МИСАЛ, МАСЕЛЕ ИШТӨӨ (БЫШЫКТОО САБАГЫ)

  • 23.04.2023
  • 0
МИСАЛ, МАСЕЛЕ ИШТӨӨ (БЫШЫКТОО САБАГЫ)

МИСАЛ, МАСЕЛЕ ИШТӨӨ (БЫШЫКТОО САБАГЫ) Кадырбай кызы Гүлзат

Тогуз-Торо районунун №6 Бирдик орто мектебинин

 башталгыч класстар мугалими

Предмети: Математика

Классы: 2-класс

Cабактын темасы: Мисал, маселе иштөө (бышыктоо сабагы)

Сабактын максаты:

1.Билим берүүчүлүк:

Окуучулар мисал, маселелерди аткарууда математикалык стратегияларды колдонуу менен алган билимдерин бышыкташат.

2.Өнүктүрүүчүлүк:

Алган билимдери, көндүмдөрү жана иш-аракеттеринин ыкмалары, мисал, маселелерди чыгаруу үчүн колдонуу жөндөмдүүлүгү калыптанат.

3.Тарбия берүүчүлүк:

Жупта жана кичи топтордо биргеликте иштөөгө үйрөнүшөт жана бири-бирине жардамдашышат.

Сабактын жабдылышы: окуу китеби, карточкалар,таркатма материалдар, тех.каражаттар ж.б

Сабактын формасы: Интерактивдүү-санарип сабак

Сабактын жүрүшү:

Саламдашуу: Таңда турсам, сыртта эшик нурдуу экен,

                         Эмнегедир күн да сонун жылуу экен.

                         Чуркап барып, календарды карасам,

                         Силер менен жолугушчу күн экен.

                         Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым!

Жагымдуу маанай:

-Маанайыңар кандай? Менин да маанайым эң сонун!

Окуучулар «Байчечекей» ырын ырдайт

Алтын эреже:

Алаксыбай башкага,

Көңүл бурам сабакка.

Дептеримди ачамын,

Бүгүнкү күндү жазамын.

Эже берген сабактан,

Жаңылыкты аламын. 

Үй тапшырма: wordwall платформасы аркылуу текшерилет

МИСАЛ, МАСЕЛЕ ИШТӨӨ (БЫШЫКТОО САБАГЫ)

Сабактын максаты, күтүлүүчү натыйжасы менен тааныштыруу

Маселенин берилиши: (презентация powerpoint)

МИСАЛ, МАСЕЛЕ ИШТӨӨ (БЫШЫКТОО САБАГЫ)

C.O.I.N.S аббревиатурасын пайдалануу

 

Бир нече окуучудан алган жообун түшүндүрүп берүүсүн жана өздөрүнүн ой жүгүртүүсү менен бөлүшүүсүн сунуштоо

Багыттоочу суроолор:

-Кандай жооп алдыңар?

-Бул маселени кантип чыгардыңар, түшүндүрүп бере аласыңарбы?

— Ким өзүнүн маселенин чыгаруунун башка ыкмасы менен бөлүшө алат?

Окуучулар маселенин чыгаруу жолдорун айтып, түшүндүрүп негиздеп берет.

Карама-каршы пикир:

-Балдар, Абдумажит маселенин жообунда Жылдыз 5 км аралык велосипед тепти деген жооп айтты.

*Силер аны менен макулсуңарбы же макул эмессиңерби? Себебин түшүндүрүп бергиле.

*Кандай деп ойлойсуңар, жоопту кантип алды?

*Силер эмне деп айтат элеңер?

Окуучулар өз ойлору менен бөлүшүшөт.

Жыйынтыктап, маселенин кандай чыгарылаарын түшүндүрүү.

Практика: Окуучулар фигуралар боюнча 3 топко бөлүнүп отурушат

МИСАЛ, МАСЕЛЕ ИШТӨӨ (БЫШЫКТОО САБАГЫ)

топторго тапшырма:

1-топ

Өткөн жылы биздин көчөдө

12 жаңы үй курулган.

Быйыл 3 үйгө көп курулду.

Бардыгы канча…?                  Жообу: 27 үй курулган

Пиктограмманы колдонуу менен иштешет

2-топ

Канча жуп байпак турат? Баардыгы канча даана байпак?

МИСАЛ, МАСЕЛЕ ИШТӨӨ (БЫШЫКТОО САБАГЫ)

Жообу: 4 жуп, 8даана байпак

КГА ыкмасында иштешет

3-топ

3 тегерекчеден 4 жолу кайталап тарт. Бардыгы канча тегерекче болуп калды?

МИСАЛ, МАСЕЛЕ ИШТӨӨ (БЫШЫКТОО САБАГЫ)

Жообу: 12 тегерекче

Матрица моделине салып иштешет

Iearningapps платформасында мисалдарды аткарып, анда катылган видеону ачып эс алуу көнүгүүсүн жасашат

МИСАЛ, МАСЕЛЕ ИШТӨӨ (БЫШЫКТОО САБАГЫ)

Ыкчам текшерүү: Wordwall платформасында жөнөкөй мисал, маселелер, логикалык суроолор

МИСАЛ, МАСЕЛЕ ИШТӨӨ (БЫШЫКТОО САБАГЫ)

Жыйынтыктоо: Бүгүнкү сабак жактыбы?

                             Жаңы эмне билдиңер, үйрөндүңөр?

                             Кийинки сабактан эмне күтөсүңөр?

Формалдуу эмес калыптандыруучу баалоо

Үй тапшырма:   8-9-мисалдарды иштеп келүү

 

 

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер