Айлана-чөйрөнүн булганышы

 • 24.06.2024
 • 0
Айлана-чөйрөнүн булганышы

География, 6-класс

Сабакта колдонулуучу каражаттар жана материалдар: 3Д үлгүсү,  видеоролик, панель, түстүү сүрөттөр, пласмасса челектер

 Сабактын максаттары:

Айлана-чөйрөнүн булганышы

Негизги компетенттүүлүктөр:                               

 1. Маалыматтык компетенттүүлүк (НК 1)
 2. Социалдык коммуникативдик компетенттүүлүк (НК 2)
 3. “Өзүн-өзү уюштуруу жана көйгөйлөрдү чечүү” (НК 3)

Предметтик компетенттүүлүктөр:

 1. Географиялык документтерди талдоо жана интерпретациялоо (ПК1)
 2. Географиялык процесстер менен кубулуштарды  түшүндүрүү  (ПК2)
 3. Географиялык объектилердин комплекстүү мүнөздөмөсүн берүү жана мейкиндикте багыт алуу (ПК3)

Сабактын жүрүшү. Уюштуруу: Саламдашуу, жоктоо, жагымдуу маанай түзүү. Окуучулар окуу китеби, ручка, колдонмо дептерлерин, сызгыч, окуу куралдарын даярдашат. Жагымдуу маанай түзүү.

Yй тапшырманы суроо: wordwall ыкмасында түзүлгөн  адашкан тоолор, дарыяларды, аралдарды табышат.

https://inlnk.ru/l0ARKm

Жаңы тема менен тааныштыруу: 

 1. Айлана-чөйрөнүн булгануу түрлөрү;
 2. Айлана-чөйрөнүн булгануу себептери;
 3. Айлана-чөйрөгө тийгизген булгануунун таасирлери жана кесепеттери.

4. Көйгөйдү чечүү үчүн иш-аракеттер.

Топтордо иштөө. Ар бир топко практикалык иштер берилет (1-топ гүл отургузушат. 2-топ  таштандыны сорттоп салышат. 3-топ конструктор чогултушат).

Бышыктоо: Learning apps ыкма менен адам баласынын пайда, зыян алып келүүсүн талдашат.

https://inlnk.ru/NDzvN8

Панель доскасында жаратылышка зыян, пайда келтирүүнү бөлүп чыгышат.

Баалоо: Активдүү катышкан топтор жана окуучулар бааланат.

Yйгө тапшырма берүү: Таштандыдан чогулган буюмдарга экинчи өмүр беришет.

Айлана-чөйрөнүн булганышыТөлөгөнова Индира, Бишкек шаарындагы №78 мектеп-гимназиясынын география мугалими.

 

Бөлүшүү

Комментарийлер