.Исаков Б. ж.б.Кыргыз адабиятыБ.: «Билим-компьютер»2012
5.Супрун  А. ж.б.Русский язык 8-9-клБ.: «Инсанат»2012
6.Соронкулов Г.,

Ешенова Н.

Литературное чтениеБ.: «Билим-компьютер»2015

 

7.Юсупова А. ж.б.Англис тилиБ.: «Билим-компьютер»2012
8.Старков А.П.,

Диксон Р.Р.

Английский языкМ.:  СТ Астрель,

С-Петерб. Спец.лит .

2005

и выше

9.Омурбеков  Т. ж.б.Кыргызстан тарыхыБ.: «Инсанат»2010
10.Дооталиев А. ж.б.Жаўы тарыхБ.: «Билим-компьютер»2015
11.Байзаков А. ж.б.АлгебраБ.: «Билим-компьютер»2009
12.Айылчиев А. ж.б.Геометрия 7–9-клБ.: «Билим-компьютер»2009
13.Карашев Т. ж.б.ФизикаБ.: «Билим-компьютер»2008
14.Токтогулов С. ж.б.Физика (альтернативдүү)Б.: «Инсанат»2012
15.Закиров Н.З. ж.б.Биология 9-клБ.: «Билим-компьютер»2012
16.Рыспаева Б. ж.б.ХимияБ.: «Инсанат»2013
17.Молдогазиева С. ж.б.ХимияБ.: «Инсанат»2012
18.Осмонов А. ж.б.ГеографияБ.: «Инсанат»2012
19.Ботвинников А. ж.б.Чийүү 8-9-клБ.: «Энциклопедия»2012
20.Орускулов Т.,

Касымалиев М.

Информатика. 7–9-клБ.: «Билим-компьютер»2015
21.Касымалиев  М.,

Орускулов Т.

Информатика 7–9 (практикум-маселелери)Б.: «Билим-компьютер»2015

 

9-класс
1.Өмүралиев Б. ж.б.Кыргыз тилиБ.: «Билим-компьютер»2012
2.Иманов А. ж.б.Кыргыз тилиБ.: «Билим-компьютер»2016
3.Исаков Б. ж.б.Кыргыз тили7–9-кл (альтернативдүү)Б.: «Билим-компьютер»2012
4.Алымов Б. ж.б.Кыргыз адабиятыБ.: «Билим-компьютер»2012
5.Смелкова З.,

Жидеева К.

Русская литератураБ.: «Билим-компьютер»2012
6.Юсупова А. ж.б.Англис тилиБ.: «Билим-компьютер»2012
7.Старков А.П.,

Диксон Р.Р.

Английский языкМ.: АСТ Астрель,

С-Петерб. Спец.лит.

2005

и выше

8.Иманкулов М. ж.б.Кыргызстан тарыхыБ.: «Билим-компьютер»2012
9.Иманкулов М. ж.б.Эгемен КыргызстанБ.: КББАнын “Билим” б.б.2017
10.Омурзакова Т.Соўку тарыхБ.: «Учкун»2017
11.Эсенканов К.Адам жана коомБ.: «Инсанат»2012
12.Иманалиев М. ж.б.АлгебраБ.: «Билим-компьютер»2012
13.Айылчиев А. ж.б.Геометрия 7-9-клБ.: «Билим-компьютер»2012
14.Мамбетакунов Э.

ж.б.

ФизикаБ.: «Инсанат»2008
15.Токтогулов С. ж.б.Физика (альтернативдүү)Б.: «Инсанат»2012
16.Дөлөткелдиева Т. ж.б.БиологияБ.: «Билим-компьютер»2015
17.Кудайбергенов Т.

ж.б.

ХимияБ.: «Инсанат»2014
18.Рудзитис Г.Э.,

Фельдман Г. ж.б.

ХимияБ.: «Мектеп»2004
19.Бараталиев Ө.,

Алымкулова Н.

ГеографияБ.: «Инсанат»2012
20.Саалаев Ө.Мамлекет жана укукБ.: «Билим-компьютер»2012
21.Мусакожоев Ш. ж.б.ЭкономикаБ.: Aditi2010
22.Ботвинников А. ж.б.Чийүү 8-9-клБ.: «Энциклопедия»2012
23.Орускулов Т.,

Касымалиев М.

Информатика 7–9-клБ.: «Билим-компьютер»2015
24.Касымалиев  М.,

Орускулов Т.

Информатика 7–9-кл

(практикум — маселелери)

Б.: «Билим-компьютер»2015

 

10-класс
1.Өмүралиева С.,

Сапарбаев А. ж.б.

Кыргыз тилиБ.: «Билим куту»2013
2.Исаков Б.Кыргыз тили 10-11-кл (альтернативдүү)Б.: «Билим-компьютер»2013

 

3.Асаналиев К.,

Байгазиев С. ж.б.

Кыргыз адабиятыБ.: «Билим куту»2013
4.Кундузакова С.,

Васильев А. ж.б.

Русский языкБ.: Континент2009
5.Шейман Л.,

Сооронкулов Г.

Русская литератураБ.: «Билим-компьютер»2012
6.Юсупова А. ж.б.Англис тили 10-11-клБ.: «Билим-компьютер»2012
7.Старков А.Р. ж.б.Английский языкМ.: АСТ Астрель,

С-Петерб.спец.лит.

2002

и выше

8.Осмонов Ө. ж.б.Кыргызстан тарыхыБ.: «Билим-компьютер»2012
9.Осмонов Ө.,

Элебесова А.

Дүйнө тарыхы:  урунттуу учурлар (байыркы доордон  тартып  19-к. ортосуна чейин)Б.: «Инсанат»2012
10.Саламатов Ж.,

Жураев М.,

Аманкулов Т.

Алгебра жана анализдин башталышы 10-клБ.: «Билим-компьютер»2009
11.Колмогоров А. Н. ж.б.Алгебра жана анализдин башталышы 10-11-клБ.: «Энциклопедия»2003
12.Бекбоев И. ж.б.Геометрия 10-11-клБ.: Aditi2009
13.Койчуманов М. К. ж.б.ФизикаБ.: «Инсанат»2008
14.Токтосунов А. Т. ж.б.Биология 10-11-клБ.: «Инсанат»2008
15.Молдогазиева С. ж.б.ХимияБ.: «Инсанат»2008
16.Рудзитис Р.,

Фельдман Г. ж.б.

ХимияБ.: «Мектеп»2004
17.Осмонов А.,

ЧодураевТ. М. ж.б.

Дүйнөнүн экономикалык  жана социалдык географиясыБ.: «Инсанат»2011
18.Мусакожоев Ш. ж.б.ЭкономикаБ.: «Инсанат»2012
19.Пилон Ж.Жарандык жана мамлекетти башкарууга катышуу (1-бөлүк)Б.: «Кыргызстан»2004
11-класс
1.Эгембердиев Р. ж.б.Кыргыз тилиБ.: «Билим-компьютер»2013
2.Исаков Б.Кыргыз тили10-11-кл (альтернативдүү)Б.: «Билим-компьютер»2012
3.Артыкбаев К. ж.б.Кыргыз адабиятыБ.: «Билим-компьютер»2013
4.Задорожная Н. П. ж.б.Русский языкБ.: «Инсанат»2012
5.Ешенова  Н.А.Русская литератураБ.: «Кутаалам»2013
6.Юсупова А. ж.б.Англис тили 10-11-клБ.: «Билим-компьютер»2012
7.Старков А.Р.,

Островский В.С.

Английский языкМ.: АСТ Астрель,

С-Петерб.спец.лит.

2002

и выше

8.Мырзахматова А.,

ж.б.

Кыргызстан тарыхыБ.: «Билим-компьютер»2012
9.Элебесова А.,

Осмонов Ө.

Дүйнө тарыхы:  урунттуу учурлар (19-к. ортосунан  азыркы учурга чейин)Б.: «Инсанат»2012
10.Иманалиев М.,

Асанов А. ж.б.

Алгебра жана анализдин башталышыБ.: «Энциклопедия»2013
11.Колмогоров А.Н. ж.б.Алгебра жана анализдин башталышыБ.: «Энциклопедия»2009
12.Айылчиев А. ж.б.Геометрия 10-11-клБ.: «Билим-компьютер»2010
13.Шаршекеев Ө. ж.б.ФизикаБ.: «Энциклопедия»2012
14.Шаршекеев Ө. ж.б.АстрономияБ.: «Энциклопедия»2012
15.Токтосунов А. Т. ж.б.Биология 10-11-клБ.: «Инсанат»2008
16.Кудайбергенов Т. ж.б.ХимияБ.: «Инсанат»2008
17.ЧодураевТ. М. ж.б.ГеографияБ.: «Инсанат»2012
18.Осмонов А.ГеоэкологияБ.: МОК2004
19.Пилон Ж.Жарандык жана мамлекетти башкарууга катышуу (2-бөлүк)Б.: «Кыргызстан»2004

 

Приложение  2

к  Приказу Министерства образования и науки Кыргызской Республики

от 14.08.2018 г. № 1052/1

 

Перечень учебников рекомендованных Министерством образования и науки Кыргызской Республики на 2018-2019 учебный год (для школ с русским языком обучения.

