КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ТАРАБЫНАН 2019/2020 ОКУУ ЖЫЛЫНА КАРАТА СУНУШ КЫЛЫНГАН ОКУУ КИТЕПТЕРДИН ТИЗМЕСИ (ОКУТУУ КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ЖҮРГҮЗҮЛГӨН МЕКТЕПТЕР ҮЧҮН)

  • 29.08.2019
  • 0

2019-2020-окуу жылында Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүчү кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде окутуу жүргүзүлгөн мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептердин тизмесин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептер үчүн предметтик стандарттарын жана окуу программаларын ишке ашыруу, китептер менен камсыз кылууну уюштуруу максатында буйрук кылам:

  1. 2019-2020-окуу жылында жалпы орто билим берүүчү мектептер үчүн сунуш кылынган окуу китептеринин тизмеси бекитилсин (1-4-тиркемелер).
  2. «Кутбилим» гезитине (Чекиров К.) 2019-2020-окуу жылында окутуу кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн жалпы орто билим берүүчү мектептерге сунуш кылынган окуу китептеринин тизмелери жарыялансын.
  3. 2019-2020-окуу жылында жалпы орто билим берүүчү мектептер үчүн сунушталган окуу китептеринин тизмеси министрликтин сайтына жайгаштырылсын (Р.Н. Маматов)
  4. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө  министрдин орун  басары Н. С. Джусупбековага тапшырылсын.

Министр  Г.К.Кудайбердиева

 

Тиркеме 1

 

Окуу китептин авторлору

Авторы учебника

Окуу китептин аталышы

Наименование учебника

Басмаканасы

Издательство

Чыккан

жылы

Год издания

1-класс
1.Кубаталиева Б., ж. б.АлиппеБ.:Кутаалам2016
2.Рысбаев С. К.АлиппеБ.:Билим-компьютер2010
3.Кульбаева Г. ж. б.Русский языкБ.:Кутаалам2018
4.Моро М.И. ж. б.

 

Математика 1, 2-бөлүк

Адаптацияланган окуу

китеби

Б.: Аркус

 

2019
5.Мамбетова З., Архипова Т. В.Мекен таануу (ОМК)Б.:Кутаалам2016
6.Рысбаев С. ж. б.Адеп алиппесиБишкек2006
7.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тричилик

коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер2012
8.Токтобаева Г.Д.Турмуш-тричилик

коопсуздугунун негиздери

(окуу куралы)

Б.: St.art Ltd2018
2-класс
1.Чокошева Б. С., Акунова А.Р.Кыргыз тили  (ОМК)Отпечатано ОсОО “Альмерия”2013
2.Абдухамидова Б., ж. б.Адабий окууБ.:Билим-компьютер2018
3.Омурбаева Д. Б.Русский язык и чтение. (1, 2-бөлүк)Б.:Билим-компьютер2013
4.Моро М.И.  ж. б.

 

 

Математика 1, 2-бөлүк

Адаптацияланган окуу

китеби

Б.: Аркус2019
5.Мамбетова З.Мекен таанууБишкек2014
6.Ысманова Ж., Мусаева В. ж. б.АдепБ.:Принт-экспресс2014
7.Акматов Д., Багдасарян А.Көркөм өнөрБ.:Билим-компьютер2013
8.Касей М., ж. б.МузыкаБ.:Билим-компьютер2013
9.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тричилик

коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер2012
10.Токтобаева Г.Д.Турмуш-тричилик

коопсуздугунун негиздери

(окуу куралы)

Б.: St.art Ltd2019
3-класс
1.Акунова А.Р., Чокошева Б. С.Кыргыз тилиБ.: Кирланд2013
2.Абдухамидова Б., Рысбаев С.К.,

Ибраимова К.

Адабий окуу

 

Б.: Полиграфбумресурсы2014
3.Булатова В.А.,

Шеримбекова А. Ш.  ж.б.

Русский язык и чтение. (1, 2-бөлүк)Б.: St art2013
4.Абдышева Ч., Балута О. ж.б.Англис тилиБ.:  Аркус2018
5.Бекбоев И., Ибраева Н.МатематикаБ.:Билим-компьютер2015
6.Бухова. Е. А.,  СолошенкоО.В.,

Шаповалова Е. П.

Мекен таанууБ.: Аркус

 

   2015

 

7.Мамбетова З.Мекен таанууБишкек2011
8.Акматов Д.

 

Көркөм өнөр

 

Б.:Билим-компьютер

 

2015

2014

9.Касей М., Шамбетова К.,

Шакирова А.

Музыка

 

Б.:Билим-компьютер

 

2015

2014

10.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тричилик

коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер2012
11.Токтобаева Г.Д.Турмуш-тричилик

коопсуздугунун негиздери

(окуу куралы)

Б.: St art.Ltd2019
4-класс
1.Чокошева Б. С., Акунова А. Р.Кыргыз тили.Б.: Аркус2015
2.Рысбаев С.К., Ибраимова К.,

Абдухамидова Б.

Адабий окууБ.:Аркус

 

2015
3.Задорожная Н.П., Мусаева Ч.Н.,

Таирова Г.К. ж. б.

Русский язык и чтение

 

Б.: Аркус

 

2015
4.Абдышева Ч., Балута О. ж.б.Англис тилиБ.: Аркус2018
5.Ысманова Ж. ж. б.АдепБ.: Учкун2007
6.Бекбоев И.Б.  ж. б.МатематикаБ.:Билим-компьютер2009
7.Бухова Е. А., Солошенко  О.В.,

Шаповалова Е.П.

Мекен таанууБ.: Аркус

 

2015
8.Мамбетова З.Мекен таанууБ.:Бишкек2010
9.Акматов Д.,  Багдасарян А.Көркөм өнөрБ.:Билим-компьютер2015
10.Касей М., Шамбетова К.,

Шакирова А.

Музыка

 

Б.:Билим-компьютер

 

2015
11.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тричилик          коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу      куралы)

Б.:Билим-компьютер2012
12.Токтобаева Г.Д.Турмуш-тричилик          коопсуздугунун негиздери   (окуу куралы)Б.: St art.Ltd2019
5-класс
1.Койлубаева А., Койлубаева А.Кыргыз тилиБ.:Билим-компьютер2018
2.Муратов А., Асакеева Р.Кыргыз адабиятыБ.: Билим-компьютер2018
3.Задорожная И.П., Таирова Г.К.Русский языкБ.: Аркус2018
4.Каменецкая В., Каменецкая Н.Русское слово (1, 2-б.)Б.: Билим куту2010
5.Абдышева Ч., Балута О. ж.б.Англис тилиБ.: Аркус2017
6.Осмонов Ө., Керимова Ш.,

Жыргалбекова Г.

Кыргызстан тарыхы жана дүйнөлүк тарыхБ.: Билим-компьютер2018
7.Дооталиев А. ж. б.Кыргызстандын тарыхы боюнча аңгемелерБ.: Билим-компьютер2009
8.Осмонов Ө.  ж. б.Адам жана коомБ.: Билим-компьютер2018
9.Кыдыралиев С.К.  ж. б.МатематикаБ.: Аркус2018
10.Виленкин Н.Я. ж.б.МатематикаБ.: Мектеп1995
11.Мамбетакунов Э., Рязанцева В.Табият таанууБ.: Билим-компьютер2018
12.Мамбеталиев Ч.  ж. б.ТехнологияБ.: Билим-компьютер2018
13.Орускулов Т. ж.б.ИнформатикаБ.: Билим-компьютер2018
14.Акматов Д., Орозбаев А.Көркөм өнөрБ.: Билим-компьютер2018
15.Муратова А., Артыков К.МузыкаБ.: Билим-компьютер2018
6-класс
1.Усөналиев С.,  Усөналиева Г.Кыргыз тилиБ.: Аркус2018
2.Муратов А.  ж. б.Кыргыз адабиятыБ.: Аркус2018
3.Задорожная И.П., Таирова Г.КРусский языкБ.: Аркус2018
4.Симонова О. Г. ж. б.Книга для чтенияБ.: Билим куту2016
5.Абдышева Ч., Балута О. ж.б.Англис тилиБ.:  Аркус2018
6.Осмонов Ө., Керимова Ш., Жыргалбекова Г.Кыргызстан тарыхы жана дүйнөлүк тарыхБ.: Билим-компьютер2018
7.Осмонов Ө.   ж. б.Адам жана коомБ.: Билим-компьютер2018
8.Кыдыралиев С.К.  ж. б.МатематикаБ.: Аркус2018
9.Виленкин Н.Я. ж.б.МатематикаБ.: Мектеп1996
10.Субанова М.   ж. б.БиологияБ.: Билим-компьютер2018
11.Кулматов Т.Физикалык географиясыБ.: Aditi 2010
12.Мамбеталиев Ч.  ж. б.ТехнологияБ.: Билим-компьютер2018
13.Орускулов Т. ж.б.ИнформатикаБ.: Билим-компьютер2018
14.Акматов Д., Орозбаев А.Көркөм өнөрБ.: Билим-компьютер2018
15.Муратова А., Артыков К.МузыкаБ.: Билим-компьютер2018
7-класс
1.Усөналиев С., Мусаева В.Кыргыз тилиБ.:Билим-компьютер2015
2.Алымов Б.,  Муратов А.Кыргыз адабиятыБ.:Билим-компьютер2015
3.Тагаев М.Дж.  ж. б.Русский языкБ.: Инсанат2010
4.Мейманалиев Т.Литературное чтениеБ.:Аль салам2009
5.Абдышева Ч., Балута О. ж.б.Англис тилиБ.:  Аркус2019
6.Юсупова А. ж. б.Англис тилиБ.: Билим-компьютер2012
7.Старков А.П., Диксон Р.Р.Английский языкМ.:АСТ Астрель,

С-Петерб.спец.лит.

2002

и выше

8.Өмурбеков Т.,Чоротегин Т.Кыргызстан тарыхыБ.: Билим-компьютер2013
9.Осмонов Ө. ж. б.Орто кылымдын тарыхыБ.: Билим куту    2017
10.Ибраева Н., Касымов А.АлгебраБ.: Инсанат2009
11.Макарычев Ю. Н.  ж. б.АлгебраБ.:Мектеп2003
12.Айылчиев А. ж. б.Геометрия 7–9Б.: Билим-компьютер2011
13.Мамбетакунов Э.ФизикаБ.: Билим-компьютер2009
14.Токтогулов С. ж. б.Физика (альтернативдүү)Б.: Инсанат    2012
15.Токтосунов А. ж.бБиология 7

Биология 7-8

Б.: Инсанат

Б.: Инсанат

2015

2006

16.Кадыркулов А., Алиев З.Материктердин жана океандардын географиясыБ.: Инсанат2014
17.Орускулов Т.,  Касымалиев М.Информатика 7–9Б.: Билим-компьютер2015
18.Касымалиев  М., Орускулов Т.

 

Информатика 7–9

(практикум-маселелери)

Б.: Билим-компьютер2015

 

8-класс
1.Иманов А. ж.б.Кыргыз тили 8Б.:Билим-компьютер2016
2.Исаков Б. ж. б.Кыргыз тили 7–9 (альтернативдүү)Б.: Билим-компьютер2012
3.Исаков Б. ж. б.Кыргыз адабиятыБ.: Билим-компьютер2012
4.Супрун  А. ж. б.Русский язык 8–9Б.: Инсанат2012
5.Соронкулов Г., Ешенова Н.Литературатурное

чтение

Б.:Билим-компьютер2015

 

6.Юсупова А. ж. б.Англис тилиБ.:Билим-компьютер2012
7.Старков А.П.,

Диксон Р.Р.

Ангийский языкМ.: АСТ Астрель,

С-Петерб. Спец.лит .

 2005

и выше

8.Өмурбеков  Т. ж. б.Кыргызстан тарыхыБ.: Инсанат2010
9.Дооталиев А. ж. б.Жаңы тарыхБ.:Билим-компьютер2015
10.Байзаков А.  ж. б.АлгебраБ.:Билим-компьютер2009
11.Айылчиев А. ж. б.Геометрия 7–9Б.: Билим-компьютер2009
12.Карашев Т. ж. б.ФизикаБ.:Билим-компьютер2008
13.Токтогулов С. ж.б.Физика (альтернативдүү)Б.: Инсанат2012
14.Закиров Н. З. ж. б.Биология 9Б.: Билим-компьютер2012
15.Рыспаева Б. ж. б.ХимияБ.: Инсанат2013
16.Молдогазиева С. ж. б.ХимияБ.: Инсанат2012
17.Осмонов А. ж. б.ГеографияБ.: Инсанат2012
18.Ботвинников А. ж. б.Чийүү 8–9Б.: Гл.редакция

«Энциклопедия»

2012
19.Орускулов Т., Касымалиев М.Информатика. 7–9Б.: Билим-компьютер2015
20.Касымалиев  М.,

Орускулов Т.

