СИМФОНИЯЛЫК ОРКЕСТР ЖАНА АНЫН АСПАПТАРЫ

  • 15.09.2023
  • 0
СИМФОНИЯЛЫК ОРКЕСТР ЖАНА АНЫН АСПАПТАРЫ

Зубаржад Жалилова, 

Балыкчы шаарындагы

С.Каралаев атындагы №6 мектептин

англис тили мугалими

Элиза Турдакунова,

Балыкчы шаарындагы 

С.Каралаев атындагы №6 мектептин

музыка мугалими

 

     

                                                                  Жолдоштук сабак

Сабактын темасы: симфониялык оркестр жана анын аспаптары.

Theme of the lesson: symphony orchestra.

Сабактын темасы: симфониялык оркестр жана анын аспаптары.

Theme of the lesson: symphony orchestra.

Музыка, англис тили предметтеринин жолдоштук сабагы (Мугалимдердин өз ара тажрыйба бөлүшүүсү аркылуу окуучуларга предметтер аралык байланышты чыңдоо менен билим берүү)

7-класс

Сабактын максаты:

Aims of the lesson:

Билим берүүчүлүк (Educational): Симфониялык оркестр, симфониялык оркестрдин аспаптары жөнүндө маалымат алышат;

To teach recognize, pronounce, write words correctly according to the theme;

Симфониялык оркестр, симфониялык оркестрдин аспаптары жөнүндө маалымат алышса;

Students will be able to recognize, pronounce, write words correctly according to the theme;

Өнүктүрүүчүлүк (Developmental): Симфониялык оркестр жана анын аспаптары менен таанышуу аркылуу өздөрүнүн музыка дүйнөсүнө болгон түшүнүгүн, көз карашын өзгөртүп, симфониялык музыка боюнча билимдерин өркүндөтүшөт;

To improve reading, speaking, listening skill;

Students will be able to read, speak about the topic.

Тарбиялык (Breeding): Симфониялык оркестр жана анын аспаптары менен таанышуу аркылуу дүйнө жана кыргыз музыкасын сыйлоого, мекенчилдикке тарбияланышат.

To learn working in pairs, respect each other;

Students will be able to learn working in pairs, respect each other.

Сабактын жабдылышы: Музыкалык аппараттар, ноталар жазылган сүрөттөр, интерактивдүү такта, проектор, слайддар, видео сабактар.

Visual aids and handouts: books, pictures, projector, interactive whiteboard, presentations, cards, flipcharts, chalk, pen, pencil, markers

Сабактын тиби: Жаңы теманы түшүндүрүү.

Type of the lesson: Explaining new theme.

Сабактын жүрүшү:

Procedure:

Сабактын этаптары (Procedure):

Уюштуруу (Warm-up):

Мугалимдердин иш-аракети (Teacher`s activity): Окуучуларды жоктоо, журнал толтуруу,  классты даярдоо, топко бөлүү.

Teacher greets and chats with Students, tells the class rules for the students, writes date and fills in Class journal, checks Students’ attendance.

Окуучулардын иш-аракети (Student`s activity): Окуучулар сабакка керектүү материалдарды даярдашат. Дежур жок окуучуларды айтат. Students try to answer to all teacher`s questions.

Баалоо (Assessment): Калыптандыруучу баалоо (Diagnostically).

Өтүлгөн теманы суроо (Checking the home task):

Мугалимдердин иш-аракети (Teacher`s activity): Таштан Эрматов ким болгон жана кайсы жерде төрөлүп өскөн?

  1.   Т.Эрматовдун бала чагы кайда өткөн?
  2. Т.Эрматов кайсы музыкалык окуу жайында окуган?
  3. Сейдалы Медетов ким болгон жана кайсы жерде төрөлүп өскөн?
  4. С.Медетов кайсы музыкалык окуу жайын аяктаган?
  5. С.Медетов кайсы чыгармаларды жазган?

Teacher evaluates Students’ answers and makes a summary of what Students have learned.

Окуучулардын иш-аракети (Student`s activity): Окуучулар өтүлгөн тема боюнча берилген суроолорго жооп беришет.

A few Students to share what they learned yesterday.

Жеке баалоо (Formative values)

Жаңы теманы түшүндүрүү (Presentation/Practice):

Мугалимдердин иш-аракети (Teacher`s activity): Сабакка көңүл буруучу оюн өткөрөт же кырдаал түзөт.

Жаңы теманы баяндап түшүндүрүп берүү: Байыркы Грецияда орхестра деп театр сахнасынын алдындагы жарым тегерек аянтча аталган. Ал аянтчада бардык оюндарга катышуучу хор турган. Кийин музыкалык чыгарманы биргелешип аткаруучу музыкалык коллективди оркестр деп атай башташкан. Музыканттардын мындай коллективдери 16-кылымда пайда боло баштаган. Буга чейин деле музыканттар биргелешип бат-бат чогулуп турушкан, бирок алардын туруктуу курамы болгон эмес. Алар диний ырым-жырымдарды өткөрүү учурунда, ыр-доодо, бийлөөдө, аскер параддарында музыка ойношуп, так ыргактуу күүлөрдү аткарышкан.

              Угуучулар алдында музыкалык ар түрдүү чыгармаларды аткаруучу музыканттар коллективинин туруктуу курамы калыптанганда гана оркестр пайда болгон. Төрт жүз жылдан бери оркестрлер өзүнүн түрүн бир канча жолу өзгөртүп келди. Курамындагы музыкалык аспаптарга жараша: симфониялык, кыл аспаптар, үйлөмө жана урма аспаптар оркестри делип ар түрдүү аталды. Оркестрдин музыкасы эл ичинде да зор сүймөнчүлүккө ээ болуп, элдик ар түрдүү оркестрлер түзүлгөн. Эстрадалык музыканын таралышы менен эстрадалык оркестри белгилүү боло баштады. Аспаптарынын курамы жагынан симфониялык оркестр байыраак келет. Андагы аспаптар: кыл аспаптары — скрипка, альт, виолончель жана контрабас, жыгачтан жасалган үйлөмө аспаптар — флейта, кларнет, гобой, фагот, жез үйлөмө аспаптар — труба, валторна, тромбон жана туба, ар түрдүү урма аспаптар — барабан, литавра, коңгуроо, үч бурчтук түрүндөгү аспаптар — ксилофон, металлофон жана башкалар.

              Оркестрди дирижёр башкарат. Ал эч кандай сөз сүйлөбөй туруп эле музыканттарды өзү каалагандай ойното алат. Дирижёр колдун атайын иштелип чыккан шилтөө, жаңсоо кыймылы аркылуу оркестр менен сүйлөшөт. Жардамчысы болуп кичинекей таякча кызмат кылат. Дирижёр таякчаны шилтээри менен бардык аспаптар анын эркине баш ийип, уккулуктуу бир музыкалык чыгарманы аткара башташат. Бирок жүздөн ашуун музыканттарга багыт берүү анын милдеттеринин бирөө гана. Дирижёр оркестрдин көркөм жетекчиси да болуп эсептелет. Оркестр аркылуу ал өзүнүн музыкалык түшүнүк-ойлорун жүзөгө ашырат.

Teacher presents new theme, aims of the lesson; Then she demonstrate new words according to the theme.

    

Окуучулардын иш-аракети (Student`s activity): Оюнга же талкууга катышышат. Суроолорго жооп беришет. Суроо беришет. Жаңы тема боюнча маалыматтарды алышат жана иш жүргүзүшөт.

Students listen the teacher carefully and repeat after her.  They learn the aims of the lesson. Then they read the new words, pronounce after teacher and write it on their vocabulary copybooks.

Баалоо(Assessment): Жеке баалоо, калыптандыруучу баалоо. Diagnostically. Formative values.

Бышыктоо (Application):

Мугалимдердин иш-аракети (Teacher`s activity): Интернеттеги Kahoot программасы менен тесттик тапшырмаларды аткаруу жана Wordwall сайтындагы тесттик тапшырмаларды берүү менен бөлүнгөн топторго оюн уюштуруу өтүлгөн жаңы теманы бышыктоо

Teacher gives students cards with words and explains how to do it. She  gives particular time for doing this task. Teacher gives students the task on WORDWALL for matching words.

Окуучулардын иш-аракети (Student`s activity): Окуучулар берилген тапшырманы аткарышат жана бөлүнгөн топ боюнча тестке катышып, оюндарды ойношот.

Students work in groups, they make correct order of the words in order to make up the sentences. Students match words with its pictures.

Окуучулардын бирин бири баалайт. Peer assessment.

Баалоо (Assessment):

Мугалимдердин иш-аракети (Teacher`s activity): Ар бир топтун аткарган иши жана сабакка активдүү катышкан ар бир окуучунун иштери  өз-өзүнчө бааланат.

Teacher gives the task to imagine and collect ideas and give conclusion about the theme. Put the marks

Note about good work.

Окуучулардын иш-аракети (Student`s activity): Ар бир топ музыкалык аспаптын сүрөтүн чогултуу менен, ал эми сабакка активдүү катышкан окуучу ар бири бирден скрипкалык  ачкычты чогултуу менен бааланышат.

Students think about new theme, give their own sentence make a conclusion. Getting the marks. Listening the advises.

Жыйынтыктоочу баалоо. Summarizing.

Үйгө тапшырма (Home-work):

Мугалимдердин иш-аракети (Teacher`s activity): Симфониялык оркестр жана анын аспаптары тууралуу реферат даярдоо.

Learn by heart new words.

Окуучулардын иш-аракети (Student`s activity): Teacher explains how to do this task

 

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер