МИСАЛ, МАСЕЛЕ ИШТӨӨ

  • 07.03.2023
  • 0

МИСАЛ, МАСЕЛЕ ИШТӨӨНазира Жылтырова

Тогуз-Торо районундагы № 6 Бирдик жалпы билим

берүүчү орто мектебинин

башталгыч класстар мугалими

Математика     2-класс

Сабактын темасы: Мисал, маселе чыгаруу.

Сабактын максаты:

Билим берүүчүлүк: Өтүлгөн тема боюнча мисал, маселелерди чыгарышат.

Сандык маалыматтарды талдоонун негизинде таблицаларды жана тесттерди иштешет.

Математикалык көндүмдөрү калыптанат.

Өнүктүрүүчүлүк: Маалыматка баа беришет, тыянак чыгарат жана прогноздойт. Байкоо, маектешүү көндүмдөрү аркылуу мисалдарды талдай алышат.

Тарбиялык: Сабак учурунда тактыкка, шамдагайлыкка тарбияланышат.

Билимдерин турмушта пайдалана алышат.

Сабактын тиби: Бышыктоо

Сабактын усулу: Жупта, топто иштөө, интерактивдүү усулдар. “Түшүндүрүү жана  негиздөө”             стратегиясы. КГА ыкмасы.

Сабактын жабдылышы: Дидактикалык жана таркатма материалдар, видео материалдар, онлайн тесттер.

 Уюштуруу:

Окуучулар мугалим менен саламдашып тизилип топторго бөлүнүп отурушат:

МИСАЛ, МАСЕЛЕ ИШТӨӨМИСАЛ, МАСЕЛЕ ИШТӨӨМИСАЛ, МАСЕЛЕ ИШТӨӨ

3. Ырдоо менен маанайлары көтөрүлөт .

Окуучулар ватманга  жазып, алтын эреже түзүшөт:

Үй тапшырмасы:

  1. Окуучулар алган билимдерин эске салуу менен беш кадам оюну аркылуу жооп беришет:

МИСАЛ, МАСЕЛЕ ИШТӨӨ

1) Тар бурч, кең бурч, тик бурч.

2)  Мм, см, дм, км.

3)  1-разряд: бирдиктер,

2-разряд: ондуктар.

3) Жаңы темага өбөлгө түзүү. ”Сыр сөз” ыкмасы аркылуу теманы табышат:

А В С Д Е О

1 Ц У В К М

2 Г П А К Н

3Б Л Ш З Р

4И Ы У Т А

5О Д Я Е Ы

Сабактын темасы, максаты менен  таанышат.

Тема жөнүндө түшүнүк берүү.

№1  Мисалдарды чыгаруунун жолун түшүндүрүп берүүдө математикалык тилде сүйлөөгө көндүрүү.

Кошуу жана кемитүүгө карата амалдарды чыгаруунун жолдорун талкуулашат.

   10              10                 1                               1                    1                      10

-93            — 90             +15                         +54               +49                    -67

  6                78              85                             19                    51                    28

8 7             1 2               100                          73                  100                    39

 Маселе иштөө: Маселени окуучулар так суроосун коюп чыгарышат. Аны конкретүү терминдер жана

символдор менен сүрөттөп беришет. КГА ыкмасын пайдаланып, графикалык негиз менен түшүндүрүшөт.

№2             1-топ:

Агасы 5, карындашы 3 жөөк сугаргандан кийин дагы 4 жөөк калды.

Балдар бардыгы канча жөөк сугарышы керек эле?

Чыгаруу:  5+3+4=12

Жообу: Балдар бардыгы 12 жөөк сугарыш керек.

№3        2-топ

Закирдин 12, ал эми агасынын андан 6га көп фломастери болгон.

Маселе төмөнкүдөй чыгарыла тургандай кылып суроо кой:

(6+12)                     12+(12+6)

12           андан 6га көп:    1)   (6+12)=18

2)    12+(12+6)=30

Жообу: Экөөнүкү биригип 30 фломастер болгон.

Бышыктоо:

2 ден тегерекчелер 5 жолу кайталанып тартылганын анализдөө менен менен окуучуларга  көбөйтүүгө

карата өбөлгө түзүлөт. Сандык маалыматты талдоонун негизинде таблица түшүшөт.

Wordwall   платформасынан тесттерди иштешет.

МИСАЛ, МАСЕЛЕ ИШТӨӨМИСАЛ, МАСЕЛЕ ИШТӨӨ

 

 

 

 

 

 

 

 

Топтордо  Lerning apps  платформасынан тест иштешет.

Жыйынтыктоо:

Мугалим окуучулардын алган билимин анализдөө үчүн суроолорду узатат, туура маалымат болсо окуучулар ордуларынан турат .

Мугалимдин билдирүүсү:

  • Мамыча түрүндө кошуу жана кемитүүдө ондуктун астына ондукту, бирдиктин астына бирдикти жазып кошуу керек.
  • 24 менен 43түн суммасы 69га барабар.
  • Эки санды кошуудагы жыйынтык айырма деп аталат
  • Баалоо: Тесттин жыйынтыгы жана баштыкчага салынган упайлары менен бааланышат.

 

Үйгө тапшырма: № 6 мисалдарды иштеп келүү. Окуучулар тапшырманы күндөлүккө жазат.

 

Бөлүшүү

Комментарийлер