КӨП ОРУНДУУ САНДАРДЫ БИР ОРУНДУУ САНГА КӨБӨЙТҮҮ

 • 21.02.2023
 • 0

Сабактын план конспектисинде USAIDдин “Окуу керемет!” долбоору сунуштаган стратегиялар колдонулду.

Миргүл Абдыкадырова,

Сузак  районунун №41 Т.Кубатбеков атындагы мектебинин

башталгыч классынын мугалими

Предмети:  Математика 

Классы:     4-класс

Сабактын темасы:   Көп орундуу санды бир орундуу санга көбөйтүү. 

566-572-мисал,   маселелер.                                                                                                               

Сабактын максаты:                                                                                                                                       

Окуучулар көп орундуу санды бир орундуу санга көбөйтүү жөнүндө толук түшүнүк ала алат. Окуучулардын оюн ойноо аркылуу математикалык түшүнүгү, логикалык ойлоосу калыптанат. Алган билимдерин өз турмушунда пайдалана билүүнү үйрөнүшөт.                                                                                                                              

Окуучулар терең билим алуу менен топто иштөөдө бири-бирине жардамдашууга, уга билүүгө, сыйлоого тарбияланат.                                                                                

Сабактын тиби: Жаңы теманы өздөштүрүү.                                                                           

Сабактын усулу: Көрсөтмөлүү, жупта, топто иштөө.                                          

Сабактын жабдылышы: Окуу китеби, проектор..                                                                 

Сабактын жүрүшү:                                                                                                                                      

Уюштуруу:

Мугалим: Саламдашуу. Жагымдуу жагдай жаратуу.

Окуучулар:  Саламдашат.

Аман-аман эл аман,

Эл ичинде биз аман.

Жазгы күндөй жаркырап,

Биз бактылуу, биз куунак.

Биздин максат биздин иш,

Окуп ойноп жыргамак,

Ырыс алды ынтымак. (эки экиден кол кармашат)

Алтын эреже кабыл алуу.   

Эки топко бөлүү.

1-топ: Үч бурчтук      

 

2-топ: Айлана                                                                                                                      Мугалим:                                                                                                                                        

Мынакей шаттык кубаныч,

Ар күнү бизде уланып.

Акылга акыл кошуучу,

Математикалык сабакка,

Баарыбыз көңүл буралык.                                                                                                                                                       

Үй тапшырма: 564- мисал.                                                                                                                                        

а) 26134 санынын айрым жана жалпы разряддык бирдиктерин аныкта;

б) 95672 санынын разряддык кошулуучулардын суммасы түрүндө жаз;                                                                         Окуучулар:

Аткарган тапшырмаларын окуп беришет. Доскага жазып талкуу жүргүзүшөт.

Мугалим: 

“Керемет талаа” оюнун ойнотуу менен жаңы темага өбөлгө түзүлөт.                                     ( проектордон көрсөтүлөт) 

                                                                                                                                                                                          

 1. Математикада канча амал бар?
 2. 685 санында канча ондугу бар?
 3. 4965782 канча орундуу сан?
 4. Бөлүүдөн келип чыккан жыйынтык?
 5. Көбөйтүүдөн келип  чыккан жыйынтык?
 6. 24*2=?
 7. 0*85=?                                                                                                                                                       

Окуучулардын жообу: 

Математикада 4 амал бар, алар:                                                                                                              

 “  + ”, “ — “ , “ : ”, “ * ”                                                                                                                                               

685 санынын 8 ондугу бар.                                                                                                                                                                                                                      

4965782 жети орундуу сан.                                                                                                          

 Тийинди деп аталат.                                                                                                                                 

 Көбөйтүндү деп аталат.                                                                                                                   24*2=48                                                                                                                                                

 0*85=0                                                                                                                                                   

(түшүндүрүү менен айтып беришет)

Мугалим:                                                                                                                                         

Сабактын темасы, максаты, баалоо критерийлери  менен тааныштыруу.