Информатика 7–9

(практикум-маселелери)

Б.: Билим-компьютер2015

 

9-класс
1.Иманов А. ж.б.Кыргыз тили 9Б.:Билим-компьютер2016
2.Исаков Б. ж. Б.Кыргыз тили 7–9

(альтернативдүү)

Б.:Билим-компьютер2012
3.Алымов Б. ж. б.Кыргыз адабиятыБ.:Билим-компьютер2012
4.Смелкова З.  ж. б.Русская литератураБ.:Билим-компьютер2012
5.Юсупова А. ж. б.Англис тилиБ.:Билим-компьютер2012
6.Старков А.П.,

Диксон Р.Р.

Ангийский языкМ.: АСТ Астрель,

С-Петерб. Спец.лит.

2005

и выше

7.Иманкулов М. ж. б.Кыргызстан тарыхыБ.: Билим-компьютер2012
8.Иманкулов М. ж. б.Эгемен КыргызстанБ.: КББАнын “Билим” басма борбору2017
9.Өмурзакова Т.Соңку тарыхБ.: Учкун2017
10.Эсенканов К.Адам жана коомБ.: Инсанат2012
11.Иманалиев М. ж. б.АлгебраБ.:Билим-компьютер2012
12.Айылчиев А. ж. б.Геометрия 7-9Б.:Билим-компьютер2012
13.Мамбетакунов Э. ж. б.ФизикаБ.: Инсанат2008
14.Токтогулов С. Ж. б.Физика (альтернативдүү)Б.: Инсанат2012
15.Дөлөкелдиева Т. ж. б.БиологияБ.:Билим-компьютер2015
16.Кудайбергенов Т. ж.б.ХимияБ.: Инсанат2014
17.Рудзитис Г.Э.,Фельдман Г. ж. б.ХимияБ.: Мектеп2004
18.Бараталиев Ө., Алымкулова Н.ГеографияБ.: Инсанат2012
19.Саалаев Ө.Мамлекет жана укукБ.: Билим-компьютер2012
20.Мусакожоев Ш. ж.б.ЭкономикаБ.: Aditi2010
21.Ботвинников А. ж. б.Чийүү 8–9Б.: Гл.ред. «Энциклопедия»2012
22.Орускулов Т.,  Касымалиев М.Информатика 7–9Б.: Билим-компьютер2015
23.Касымалиев  М., Орускулов Т.Информатика 7–9

(практикум — маселелери)

Б.: Билим-компьютер2015

 

10-класс
1.Өмүралиева С., Сапарбаев А. ж.б.Кыргыз тилиБ.:Билим куту2013
2.Исаков Б.

 

Кыргыз тили 10–11

(альтернативдүү)

Б.:Билим-компьютер2013

 

3.Асаналиев К., Байгазиев С. ж.б.Кыргыз адабиятыБ.: Билим куту2013
4.Кундузакова С. ж. б.Русский языкБ.: Континент2009
5.Шейман Л., Сооронкулов Г.Русская литератураБ.: Билим-компьютер2012
6.Юсупова А. ж. б.Англис тили 10–11Б.: Билим-компьютер2012
7.

Старков А.Р.

Английский язык

М.:АСТ Астрель,

С-Петерб.спец.лит.

2002

и выше

8.Осмонов Ө. ж. б.Кыргызстан тарыхыБ.:Билим-компьютер2012
9.Осмонов Ө.,  Элебесова А.Дүйнө тарыхы: урунттуу учурлар (байыркы доордон  тартып 19-к. ортосуна

чейин)

Б.: Инсанат2012
10.Саламатов Ж., Жураев М.,

Аманкулов Т.

Алгебра жана анализдин башталышы 10Б.: Билим-компьютер2009
11.Колмогоров А. Н.,

 

Алгебра жана анализдин башталышы 10-11Б.: Гл.ред. «Энциклопедия»2003
12.Бекбоев И. ж. б.Геометрия 10–11Б.:  Aditi 2009
13.Койчуманов М. К. ж. б.ФизикаБ.: Инсанат2008
14.Токтосунов А. Т. ж. б.Биология 10–11Б.: Инсанат2008
15.Молдогазиева С. ж. б.ХимияБ.: Инсанат2008
16.Рудзитис Р., Фельдман Г. ж. б.ХимияБ.: Мектеп2004
17.Осмонов А., Чодураев Т. М.

ж. б.

Дүйнөнүн экономикалык  жана социалдык

географиясы

Б.: Инсанат2011
18.Мусакожоев Ш. ж. б.ЭкономикаБ.: Инсанат2012
19.Пилон Ж.Жарандык жана мамлекетке башкаруга катышу (1 бөлүк)Б.:Кыргызстан2004
11-класс
1.Эгембердиев Р., Өмүралиева С. ж. б.Кыргыз тилиБ.:Билим-компьютер2013

 

2.Исаков Б.Кыргыз тили 10–11

(альтернативдүү)

Б.:Билим-компьютер2012
3.Артыкбаев К. ж.б.Кыргыз адабиятыБ.:Билим-компьютер2013
4.Задорожная Н. П.

Идирисова Н. ж. б.

Русский языкБ.: Инсанат2012
5.Ешенова  Н.А. ж. б.Русская литератураБ.: Кутаалам2013
6.Юсупова А. ж. б.Англис тили 10–11Б.:Билим-компьютер2012
7.Старков А.Р.,

Островский В.С.

Английский языкМ.:АСТ Астрель,

С-Петерб.спец.лит.