 

Авторы учебникаНаименование учебникаГод

издания

ИздательствоАдрес

официального

сайта издательства

1-класс
1.Эсеналиева К и др.Кыргыз тили2016Б.: «Кутаалам»
2.Ветшанова А. и др.Букварь2018Б.: «Кутаалам»
3.Бетеньков И.М.,

Горецкий В.Г.

Букварь2006

и выше

С-Петербург. Спец.лит-ра
4.Зеленина Л. М. и др.Ðóññêèé ÿçûê

(в 2-х ч.)

2013«Бишкек»

«КРСУ»-М.:

«Просвещение»

5.Горецкий В. и др.Русская азбука2006

и выше

М.: «Просвещение»www.1-4.prosv.ru
6.Мкртчян С. Ш.Математика

(в 2-х ч.)

2011Б.: «Учкун»
7.Моро М.И. и др.Математика

(в 2-х ч.)

2010

и выше

М.: «Просвещение»www.1-4.prosv.ru
8.Мамбетова З.,

Архипова Т. В.

Родиноведение2016

2011

Б.: «Кутаалам»
9.Жумакадырова Ч.Ж.,

Клецова В.П.

Основы безопасности жизнедеятельности 1-9 кл.2012Б.: «Билим-компьютер»
10.Жумакадырова Ч.Ж.,

Клецова В.П.,

Савочкина В.В.

Азбука безопасности: Правила поведения при чрезвычайных ситуациях (дополнительное  пособие)2018Б.: «Архи»
2-класс
1.Кенчиева Ч.,

Сарылбекова З и др.

Кыргызский язык и чтение2013ОсОО «Альмерия»
2.Даувальдер О.В.,

Качигулова В. Н.

Русский язык2016ОсОО «Принт-Экспрес»
3.Çåëåíèíà Ë. Ì. è др.Ðóññêèé ÿçûê

(в 2-х ч.)

2013«Бишкек» «КРСУ»

М.: «Просвещение»

4.Рамзаева Т.Г.Русский язык2006М.: «Дрофа»www.drofa.ru
5.Полякова А.В.Русский язык2003

и выше

М.:»Просвещение»www.1-4.prosv.ru
6.Озмитель Е. Е. и др.Книга для чтения2016Б.: «Азур»
7.Голованова М.В.,

Горецкий В.Г.

Родная речь

(в 2-х ч.)

2004

и выше

М.:»Просвещение»www.1-4.prosv.ru
8.Дербишева З. К.

и др.

Русское слово2013Б.: «КРСУ»
9.Бекбоев И. и др.Математика2011Б.: «Учкун»
10.Моро М. и др.Математика

(в 2-х ч.)

2010

и выше

М.: «Просвещение»www.1-4.prosv.ru
11.Мамбетова З.Родиноведение2009«Бишкек»
12.Адилова Г.Родиноведение2011Б.:»Инсанат»
13.Акматов Д.,

Багдасарян А.

Изобразительно-художественное творчество2013Б.: «Билим-компьютер»
14.Касей М. и др.Музыка2013Б.: «Билим-компьютер»
15.Жумакадырова Ч.Ж.,

Клецова В.П.

Основы безопасности жизнедеятельности 1-9 кл.2012Б.: «Билим-компьютер»
16.Жумакадырова Ч.Ж.,

Клецова В.П.,

Савочкина В.В.

Азбука безопасности: Правила поведения при чрезвычайных ситуациях (дополнительное пособие)2018Б.: «Архи»
3-класс
1.Буйлякеева Р.,

Алыпсатарова А

и др.

Кыргызский язык и чтение2013

 

ОсОО «KIRLand»
2.Äàóâàëüäåð Î.Â. и др.Ðóññêèé ÿçûê2013М.: «Азур»
3.Çåëåíèíà Ë. Ì. è др.Ðóññêèé ÿçûê

(в 2-х ч.)

2013«Бишкек» «КРСУ»-М.:

«Просвещение»

4.Рамзаева Т.Г.Русский язык2004

и выше

М.: «Просвешение»www.1-4.prosv.ru
5.Полякова А.В.Русский язык2003

и выше

М.: «Просвещение»www.1-4.prosv.ru
6.Озмитель Е. Е. и др.Книга для чтения2013ОсОО «St art.Ltd»
7.Голованова М.В..

и др.

Родная речь

(в 2-х ч.)

2004

и выше

М.: «Просвещение»www.1-4.prosv.ru
8.Абдышева Ч. и др.Английский язык2018Б.: «Аркус»
9.Безрукова А. И. и др.Англис тили2004Б.: «Инсанат»
10.Моро М. и др.Математика (в 2-х ч.)2010

и выше

М.: «Просвещение»www.1-4.prosv.ru
11.Бекбоев И. и др.Математика2011Б.: «Учкун»
12.Бухова Е. А. и др.Родиноведение2015Б.: «Аркус»
13.Мамбетова З. и др.Родиноведение2005Б.: «Бийиктик»
14.Акматов Д. и др.Изобразительно-художественное творчество2014Б.: «Билим-компьютер»
15.Касей М. и др.Музыка2015Б.: «Билим-компьютер»
16.Жумакадырова Ч.Ж.,

Клецова В.П.

Основы безопасности жизнедеятельности 1-9 кл.2012Б.: «Билим-компьютер»
17.Жумакадырова Ч.Ж.,

Клецова В.П.,

Савочкина В.В.

Азбука безопасности: Правила поведения при чрезвычайных ситуациях

(дополнительное пособие)

2018Б.: «Архи»
4-класс
1.Буйлякеева Р.К.,

Момункулова З.К.

Кыргызский язык и чтение2015Б.: «Аркус»

 

2.Рысбаев С.,

Алыбаева Н.

Кыргыз тили2006Б.: «Билим куту»
3.Калюжная Л.А.,

Качигулова В.Н.

Русский язык2015Б.: «Аркус»
4.Çåëåíèíà Ë. Ì. è др.Ðóññêèé ÿçûê

(в 2-х ч.)

2013«Бишкек» «КРСУ»-

М.: «Просвещение»

5.Рамзаева Т.Г.Русский язык

(в 2-х ч.)

2006М.: «»Дрофа»»www.drofa.ru
6.Полякова А.В.Русский язык

(в 2-х ч.)

2006

и выше

М.: «Просвещение»www.1-4.prosv.ru
7.Озмитель Е.Е и др.Книга для чтения2015Б.: «Аркус»
8.Голованова М.В.Родная речь (в 2-х ч.)2004

и выше

М.:»Просвещение»www.1-4.prosv.ru
9.Климанова Л.Ф. и др.Литературное чтение (в 2-х ч.)2004

и выше

М.: «Просвещение»www.1-4.prosv.ru
10.Абдышева Ч. и др.Английский язык2018Б.: «Аркус»
11.Безрукова А. И.

и др.

Англис тили2004Б.:»Инсанат»
12.Моро М. и др.Математика

(в 2-х ч.)

2010

и выше

М.: «Просвещение»www.1-4.prosv.ru
13.Бухова Е. А. и др.Родиноведение2015Б.: «Аркус»
14.Мамбетова З.Ж.Родиноведение2004

и выше

«Бишкек»
15.Акматов Д. и др.Изобразительно-художественное творчество2015Б.: «Билим-компьютер»
16.Касей М. и др.Музыка2015Б.: «Билим-компьютер»
Жумакадырова Ч.Ж.,

Клецова В.П.

Основы безопасности жизнедеятельности 1-9 кл.2012Б.: «Билим-компьютер»
17.Жумакадырова Ч.Ж.,

Клецова В.П.,

Савочкина В.В.

Азбука безопасности: Правила поведения при чрезвычайных ситуациях (дополнительное пособие)2018Б.: «Архи»
5-класс
1.Жусупбекова Н.С.

и др.

Кыргыз тили2018Б.: «Аркус»
2.Мусаев А. и др.Кыргыз адабияты2012Б.: «Инсанат»
3.Задорожная Н.П.

и др.

Русский язык2018Б.: «Аркус»
4.Озмитель Е.Е и др.Русская литература2018Б.: «Аркус»
5.Абдышева Ч. и др.Английский язык2018Б.: «Аркус»
6.Дооталиев А.Краткие рассказы по истории Кыргызстана2016Б.: «Билим-компьютер»
7.Осмонов О.,

Керимова Ш.,

Жыргалбекова Г.

История Кыргызстана и Мировая история2018Б.: «Билим-компьютер»
8.Осмонов О. и др.Человек и общество2018Б.: «Билим-компьютер»
9.Кыдыралиев С.К.

