МУГАЛИМДЕРДИН АВГУСТТУК УСУЛДУК ОКУУСУН ӨТКӨРҮҮ ЖӨНҮНДӨ БУЙРУК

  • 14.08.2015
  • 0
МУГАЛИМДЕРДИН АВГУСТТУК УСУЛДУК ОКУУСУН ӨТКӨРҮҮ ЖӨНҮНДӨ БУЙРУК

2015-2016-окуу жылына карата

мугалимдердин жана билим берʏʏ кызматкерлеринин августтук усулдук окуусун ɵткɵрүү жɵнʏндɵ

Билим берүү жана илим министрлигинин

БУЙРУГУ

Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдарында окутуу-тарбиялоо процессин, инновациялык мектептердин ɵнүгүүсүн жана билим берүү системасын ɵркүндɵтүүнүн чечүүчү фактору катары педагогдордун чыгармачылык потенциалын жогорулатуу максатында

БУЙРУК КЫЛАМ:

Мугалимдердин жана билим берүү кызматкерлеринин августтук усулдук окуусу 2015 — жылдын 17 — августунан 19 — августуна чейин «Кыргызстандын билим берүүсү: жеткиликтүүлүгү, сапаты жана атаандаштыкка жɵндɵмдүүлүгү” жалпы ураанынын негизинде жүргүзүлсүн.

Мугалимдердин жана билим берүү кызматкерлердин августтук усулдук педагогикалык окуусунун уюштуруу иштерин эки этап менен:

I-этабы окуу предметтери жана билим берүү тармагындагы секциялык окуулардын негизги багыттары 2015-жылдын 17- августунан 19-августуна чейин жүргүзүлсүн;

II-этабы областтык (шаардык) мугалимдердин жана билим берүү кызматкерлердин пленардык конференциялары жер-жерлерде бир күндɵ, 2015 — жылдын 20 – августунда саат 10.00 ɵткɵрүлсүн.

Бишкек жана Ош шаардык билим берүү башкармалыктарынын, Ысык-Кɵл жана Ош областтык билим берүү институттарынын, Жалал-Абад, Талас, Баткен, Нарын, Чүй аймактык усулдук борборлордун жетекчилери мугалимдердин жана билим берүү кызматкерлеринин августтук усулдук окууларына тɵмɵнкү укук-ченемдик документтери:

3.1. 2015-2016-окуу жылына карата Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын базистик окуу планы. (2015-жылдын 31-июлундагы № 28 “Кутбилим”);

3.2. № 29-30 «Кут Билим» гезитининде жарыяланган окуу предметтери боюнча усулдук сунуштары жана 2015 — жылдын 1 — сентябрына — Билим күнүнɵ карата “Менин мекеним-Кыргызстан” темасы боюнча жалпы билим берүү уюмдарында биринчи сабактардын кɵрсɵтмɵлɵрү колдонмого алынсын

4. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2015-жылдын 6-августундагы №1070/1 буйругуна ылайык «Алиппе TV» билим берүү долбоору аркылуу республиканын 60 билим берүү уюмдарынын башчыларына август усулдук окууларын (On-iine режиминде) түз эфирде ɵткɵрүү боюнча үйрɵтүүчү семинар жүргүзүлсүн.

5. Мугалимдердин жана билим берүү кызматкерлеринин августтук усулдук окуусун жогорку деңгээлде уюштуруп ɵткɵрүү максатында:

5.1. Усулдук окууларды ɵткɵрүү үчүн жумушчу топтор түзүлсүн;

5.2. Пленардык отурумдун ɵткɵрүлɵ турган жайы, тематикасы жана болжолдуу канча адам катышаары белгиленсин;

5.3. Ар бир региондо (шаарда) райондук мекемелердин жетекчилеринин (административдик, финансылык, саламаттыкты сактоо, социалдык камсыздоо, жергиликтүү ɵзүн-ɵзү башкаруу, юстиция ж.б. органдардын) ɵкүлдɵрүнүн катышуусу менен ɵткɵрүү уюштурулсун;

5.4. Мугалимдердин усулдук окууларынын жана августтук пленардык кеңешмелеринин жүрүшүн региондук жана борбордук массалык маалымат каражаттары аркылуу кеңири жайылтуусу уюштурулсун.
Кыргыз билим берүү академиясына (А.Мамытов) мугалимдердин жана билим берүү кызматкерлердин усулдук окууларынын жана августтук пленардык кеңешмелеринин жүрүшү жɵнүндɵ жалпыланган маалыматты 2015-жылдын 8-сентябрына чейин тапшыруу милдеттендирилсин.

Билим берүү кызматкерлеринин августтук усулдук окуусунун жүрүшүн координациялоо Мектепке чейинки, мектепте жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгына (М. Усеналиев) жүктɵлсүн.
Бул буйруктун аткарылышын кɵзɵмɵлдɵɵнү ɵзүмɵ калтырамын.

Министрдин орун басары Т.А. Ашымбаева

DSC_8476

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

о проведении августовской методической учебы учителей и работников образования

Кыргызской Республики к началу 2015-2016 учебного года

В целях совершенствования организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях Кыргызской Республики, развития инновационных школ, повышения творческого потенциала педагогов как ключевого фактора развития системы образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

Провести августовскую методическую учебу учителей и работников образования по общей тематике: «Образование Кыргызстана: доступность, качество, конкурентоспособность» в период с 17 по 19 августа 2015 года.
Осуществить проведение августовской методической учебы учителей и работников образования в два этапа:

I-этап: секционные занятия по направлениям образовательной деятельности и учебным дисциплинам с 17по 19 августа 2015 года;

II-этап: областные (городские) конференции учителей и работников образования провести повсеместно 20 августа 2015 года в 10.00

3. Руководителям координационных центров образования регионов, Бишкекского и Ошского городских управлений образования, Иссык-кульского и Ошского областных институтов образования, Баткенского, Джалал-Абадского, Таласского, Нарынского, Чуйского областных методических центров образования при проведении августовской методической учебы руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами:

3.1. Базисными учебными планами общеобразовательных организаций Кыргызской Республики на 2015-2016 учебный год, опубликованными в общественно-педагогической газете «Кутбилим» № 28 от 31 июля 2015 года.

3.2.Методическими рекомендациями по проведению августовских совещаний и примерными образцами первого урока, посвященными Дню знаний, опубликованными в газете «Кутбилим» № 29-30;

Провести обучающий семинар для директоров 60 школ республики по линии образовательного телевидения «Алиппе TV» по прямой трансляции проведения августовских методических совещаний (в режиме On-iine) в соответствии с приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 6 августа 2015 года № 1070/1.

Для успешной организации и проведения августовской методической учебы учителей и работников образования:

5.1. Создать рабочие группы по проведению методической учебы;

5.2. Определить место проведения пленарных заседаний, планируемое количество участников, примерную тематику выступлений;

5.3. Организовать участие в областной (городской) конференции руководителей региональных организаций (административных, финансовых, здравоохранения, социального обеспечения, органов местного самоуправления, юстиции и т.д.).

5.4. Обеспечить широкое освещение хода методической учебы и проведение пленарных заседаний в региональных средствах массовой информации.

Кыргызской академии образования (А.Мамытов) до 8 сентября 2015 года представить обобщенную информацию об итогах проведения августовской методической учебы учителей и работников образования.

Управлению дошкольного, школьного и внешкольного образования ( М.Усеналиев) обеспечить координацию и контроль над ходом проведения августовской методической учебы учителей и работников образования.

Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель министра Т.А. Ашымбаева

КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН МУГАЛИМДЕРДИН АВГУСТ КЕӉЕШМЕСИНЕ УСУЛДУК СУНУШТАРЫ

 

Поделиться

Комментарии