МЕКЕНИМ – КЫРГЫЗСТАН! 1-СЕНТЯБРДА БИЛИМ КҮНҮНДӨ ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ОРТО МЕКТЕПТИН БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРЫНДА ӨТҮЛҮҮЧҮ САБАКТЫН БОЛЖОЛДУУ ҮЛГҮСҮ

  • 26.08.2015
  • 0
МЕКЕНИМ – КЫРГЫЗСТАН! 1-СЕНТЯБРДА БИЛИМ КҮНҮНДӨ ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ОРТО МЕКТЕПТИН БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРЫНДА ӨТҮЛҮҮЧҮ САБАКТЫН БОЛЖОЛДУУ ҮЛГҮСҮ

Сабактын максаты: Ата  мекенди сүйүүгө жана  Ата журту менен  сыймыктанууга  тарбиялоо. Улут аралык достук биримдик, тынчтык – мекенибиздин өнүгүшүнүн негизги шарты экендигин кенже окуучулардын  аң-сезимине жеткирүү.

Сабактын жабдылышы: Кыргызстандын картасы, герб, ГИМН жазылган  сүрөттүү, обондуу видео фильм, Мекендин жаратылышын чагылдырган  сүрөттөр, Кыргызстанда жашаган түрдүү улуттардын музыкасы жазылган кассета.  А. Токтомушевдин «Булбул»  аттуу жомогу (текст жана мультфильми).

Сабактагы негизги иш-аракеттер:

1. Мекенибиздин  жаратылышы, Мамлекетибиздин символдору,  элибиздин улут аралык достугу, ынтымагы, түрдүү  улуттардын маданияты, үрп-адаты тууралуу окуучулар менен ой бөлүшүү.

2. Мекен тууралуу  ыр ырдоо, макалдардын маанисин чечмелөө, жомоктун негизги идеясын айтып берүү.

Сабактын негизги идеясы: Мекенди сүйүү,  билим  жана тарбия, ынтымак, улут аралык достук, окуудагы ийгилик, чың ден соолук — Кыргызстандын  гүлдөп  өсүшүнө  кошкон  салым экендигин окуучуларга түшүндүрүү.

            Сабактын жүрүшү

Сабактын этаптарыМугалимдин ишмердүүлүгүОкуучулардын ишмердүүлүгү
1. Уюштуруу:Сабакка балдардын көңүлүн,  буруп, жакшы маанай тартуулоо.Көңүлдөрү ачык, кунт коюп отурушат.
2. Кыргызстандын  Гимни.

 

Видеодон коюп берет.Орундарынан туруп, оң колун жүрөгүнүн тушуна коюп, видео менен чогуу ырдашат.
3. Бүгүнкү  сабактын максаты:Балдар! Биз бүгүн «Мекеним — Кыргызстан» деген темада тарбиялык саат өтөбүз.

Мекенди сүйүү, анын жаратылышы, символдору, улут аралык достук, окуудагы ийгилик, тартип, тарбия туралуу ой бөлүшөбүз.

 
4.Видеодогу

сүрөттөрдү көрүү,

ыр угуу.

 

Мен сыймыктанам,

Атабыз Манас эр менен,

Ак калпактуу тоо менен,

Ажайып кооз  жер менен,

Суйкайган сулуу кол менен,

Баа жеткис каада-салт менен,

Сыймыктанып келебиз,

Көп улуттуу эл менен.

Ырды угушат.
  1. Мугалим менен окуучунун

иш-аракети

(суроо- жооп)

1. Гимнди ырдаганда эмне үчүн

колубузду жүрөгүбүздүн тушуна коёбуз?

2. Мен сыймыктанам деген ырдын мазмуну эмне жөнүндө экен?

3. Мекенибиздин  жаратылышы, символдору,  жөнүндө эмне айта аласыңар?

4. Мекен жөнүндө ыр, макал билесиңерби?

5. Республикабызда кайсы  улуттагы элдер жашайт?

6. Кайсы улуттан досторуң бар?

(Жалпы тапшырма)

Окуучулар берилген суроолор боюнча ойлонот,  оюн так,  туура айтууга аракеттенет.

6. Улуттук кийим

 

(Жуп-жуп болуп бирге ойлонуп, оюңарды топтоп жооп берсеңер болот).

1. Кайсы улутка тиешелүү?

(Жуп-жуп болуп иштешет).

Окуучулар   бири-биринин оюн угуп, бир жыйынтыкка келип айтып беришет.

7. Мугалим (окуучулардын оюна, жообуна кошулат) бышыктайт.Туура, Балдар! Мамлекетибиздин өзүнө тиешелүү символдору, Кониституциясы, чек арасы, мамлекеттик тили бар. Мекенибиздин гүлдөп өсүшүүчүн, мамлекеттин символдорун ыйык сактап, силер  жакшы билим-тарбияга ээ болуп, каада–салтты үйрөнүп, көп улуттуу эл менен достукта, ынтымакта жашап, өлкөбүздүн өнүгүшүнөөз салымыбызды кошуубуз абзел.Окуучулар эстерине сактайт.

(ар дайым аткарууга аракеттенет).

8. Адрасул Токтомушев «Булбул» жомокКелгиле, балдар! Ханга жардам беребиз.

1. Жомокто кимдер катышып жатат?