и др.

Математика2018Б.: «Аркус»
10.Виленкин Н. и др.Математика2002

и выше

М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
11.Зубарева И.И.,

Мордкович А.Г.

Математика 5 кл.2016

 

М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
12.Мамбетакунов Э.,

и др.

Естествознание2018Б.: «Билим-компьютер»
13.Мамбеталиев Ч.

и др.

Технология2018Б.: «Билим-компьютер»
14.Орускулов Т.,

Касымалиев М. и др.

Информатика2018Б.: «Билим-компьютер»
15.Акматов Д.,

Орозбаев А.

Изобразительно-художественное творчество2018Б.: «Билим-компьютер»
16.Муратова А.,

Артыков К.

Музыка2018Б.: «Билим-компьютер»
6-класс
1.Жусупбекова Н.С.,

и др.

Кыргыз тили2018Б.: «Аркус»
2.Усеналиев Т.Кыргыз адабияты2006Б.: «Билим куту»
3.Задорожная Н.П.,

и др.

Русский язык2018Б.: «Аркус»
4.Озмитель Е.Е. и др.Русская литература2018Б.: «Аркус»
5.Абдышева Ч. и др.Английский язык2018Б.: «Аркус»
6.Осмонов О.,

Керимова Ш.,

Жыргалбекова Г.

История Кыргызстана и Мировая история2018

 

Б.: «Билим-компьютер»
7.Осмонов О. и др.Человек и общество2018Б.: «Билим-компьютер»
8.Кыдыралиев С.К.

и др.

Математика2018Б.: «Аркус»
9.Виленкин Н. и др.Математика2003

и выше

М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
10.Зубарева И. и др.Математика 6 кл.2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
11.Субанова М. и др.Биология2018Б.: «Билим-компьютер»
12.Захаров В.,

Сонин Н. и др.

Биология2006М.: «»Дрофа»»www.drofa.ru
13.Джунушалиева К.,

и др.

География2018Б.: «Билим-компьютер»
Мамбеталиев Ч.

и др.

Технология2018Б.: «Билим-компьютер»
14.Орускулов Т. и др.Информатика2018Б.: «Билим-компьютер»
15.Акматов Д.,

Орозбаев А.

Изобразительно- художественное

творчество

2018

 

Б.: «Билим-компьютер»
16.Муратова А.,

Артыков К.

Музыка2018Б.: «Билим-компьютер»
7-класс
1.Мамытов Ж. и др.Кыргыз тили2016Б.: «Энцклопедия»
2.Оморова А. и др.Кыргыз адабияты2012Б.:»Кутаалам»
3.Баранов М.Т.,

Ладыженская Т.А.,

и др.

Русский язык2016«Бишкек» -М.: «КРСУ» «Просвещение»
4.Львова С.И.,

Львов В.В.

Русский язык

(в 3-х ч.)

2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
5.Граник Г.,

Борисенко Н.,

Владимирская Г.

и др.

Русский язык

(в 3-х ч.)

2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
6.Коровина В.,

Журавлев В.,

Коровин В.

Литература

(в 2-х ч.)

2004

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru

 

7.Курдюмова Т.Ф.Литература

(в 2-х ч.)

2006М.: «Дрофа»www.drofa.ru
8.Старков А.П.,

Диксон Р.Р.

Английский язык2002

и выше

М.:АСТ Астрель,

С-Петерб.спец.лит.

9.Афанасьева О.В.,

и др.

Английский язык

 

2006

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru

 

10.Юсупова А. и др.Английский язык2012Б.: «Билим-компьютер»
11.Чоротегин Т. и др.История Кыргызстана2012Б.: «Билим-компьютер»
12.Агибалова Е.В.История Средних веков2007

и выше

М.: «Просвещение»

 

www. prosv.ru

 

13.

 

Макарычев Ю. и др.Алгебра2003

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru

 

14.Мордкович А.Г.Алгебра

(в 2-х ч.)

2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
15.Дорофеев Г.,

Суворова С.,

Бунимович Е. и др.

Алгебра2006

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
16.Атанасян Л.,

Бутузов В.,

Кадомцев С.

Геометрия 7-9 кл.2000

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
17.Погорелов А.В.Геометрия 7-9 кл.2004

и выше

М.:»Просвещение»www. prosv.ru
18.Перышкин А.В.Физика2006М.: «Дрофа»www.drofa.ru
19.Мамбетакунов Э.Физика2009Б.: «Билим-компьютер»
20.Бунчук А.,

Шахмаев Н., Дик И.

Физика2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
21.Быховский Е.Е.,

Козлов Е.В.

Биология 7-8 кл.

(животные)

2006

и выше

М.:»Просвещение»www. prosv.ru

 

22.Захаров В.,

Сонин Н. и др.

Биология2006

 

М.:  «Дрофа»www.drofa.ru
23.Суматохин С.В.,

Трайтак Д.И.

Биология

Живые организмы

Животные

2016М.: ИОЦ «Мнемозина»www.mnemozina.ru
24.Пасечник В.,

Суматохин С. и др.

Биология2006 и вышеМ.:»Просвещение»www. prosv.ru

 

25.Коринская В.,

Душина И.,

Щенев В.

География материков2006М.: «»Дрофа»»www.drofa.ru
26.Кузнецова А.,

Савельева Л. и др.

География2006 и вышеМ.:»Просвещение»www. prosv.ru
27.Петрова Н.Н.,

Максимова Н.А.

География

Материки и страны

2016М.: ИОЦ «Мнемозина»www.mnemozina.ru
28.Босова Л.Л.Информатика2012М.: «»Бином»»www.lbz.ru/books/228/
29.Угринович Н.Д.Информатика2014М.: «Бином»www.lbz.ru/books/228/
8-класс
1.Ибрагимов С.Кыргыз тили2017Б.: «Инсанат»
2.Искакова Д. и др.Кыргыз адабияты2016Б.: «Кутаалам»
3.Бархударов С.Г.,

Крючков С.Е.

Русский язык

(в 2-х ч.)

2008

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru

 

4.Львова С.И.,

Львов В.В.

Русский язык

(в 2-х ч.)

2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
5.Граник Г.Г. и др.Русский язык

(в 3-х ч.)

2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
6.Курдюмова Т.Ф.,

Колокольцев Е.Н.

Литература

(в 2-х ч.)

2004

 

М.: «»Дрофа»»www.drofa.ru
7.Коровина В.Я.,

Журавлев В.П. и др.

Литература

(в 2-х ч)

2004

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru

 

8.Беленький Г.И.Литература2006

и выше

М.:РИФ Антиква
9.Старков А.П.,

Диксон Р.Р.

Английский язык2005

и выше

М.: АСТ Астрель,

С-Петерб. Спец.лит.

10.Афанасьева О.В.,

и др.

Английский язык

 

2006

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru

 

11.Юсупова А. и др.Английский язык2012Б.: «Билим-компьютер»
12.Омурбеков Т. И.

и др.

История Кыргызстана2014Б.: «Инсанат»
13.Бурин С.Н.Новая история 7-8 кл. (в 2-х ч.)1998

 

М.: «»Дрофа»»www.drofa.ru
14.Макарычев Ю.Н.,

Миндюк Н.Г. и др.

Алгебра 82001

и выше

М.: «Просвещение»www.mnemozina.ru
15.Мордкович А.Г.Алгебра

(в 2-х ч.)

2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
16.Атанасян Л.С.,

Бутузов В.Ф. и др.

Геометрия 7-9 кл.2001

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
17.Погорелов А.В.Геометрия 7-11 кл.2006

и выше

М.:»Просвещение»www. prosv.ru
18.Перышкин А.В.Физика2006М.: «Дрофа»www.drofa.ru
19.Бунчук А.В.,

Шахмаев Н.М.

Физика2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
20.Цузмер А.М.,

Петришина О.Л.

Биология (человек)1992М.:»Просвещение»www. prosv.ru

 

21.Батуев А.С.Биология. Человек2006М.: «»Дрофа»»www.drofa.ru
22.Захаров В.Б. и др.Биология2004М.: «»Дрофа»»www.drofa.ru
23.Пасечник В.В.,

Каменский А.А. и др.

Биология2006

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru

 

24.Рохлов В.С.,

Трофимов С.Б.

Биология. Человек и его здоровье2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
25.Рысбаева Б. и др.Химия2016Б.:»Инсанат»
26.Габриэлян О. С.Химия2004М.: «Дрофа»www.drofa.ru
27.Рудзитис Г.Е. и др.Химия2002

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru

 

28.Гузей Л.С.,

Сорокина В.В.

Химия2006М.: «Дрофа»www.drofa.ru
29.Минченков Е.,

Журин А.,

Оржековский П.

Химия2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
30.Осмонов А.О.Физическая география Кыргызстана2012Б.:»Инсанат»
31.Ботвинников А.Д.,

Виноградов В.Н.

