ДИЛБАЯНДАРДЫН ТЕМАТИКАСЫ

2014-2015-окуу жылында окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн  жалпы билим берүүчү орто мектептердин XI (XII) класстары үчүн мамлекеттик бүтүрүү экзамендеринде кыргыз адабиятынан сунуш кылынуучу дилбаяндардын тематикасы.

ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫК  ЖАНА АКЫНДАР ПОЭЗИЯСЫ БОЮНЧА:

1. «Манас» эпосу – кыргыз элинин каны, жаны, түбөлүктүү улуу мурасы.

2. «Ак калпак кыргыз журтуна Ала-Тоодой бел болгон…» («Манас» эпосундагы Манастын образы).

3. «Манас» эпосундагы эркиндик үчүн күрөш идеясы.

4. «Баатырдан калган туягым, багыма бүткөн тумарым…» («Манас» эпосундагы Семетейдин образы).

5. «Сейтек» эпосундагы ички душмандар менен күрөш, үй-бүлө темасы.

6. «Кут алчу билим» – түрк элдеринин адеп-ахлак күзгүсү (Ж.Баласагындын 1000жылдыгына карата).

7. Махмуд Кашкары – энциклопедист аалым жана агартуучу.

8. «Ырыс алды – ынтымак,

Ынтымагыӊ жок болсо,

Алдыӊдан таяр алтын так».

(Калыгул акын-олуянын доору жана анын масел-деринин таалим-тарбиялык мааниси).

9. «Элиӊ менен бийиксиӊ, элсиз жерде кийиксиӊ» (Нускоочу акын Арстанбектин чыгармачылык бей-неси).

10. «Санатын айтам Токомдун…» (Токтогул Сатылгановдун тагдыры жана анын чыгармачы-лыкта чагылышы).

11. «Сексен күнү айтса да, сөз түгөнбөйт чечен-ден» (Жеӊижоктун ырчылык өнөрү жана акындык тагдыры)

12. «Ак кымкаптан тон албаган» акын Барпы Алы-куловдун аалам, дүйнө жана адам тууралуу ырлары.

13. Кемчонтой жана бүгүнкү күндөгү кемчонтойлук (Тоголок Молдонун «Кемчонтой» поэмасы боюнча ой жүгүртүү).

КЫРГЫЗ ЖАЗМА АДАБИЯТЫ БОЮНЧА:

14. Жоокер кыздын жана назик жүрөктүү аялдын көркөм образы (К.Тыныстановдун «Жаӊыл Мырза» поэмасынын негизинде).

15. Доор изи жана андагы адамдын кайраты, эрки, эл турмушунун оор күндөрү (М.Элебаевдин «Узак жол» чыгармасы боюнча).

16. «Түшүмдөй бир муӊ күндү элестетем…» (А.Токомбаевдин «Кандуу жылдар» романында 1916-жылдагы улуттук-боштондук көтөрүлүштүн көркөм чагылдырылышы).

17. Элден чыккан эл уулу (К.Маликовдун «Бал-бай» поэмасынын негизинде).

18. Ала-Тоонун мекенчил акыны (Ж.Бөкөнбаевдин өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө).

19. «Кулун жал болсо мингеним, кулун тон болсо кийгеним» (К.Жантөшевдин «Каныбек» романын-дагы Каныбектин образы).

20. «Узак,  узак,  узак  болсун  бул  сапар» (А.Осмоновдун ырларындагы адам жана анын жа-шоосунун максаты жөнүндөгү ойлор).

21. «Мен тансам жаштан танам, ырдан тан-байм…» (А.Осмоновдун 100 жылдыгына карата).

22. Учурдагы  аракечтик  көйгөйү  жана Р.Шүкүрбековдун «Жинди суу» термеси.

23. Махабат баяны (Ч.Айтматовдун «Жамийла» повестиндеги Данияр менен Жамийланын сүйүүсү).

24. Тоталитардык-акимчилик бийлик жана «өжөр жылдыздар» (Ч.Айтматовдун «Гүлсарат» пове-стиндеги Танабайдын ыймандык тазалык үчүн күрөшү).

25. «Арыба,  Ак  кеме,  мен  келдим!» (Ч.Айтматовдун «Ак кеме» повестиндеги адеп-тик проблемалар).

26. Бакыт кушун колдон учурган адамдын баяны (Ч.Айтматовдун «Делбирим» повестиндеги каар-мандарга мүнөздөмө).

27. Маӊкурт жана маӊкуртчулук (Ч.Айтматовдун «Кылым карытар бир күн» романындагы учур ма-селеси).

28. Ала-Тоодон ааламга үн салган Айтматов (Ч.Айтматовдун адабий портрети).

29. Кыргыз романдарындагы адам тагдырла-ры (У.Абдукаимовдун «Майдан»,Т.Касымбековдун «Сынган кылыч» романдарынын мисалында).

30. Тууган жер жана азыркы инсан С.Эралиевдин жана Б.Сарногоевдин поэзиясында.

31. Абийир соту – ыйык сот (Т.Абдумомуновдун жана М.Байжиевдин драмаларындагы ыйман те-масы).

ЭРКИН ТЕМАЛАР:

32. «Сен  ооруба,  мен  ооруюн,  Ата  Журт!» (А.Осмонов).

33. Мен Кыргызстандын атуулумун жана ошону менен сыймыктанам.

34. «Мен таза болсом, сен таза болсоӊ – коом таза болот» (И.Раззаков).

35. «Ата Журт кыйын күнгө кабылганда, айлан-сын ар бир уулуӊ чагылганга»(Ж.Мамытов).

2014-2015-окуу  жылында  окутуу  кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү орто мектептердин XI (XII) класстары үчүн мамлекеттик бүтүрүү экзамендеринде кыргыз адабиятынан сунуш кылынуучу дилбаяндардын тематикасы Кыргыз билим берүү академиясы-нын Мамлекеттик, расмий жана чет тилдер лаборатороиясы тарабынын сунуш этилди.

Темы экзаменационных сочинений по русской литературе для учащихся XI классов общеобразовательных школ КР с русским языком обучения (2014-2015 учебный год)ПО ЛИТЕРАТУРЕ  ХIХ  века

1. За что и против чего борется Чацкий?

2. Тема свободы в лирике А.С.Пушкина.

3. Образ Онегина в романе А.С.Пушкина «Ев-гений Онегин».

4. «Одинок я — нет отрады…» (К 200-летию М.Ю.Лермонтова.)

5. «Душа Печорина – засохшая от зноя пламенной жизни земля…» (По роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени».)

6. «Чичиков – подлинный провокатор жизни» (по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души»).

7. Поэзия Фета – зеркало человеческой души…. (К 195-летию со дня рождения поэта.)

8. Человек и природа в лирике Ф.И.Тютчева

9. Изображение войны в романе Л.Н.Толстого «Война и мир».

10. Достоевский – величайший реалист и пси-холог.

11. «Чехов был несравненный художник…» (К 155-летию со дня рождения писателя.)

12. «Человек – целый мир…» (По одному из произведений русской литературы ХIХ века.)

ПО ЛИТЕРАТУРЕ ХХ века

1. Темы и мотивы поэзии Серебряного века.

2. Чем мне близка поэзия А.А. Блока? (К 135-ле-тию со дня рождения А. А. Блока.)

3. «Выньте Бунина из русской литературы, и она потускнеет…» (К 145-летию И.А.Бунина.)

4. Мой А.И.Куприн. (К 145-летию со дня рождения писателя.)

5. Человек и природа в лирике С.Есенина. (К 120-летию со дня рождения поэта.)

  1. Нравственная  проблематика  повести М.А.Булгакова «Собачье сердце».

7. «Быть знаменитым некрасиво…» (К 125-ле-тию со дня рождения Б.Л. Пастернака.)

8. «Не с теми я, кто бросил землю…» (Патри-отическая тема в лирике А.Ахматовой.)

9. «Василий Теркин» Твардовского – поистине редкая книга…

10. «Война есть одно из величайших кощунств над человеком и природой…»(По произведениям ХХ века.)

11. Мой любимый герой (по произведениям Ч.Т.Айтматова).

12. Мир детства в произведениях Ч.Т.Айтматова.

СВОБОДНЫЕ ТЕМЫ

1. «Страшнее слова нет – война!» (70 лет По-беды в Великой Отечественной войне.)

2. Зачем мне жизнь дана?

3. Экономика вокруг нас. (2015 год – год укре-пления национальной экономики Кыргызстана.)

4. «Если не я, то кто?»

5. Край любимый!

6. Мир моих увлечений.

7. «Лучше всех на земле – мама!»

8. Чужого горя не бывает.

9. Человек, о котором хотелось бы рассказать.

10. Мое представление о счастье.

11. Мы дружбой единой сильны.

12. Размышления о выборе своего жизненного пути.

Поделиться

Комментарии

Лиза / 26.05.2017 22:53
Асмандан
erlan / 13.04.2017 15:37
No amerokano tuto pishem kyrgyzcha the big girl
Аксана / 27.01.2017 19:28
дилбаяндарды кайдан алсак болот
Fatima / 11.01.2017 18:55
Дилбаяндардын жооптору барбы?
Fatima / 11.01.2017 18:54
Баатырдан калган туягым, багыма буткон тумарым найтите
Нурсултан / 02.12.2016 18:39
оолджол
Ainagul / 16.04.2016 21:06
Балбай романы бонча кайдан алсам болот
Акмарал / 11.03.2016 00:39
Каныбек романы боюнча дилбаян кантип алсам болот
Акмарал / 11.03.2016 00:38
+
Нурзат / 04.03.2016 15:32
дилбаян
Begimay / 06.01.2016 00:33
I would to write essey about Seytek in Kyrgyz language
Гулиза / 18.10.2015 20:31
Дил баян китебин кайдан алсам болот?
Гулиза / 18.10.2015 20:30
Дил баяндардын китебин кайдан алсам болот?