“5” деген баа коюлат:

 1. Өтүлгөн теманын мааниси боюнча терең түшүнүп, чечмелеп, негиздеп айтып бере алса;
 2.  Ар кандай көп орундуу санды бир орундуу санга көбөйтө алса;
 3.  Сабакка башынан аяк активдүү катышып , суроолорду берип турса;                                                 4. Математикалык тилдини нормалары сакталса; Өзү чыгарган мисалды негиздеп бере алса;
 4. Топтун ишине активдүү катышып, оюн айтып турса;
 5.  “4” деген баа коюлат:
 6. Теманын маанисин түшүнүп, бирок жарым жартылай айтып бере алса;
 7. Сабактын кээ бир гана бөлүктөрүнө катышса;
 8. Математикалык тилде сүйлөө нормаларынан анча мынча ката кетирсе;
 9. Топтун ишине активдүү катышпай, бирок кунт коюп угуп отуруп, бирок жооп бербесе; “3” деген баа коюлат:
 10. Өтүлгөн теманын кээ бир гана жерлерин айтууга аракет кылса; 2. Тема боюнча мисалдарды чаржайыт чыгарып жазса;
 11. Кошумча маселе, мисалдарды бир аз болсо да чыгарууга аракет жасаса;

Жаңы тема:                                                                                                                                         

Балдар, биз бүгүн силер менен көп орундуу санды бир орундуу санга көбөйтүүнү өтөбуз.

566-572-мисал, маселелерди чыгарабыз. Биз буга чейин 1, 2 орундуу сандарды көбөйтүүнү үйрөнгөнбүз.

566-иш.                                                                                                                                                     

82*5,  148*4,   3242*2

Көбөйтүүнү жупта аткарып, оозеки түшүндүрүп бергиле.                                                                                            Талкуу: бир нече окуучуга жообун түшүндүрүп берүүсүн сунуштоо.                                                                                Багыттоочу суроолор:

Кандай жооп алдыңар?

Кантип чыгарганыңарды түшүндүрүп бере аласыңарбы?

Бул мисалды чыгаруунун башка жолу менен ким бөлүшө алат.

567- мисал.                                                                                                                                            

 Ооба, көп орундуу санды бир орундуу санга көбөйтүү үчүн ошол көп орундуу сандын ар бир разрядын бир орундуу санга көбөйтүп чыгуу керек. Көбөйтүү мамыча түрүндө жазылып, төмөнкү разряддан баштап аткарылат.                                         

1  1 5 3                

Биринчи                                                                                                                   

 82185        көбөйтүүчүнүн                                                                                                                                              

х      6       үстүндөгү цифралар                                                                                                                                     

_______________   мурдакы разряддан                                                                                                                                                 

493110      ириленип келген разрядды түшүнүрөт.                                                                  

Мисалы: 5*6=30=3онд.- ондуктарга өтүп 8 ондуктун үстүнө жазылды. 

568-мисал.                                                                                                                                      

162814*5=                                         208115*6=

Өз алдынча иштөөгө көрсөтмө берүү.                                                                                  Окуучулар:                                                                                                                                          

Мамыча түрүндө чыгарууну түшүнүшүп, топтордо иштешет.

1-топ: 162814*5=814070

2-топ: 208115*6=1248690

Мисалдарды жупта аткарып жообун айтып беришет. Ар кимиси ар түрдүү жол менен чыгарганын айтышат.

Мамыча түрүндө чыгарууну түшүнүп, топтордо иштешет.

Карама-каршы пикир жаратуу:

Мугалим:

4а-класстын окуучусу 1-топ иштеген мисалдын жообун 841070 деп чыгарыптыр силер ошол жоопко макулсуңарбы?

Себебин түшүндүргүлөчү?

Кандай деп ойлойсуңар, ал окуучу жообундагы санды кантип алды?

Ал окуучуга эмне деп айтаар элеңер? Азаматсыңар!

Окуучулардын жообу:

Ал бала менен макул эместигин айтышат. Себеби ал көбөйтүүнүн жадыбалын жакшы билбей калган. Ошон үчүн жадыбалды жаттоону айтат элек.

Ыкчам текшерүү:

Топто иштешет.                                                                                                          

Жыйынтыктоо:                                                                                                                         

 Мугалим: Балдар, биз бүгүн силер менен көп орундуу санды бир орундуу санга көбөйтүүнү аткардык.

Бүгүнкү сабак силерге жактыбы?

Сабакта эмнени үйрөнө алдың?

Турмушта сага пайдасы тиеби?

Азаматсыңар!

Сабакта үйрөнгөндөрүн айтышат.

Турмушта эң керектүү мисалдарды аткарганды үйрөндүк.

Үй тапшырма:                                                                                                                                       

 571-572- мисалдар.

Тапшырманы күндөлүктөрүнө жазышат.                                                                                       Баалоо:                                                                                                                                         

Баалоонун критерийлери аркылуу.

Окуучулар бирин-бири баалашат.

 

 

 

Бөлүшүү

Комментарийлер