АВГУСТ КЕҢЕШМЕСИНДЕ БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН МУГАЛИМДЕРИНИН СЕКЦИЯЛАРЫНДАТАЛКУУЛОО ҮЧҮН СУНУШТАЛГАН МАСЕЛЕЛЕР:

 • 20.08.2019
 • 0

Башталгыч класстарда предметтер боюнча компетенттүүлүктөрдү калыптандыруу жана аларды баалоо жолдору;

 1. “2019-жыл – Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү”, “Жалпыга бирдей сапаттуу билим – Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүүсүнүн негизи”: башталгыч билим берүүдөгү учурдагы көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору;
 2. Башталгыч класстарда мультимедиалык каражаттарды колдонуунун актуалдуулугу: КМШ мамлекеттеринин жана жергиликтүү иш тажрыйбадан;
 3. Окуучуларда инсандык, адеп-ахлактык баалуулуктарды жана бири-бирине болгон мамилелерди калыптандыруучу фактор катары тарбия берүү чөйрөсүн түзүү;
 4. Көп маданиятуу жана көп тилдүү билим берүү аркылуу коомчулукту бириктирүү;
 5. Башталгыч мектепти окуу китептери менен камсыздоо: учурдагы абалы жана проблемалар;
 6. Кыргыз тил сабагында окуучунун жазуу жана окуу ишмердүүлүгүн уюштуруу тажрыйбалары;
 7. Кенже окуучунун компетенттүүлүгүн математика предмети боюнча калыптандыруу маселелери;
 8. Окуу процессинде диагностикалык, калыптандыруучу жана жыйынтыктоочу баалоолордун ээлеген орду жана тийгизген таасири;
 9. Деңгээлдүү тапшырмалардын балдардын шыгын, чыгармачылыгын өстүрүүдөгү ээлеген орду;
 10. Логикалык ой жүгүртүү тапшырмалары – натыйжалуу өсүп-өнүгүүнүн өбөлгөсү;
 11. Баалоо инструментарийлеринин натыйжасы окуучунун өсүп өнүгүүсүн камсыздайт.
 12. Жагымдуу чөйрө түзүү жана окуучунун мүмкүнчүлүгүнө, жөндөмүнө, шыгына карай өз ара аракет тенүүлөрүн уюштурууда педагогикалык технологияларды колдонуу;
 13. Инсанга багытталган окутуу: чыгармачыл, чебер мугалим ийгиликтүү окуучуну тарбиялайт;
 14. Башталгыч класста мультимедиалык технологияларды колдонуу шартында окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүү (алдыңкы иш тажрыйба);
 15. Кенже окуучунун компетенттүүлүгүн калыптандыруу маселеси;
 16. Кенже окуучулар үчүн жагымдуу чөйрө түзүү жана долбоорлоо методу;
 17. Мультимедиалык материалдарды колдонуу жана ишке ашыруу боюнча алдыңкы иш тажрыйбалар менен бөлүшүү;
 18. Мекен таануу предметин окутуудагы негизги принциптер: интеграциялоо, экология, элдик мураска негизделүү, окуучунун рухий дүйнөсүндө ыймандуулукту өнүктүрүү боюнча мугалимдин алдыңкы иш тажрыйбасы.

Усупова М.К., КРБбжИМ РПККЖжКДИМчБМББ ага окутуучусу

Усенко Л.В., Кафедранын башчысы

Эксперт: Сулайманова Д.А., №31 мектеп- гимназиясынын башталгыч классынын мугалими

Моб. тел:0708526673

 

Бөлүшүү

Комментарийлер