2002

и выше

8.Мырзахматова А.  ж. б.Кыргызстан тарыхыБ.: Билим-компьютер2012
9.Элебесова А., Осмонов Ө.Дүйнө тарыхы : урунттуу

учурлар (19-к. ортосунан

азыркы учурга чейин)

Б.: Инсанат2012
10.Иманалиев М., Асанов А.  ж.б.Алгебра жана анализдин башталышыБ.: Гл.редакция

«Энциклопедия»

2013

 

11.Колмогоров А.Н.,Иманалиев М., Асанов А.  ж. б.Алгебра жана анализдин башталышыБ.: Гл.редакция

«Энциклопедия»

2009
12.Айылчиев А. ж. б.Геометрия 10–11Б.:Билим-компьютер 2010
13.Шаршекеев Ө. ж. б.ФизикаБ.:Энциклопедия2012
14.Шаршекеев Ө. ж. б.АстрономияБ.:Энциклопедия2012
15.Токтосунов А. Т., ж.б.Биология 10–11Б.: Инсанат2008
16.Кудайбергенов Т. ж. б.ХимияБ.: Инсанат2008
17.Чодураев Т. М. ж. б.ГеографияБ.: Инсанат2012
18.Пилон Ж.Жарандык жана мамлекетке башкаруга катышу (2 бөлүк)Б.:Кыргызстан2004

 

Тиркеме  № 2

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги  тарабынан 2019/2020 окуу жылына карата сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси (окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Окуу китептин авторлору

Авторы учебника

Окуу китептин аталышы

Наименование учебника

Басмаканасы

Издательство

Чыккан

жылы

Год издания

1 класс
1.Буйлякеева Р.К.,

Алыпсатарова А. ж.б.

Кыргыз тилиБ.: Кутаалам2016

 

2.Исманова О.  Ж.б.АлифбеБ.: Кутаалам2016
3.Кулбаева Г. ж.б.Русский языкБ.: Кутаалам2011
4.Рысбаев С.  ж.б.Адеп алиппесиБишкек2006
5.Моро М.И.

 

Математика 1, 2-бөлүк

Адаптацияланган окуу китеби

Б.: Аркус2019
6.Мамбетова З.,Архипова Т. В.ВатаншуносликБ.: Кутаалам2011
7.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тричилик коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер2012
2 класс
1.

Аширбаев Т.

Кыргыз тили

Ош: ЦПУ

2006

2.

Кенчиева Ч.,

Сарылбекова З. ж.б.

Кыргыз тили жана окуу

(1, 2-бөлүм)

ОсОО «Альмерия»дан басысылып чыгарылган

2013

3.

Кодирова Ф.Б.  ж.б.

Узбек тили

Ош: ЦПУ

2013

4.

Исманова О. ж.б.

Адабий укиш

Ош: ЦПУ

2013

5.

Омурбаева Д. К.

Русский язык и чтение

(1, 2-бөлүм)

Б.: Билим-компьютер

2012

6.Ысманова Ж., ж. б.АдепБ.:Принт-экспресс2014
7.Моро М.И.

 

Математика 1, 2-бөлүк

Адаптацияланган окуу китеби

Б.: Аркус2019
8.Мамбетова З.Мекен таанууБишкек2004
9.Акматов Д. ж. б.Тасвирий бадиий мехнатБ.: Билим-компьютер2013
10.

Касей М. ж. б.

Мусика

Б.: Билим-компьютер

2013

11.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тричилик коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер2012
3 класс
1.

Буйлякеева Р.К.

Алыпсатарова А.Р.

Момункулов З.К.

Кыргызский язык и чтение

(1, 2-бөлүм)

ОсОО «KIRLand»дан  басысылып чыгарылды

2013

2.Кодирова Ф., Сайдуллаева Д.Узбек тилиБ.:KIRLand2013
3.Исманова О., Салимова Т.Адабий укишБ.:KIRLand2013
4.

Булатова В.А., Мусаева Ч.М.,

Шеримбекова А.Ш.

Русский   язык и чтение

(в 2-х частях)

Ош: ЦПУ

2013

5.Абдышева Ч., Балута О., ж.б.Инглис тилиБ.: Аркус2018
6.Бекбоев И., ж.б.Математика

Б.: Билим-компьютер

2007

7.Бухова. Е. А.,  ж.б.Ватаншунослик

Ош: ЦПУ

2015

8.

Акматов Д. ж. б.

Тасвирий бадиий

Б.: Билим-компьютер

2014

9.

Касей М., Шамбетова К. ж. б.

Мусика

Б.: Билим-компьютер

2014

10.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тричилик коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер2012
4 класс
1.

Буйлякеева Р.К. ж. б.

Кыргыз тили жана окуу

Б.: Аркус

2015

2.Назаров А.Кыргыз тили

Ош: ЦПУ

2004

2007

3.Кодирова Ф. ж.б.Узбек тили

Ош: ЦПУ

2007

2015

4.Исманова А.,

Камолдинова С.,

Юнусова С.

Узбек абиёти

(Адабий укиш)

Ош: ЦПУ

2012

5.

Задорожная Н. П. ж.б.

Русский   язык и чтение

Б.: Аркус

2015

6.Абдышева Ч., Балута О. ж.б.Инглис тилиБ.: Аркус2018
7.Ысманова Ж. ж. б.АдепБ.: Учкун2007
8.

Бекбоев И. ж. б.

Математика

Б.: Билим-компьютер

2007

9.

Бухова Е. А.,  ж.б.

Ватаншунослик

Б.: Аркус

2015

10.Рыскелдиев К. ж.б.Тасвирий бадиий мехнатБ.: Билим-компьютер

2015

11.Шамбетова К. ж.б.МусикаБ.: Билим-компьютер

2015

12.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тричилик коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер2012
5 класс
1.Жусупбекова Н., ж.б.Кыргыз тилиБ.: Аркус2018
2.Мусаев А., Үсөналиев Т.Кыргыз адабиятыБишкек2012
3.Мирзахидова М.,  ж.б.Узбек тилиБ.: Аркус2018
4.Максумхонов С., .ж.б.Узбек адабиятБ.: Аркус2018
5.Задорожная Н.П. и др.Русский языкБ.: Аркус2018
6.Каменецкая В. Г.,

Каменецкая Н.Г.

Русское слово

(в 2-х частях)

Б.: Билим куту 2010

 

7.Абдышева Ч., Балута О. и др.Инглис тилиБ.:Аркус2017
8.

Дооталиев А.

Киргизистон тарихидан кискача хикоялар

Б.: Билим-компьютер

2009

9.Осмонов  Ө.,  ж.б.ТарыхБ.: Билим-компьютер2018
10.Осмонов  Ө., ж.б.Адам жана коомБ.: Билим-компьютер2018
11.

Кыдыралиев С. К., ж.б..