Черчение1992

и выше

М.:»Просвещение»www. prosv.ru

 

32.Босова Л.Л. и др.Информатика2012М.: «»Бином»»www.lbz.ru/books/228/
33.Угринович Н.Д. и др.Информатика2014М.: «»Бином»»www.lbz.ru/books/228/
9-класс
1.Абдувалиев И. и др.Кыргыз тили2012Б.: «Инсанат»
2.Оморова А. и др.Кыргыз адабияты2013

2012

Б.: «Кыргыз энциклопедиясы»
3.Бархударов С.Г.,

Крючков С.Е.

Русский язык2001

и выше

М.:»Просвещение»www. prosv.ru
4.Тростенцова Л.А.,

Ладыженская Т.А.,

и др.

Русский язык2006

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
5.Львова С.И.,

Львов В.В.

Русский язык

(в 2-х ч.)

2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
6.Граник Г.Г.,

Борисенко Н.А. и др.

Русский язык

(в 2-х ч.)

2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
7.Коровина В.Я.,

Журавлев В.П и др.

Литература

(в 2-х ч.)

2004

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
8.Маранцман В.Г.Литература1996

и выше

М.:»Просвещение»www. prosv.ru
9.Старков А.П.,

Диксон Р.Р.

Английский язык2005

и выше

М.: АСТ Астрель,

С-Петерб. Спец.лит.

10.Афанасьева О.В.,

и др.

Английский язык

 

2006

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru

 

11.Юсупова А. и др.Английский язык2012Б.: «Билим-компьютер»
12.Иманкулов М.История Кыргызстана2014Б.: «Инсанат»
13.Иманкулов М. и др.Суверенный Кыргызстан2017Б.: «Издательский центр КАО»
14.Кредер А.А.Новейшая история2003

и выше

М.: «ЦГО»
15.Сороко-Цюпа О.С.Новейшая история2006

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
16.Макарычев Ю.Н.,

Миндюк Н.Г. и др.

Алгебра 9 кл.1992

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
17.Мордкович А.Г.Алгебра

(в 2-х ч.)

2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
18.Атанасян Л.,

Бутузов В.,

Кадомцев С.

Геометрия 7-9 кл.2006

и выше

М.: «Просвещение»www.prosv.ru
19.

 

Погорелов А.В.Геометрия 7-9 кл.2006

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
20.Перышкин А.,

Гутник Е.

Физика2006М.: «Дрофа»www.drofa.ru
21.Кикоин И.К.,

Кикоин К.К.

Физика2000

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru

 

22.Шахмаев Н.М.,

Бунчук А.В.

Физика2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
22.Доолоткелдиева Т. и др.Биология2016Б.: «Билим-компьютер»
23.Захаров В.,

Сонин Н. и др.

Биология2006М.: «Дрофа»www.drofa.ru
25.Ефимова Т.,

Шубин А.,

Сухорукова Л.

Биология: Общие закономерности жизни2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
26.Рысбаева Б. и др.Химия2016Б.: «Билим-компьютер»
27.Рудзитис Г.Е.,

Фельдман Ф.Г.

Химия2004

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru

 

28.Минченков Е.,

Журин А.,

Оржековский П.

Химия2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
29.Бакиров Н.Б.,

Исаев А.И.

География2002Б.:Мектеп
30.Босова Л.Л. и др.Информатика2012М.: «Бином»www.lbz.ru/books
31.Угринович Н.Д. и др.Информатика2014М.: «Бином»www.lbz.ru/books
10-класс
1.Абылаева Н. и др.Кыргыз тили2012Б.: «Инсанат»
2.Исаева В.Кыргыз адабияты2012Б. : «Кутаалам»
3.Власенков А.И. и др.Русский язык 10-11 кл.2006

и выше

М.: «Просвещение»

 

www. prosv.ru

 

4.Львова С.И.,

Львов В.В.

Русский язык (базовый уровень)2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
5.Лебедев Ю.В.Русская литература

(в 2-х ч.)

2006

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
6.Греков В.Ф.Пособие по русскому языку2003

и выше

М.: «Просвещение»

 

www. prosv.ru
7.Юсупова А. и др.Английский язык2012Б.: «Билим-компьютер»
8.Старков А.Р.Английский язык2002

и выше

М.:АСТ Астрель,

С-Петерб.спец.лит.

9.Афанасьева О.В.,

Дули Д. и др.

Английский язык2003

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
10.Осмонов О. и др.История Кыргызстана2012Б.: «Инсанат»
11.Хачатурян В.М.История мировых цивилизаций1997

и выше

М.: «Дрофа»www.drofa.ru
12.Боголюбов Л.Н.Человек и общество 10-11 кл.2000

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
13.Торогельдиева Б. М.Через гуманизм-к миру2002Б.: Шам
14.Колмогоров А.Н.Алгебра и начала анализа2006

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
15.Мордкович А.Г.Алгебра

(в 2-х ч.)

2015М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
16.Мордкович А.Г.Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класса. В 2-х ч. (угл.уровень)2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
17.Атанасян Л.С.Геометрия 10-11 кл.2006

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
18.Погорелов А.В.Геометрия 10-11 кл.2004

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
19.Мякишев Г.Я.Физика (базовый уровень)2006

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
20.Тихомирова С.А.ФизикаМ.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
21.Беляев Д.,

Дымшиц Г.М.,

Кузнецова Л. и др.

Биология (базовый уровень)2006

и выше

М.:»Просвещение»www. prosv.ru

 

22.Андреева Н.Д.Биология. 10-11 классы (базовый уровень)2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
23.Полянский Ю.И.Общая биология 10-11 кл.2004

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
24.Теремов А.В.,

Петросова Р.А.,

Биология. Биологическая система и процессы (углубленный уровень)2012М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
25.Рудзитис Г.Е.,

Фельдман Ф.Г.

Химия (базовый уровень)2004

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
26.Нифантьев Э.Е.,

Оржековский П.А.

Химия (базовый уровень)2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
27.Цветков Л.А.Органическая химия 10-11 кл.2012М.: Владос
28.Максаковский В.П.География (базовый уровень)2004

и выше

М.: Провещениеwww. prosv.ru
29.Лопатников Д.Л.Экономическая и социальная география мира 10-11 классы. (базовый уровень) (в 2-х ч.)2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
30.Пилон Ж.Гражданстведение и участие в управлении государством. 10 класс (1-я часть).2004Б.: «Кыргызстан»
31.Бреславский В.И.Допризывная подготовка молодежи2004«Бишкек»
11-класс
1.Абылаева Н. и др.Кыргыз тили2012Б.: «Инсанат»
2.Искакова Д. и др.Кыргыз адабияты2013Б.: «Кутаалам»
3.Власенков А.И. и др.Русский язык 10-11 кл.2006

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
4.Львова С.И.,

Львов В.В.

Русский язык (базовый уровень)2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
5.Греков В.Ф.Пособие по русскому языку2003

и выше

М.: «Просвещение»

 

www. prosv.ru
6Агеносова В.В.Литература

(в 2-х ч.)

1997М.: «Дрофа»www.drofa.ru
7.Агеносова В.В.Хрестоматия по литературе (в 2-х ч.)1997М.: «Дрофа»www.drofa.ru
8.Баранников А.В..

и др.

Хрестоматия по литературе (в 2-х ч.)1993

и выше

М.:»Просвещение»www. prosv.ru
9.Старков А.Р.,

Островский В.С.

Английский язык2002

и выше

М.: АСТ Астрель,

С-Петерб.спец.лит.

10.Юсупова А. и др.Английский язык2012Б.: «Билим-компьютер»
11.Афанасьева О.В.,

Дули Д. и др.

Английский язык2003

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
12.Осмонов О. и др.История Кыргызстана2012Б.: «Инсанат»
13.Кредер А.А.Новейшая история 20 век1997

и выше

М.: Центр гум.обр.
14.Сорока-Цюпа О.С.Новейшая история2004

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
15.Боголюбов Л.Н.Человек и общество 10-11 кл.2000

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
16.Колмогоров А.Н.Алгебра и нач. анализа1991

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
17.Мордкович А.Г.Алгебра (в 2-х ч.)2015М.: ИОЦ «Мнемозина»www.mnemozina.ru
18.Мордкович А.Г.Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2-х ч. (углуб. уровень)2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
19.Мордкович А.Г.,

Семенов П.В.

Алгебра и начала математического анализа. 11 кл. (в 2-х ч.), (углубленный уровень)2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
20.Алимов Ш.А.,

Колягин Ю.М.,

Ткачева М.В.

Математика. Геометрия (базовый и углубленный уровень) 10-11 кл.2010

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
21.Мордкович А.Г.Геометрия 10-112004

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
22.Погорелов А.В.Геометрия 7-112006

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
23.Мякишев Г.Я.Физика (базовый уровень)2002

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
24.Тихомирова С.А.,

Яворский Б.М.