2. Бул жомоктун бүгүнкү сабакка кандай байланышы бар?

3. Жомок эмнеси менен жакты?

 

(Окуучулар жомокту угат, көрөт).

Жалпы суроого жооп беришет.

 

 Бул жомоктун негизги максаты эмнеде?3 топко бөлүнөт, ойлонот, ойлорун топтоп бир ойго келишет.

(топтон бирден окуучу чыгып жактайт).

9. Сабактын жыйынтыгы.— Адам Мекенин сүйөт, булбул гүлзарын сүйөт — дегендей биз сыяктуу эле канаттуу куштар да өз мекенин  сүйөт, сагынат. Жомоктун негизги идеясы мекенин сүйүп, куса болгонунда. Мекенди сүйүү бул — жакшы окуп, тартиптүү болуу. Бабалардан калган каада-салтты билүү, символдорду ыйык сезүү, эне тили менен сыймыктануу, чынчыл адептүү болуп, бардык улут менен ынтымакта жашоо. 
10. «Мекеним- Кыргызстан» обондуу ырБаардыгын ордунан турууга өтүнөт.Билсе кошулуп чогуу ырдашат.
11. Үйгө тапшырмаМекен жөнүндө 1-2-куплет ыр жаттоо.Тапшырманы эсине сакташат.

МОЯ РОДИНА – КЫРГЫЗСТАН!

Ключевые слова: Родина, Отечество, флаг, герб, знамя, гимн, дружба народов.

Цели урока:  Формировать  любовь к Родине, развитие воображения, чувство патриотизма.

Оборудование:  листы ватмана  (каждой группе по одному), фломастеры (каждой группе по  3-4); учебник «Родиноведение» 3 класс, рисунки герба, флага, текст гимна, магнитофон, диски  с записями  музыки народов Кыргызстана, фотографии  национальных костюмов народов Кыргызстана

Ход урока

1. Слово учителя:  Давным-давно жил да был один царь. Он повелел поймать  певчего соловья, которого  держали в золотой клетке и кормили из золотой чаши.

Царь наслаждался пением соловья. Но почему-то соловей пел уже не так сладко,как раньше. Царь  вызвал человека, который понимает язык птиц.

Человек, который понимал язык птиц, сказал: «Соловей  повторяет одно и то же слово: «Родина».

Тогда  царь велел отпустить соловья  для того, чтобы узнать, где находится его Родина. Слуги царя следили за птицей и увидели в  серых зарослях  соловьиное гнездо. Вот та земля, о которой  пел соловей .

2. Учащимся дается задание: представить себя на месте соловья. Ученики  получили задание на  воображение.

  1. Ученики делятся на группы по  5-6 человек; раздаются ватман и фломастеры.

Ученики отвечают на вопрос: Почему соловей предпочитает жить в  сером гнезде вместо  золотой клетки? Составляют рассказ, рисуют.

4. Каждая группа вывешивает свои рисунки на доске, проводит презентацию, обменивается мнениями.

Ожидаемый результат: 

Ученики чувствуют, как священна для них Родина. Во время дискуссии они учатся отстаивать свою точку зрения.

Учитель читает стихотворение:

Различных, не похожих нас,

Живем все вместе в селах, городах.

Пускай мы разной  веры, разных рас,

Едины мы в намерениях, в мечтах:

Так хочется, чтобы голову подняв,

Шагали,  дружно вместе в Кыргызстане,

Надежду, веру  чтоб не потеряв,

Спокойно, мирно жили все.

Показ рисунков

Вопросы:

Что можете рассказать о символиках нашей Республики?

Расскажите о природе нашей Родины?

Какие народы живут  в Кыргызстане?

Ученики  читают  текст в учебнике: «Народы Кыргызстана» (5-10 мин).

 На стенах класса висят 6 листов ватмана с вопросом: «Чем славятся кыргызстанцы?»

Ученики делятся на 6 групп, ищут ответы на вопрос, обмениваются мнениями, пишут на ватмане ответы.

Учащиеся делают презентацию.

Ученики делятся на малые группы. Они в тетрадях или на белой бумаге рисуют диаграмму Венна. В диаграмму заносятся черты, различающие жизнь и быт народов Кыргызстана. А на пересечение диаграммы заносятся общие черты,  объединяющие народы.

Ученики  сравнивают диаграммы.  Презентация групп.

Учитель включает музыку. Из группы выходит учащийся и исполняет какой-либо танец. Учащиеся других групп должны угадать, музыку какого народа они слушали,  чей  это был танец.  Исполняются несколько танцев народов Кыргызстана.

Подведение итогов по презентациям.

На рисунке изображены  виды национальной одежды. Ученики должны рассказать, какому народу принадлежит данный вид одежды.

Ожидаемый результат:

У учащихся создается позитивное настроение, способствующее укреплению дружбы между представителями других народов, повышается  интерес  к  истории народов Кыргызстана.

Задание на дом:

Ответить на вопросы (закрепление)

— Какие народы проживают в Кыргызстане?

— На каких языках вы умеете говорить?

— Какие вы знаете музыкальные инструменты народов Кыргызстана?

— Какие вы знаете танцы народов Кыргызстана?

З. Мамбетова, КАОнун жетектөөчү илимий кызматкери;

Г.Абыкова, УКГнын мугалими

Поделиться

Комментарии