ЖУМАНЫН КҮНДӨРҮ

  • 04.02.2022
  • 0
ЖУМАНЫН КҮНДӨРҮ

Тажибай кызы Феруза,

№ 69 Жаанбай Узаков мектеби,

башталгыч класстар мугалими,

Сузак району, Жалал-Абад облусу

ЖУМАНЫН КҮНДӨРҮ

Математика  1-класс

Сабактын максаттары :

1.Билим берүүчүлүк:

Жуманын күндөрүнүн аталыштарын билет. Жети күндүн катарын, иретин жазуу жүзүндө номерлей алат.

2.Өнүктүрүүчүлүк:

Берилген суроолорго жооп бере алат. Сүрөт боюнча маселе түзүүнү билишет.

3.Тарбиялык:

Күнүмдүк турмушта күндөрдү атоодо жуманын күндөрүн аталыштары менен айтууга үйрөнүшөт.

Сабактын тиби: Жаңы билимди өздөштүрүү.

Сабактын формасы: Жупта, топто иштөө.

Колдонулуучу усулдар жана ыкмалар : Түшүндүрүү, көрсөтмөлүүлүк, суроо-жооп, баалоо ыкмалары.

Колдонулуучу каражаттар: окуу китеби, таркатуучу дидактикалык материалдар, түстүү сүрөттөр.

Сабактын жүрүшү: 1.Уюштуруу. а) Саламдашуу. Мугалим менен окуучулар бири-бири менен учурашышат.

б) Жагымдуу маанай түзүүгө карата “Бирден тогузга чейин саноо” деген ырын ырдашат.

в) Алтын эрежени айтышат .

г) окуучулар өздөрүнө жаккан фигураларды (тегерек, үч бурчтук, квадрат, тик бурчтук) тандап, артындагы кошуу жана кемитүү амалдарына карап эки топко бөлүнүшөт.

ЖУМАНЫН КҮНДӨРҮ

Үй тапшырманы суроо: 37-бет  9-мисал

Топтордогу таякчалардын саны бирдей болгондой кылып , таякчалардын санын көбөйтсөк 2-,3- топторго канчадан таякча кошобуз?

ЖУМАНЫН КҮНДӨРҮ

Ал эми азайтсакчы?

Окуучунун иш аракети:      Суроолорго сүрөт боюнча жооп беришет.

2.Теманы, күтүлүүчү натыйжасын кабарлоо.    Сабактын максатын айтат.

Баалоо критерийлерин кабарлайт.

 

Оюн: ким  гүлдү чогултуп бүтөт.

3.Тема боюнча маалымат берүү.

Бир жумада жети күн бар:

Жуманын биринчи күнү – Дүйшөмбү;

2-күнү – Шейшемби;

3-күнү – Шаршемби;

4-күнү – Бейшемби;

5-күнү – Жума;

6-күнү — Ишемби;

7-күнү – Жекшемби.

Жуманын күндөрүн жалпы айттыруу.

ЖУМАНЫН КҮНДӨРҮ

Тема боюнча суроолорду берет.

-Бүгүн жуманын кайсыл күнү?

-Жуманын аягына чейин канча күн калды?

-Жуманын кайсы күнүн жакшы көрөсүң?

-Жуманын кайсы күндөрүндө математика сабагы болот?

Окуучунун иш аракети:    Жуманын күндөрүн айтат.

Суроолорго жооп беришет

Интерактивдүү көнүгүүлөр.

“Жуманын күндөрүнү ирети менен тиз” — оюну. Окуучуларга  күндөрдүн аталыштары жазылган баракча берем. Анда күндөрдү ирети менен тизишет.

Окуучунун иш аракети.   

Топто иштешет.

Ар бир топтон бирден бала чыгат. Тизген жуманын күндөрүн окуп беришет.

а) Жекече иштөө:  №2  мисал.

Маселенин чыгарылышын түшүнүп, дептерине жазуу.

ЖУМАНЫН КҮНДӨРҮ

Чыгарылышы:

4+1+1=6

Жообу: 6 жалбырак                                                                                                                                              

Окуучунун иш аракети:    Сүрөткө карап канча кызыл, канча сары, канча жашыл

жалбырак кеткенин  карап санап, түшүнүп жазышат.

б)Топто иштөө.

№3 мисал. Схема боюнча маселе түзүү.

?

 

 

  ,_____,_____,_______,

           2           2             3

Окуучунун иш аракети:   

Схема боюнча маселе түзүшөт.     Мен талаадан 2 ак, 2 кызыл , 3 сары гүл терип келдим. Менде баардыгы канча гүл бар?

в) Практикалык иш

Эки топ ватмандагы кошуу, кемитүүгө арналган таблицаны толтуруу.

1-топ 

+0634
4    

 

2-топ

0724
8    
     

Окуучунун иш аракети.    Топто иштешет, таблицаны толтурушат.

Эс алдыруучу мүнөтү:         Ордубуздан турабыз ,

                                             Колду алга сунабыз.

                                             Чарчады деп башыбыз ,

                                             Оңго, солго бурабыз.

Окуучунун иш аракети:    Окуучулар эс алуу максатында тыныгуу көнүгүүсүн жасашат.

г)  Бышыктоо: “Кайсыл гүлдүн  ширеси көп” оюну.

Эки топко бирден гүл берилет. Гүлдүн ортосунда бир орундуу сан болот. Ошол санды эки сандын суммасы жана айырмасы түрүндө аарыларга жазуу.

Мисалы: 6

3+3              5+1

6

8-2                    0+6

7-1                      9-3

4+2               10-4

Кайсыл топтун  гүлүнө көп аарылар конот.

Окуучунун иш аракети:    Топто иштешет .

Бир орундуу санды эки сандын суммасы жана айырмасы түрүндө ар бир окуучу аарыларга жазышат .

5.Жыйынтыктоо:              Эки топко суроолор берилет.

1-топ 

Экинчи күндүн аталышы кандай?

Шаршембиден кийин

2-топ

Алтынчы күндүн аталышы кандай?

Жекшембиден кийин

Окуучунун иш аракети: Суроолорго жооп беришет.

ЖУМАНЫН КҮНДӨРҮ

Үйгө тапшырма берүү:  Окуу китебинен 39-бет, 5-мисал.

Окуучунун иш аракети: Үй тапшырманы белгилешет.

Окуучулардын билимин баалоо: Топтор түзгөн гүлдөр боюнча баалайт.

Бөлүшүү

Комментарийлер