КӨПТҮКТӨР МЕНЕН ЖҮРГҮЗҮЛҮҮЧҮ АМАЛДАР

  • 24.11.2023
  • 0
КӨПТҮКТӨР МЕНЕН ЖҮРГҮЗҮЛҮҮЧҮ АМАЛДАР

Токтомушева Элиза,

Кара-Кулжа районунун Козу Ормокеев атындагы орто мектебинин математика мугалими

Математика 5-класс

Сабактын темасы: Көптүктөр менен жүргүзүлүүчү амалдар

Сабактын тиби: жаңы билимдерди өздөштүрүү

Сабактагы колдонулуучу усулдар жана ыкмалар: Интерактивдуу.

Сабактын максаты:   Көптүктөрдүн үстүнөн жүргүзүлүүчү амалдарды жүргүзүүгө үйрөнөт, турмуштук мисалдарды келтире алат, ынтымакка, достукка тарбияланышат.

Күтүлүүчү натыйжа: Көптүктөрдүн үстүнөн жүргүзүлүүчү амалдарды жүргүзөт, турмуштук мисалдарды келтирет, ынтымакка, достукка тарбияланышат.

Сабактын жүрүшү:

1.Сабакты уюштуруу жана жагымдуу маанай түзүү

  1. Үй тапшырмасын проектордун жардамы менен көрсөтүп текшерип алуу.
  2. M1 көптүгүн ЦЮРИХ сөзүндө колдонулган тамгалар жана M 2 көптүгүн РИМ деген сөздө колдонулган тамгалар түзсүн дейли. Көптүктөрдү тапкыла:
a) M1={Ц; Ю; Р; И; Х };

b) M2={Р; И; М};

 e) M1 \ M2={Ц; Ю; Х };

f) M2 \ M1= {M }.

  1. c) M1 ∪M2={Ц; Ю; Р; И; Х ; M};
  2. d) M1 M2={Р; И };

Класс 2 топко бөлүнөт.  Ар бир топ өз атын коргойт.

1-топ Боз үй тобу 

       

2-топ  Ак калпак тобу

КӨПТҮКТӨР МЕНЕН ЖҮРГҮЗҮЛҮҮЧҮ АМАЛДАР

Мугалим: Математика илим ушул күндө,

Жайылды туш тарапка, бүт дүйнөгө.

Кызыгат дүйнө эли, жалпы адамзат,

Математика илимин үйрөнүүгө.

 1-топ: Ак боз үй

Сан миң койдун жүнүнөн,

Сансыз түйдөк түрүшөт.

Сай талдардын түрүнөн

Кереге-уугун сүрүшөт.

Түндүктүн буурул таңында,

Көк мунарык шаңында,

Көркү сонун боз үйдү,

Көкжал көчмөн эрендер

Көк жайыкка тигишет.

 2-топ: Ак калпак

Балпайышып аталар,

Бакай калпак кийишкен.

Түрлөп көркүн чыгарып,

Ууз энелер тигишкен.

Ак кар жатса тоолордо,

Бийиктигин билдирет.

Калпак кийген атанын

Ыйыктыгын билдирет.

  1. Топторго өз алдынча иштөөгө окуу китебинен мисал берилет.

1-топко  тапшырма

№50 U = {1; 6; 8; 4; 2; 11}, универсалдуу көптүгү жана анын көптүкчөлөрү W1 = {2; 4; 6; 8} жана W2 = {1; 2; 4; 11} болсо, анда тапшырмаларды аткаргыла.

№53      Эгер U = {В; Ь; Е; Т; Н; А; М}, универсалдуу көптүгү жана анын көптүкчөлөрү А1 = {В; Е; Н; А} жана А2 = {Т; Е; М; А} болсо, анда тапшырмаларды аткаргыла.

 2-топко тапшырма : №52 Эгер X = {3; 7; 9; 14; 2; 11} универсадуу көптүгү жана анын көптүкчөлөрү Y1 = {2; 7; 9} жана Y 2 = {7; 2; 14; 11} болсо, анда тапшырмаларды аткаргыла.

№51    U = {☺; ☼; ♥; ♦; ♪; ♫} универсалдуу көптүгү жана анын: А1 = {☺; ☼; ♥; ♫} жана А2 = {♥; ♦}. көптүктөчөлөрү болсо, анда төмөнкү тапшырмаларды аткаргыла.

Топторго көнүгүүлөрдү аткаруусуна карай упайлар берилип, мугалим тарабынан алкыш, мактоо сөздөрү айтылып турат.

  1. Жыйынтыктоо. Ар бир топ өз упайларын эсептешет. Окуучулар бааланат.
  2. Үй тапшырма окуу китебинин 20-бети №9
Бөлүшүү

Комментарийлер