МатематикаБ.: Аркус2018
12.Мамбетакунов Э., и др.Табият таанууБ.: Билим-компьютер2018
13.Мамбеталиев Ч.,  ж.б.ТехнологияБ.: Билим-компьютер2018
14.Орускулов Т.,  ж.б.ИнформатикаБ.: Билим-компьютер2018
15.Акматов Д., Орозбаев А.ИХТБ.: Билим-компьютер2018
16.Муратова А., Артыков К.МузыкаБ.: Билим-компьютер2018
6-класс
1.

Жусупбекова Н. С., ж.б.

Кыргыз тилиБ.: Аркус2018
2.Мусаев А., Үсөналиев Т.Кыргыз адабиятыБишкек2006
3.Мирзахидова М.,  ж.б.Узбек тилиБ.: Аркус2018
4.Максумхонов С., ж.б.Узбек адабиятБ.: Аркус2018
5.Задорожная Н.П. и др.Русский языкБ.: Аркус2018
6.Симонова О. Г., ж. б.Книга для чтенияБ.: Билим куту2010
7.Абдышева Ч., ж.б.Инглис тилиБ.: Аркус2018
8.Осмонов  Ө.,  ж.б.ТарыхБ.: Билим-компьютер2018
9.Осмонов  Ө., ж.б.Адам жана коомБ.: Билим-компьютер2018
10.Кыдыралиев С. К., ж.б.МатематикаБ.: Аркус2018
11.Субанова М., ж.б.БиологияБ.: Билим-компьютер2018
12.Бакиров Н. ж.б.Табиий география

Б.: Учкун

2008

13.Мамбеталиев Ч.,  ж.б.ТехнологияБ.: Билим-компьютер2018
14.Орускулов Т., ж.б.ИнформатикаБ.: Билим-компьютер2018
15.Акматов Д., Орозбаев А.ИХТБ.: Билим-компьютер2018
16.Муратова А., Артыков К.МузыкаБ.: Билим-компьютер2018
7 класс
1.

Момуналиев С. ж. Б

Кыргыз адабияты

Ош: ЦПУ

2012

2.

Оморова А., ж.б.

Кыргыз адабияты

Бишкек

2012

3.Мирзохидова М. ж.б.Узбек тилиОш: ЦПУ2012
4.Холтураев С., ж.б.Узбек адабиётиОш: ЦПУ2012
5.Ашырбаев Т.Кыргыз тилиОш: ЦПУ2008
6.

Тагаев М. ж. б.

Русский языкБ.: Инсанат2012
7.Мейманалиев Т.Литературное чтениеБ.: Аль салам2009
8.Абдышева Ч., Балута О. ж.б.Англис тилиБ.:  Аркус2019
9.

Чоротегин Т. ж. б.

Киргизистон тарихи

Б.: Азур

2010

10.Осмонов Ө. Ж. Б.Орто кылымдын тарыхыБ.: Билим куту2007
11.Ибраева Н., Касымов А.АлгебраБ.: Инсанат2017
12.

Аилчыев А., ж.б.

Геометрия 7-9

Б.: Билим-компьютер

2011

13.

Мамбетакунов Э.

Физика

Б.: Билим-компьютер

2016

14.

Токтосунов А., ж.б.

Биология  7-8 кл.

Б.: Кирлэнд

2011

15.Кадыркулов А. ж.б.География 7Б.: Инсанат2014
16.Орускулов Т., ж.б.Информатика 7–9Б.: Билим-компьютер2015
17.Касымалиев  М.,

Орускулов Т.

Информатика 7–9

(практикум-маселелери)

Б.: Билим-компьютер2015
8 класс
1.Абдувалиева Б. ж. бКыргыз тилиОш: ЦПУ2012
2.

Момуналиев С. ж. б.

Кыргыз адабияты

Ош: ЦПУ

2012

3.

Жаркынбаева М., Исакова Д.

Кыргыз адабияты

Бишкек

2012

4.Мирзохидова М. ж.б.Узбек тилиОш: ЦПУ2012
5.Махсумханов С. ж.б.Узбек адабиётиОш: ЦПУ2012
6.

Тагаев М. ж. б.

Русский языкОш: ЦПУ2012
7.Соронкулов Г., Ешенова Н.Литературатурное чтениеБ.:Билим-компьютер2015
8.

Юсупова А. ж.б..

Англис тили

Б.: Билим-компьютер

2012

9.Омурбеков Т.  ж.бКиргизистон тарихиБ.: Азур2010
10.Дооталиев А. ж.б.Жаңы тарыхБ.:Билим-компьютер2015
11.Байзаков А.,  ж.б.АлгебраБ.: Билим-компьютер2017
12.Айылчиев А., Бекбоев И. ж.б.Геометрия

Б.: Билим-компьютер

2011
13.Карашев Т. ж. б.ФизикаБ.:Билим-компьютер2016
14.Токтогулов С.Физика (альтернативдүү)Б.: Инсанат2012
15.Закиров Н. З., ж. б.БиологияБ.: Билим-компьютер2012
16.Рысбаева Б. ж. б.ХимияОш: ЦПУ2015
17.Молдогазиева С., ж. б.ХимияБ.: Инсанат2012
18.Осмонов А. ж.б..Кыргызстандын физикалык географиясыБ.: Инсанат2012
19.Ботвинников А. ж. б.Чийүү 8–9Б.: Гл.редакция

«Энциклопедия»

2012
20.Орускулов Т.,  ж.б.Информатика  7–9Б.: Билим-компьютер2015
21Касымалиев  М.,

Орускулов Т.

Информатика

(практикум-маселелери) 7–9

Б.: Билим-компьютер2015
9 класс
1.Абдувалиева Б. ж. б.Кыргыз тилиОш: ЦПУ2012
2.

Момуналиев С. ж. б.

Кыргыз адабияты

Ош: ЦПУ

2012

3.

Оморова А., Досматова Д.

Кыргыз адабияты

Бишкек

2012

4.Нурманов А. ж..бУзбек тилиОш: ЦПУ2012
5.Махсумханов С. ж.б.Узбек адабиятиОш: ЦПУ2012
6.

Смелкова З. Ж. б.

Русская литература

Б.: Билим-компьютер

2012

7.

Юсупова А. ж. б.

Англис тили

Б.: Билим-компьютер

2012

8.Иманкулов М.Киргизистон тарихи

Б.: Билим-компьютер

2016
9.Иманкулов М.Мустақил  ҚирғистонБ.: КББАнын “Блим” басма борбору2017
10.Омурзакова Т.Соңку тарыхБ.: Учкун2016
11.Эсенканов К.Адам жана коомБ.: Инсанат2012
12.Иманалиев М. ж. б.АлгебраБ.: Билим-компьютер2017
13.Айылчиев А. ж.б.ГеометрияБ.:Билим-компьютер2011
14.Мамбетакунов Э. ж. б.ФизикаБ.: Инсанат2016
15.Токтогулов С. Ж. б.Физика (альтернативдүү)Б.: Инсанат2012
16.Доолоткелдиева Т. ж.б.БиологияБ.:Билим-компьютер

2015

17.Сулайманкулов К., ж.б.ХимияБ.: Билим-компьютер

2015

18.Бараталиев О., ж.б.ГеографияБ.: Инсанат2012
19.Саалаев О.Мамлекет жана укукБ.: Билим-компьютер2012
20.Мусакожоев Ш., ж.б.ЭкономикаБ.: Aditi2010
21.Ботвинникова А. ж.б.ЧийүүБ.: Гл.ред. Энц-дия2012
22.Орускулов Т.,

Касымалиев М.

Информатика 7–9Б.: Билим-компьютер2015
23.Касымалиев  М.,

Орускулов Т.

Информатика 7–9

(практикум-маселелери)

Б.: Билим-компьютер2015
10 класс
1.Тагаева З.Кыргыз тилиОш: ЦПУ2012
2.Момуналиев С.Кыргыз адабиятыОш: ЦПУ2014
3.Нурманов А.Узбек тилиОш: ЦПУ2014
4.Махсумханов С.Узбек адабиётиОш: ЦПУ2014
5.Кундузакова С.А.,  ж. б.Русский языкБ.: Континент2009
6.

Шейман Л. ж. б.

Русская литература

Б.: Билим-компьютер

2012

7.

Юсупова А. ж. б.

Англис тили 10-11

Б.: Билим-компьютер

2012

8.Осмонов Ө. ж.б.Кыргызстан тарыхыБ.: Билим-компьютер2012
9.Осмонов Ө. ж.б.Дүйнө тарыхы (байыркы доордон тартып 19- к. Ортосуна чейин)Б.: Билим-компьютер2012
10.Саламатов Ж., ж.б.Алгебра жана анализдин башталышыБ.: Билим-компьютер2017
11.Бекбоев И., ж.б.Геометрия 10–11Б.:  Aditi2017
12.Койчуманов М. К. ж. б.ФизикаБ.: Инсанат2016
13.Токтосунов А. Т., ж. б.Биология. 10–11клБ.: Инсанат2008
14.Молдогазиева С. М. ж.б.Химия

Ош: ЦПУ

2015

15.

Чодураев Т.,  ж.б.

География

Б.: Инсанат

2012

16.Мусакожоев Ш., ж.б.ЭкономикаБ.: Инсанат2012
17.Саалаев  Ө.Мамлекет жана укукБ.: Билим-компьютер2012
18Пилон Ж.Жарандык жана мамлекетке башкаруга катышу (1 бөлүм)Б.:Кыргызстан2004
11 класс
1.Акматова А. ж.б.Кыргыз тилиОш: ЦПУ2014
2.Исаков Б. ж. б.Кыргыз тилиБ.: Билим-компьютер2012
3.Момуналиев С., ж.б.Кыргыз адабиятыОш: ЦПУ2014
4.Нурмонов А., ж.б.Узбек тилиОш: ЦПУ2014
5.Максумханов С., ж.б.Узбек адабиётиОш: ЦПУ2014
6.Задорожная Н. П., ж.б.Русский языкБ.: Инсанат2012
7.Ешенова Н., ж. б.Русская литератураБ.: Кутаалам2012
8.

Юсупова А., ж. б.

Англис тили 10-11

Б.: Билим-компьютер

2012

9.Мырзахматова А. ж. б.Киргизистон тарихиБ.: Билим-компьютер           2012
10.Осмонов  Ө., ж.б.Дүйнө тарыхы (19- к. Ортосунан

азыркы учурга  чейин)

Б.: Инсанат           2012
11.Саламатов Ж., ж.б.Алгебра жана анализдин башталышыБ.: Билим-компьютер2017
12.Бекбоев И., ж.б.Геометрия 10–11кл.Б.:  Aditi  2017
13.Шаршекеев Ө., ж. б.ФизикаБ.:Энциклопедия2016
14.Шаршекеев Ө., ж. б.АстрономияБ.:Энциклопедия2016
15.Токтосунов А. Т., ж. б.Биология. 10–11Б.: Инсанат2008
16.Кудайбергенов Т., ж.б.ХимияОш.: ЦПУ2015
17.Чодураев Т. М., ж. б.ГеографияБ.: Инсанат2012
18.Пилон Ж.Жарандык жана мамлекетке башкаруга катышу (2 бөлүм)Б.:Кыргызстан2004

 

Тиркеме Приложение № 3

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги  тарабынан 2019/2020 окуу жылына карата сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси (окутуу тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Окуу китептин авторлору

Авторы учебника

Окуу китептин аталышы

Наименование учебника

Басмаканасы

Издательство

Чыккан жылы

Год издания

1 класс
1.Эшонкулов Ч.  в.ғ.АлифбоБ.: Инсанат2011
2.Лутфуллоев М.Забони модарӣД.:Сарпараст2005
3.Эсеналиева К.Кыргыз тилиБ.: Кутаалам2011
4.Кулбаева Г. в.ғ.Русский языкБ.: Кутаалам2011
5.Моро М.И.

 

Математика 1, 2-бөлүк

Адаптацияланган окуу китеби

Б.: Аркус2019
6.Мамбетова З., Архипова Т.ВатаншиносӣБ.: Кутаалам2011
7.Рысбаев С.  ж. б.Адеп алиппесиБишкек2006
8.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер2012
2-класс
1.Шарифов Ф. в.ғ.Забони модарӣД.:Фарас2005
2.Кенчиева Ч., ж.б.Кыргыз тили жана окууОсОО «Альмерия»2013
3.Омурбаева Д. К.Русский язык и чтение

(в 2-х частях)

Б.:Билим-компьютер2013
4.Моро М.И.

