«Ит жана аюу» жомогу

  • 21.04.2024
  • 0
«Ит жана аюу» жомогу

Адабий окуу, 2-класс

Сабактын максаты

Билим берүү: «Ит жана аюу» жомогунун мазмуну менен таанышып, алар жөнүндө кошумча маалымат алышат.

Өнүктүрүү: Түшүнүктөрүн далилдүү айтып берүүгө көнүгүшөт. Сүйлөө кеби өсөт.

Тарбия берүү: Бири-бирине жакшы мамиле кылууга, дос тандай билүүгө үйрөнүшөт.

Сабактын тиби:  Жаңы материалды өздөштүрүү.

Колдонулуучу усулдар: Интерактивдүү, тыным менен окуу, “Угам, окуйм, түшүнөм”,  чыгарманын картасы, жупта, топтордо иштөө.

Сабактын жабдылышы: Окуу китеби, түстүү сүрөттөр, слайд.

Предмет аралык байланыш: Мен жана дүйнө, көркөм өнөр, музыка.

Уюштуруу: Саламдашам. Классымдын жалпы абалына көз салам.

Окуучунун ишмердүүлүгү:  Окуучулар саламдашат.

Амансыңбы, кайрымдуу асман ата?

Амансыңбы, мээримдүү жер эне?

Амансыңбы, жаркыраган алтын күн?

Амансыңбы, досторум?

Амансызбы, эжеке?

Мугалимдин ишмердүүлүгү: Аманчылык менин сүйүктүү окуучуларым.

Жагымдуу маанай: Ар дайым ачык кабагым,

Дайым даяр сабагым.

Саламаттык каалаймын,

Жагымдуу маанай тартуулайм.

Маанайыбызды көтөрүп алдыкпы, анда сабагыбызды баштайлы.

Окуучунун ишмердүүлүгү:

Жалпыбыз тең бирдейбиз,

Жалкоолукту билбейбиз.

Мындай кызык сабакта,

Баарыбыз тең бешке жооп беребиз.

Шыктандыруу. Мугалимдин ишмердүүлүгү:    

Кызыл, жашыл, сары өңдөрдү тандатып, 3 топко бөлөм.

Топтордун атын тааныштыруу.

Баалоону тааныштыруу:  Кар бүртүкчөлөрү менен баалайм. Сүрөттөр аркылуу эрежени кабыл алам. Жаккан өңүн алышат, ошол боюнча 3 топко отурушат.

1-топ — «Кыш»

2-топ — «Чилде»

3-топ — «Аяз»

Алтын эреже

Кулак – кунт коюп угабыз.

Ооз – уккандарыбыздын баарын унутпай айтабыз.

Кол – кол көтөрүп жооп беребиз.

Саат – убакытты туура пайдаланабыз.

Аары – ызылдабайбыз. 

Үй тапшырманы текшерүү: Мурунку сабакта кайсы теманы өттүк эле? Анда 3 топ өтүлгөн темага карата кайталоо жүргүзүп, тапшырманы текшерели. Ырды жаттап келдиңерби? Кана, баарыбыз ырдайбыз. Кыш мезгилине тартып келген сүрөттөрүңөрдү галереяга чаптайлы. Карап баалайм. РАФТ стратегиясын окутам.

Окуучулардын ишмердүүлүгү: «Жаады кар» ыры. Топтор тапшырмаларды айтып, ырдап беришет, сүрөттөрүн көрсөтүшөт, окуп беришет.

Мугалимдин ишмердүүлүгү: Акыл чабуулу. Табышмак айтам.

Тааныштары келгенде,

Такыр аны тоготпойт.

Чоочун бирөө келгенде,

Арсылдап үйгө жолотпойт.

 

Тоодо экен үңкүрү,

Топ жырткычтын күчтүүсү.

Тышка чыкпайт кышында,

Уктап жатат күн-түнү.

Окуучулардын ишмердүүлүгү: ит, аюу, темабыз ачылат.

Ит менен аюу жөнүндө эмне билесиңер? Экөө бири-бирине окшошпу? Алар кайда жашашат? Ойлорун айтышат.

Жаңы тема: «Күрөң аюу» боюнча  видео көрсөтөм,  “Баластан” журналдан кошумча маалымат берем.

Окуучулардын ишмердүүлүгү: Талкуулашат, маалымат алышат.

 Китеп менен иштөө: Ролдоштуруп окутам. Ролдоштуруп аткартам. «Ооба» же «жок» деп өз оюңарды ырастагыла. («Ооба» же «жок» стратегиясы)

Окуучулардын ишмердүүлүгү: Ролдошуп окушат, автор, ит, аюу.

Эс алуу мүнөтү. Окуучулардын ишмердүүлүгү: «Мамалак» ырын ырдашат.

Интерактивдүү тапшырмалар. Мугалимдин ишмердүүлүгү:

Венндин диаграммасын толтургула, чыгарманын картасы менен иштөө. Текст менен иштөө.

Окуучулардын ишмердүүлүгү: “Кыш” тобу Венндин диаграммасын толтурат. “Чилде” тобу чыгарманын картасы менен иштешет. “Аяз” тобу текст менен иштөө.

Бышыктоо: Макалдардын экинчи бөлүгүн жебе аркылуу дал келтир.

Жакшы жолдош                                   Жаман жолго баштаба

Жаман жолдош                                    Кыйнаган мээнет

Жакшылыкты досуңа кыл                Досуңдан артса өзүңө кыл

Жакшы досуң таштаба                      Жайнаган дөөлөт

Окуучунун ишмердүүлүгү: Ар бир топ бирден белгилешет.

Мугалимдин ишмердүүлүгү. Баалоо: Лидердин баалоосу, өзүн-өзү баалоо, мугалимдин баалоосу.

Үй тапшырма: Ит менен аюуга эссе жазуу.

«Ит жана аюу» жомогуНазира Исакова, Жети-Өгүз районундагы Бейшенбек Укуев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин башталгыч классынын мугалими.

 

Бөлүшүү

Комментарийлер