Физика (базовый уровень)2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
25.Воронцов-

Вельяминов Б.А.

Астрономия1991

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
26.Левитан Е.П.Астрономия2006

и выше

М.:»Просвещение»www. prosv.ru
27.Беляев Д.К. и др.Биология. 11 кл. (базовый уровень)2006

и выше

М.:»Просвещение»www. prosv.ru
28.Андреева Н.Д.Биология. 10-11 кл. (базовый уровень)2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
29.Теремов А.В.,

Петросова Р.А.

Биология. Биологические системы и процессы (углубленный уровень)2016

 

М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
30.Захаров В.Б.,

Мамонтов С.Г.,

Сонин Н.И.

Биология.

Общая биология

(углубленный уровень)

2006

и выше

М.: «Дрофа»www.drofa.ru
31.Рудзитис Г.Е.,

Фельдман Ф.Г.

Химия (базовый уровень)2004

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
32.Минченков Е.Е.,

Журин А.А.

Химия (базовый уровень)2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
33.Пилон Ж.Гражданстведение и участие в управлении государством. 10 класс (2-я часть).2004Б.: «Кыргызстан»
34.Осмонов А.Геоэкология2004Б.: МОК
35.Максаковский В.П.География (базовый уровень) 10-11 кл.2002

и выше

М.: «Просвещение»www. prosv.ru
36.Лопатников Д.Л.Экономическая и социальная география мира 10-11 кл. (базовый уровень, в 2-х ч.)2016М.: ИОЦ

«Мнемозина»

www.mnemozina.ru
37.Бреславский В.И.Допризывная подготовка молодежи2004«Бишкек»

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин

2018-жылдын 14-августундагы №1052/1

 буйругуна 3-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги  тарабынан  2018/2019 окуу жылына карата сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси (окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

 

Окуу китептин

авторлору

Окуу китептин аталышыБасмаканаЧыккан

жылы

1-класс
1.Буйлякеева Р.К. ж.б.Кыргыз тилиБ.: «Кутаалам»2016
2.Исманова О. ж.б.АлифбеБ.: «Кутаалам»2016
3.Кульбаева Г. ж.б.Русский языкБ.: «Кутаалам»2011
4.Рысбаев С. ж.б.Адеп алиппеси«Бишкек»2006
5.Мкртчян С. ж.б.Математика (1, 2-бөлүм)Б.:»Учкун»2011
6.Мамбетова З.,

Архипова Т. В.

РодиноведениеБ.: «Кутаалам»2016
7.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: «Билим-компьютер»2012
2-класс
1.Аширбаев Т.Кыргыз тилиОш: «ЦПУ»2006
2.Кенчиева Ч.,

Сарылбекова З. ж.б.

Кыргыз тили жана окуу (1, 2-бөлүм)ОсОО «Альмерия»2013
3.Кодирова Ф.Б. ж.б.Узбек тилиОш: «ЦПУ»2013
4.Исманова О. ж.б.Адабий укишОш: «ЦПУ»2013
5.Омурбаева Д. К.Русский язык и чтение

(1, 2-бөлүм)

Б.: «Билим-компьютер»2012
6.Ысманова Ж. ж.б.АдепБ.: «Принт-экспресс»2014
7.Бекбоев И.,

Ибраева Н. ж.á.

МатематикаБ.: «Ректайм»2010
8.Адилова Г.ТабиатБ.: «Учкун»2010
9.Мамбетова З.Мекен таануу«Бишкек»2004
10.Акматов Д.Ю. ж.б.Òàñâèðèé áàäèèé ìåõíàòБ.: «Билим-компьютер»2013
11.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.:»Билим-компьютер»2012
3-класс
1.Буйлякеева Р.К.

Алыпсатарова А.Р. ж.б.

Кыргызский язык и чтение

(1, 2-бөлүм)

ОсОО «KIRLand»2013
2.Êîäèðîâà Ô.,

Ñàéäóëëàåâà Ä.

Óçáåê òèëèÁ.: «KIRLand»2013
3.Èñìàíîâà Î., Ñàëèìîâà Ò.Àäàáèé óêèøÁ.: «KIRLand»2013
4.Булатова В.А.,

Мусаева Ч.М.,

Шеримбекова А.Ш.

Русский язык и чтение

(в 2-х ч.)

Ош: «ЦПУ»2013
5.Абдышева Ч.,

Балута О. ж.б.

Инглис тилиБ.: «Аркус»2018
6.Безрукова А. И. ж.б.Англис тилиБ.: «Инсанат»2004
7.Ысманова Ж. ж.б.АдепБ.: «МОК»2007
8.Áåêáîåâ È. ж.б.ÌàòåìàòèêàБ.: «Билим-компьютер»2007
9.Бухова Е.,

Солошенко О. ж.б.

ÂàòàíøóíîñëèêОш: «ЦПУ»2015
10.Мамбетова З.Мекен таанууБ.: «Инсанат»2011
11.Акматов Д. ж.б.Òàñâèðèé áàäèèé ìåõíàòБ.: «Билим-компьютер»2014
12.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: «Билим-компьютер»2012
4-класс
1.Буйлякеева Р.К. ж.б.Кыргыз тили жана окууБ.: «Аркус»2015
2.Íàçàðîâ À.Êûðãûç òèëèОш: «ЦПУ»2004

2007

3.Êîäèðîâà Ô. æ.á.Óçáåê òèëèОш: «ЦПУ»2007

2015

4.Èñìàíîâà À. ж.б.Узбек адабиёти

(Адабий укиш)

Ош: «ЦПУ»2012
5.Задорожная Н. П. ж.б.Русский язык и чтениеБ.: «Аркус»2015
6.Абдышева Ч.,

Балута О. ж.б.

Инглис тилиБ.: «Аркус»2018
7.Безрукова А. И. ж.б.Англис тилиБ.:»Инсанат»2004
8.Ысманова Ж. ж.б.АдепБ.: «Учкун»2007
9.Бекбоев И. ж.б.МатематикаБ.: «Билим-компьютер»2001

2007

10.Бухова Е. ж.б.ВатаншуносликБ.: «Аркус»2015
11.Мамбетова З. ж.б.Мекен таанууБ.: «Билим-компьютер»2009
12.Ðûñêåëäèåâ Ê. ж.б.Òàñâèðèé áàäèèé ìåõíàòБ.: «Билим-компьютер»2015
13.Касей М.,

Øàìáåòîâà Ê. ж.б.

ÌóñèêàБ.: «Билим-компьютер»2015
14.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.:»Билим-компьютер»2012
5-класс
1.Æóñóïáåêîâà Í. æ.á.Êûðãûç òèëèБ.: «Аркус»2018
2.Мусаев А., Үсөналиев Т.Кыргыз адабиёти«Бишкек»2012
3.Ìèðçàõèäîâà Ì. æ.б.Óçáåê òèëèБ.: «Аркус»2018
4.Ìàêñóìõîíîâ Ñ. æ.á.Óçáåê àäàáèÿòБ.: «Аркус»2018
5.Задорожная Н.П. æ.б.Ðóññêèé ÿçûêБ.: «Аркус»2018
6.Каменецкая В. Г.,ж.б.Русское слово (в 2-х ч.)Б.: «Билим куту»2010
7.Абдышева Ч.,

Балута О. æ.б.

Инглис тилиБ.:»Аркус»2017
8.Дооталиев А.Êèðãèçèñòîí òàðèõèäàí êèñêà÷à õèêîÿëàðБ.: «Билим-компьютер»2009
9.Осмонов О. ж.б.ТарыхБ.: «Билим-компьютер»2018
10.Осмонов О. ж.б.Адам жана коомБ.: «Билим-компьютер»2018
11.Кыдыралиев С. К. ж.б.ÌàòåìàòèêàБ.: «Аркус»2018
12.Мамбетакунов Э. ж.б.Табият таанууБ.: «Билим-компьютер»2018
13.Мамбеталиев Ч. ж.б.ТехнологияБ.: «Билим-компьютер»2018
14.Орускулов Т. ж.б.ИнформатикаБ.: «Билим-компьютер»2018
15.Акматов Д., Орозбаев А.Тасвирий бадиий мехнатБ.: «Билим-компьютер»2018
16.Муратова А., Артыков К.МузыкаБ.: «Билим-компьютер»2018
6-класс
1.Жусупбекова Н. С. ж.б.Êûðãûç òèëèБ.: «Аркус»2018
2.Мусаев А., Үсөналиев Т.Кыргыз адабиёти«Бишкек»2006
3.Мирзахидова М. ж.б.Óçáåê òèëèБ.: «Аркус»2018
4.Максумхонов С. ж.б.Óçáåê àäàáèÿòБ.: «Аркус»2018
5.Задорожная Н.П. ж.б.Ðóññêèé ÿçûêБ.: «Аркус»2018
6.Симонова О. Г. ж.б.Книга для чтенияБ.: «Билим куту»2010
7.Абдышева Ч. ж.б.Инглис тилиБ.: «Аркус»2018
8.Осмонов О. ж.б.ТарыхБ.: «Билим-компьютер»2018
9.Осмонов О. ж.б.Адам жана коомБ.: «Билим-компьютер»2018
10.Кыдыралиев С. К. ж.б.ÌàòåìàòèêàБ.: «Аркус»2018
11.Субанова М. ж.б.БиологияБ.: «Билим-компьютер»2018
12.Джунушалиева К. ж.б.ГеографияБ.: «Билим-компьютер»2018
13.Мамбеталиев Ч. ж.б.ТехнологияБ.: «Билим-компьютер»2018
14.Орускулов Т. ж.б.ИнформатикаБ.: «Билим-компьютер»2018
15.Акматов Д., Орозбаев А.Тасвирий бадиий мехнатБ.: «Билим-компьютер»2018
16.Муратова А., Артыков К.МузыкаБ.: «Билим-компьютер»2018
7-класс
1.Момуналиев С., ж. БКыргыз адабиятыОш: «ЦПУ»2012
2.Оморова А. ж.б.Кыргыз адабияты«Бишкек»2012
3.Ìèðçîõèäîâà Ì. æ.á.Óçáåê òèëèОш: «ЦПУ»2012
4.Õîëòóðàåâ Ñ. æ.á.Óçáåê àäàáèёòèОш: «ЦПУ»2012
5.Ашырбаев Т.Кыргыз тилиОш: «ЦПУ»2008
6.Тагаев М. ж.б.Русский языкБ.: «Инсанат»2012
7.Мейманалиев Т.Литературное чтениеБ.: Аль салам2009
8.Юсупова А. ж.б.Англис тилиБ.: «Билим-компьютер»2012
9.Àíàðáàåâ Ý.À. æ.á.Àíãëèñ òèëèБ.: «Азур»2009
10.Чоротегин Т. ж.б.Êèðãèçèñòîí òàðèõèÁ.: «Àçóð»2010
11.Осмонов Ө. ж.б.Орто кылымдын тарыхыБ.: «Билим куту»2007
12.Назаралиева Ш.АдепБ.: «Инсанат»2010
13.Ибраева Н., Касымов А.АлгебраÁ.: «Êèðëàíä»2017
14.Аилчыев А ж.б.Геометрия 7-9 кл.Б.: «Кирланд»2011
15.Мамбетакунов Э.ФизикаБ.: VRS2016
16.Токтосунов А. ж.б.Биология 7-8 кл.Б.: Кирлэнд2011
17.Кадыркулов А. ж.б.География 7 кл.Б.: «Инсанат»2014
18.Орускулов Т.,

Касымалиев М.

Информатика 7–9 кл.Б.: «Билим-компьютер»2015
19.Касымалиев М.,

Орускулов Т.

Информатика 7–9 кл.

(практикум-маселелери)

Б.: «Билим-компьютер»2015
8-класс
1.Абдувалиева Б. ж.б.Кыргыз тилиОш: «ЦПУ»2012
2.Момуналиев С. ж.б.Кыргыз адабиятыОш: «ЦПУ»2012
3.Жаркынбаева М.,

Исакова Д.

Кыргыз адабияты«Бишкек»2012
4.Мирзохидова М. ж.б.Узбек тилиОш: «ЦПУ»2012
5.Махсумханов С. ж.б.Узбек адабиётиОш: «ЦПУ»2012
6.Тагаев М. ж.б.Русский языкОш: «ЦПУ»2012
7.Соронкулов Г.,

Ешенова Н.

Литературное чтениеБ.:»Билим-компьютер»2015
8.Юсупова А. ж.б.Англис тилиБ.: «Билим-компьютер»2012
9.Омурбеков Т. ж.б.Киргизистон тарихиБ.: «Азур»2010
10.Дооталиев А. ж.б.Жаўы тарыхБ.:»Билим-компьютер»2015
11.Байзаков А. ж.б.АлгебраБ.: «Кирланд»2017
12.Айылчиев А.,

Бекбоев И. ж.б.

ГеометрияБ.:»Кирланд»2011
13.Карашев Т. ж.б.ФизикаБ.:VRS2016
14.Токтогулов С.Физика (альтернативдүү)Б.: «Инсанат»2012
15.Закиров Н.З. ж.б.БиологияБ.: «Билим-компьютер»2012
16.Рысбаева Б. ж.б.ХимияОш: «ЦПУ»2015
17.Молдогазиева С. ж.б.ХимияБ.: «Инсанат»2012
18.Осмонов А. ж.б.Кыргызстандын

физикалык географиясы

Б.: «Инсанат»2012
19.Бакиров Н. ж.б.Кыргызстан географиясыБ.: «Инсанат»2004
20.Ботвинников А. ж.б.Чийүү 8-9 кл.Б.: «Энциклопедия»2012
21.Орускулов Т.,

Касымалиев М.

Информатика 7–9 кл.Б.: «Билим-компьютер»2007

2015

22.Касымалиев М.,

Орускулов Т.

Информатика

(практикум-маселелери) 7–9 кл.

Б.: «Билим-компьютер»2007

2015

9-класс
1.Абдувалиева Б. ж.б.Кыргыз тилиОш: «ЦПУ»2012
2.Момуналиев С. ж.б.Кыргыз адабиятыОш: «ЦПУ»2012
3.Оморова А.,

Досматова Д.

Кыргыз адабияты«Бишкек»2012
4.Íóðìàíîâ À. æ.á.Óçáåê òèëèОш: «ЦПУ»2012
5.Ìàõñóìõàíîâ Ñ. æ.á.Óçáåê àäàáèÿòèОш: «ЦПУ»2012
6.Смелкова З. ж.б.Русская литератураБ.: «Билим-компьютер»2012
7.Юсупова А. ж.б.Англис тилиБ.: «Билим-компьютер»2012
8.Иманкулов М.Киргизистон тарихиБ.: «Билим-компьютер»2016
9.Èìàíêóëîâ Ì.Ìóñòàқил ҚирғистонБ.: КБАнын “Билим” басма борбору2017
10.Омурзакова Т.Соўку тарыхБ.: «Учкун»2016
11.Эсенканов К.Адам жана коомБ.: «Инсанат»2012
12.Иманалиев М. ж.б.АлгебраБ.: «Кирланд»2017
13.Àéûë÷èåâ À. æ.á.ÃåîìåòðèÿБ.:»Кирланд»2011
14.Мамбетакунов Э. ж.б.ФизикаБ.:VRS2016
15.Токтогулов С. ж.б.Физика (альтернативдүү)Б.: «Инсанат»2012
16.Äîîëîòêåëäèåâà Ò. æ.á.ÁèîëîãèÿБ.:»Билим-компьютер»2015
17.Ñóëàéìàíêóëîâ Ê. æ.á.ÕèìèÿБ.: Ош «ЦПУ»2015
18.Áàðàòàëèåâ Î. æ.á.ÃåîãðàôèÿБ.: «Инсанат»2012
19.Бакиров Н. ж.б.ГеографияБ.: «Инсанат»2004
20.Саалаев О.Мамлекет жана укукБ.: «Билим-компьютер»2012
21.Мусакожоев Ш. ж.б.ЭкономикаБ.: Aditi2010
22.Ботвинникова А. ж.б.ЧийүүБ.: Гл.ред. Энц-дия2012
23.Орускулов Т. ж.б.Информатика 7–9 кл.Б.: «Билим-компьютер»2015
24.Касымалиев М.,

Орускулов Т.

Информатика 7–9 кл.