 

Математика 1, 2-бөлүк

Адаптацияланган окуу китеби

Б.: Аркус2019
5.Бойназаров Б.Санъат ва меҳнатД.: Офсет2011
6.Ысманова Ж.,  ж. б.АдепБ.:Принт-экспресс2013
7.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тричилик коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер2012
3-класс
1.Боронов Б. в.ғ.Забони модарӣМТЛ ОРЕС2003
2.Буйлякеева Р.К. , ж.б.Кыргыз тили жана окууБ.: Кирланд2013
3.Омурбаева Д. Б., и др.Русский язык и чтение

(в 2-х частях)

Б.: St.art Ltd2013
4.Абдышева Ч.,  в.ғ.Забони англисӣБ.: Аркус2018
5.Хомидова А.МатематикаД.: Сарпараст2005
6.Акрамов С.ТабиатшиносӣД.: Сарпараст2004
7.Боронов Б.ОдобномаД.: Сарпараст2004
8.Байназаров Б.Санъат ва меҳнатД.: Офсет2011
9.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тричилик коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы) )

Б.:Билим-компьютер2012
4-класс
1.Лутфуллоев М.Забони модарӣСарпараст2005
2.Буйлякеева Р.К. ж. б.Кыргыз тили  жана окууБ.: Аркус2015
3.Задорожная Н.П., ж. б.Русский язык и чтениеБ.: Аркус2015
4.Абдышева Ч.,  ж.б.Забони англисӣБ.: Аркус2018
5.Хомидова А. А.МатематикаМТЛ ОРЕСТ2013
6.Акрамов С.ТабиатшиносӣСарпараст2005
7.Бойназаров Б.Санъат ва меҳнатОфсет2001
8.Боронов Б.ОдобномаСарпараст2004
9.Жумакадырова Ч. Ж.,

Клецова В.П.

Турмуш-тричилик коопсуздугунун негиздери

(1–9-класстар үчүн окуу куралы)

Б.:Билим-компьютер2012
5 класс
1.Бобомуродов Ш.,  в.ғ.Забони тоӌикӣБ.: Аркус2018
2.Туичи М., в.ғ.Адабиёти тоӌикБ.: Аркус2018
3.Жусупбекова Н.С. в.ғ..Кыргыз тилиБ.: Аркус2018
4.Мусаев  А., ж.б.Кыргыз адабиятыБишкек2012
5.Задорожная Н.П. в.ғ.Русский языкБ.: Аркус2018
6.Каменецкая В. Г.,

Каменецкая Н.Г.

Русское слово

(в 2-х частях)

Б.: Билим куту 2010

 

7.Абдышева Ч., в.ғ..Англис тилиБ.: Аркус2017
8.Кыдыралиев С.К. в.ғ.МатематикаБ.: Аркус2018
9.Мамбетакунов Э., в.ғ.Табият  таанууБ.: Билим-компьютер2018
10.Дооталиев А.К.Таърихи  ҚирғизистонБ.: Билим-компьютер2009
11.Осмонов О., Керимова Ш., Жыргалбекова Г.Таърихи Қирғизистон ва таърихи дунёБ.: Билим-компьютер2018
12.Осмонов О., в.ғ.Адам жана коомБ.: Билим-компьютер2018
13.Орускулов Т., в.ғ.ИнформатикаБ.: Билим-компьютер2018
14.Муратова А., Артыков К.МузыкаБ.: Билим-компьютер2018
15.Акматов Д., Орозбаев А.ИХТБ.: Билим-компьютер2018
16Мамбеталиев Ч., в.ғ.ТехнологияБ.: Билим-компьютер2018
6 класс
1.Анвари С., Мирзоев А.Забони тоӌикӣБ.: Аркус2018
2.Хочаев К., в.ғ..Адабиёти тоӌикБ.: Аркус2018
3.Жусупбекова Н. С. и др.Кыргыз тилиБ.: Аркус2018
4.Үсөналиев Т., Мусаев А.Кыргыз адабиятыБ.: Инсанат2006
5.Задорожная Н. П., в.ғ.Русский языкБ.: Аркус2018
6.Симонова О.Г. в.ғ.Книга для чтенияБ.: Билим куту2010
7.Абдышева Ч., в.ғ..Англис тилиБ.: Аркус2018
8.Кыдыралиев С.К. в.ғ.МатематикаБ.: Аркус2018
9.Субанова М., в.ғ..БиологияБ.: Билим-компьютер2018
10.Кулматов Т.Физикалык географиясыБ.: Aditi 2010
11.Осмонов О., Керимова Ш., Жыргалбекова Г.Таърихи Қирғизистон ва таърихи дунёБ.: Билим-компьютер2018
12.Осмонов О., в.ғ.Адам жана коомБ.: Билим-компьютер2018
13.Орускулов Т., в.ғ.ИнформатикаБ.: Билим-компьютер2018
14.Муратова А., Артыков К.МузыкаБ.: Билим-компьютер2018
15.Акматов Д., Орозбаев А.ИХТБ.: Билим-компьютер2018
16.Мамбеталиев Ч., в.ғ.ТехнологияБ.: Билим-компьютер2018
7 класс
1.Алимов С.Забони  модарӣД.: PLEIADES INC2002
2.Шайхов М.Адабиёти тоӌикД.: PLEIADES INC2002
3.Сапарбаев А.Кыргыз тилиБ.: Бийиктик2002
4.Абдувалиев Б.Кыргыз тилиБ.: Учкун2012
5.Момуналиев С.Кыргыз адабиятиБ.: Учкун2012
6.Тагаев М. и др.Русский языкБ.: Инсанат2012
7.Мейманалиев Т.Литературное чтениеБ.:Аль салам2009
8.Абдышева Ч., Балута О. ж.б.Англис тилиБ.:  Аркус2019
9.Кадиров Н.АлгебраД.: МТЛ ОРЕС2005
10.Айылчиев А. ж. б.Геометрия. 7–9Б.: Билим-компьютер2011
11.Нормуродов Ф.ФизикаДушанбе2004
12.Ятимов К.ГеографияД.: МТЛ ОРЕС2003
13.Токтосунов А. ж.бБиология 7Б.: Билим-компьютер2015
14.Акрамов С.ЗоологияД.: МТЛ ОРЕС2004
15.Орускулов Т., Касымалиев М.Информатика 7–9Б.: Билим-компьютер2015
16.Касымалиев  М., Орускулов Т.Информатика 7–9

(практикум-маселелери)

