Салмактын чен бирдиктери

 • 15.04.2024
 • 0
Салмактын чен бирдиктери

Математика, 3-класс

Методу: “Ай билим” сайты аркылуу айтып түшүндүрүү, көрсөтүп берүү, интерактивдүү ыкманы колдонуп түшүндүрүү, көндүмдөрдү өнүктүрүүдөгү прогресс стратегиялары.

Сабактын тиби: бышыктоо сабагы.

Сабактын жабдылышы: окуу китеби, дептер, калем сап, ноутбук, панель доскасы, (“Plickers” платформасы, “classroomskreen”, “random” платформалары), таркатма материалдар, таразалардын сүрөттөрү.

Предмет аралык байланыш: мен жана дүйнө, кыргыз тили, адабий окуу.

Салмактын чен бирдиктери

Негизги компетенттүүлүктөр:

 • Маалыматтык (НК 1)
 • Социалдык-коммуникациялык (НК 2)
 • Өз алдынча уюштуруу жана көйгөйлөрдү чече билүү (НК 3)

Предметтик компетенттүүлүктөр:

 • Математикалык жаңы маалыматтарды аң-сезимдүү кабыл алуу (ПК 1).
 • Математикалык түшүнүгүн тереңдетүү, бышыктоо компетенттүүлүгү (ПК 2).
 • Математикалык көндүмдөрдү талдоо компетенттүүлүгү (ПК 3).
 • Жашоо тиричилик менен байланыштыруу компетенттүүлүгү (ПК 4).
 • Сандардын жана фигуралардын маанисин түшүнүү (ПК 5).

Салмактын чен бирдиктери

Сабактын жүрүшү: Уюштуруу бөлүгү (2 мин.). Бүгүн бизде математика сабагы.

 • Балдар, азыр жылдын кайсы мезгили?
 • Жаз мезгили.
 • Кол чатыр менен жаан тамчылардын кандай байланышы бар?
 • Жазында жаан көп жаайт.
 • Келгиле, кол чатырдагы жаан тамчыларын бирден алгыла, артында номерди карагыла (Тамчыда 1,2,3 деген цифралар бар, ошого жараша окуучулар үч топко бөлүнүп отурушат).

Салмактын чен бирдиктери

Салмактын чен бирдиктериЭркинбек кызы Эркеайым, №55 орто мектептин башталгыч классынын мугалими

Бөлүшүү

Комментарийлер