(практикум-маселелери)

Б.: «Билим-компьютер»2015
10-класс
1.Тагаева З.Кыргыз тилиОш: «ЦПУ»2012
2.Ìîìóíàëèåâ Ñ.Êûðãûç àäàáèÿòûОш: «ЦПУ»2014
3.Íóðìàíîâ À.Óçáåê òèëèОш: «ЦПУ»2014
4.Ìàõñóìõàíîâ Ñ.Óçáåê àäàáèёòèОш: «ЦПУ»2014
5.Кундузакова С.А. ж.б.Русский языкБ.: Континент2009
6.Шейман Л. ж.б.Русская литератураБ.: «Билим-компьютер»2012
7.Юсупова А. ж.б.Англис тили 10-11 кл.Б.: «Билим-компьютер»2012
8.Осмонов Ө. ж.б.Кыргызстан тарыхыБ.: «Билим-компьютер»2012
9.Осмонов Ө. ж.б.Дүйнө тарыхы (байыркы доордон тартып 19- к. Ортосуна чейин)Б.: «Билим-компьютер»2012
10.Саламатов Ж. ж.б.Алгебра жана анализдин башталышыБ.: «Кирланд»2017
11.Бекбоев И. ж.б.Геометрия 10-11 кл.Б.: «Кирланд»2017
12.Койчуманов М. К. ж.б.ФизикаБ.: VRS2016
13.Токтосунов А. Т. ж.б.Биология. 10-11 клБ.: «Инсанат»2008
14.Ìîëäîãàçèåâà Ñ. Ì. æ.á.ÕèìèÿОш: «ЦПУ»2015
15.Чодураев Т. ж.б.ГеографияБ.: «Инсанат»2012
16.Мусакожоев Ш. ж.б.ЭкономикаБ.: «Инсанат»2012
17.Саалаев О.Мамлекет жана укукБ.: «Билим-компьютер»2012
18.Пилон Ж.Жарандык жана мамлекетти башкарууга катышуу (1 бөлүм)Б.: «Кыргызстан»2004
11-класс
1.Àêìàòîâà À. æ.á.Êûðãûç òèëèОш: «ЦПУ»2014
2.Исаков Б. ж.б.Кыргыз тилиБ.: «Билим-компьютер»2012
3.Момуналиев С. ж.б.Кыргыз адабиятыОш: «ЦПУ»2014
4.Нурмонов А. ж.б.Узбек тилиОш: «ЦПУ»2014
5.Максумханов С. ж.б.Узбек адабиётиОш: «ЦПУ»2014
6.Задорожная Н. П. ж.б.Русский языкБ.: «Инсанат»2012
7.Ешенова Н. ж.б.Русская литератураБ.: «Кутаалам»2012
8.Юсупова А. ж.б.Англис тили 10-11 кл.Б.: «Билим-компьютер»2012
9.Мырзахматова А. ж.б.Киргизистон тарихиБ.: «Билим-компьютер»2012
10.Осмонов Ө. ж.б.Дүйнө тарыхы (19- к. ортосунан азыркы учурга чейин)Б.: «Инсанат»2012
11.Саламатов Ж. ж.б.Алгебра жана анализдин башталышыБ.: «Кирланд»2017
12.Бекбоев И. ж.б.Геометрия 10-11 кл.Б.: «Кирланд»2017
13.Шаршекеев Ө. ж.б.ФизикаБ.: VRS2016
14.Шаршекеев Ө. ж.б.АстрономияБ.: VRS2016
15.Токтосунов А. Т. ж.б.Биология. 10-11 кл.Б.: «Инсанат»2008
16.Кудайбергенов Т. ж.б.ХимияОш.: «ЦПУ»2015
17.Чодураев Т. М. ж.б.ГеографияБ.: «Инсанат»2012
18.Пилон Ж.Жарандык жана мамлекетти башкарууга катышуу (2 бөлүм)Б.: «Кыргызстан»2004

 

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин

2018-жылдын 14-августундагы №1052/1  буйругуна 4-тиркеме

 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги  тарабынан 2018/2019 окуу жылына карата сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси (окутуу тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

 

Окуу китептин авторлоруОкуу китептин аталышыБасмакана

 

Чыккан жылы
1-класс
1.Эшонкулов Ч.,  в.ғ.АлифбоБ.: «Инсанат»2011
2.Лутфуллоев М.Забони модарӣД.:»Сарпараст»2005
3.Эсеналиева К.Кыргыз тилиБ.: «Кутаалам»2011
4.Кульбаева Г. в.ғ.Русский языкБ.: «Кутаалам»2011
5.Мамбетова З.,

Архипова Т.

ВатаншиносӣБ.: «Кутаалам»2011
6.Рысбаев С. в.ғ.Адеп алиппеси«Бишкек»2006
7.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери  (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: «Билим-компьютер»2012
2-класс
1.Шарифов Ф. в.ғ.Забони модарӣД.: «Фарас»2005
2.Кенчиева Ч. в.ғ.Кыргыз тили жана окууОсОО «Альмерия»2013
3.Омурбаева Д. К.Русский язык и чтение (в 2-х ч.)Б.: «Билим-компьютер»2013
4.Отохонов Р.Математика«МТЛ ОРЕС»2005
5.Бекбоев И.Б.МатематикаБ.: «Учкун»2011
6.Адилова Г. И.Эҳсоси ватанБ.: «Учкун»2011
7.Бойназаров Б.Санъат ва меҳнатД.: «Офсет»2011
8.Мамбетова З.Мекен таануу«Бишкек»2004
9.Ысманова Ж. в.ғ.АдепБ.: «Принт-экспресс»2013
10.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы)Б.: «Билим-компьютер»2012
3-класс
1.Боронов Б. в.ғ.Забони модарӣ«МТЛ ОРЕС»2003
2.Буйлякеева Р.К. в.ғ.Кыргыз тили жана окууБ.: «Кирланд»2013
3.Омурбаева Д. Б. в.ғ.Русский язык и чтение (в 2-х ч.)Б.: «St.art Ltd»2013
4.Абдышева Ч. в.ғ.Забони англисӣБ.: «Аркус»2018
5.Хомидова А.МатематикаД.: «Сарпараст»2005
6.Акрамов С.ТабиатшиносӣД.: «Сарпараст»2004
7.Боронов Б.ОдобномаД.: «Сарпараст»2004
8.Байназаров Б.Санъат ва меҳнатД.: «Офсет»2011
9.Касей М. в.ғ.МусикаБ.: «Билим-компьютер»2014
10.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери (1–9-класстар үчүн окуу куралы) )Б.: «Билим-компьютер»2012
4-класс
1.Лутфуллоев М.Забони модарӣ«Сарпараст»2005
2.Буйлякеева Р.К. в.ғ.Кыргыз тили  жана окууБ.: «Аркус»2015
3.Задорожная Н.П. в.ғ.Русский язык и чтениеБ.: «Аркус»2015
4.Абдышева Ч. в.ғ.Забони англисӣБ.: «Аркус»2018
5.Хомидова А. А.Математика«МТЛ ОРЕСТ»2013
6.Акрамов С.Табиатшиносӣ«Сарпараст»2005
7.Бойназаров Б.Санъат ва меҳнат«Офсет»2001
8.Боронов Б.Одобнома«Сарпараст»2004
9.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.: «Билим-компьютер»2012
5-класс
1.Бобомуродов Ш., в.ғ.Забони тоӌикӣБ.: «Аркус»2018
2.Туичи М. в.ғ.Адабиёти тоӌикБ.: «Аркус»2018
3.Жусупбекова Н.С. в.ғ.Кыргыз тилиБ.: «Аркус»2018
4.Мусаев  А. в.ғ.Кыргыз адабияты«Бишкек»2012
5.Задорожная Н.П. в.ғ.Русский языкБ.: «Аркус»2018
6.Каменецкая В. Г.,

Каменецкая Н.Г.

Русское слово

(в 2-х частях)

Б.: «Билим куту»2010
7.Абдышева Ч. в.ғ.Англис тилиБ.: «Аркус»2018
8.Кыдыралиев С.К. в.ғ.МатематикаБ.: «Аркус»2018
9.Мамбетакунов Э.,

Рязанцева В.

Табият  таанууБ.: «Билим-компьютер»2018
10.Дооталиев А.К.Таърихи  ҚирғизистонБ.: «Билим-компьютер»2009
11.Осмонов О.,

Керимова Ш.,

Жыргалбекова Г.

Таърихи Қирғизистон ва таърихи дунёБ.: «Билим-компьютер»2018
12.Осмонов О. в.ғ.Адам жана коомБ.: «Билим-компьютер»2018
13.Орускулов Т. в.ғ.ИнформатикаБ.: «Билим-компьютер»2018
14.Муратова А.,

Артыков К.

МузыкаБ.: «Билим-компьютер»2018
15.Акматов Д.,

Орозбаев А.

Санъат ва меҳнатБ.: «Билим-компьютер»2018
16Мамбеталиев Ч. в.ғ.ТехнологияБ.: «Билим-компьютер»2018
6-класс
1.Анвари С.,

Мирзоев А.

Забони тоӌикӣБ.: «Аркус»2018
2.Хочаев К. в.ғ.Адабиёти тоӌикБ.: «Аркус»2018
3.Жусупбекова Н. С. в.ғ.Кыргыз тилиБ.: «Аркус»2018
4.Үсөналиев Т.,

Мусаев А.

Кыргыз адабиятыБ.: «Инсанат»2006
5.Задорожная Н. П. в.ғ.Русский языкБ.: «Аркус»2018
6.Симонова О.Г. в.ғ.Книга для чтенияБ.: «Билим куту»2010
7.Абдышева Ч. в.ғ..Англис тилиБ.: «Аркус»2018
8.Кыдыралиев С.К. в.ғ.МатематикаБ.: «Аркус»2018
9.Субанова М. в.ғ..БиологияБ.: «Билим-компьютер»2018
10.Джунушалиева К.,

Мырзаева Р.

ГеографияБ.: «Билим-компьютер»2018
11.Осмонов О.,

Керимова Ш.,

Жыргалбекова Г.