Б.: Билим-компьютер2015
17.Чоротегин Т.  ж. б.Кыргызстан тарыхыБ.: Билим-компьютер2010
8 класс
1.Алимов С.Забони точикӣД.: Собириён2007
2.Абдувалиев Б.Кыргыз тилиБ.: Учкун2012
3.Момуналиев С.Кыргыз адабиятыБ.: Учкун2012
4.Супрун  А. ж. б.Русский язык  8–9Б.: Инсанат2012
5.Соронкулов Г., Ешенова Н.Литературатурное чтениеБ.:Билим-компьютер2015
6.Юсупова А. ж. б.Англис тилиБ.: Билим-компьютер2012
7.Алиев Б.АлгебраД.: Маориф-фарханг2005
8.Айылчиев А. ж. б.Геометрия  7–9Б.: Билим-компьютер2011
9.Нормуродов Ф.ФизикаБ.: Маориф-фарханг2004
10.Зубайдов И.ХимияД.: Шарки озод2002
11.Закиров Ж.БиологияБ.:Билим-компьютер2012
12.Осмонов А. ж. бКыргызстан физикалык географиясыБ.: Инсанат2012
13.Омурбеков Т. ж. б.Кыргызстан тарыхыБ.: Континент2009
14.Зиёев Т. Н.Таърихи умумӣД.: МТЛ ОРЕС2002
15.Камолов Ф. С.Асосхои техникии компютерӣД.: Шарки озод2004
16.Чураев Т. К.НакшакашӣДушанбе2004
9 класс
1.Мирзод Т.АдабиётД.: PLEIADES INC2004
2.Абдувалиев Б.Кыргыз тилиБ.: Учкун2012
3.Момуналиева Б.Кыргыз адабиятыБ.:  Учкун2012
4.Алимов Б.Кыргыз адабиятыБ.: Билим-компьютер2012
5.Супрун А. Е.Русский язык 8-9Б.: Инсанат2012
6.Смелкова З. ж. б.Русская литератураБ.: Билим-компьютер2012
7.Юсупова А. ж. б.Англис тилиБ.: Билим-компьютер2012
8.Иманалиев М. ж. б.АлгебраБ.: Билим-компьютер2012
9.Айылчиев А. ж. б.Геометрия 7–9Б.: Билим-компьютер2011
10.Мамбетакунов Э. ж. б.ФизикаБ.: Инсанат2016
11.Нормуродов Ф.ФизикаБ.: Маориф-фарханг2004
12.Салиев Л.ХимияД.: PLEIADES INC2001
13.Бараталиев О., Алымкулова Н.ГеографияБ.: Инсанат2012
14.Долоткелдиева Т., ж. б.БиологияБ.:Билим-компьютер2012
15.Давлатов И.Иктисоди бозаргониД.: Офсет2002
16.Иманкулов М.Кыргызстан  тарыхыБ.: Билим-компьютер2012
17.Иманкулов М.Мустақил  ҚирғистонБ.: КББАнын “Блим” басма борбору2017
18.Зиёев Т. Н.Таърихи умумӣД.: PLEIADES INC2012
19.Рахимзода Х.Маърифати оиладорӣД.: МТЛ ОРЕС2003
20.Чураев Т. К.НақшакашӣДушанбе2004
10 класс
1.Тагаева З.Кыргыз тилиОш: ЦПУ2012
2.Момуналиев С.Кыргыз адабиятыОш: ЦПУ2014
3.Кундузакова С. Н.Русский языкБ.: Континент2009
4.Шейман Л. ж. б.Русская литератураБ.: Билим-компьютер2012
5.Юсупова А. ж. б.Англис тилиБ.: Билим-компьютер2012
6.Саламатов Ж. ж. бАлгебраБ.:Билим-компьютер2010
7.Айылчиев А. ж. б.Геометрия. 10–11Б.:Билим-компьютер2009
8.Койчуманов М. К. ж. б.ФизикаБ.: Инсанат2008
9.Рудзитис Р., Фельдман Г. ж. б.ХимияБ.: Мектеп2004
10.Полянский Ю. И. в.ғ.БиологияД.: Маориф1985
11.Чодураев  Т. ж. б.ГеографияБ.: Инсанат2012
12.Мусакожоев Ш. ж.б.ЭкономикаБ.: Инсанат2012
13.Осмонов О. ж. б.Кыргызстан тарыхыБ.: Инсанат2012
14.Осмонов Ө. ж. б.Дүйнө тарыхы (байыркы доордон тартып 19- к. ортосуна чейин)Б.: Инсанат2012
15.Зиёев Т. Н.Таърихи умумиД.: Собириён2005
16.Мусакожоев Ш. ж.б.ЭкономикаБ.: Aditi2012
17.Пилон Ж.Инсон шахрванди 10IFES Турар2006
11 класс
1.Зайниддинов А.Адабиёти  ӌаҳонД.: ПНК Офсет2001
2.Исаков Б. ж. б.Кыргыз тилиБ.: Билим-компьютер2012
3.Акматова А. А.Кыргыз тилиБ.: TRIADA PRINT2014
4.Момуналиев С.Кыргыз адабиятиБ.: TRIADA PRINT2014
5.Задорожная Н. П. и др.Русский языкБ.: Инсанат2012
6.Эшенова Н. А.Русская литератураБ.: Кутаалам2013
7.Сатская П. И. в.ғ.Англис тилиД.: PLEIADES INC2003
8.Юсупова А. З. ж.б.Англис тилиБ.: Билим-компьютер2012
9.Гуломов М.АлгебраД.: ОПЕК2005
10.Айылчиев А. ж. б.Геометрия 10–11Б.:Билим-компьютер2009
11.Шаршекеев Ө. ж. б.ФизикаБ.: Учкун2012
12.Шаршекеев Ө. ж. б.АстрономияБ.: Учкун2012
13.Бандаев С.Химияи органикӣД.: Сарпараст2006
14.Полянский Ю. И.БиологияД.: Маориф1985
15.Осмонов Ө., ж. б.Кыргыз тарыхыБ.: Билим-компьютер       2012
16.Осмонов Ө. ж. б.Дүйнө  тарыхы

(19-к. Ортосунан азыркы учурга  чейин)

Б.: Инсанат       2012
17.Пилон Ж.Инсон шахрванди 11IFES Турар   2006

 

Бөлүшүү

Комментарийлер