Таърихи Қирғизистон ва таърихи дунёБ.: «Билим-компьютер»2018
12.Осмонов О. в.ғ.Адам жана коомБ.: «Билим-компьютер»2018
13.Орускулов Т. в.ғ.ИнформатикаБ.: «Билим-компьютер»2018
14.Муратова А.,

Артыков К.

МузыкаБ.: «Билим-компьютер»2018
15.Акматов Д.,

Орозбаев А.

Санъат ва меҳнатБ.: «Билим-компьютер»2018
16.Мамбеталиев Ч. в.ғ.ТехнологияБ.: «Билим-компьютер»2018
7-класс
1.Алимов С.Забони  модарӣД.: «PLEIADES INC»2002
2.Шайхов М.Адабиёти тоӌикД.: «PLEIADES INC»2002
3.Сапарбаев А.Кыргыз тилиБ.: Бийиктик2002
4.Абдувалиев Б.Кыргыз тилиБ.: «Учкун»2012
5.Момуналиев С.Кыргыз адабиятиБ.: «Учкун»2012
6.Тагаев М. в.ғ.Русский языкБ.: «Инсанат»2012
7.Мейманалиев Т.Литературное чтениеБ.:Аль салам2009
8.Юсупова А. в.ғ.Англис тили«Билим-компьютер»2012
9.Кадиров Н.АлгебраД.: «МТЛ ОРЕС»2005
10.Айылчиев А. в.ғ.Геометрия 7–9 кл.Б.: «Билим-компьютер»2011
11.Нормуродов Ф.Физика«Душанбе»2004
12.Ятимов К.ГеографияД.: «МТЛ ОРЕС»2003
13.Токтосунов А. в.ғ.Биология 7 кл.2015
14.Акрамов С.ЗоологияД.: «МТЛ ОРЕС»2004
15.Орускулов Т.,

Касымалиев М.

Информатика 7–9 кл.Б.: «Билим-компьютер»2015
16.Касымалиев  М.,

Орускулов Т.

Информатика 7–9  кл. (практикум-маселелери)Б.: «Билим-компьютер»2015
17.Чоротегин Т. в.ғ.Кыргызстан тарыхыБ.: «Билим-компьютер»2010
18.Зиёев Т.Таърихи умумӣД.: «Сарпараст»2005
19.Назаралиева Ш.АдепБ.: «Инсанат»2010
8-класс
1.Алимов С.Забони точикӣД.: «Собириён»2007
2.Абдувалиев Б.Кыргыз тилиБ.: «Учкун»2012
3.Момуналиев С.Кыргыз адабиятыБ.: «Учкун»2012
4.Супрун  А. в.ғ.Русский язык  8–9 кл.Б.: «Инсанат»2012
5.Соронкулов Г.,

Ешенова Н.

Литературное чтениеБ.: «Билим-компьютер»2015
6.Юсупова А. в.ғ.Англис тилиБ.: «Билим-компьютер»2012
7.Алиев Б.АлгебраД.: Маориф-фарханг2005
8.Айылчиев А. в.ғ.Геометрия  7–9 кл.Б.: «Билим-компьютер»2011
9.Нормуродов Ф.ФизикаБ.: Маориф-фарханг2004
10.Зубайдов И.ХимияД.: «Шарки озод»2002
11.Закиров Ж.БиологияБ.: «Билим-компьютер»2012
12.Осмонов А. в.ғ.Кыргызстан физикалык географиясыБ.: «Инсанат»2012
13.Омурбеков Т. в.ғ.Кыргызстан тарыхыБ.: «Континент»2009
14.Зиёев Т. Н.Таърихи умумӣД.: «МТЛ ОРЕС»2002
15.Камолов Ф. С.Асосхои техникии

компютерӣ

Д.: «Шарки озод»2004
16.Чураев Т. К.Накшакашӣ«Душанбе»2004
9-класс
1.Мирзод Т.АдабиётД.: «PLEIADES INC»2004
2.Абдувалиев Б.Кыргыз тилиБ.: «Учкун»2012
3.Момуналиева Б.Кыргыз адабиятыБ.: «Учкун»2012
4.Алимов Б.Кыргыз адабиятыБ.: «Билим-компьютер»2012
5.Супрун А. Е.Русский язык 8-9 кл.Б.: «Инсанат»2012
6.Смелкова З. в.ғ.Русская литератураБ.: «Билим-компьютер»2012
7.Юсупова А. в.ғ.Англис тилиБ.: «Билим-компьютер»2012
8.Иманалиев М. в.ғ.АлгебраБ.: «Билим-компьютер»2012
9.Айылчиев А. в.ғ.Геометрия 7–9 кл.Б.: «Билим-компьютер»2011
10.Мамбетакунов Э. в.ғ.ФизикаБ.: «Инсанат»2016
11.Нормуродов Ф.ФизикаБ.: Маориф-фарханг2004
12.Салиев Л.ХимияД.: «PLEIADES INC»2001
13.Бараталиев О.,

Алымкулова Н.

ГеографияБ.: «Инсанат»2012
14.Закиров Ж.БиологияБ.: «Билим-компьютер»2012
15.Давлатов И.Иктисоди бозаргониД.: «Офсет»2002
16.Иманкулов М.Кыргызстан  тарыхыБ.: «Билим-компьютер»2012
17.Иманкулов М.Мустақил  ҚирғистонБ.: КББАнын “Билим” басма борбору2017
18.Зиёев Т. Н.Таърихи умумӣД.: «PLEIADES INC»2012
19.Рахимзода Х.Маърифати оиладорӣД.: «МТЛ ОРЕС»2003
20.Чураев Т. К.Нақшакашӣ«Душанбе»2004
10-класс
1.Тагаева З.Кыргыз тилиОш: ЦПУ2012
2.Момуналиев С.Кыргыз адабиятыОш: ЦПУ2014
3.Кундузакова С. Н.Русский языкБ.: «Континент»2009
4.Шейман Л. в.ғ.Русская литератураБ.: «Билим-компьютер»2012
5.Юсупова А. в.ғ.Англис тилиБ.: «Билим-компьютер»2012
6.Саламатов Ж. в.ғ.АлгебраБ.: «Билим-компьютер»2010
7.Айылчиев А. в.ғ.Геометрия 10-11 кл.Б.: «Билим-компьютер»2009
8.Койчуманов М. К. в.ғ.ФизикаБ.: «Инсанат»2008
9.Рудзитис Р.,

Фельдман Г. в.ғ.

ХимияБ.: «Мектеп»2004
10.Полянский Ю. И. в.ғ.БиологияД.: «Маориф»1985
11.Чодураев  Т. в.ғ.ГеографияБ.: «Инсанат»2012
12.Мусакожоев Ш. в.ғ.ЭкономикаБ.: «Инсанат»2012
13.Осмонов О. в.ғ.Кыргызстан тарыхыБ.: «Инсанат»2012
14.Осмонов Ө. в.ғ.Дүйнө тарыхы (байыркы доордон тартып 19- к. ортосуна чейин)Б.: «Инсанат»2012
15.Зиёев Т. Н.Таърихи умумиД.: «Собириён»2005
16.Мусакожоев Ш. в.ғ.ЭкономикаБ.: Aditi2012
17.Пилон Ж.Инсон шахрванди 10 кл.IFES Турар2006
11-класс
1.Зайниддинов А.Адабиёти  ӌаҳонД.: ПНК «Офсет»2001
2.Исаков Б. в.ғ.Кыргыз тилиБ.: «Билим-компьютер»2012
3.Акматова А. А.Кыргыз тилиБ.: TRIADA PRINT2014
4.Момуналиев С.Кыргыз адабиятиБ.: TRIADA PRINT2014
5.Задорожная Н. П. в.ғ.Русский языкБ.: «Инсанат»2012
6.Эшенова Н. А.Русская литератураБ.: «Кутаалам»2013
7.Сатская П. И. в.ғ.Англис тилиД.: «PLEIADES INC»2003
8.Юсупова А. З. в.ғ.Англис тилиБ.: «Билим-компьютер»2012
9.Гуломов М.АлгебраД.: ОПЕК2005
10.Айылчиев А. в.ғ.Геометрия 10-11 кл.Б.: «Билим-компьютер»2009
11.Шаршекеев Ө. в.ғ.ФизикаБ.: «Учкун»2012
12.Шаршекеев Ө. в.ғ.АстрономияБ.: «Учкун»2012
13.Бандаев С.Химияи органикӣД.: «Сарпараст»2006
14.Полянский Ю. И.БиологияД.: Маориф1985
15.Осмонов О. Ж.Кыргыз тарыхыБ.: «Билим-компьютер»2012
16.Осмонов Ө. в.ғ.Дүйнө  тарыхы (19-к. ортосунан азыркы учурга  чейин)Б.: «Инсанат»2012
17.Пилон Ж.Инсон шахрванди 11 кл.IFES Турар2006

 

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер