“Бакчамда”. “Кайда?” деген суроого жооп берген сөздөр

  • 30.05.2024
  • 0
“Бакчамда”. “Кайда?” деген суроого жооп берген сөздөр

Кыргыз тили, 2-класс (окутуу өзбек тилиндеги класстар үчүн)

“Бакчамда”. “Кайда?” деген суроого жооп берген сөздөр

“Бакчамда”. “Кайда?” деген суроого жооп берген сөздөр

 Сабактын тиби: аралаш

Сабактын методу: изденүүчүлүк жана интерактивдүү методдор.

Сабактын жабдылышы: окуу китеби, сүрөттөр, таркатмалар, проектор, окуу методикалык колдонмолор, карточкалар.

Сабактын этаптары: Мугалимдин ишмердүүлүгү.

  • Саламдашуу;
  • Жагымдуу маанай түзүү;
  • Өтүлгөн теманы кайталоо:

«Жагымдуу маанай» ырын ырдоо менен сабакты башташат.

Сабактын темасын планын жарыялоо, 3 мүн.

Үй тапшырмасы менен өтүлгөн сабакты кайталоо үчүн берилген тапшырмаларга жооп беришет.

“Бакчамда”. “Кайда?” деген суроого жооп берген сөздөр

Сабактын темасы жарыяланат, максаты жана күтүлүүчү натыйжа айтылат. Доскадагы сүрөттөр аркылуу өтүлө турган сабактын темасын окуучулар өздөрү табышат.`

Баалоо критерийи менен тааныштырылат. Окуучуларга смайликтер берилет:

7-10 чейин упай  топтосо 5;

4-6 чейин упай топтосо 4;

2-3 чейин упай топтосо 3;

1-2 чейин упай топтосо 2;

Жаңы теманы өтүү: Чакырык

Тил жатыктыруу үчүн табышмакты окуп, жандырмагын табышат.

Кичине гана сары киши,

Өзү жер алдында,

Сакалы жер үстүндө.

Бул эмне? (🥕 Сабиз)

Окуучулар жашылчалар жөнүндө табышмакты табуу менен теманы актуалдаштыруу. Сен кандай салатты жакшы көрөсүң? Мөмө жемиштерден эмнелерди жакшы көрөсүң?

Апаң ашкабактан эмнелерди жасап берет?

Мөмө жемиштерден эмнелерди жасаса болот?

А сен эмне үчүн лимонду жаман көрөсүң?

Маектешүү…

1-тапшырма: Жаңы сөздөр менен таанышат. Сөздөрдү кайталап, сөз айкаштарын түзүшөт.

Тоголок, сүйрү, катуу, жерде, бакта, жердин үстүндө, жердин астында.

2-тапшырма: Төмөндө берилген аныктамаларга ылайык сөздөрдү таап, жазгыла.

а) Алма, чие, шабдалы, өрүк бакта өсөт.

б) Дарбыз, карагат, бадыраң, сарымсак, кызылча, коон жерде өсөт.

“Бакчамда”. “Кайда?” деген суроого жооп берген сөздөр

3- тапшырма:

«Чыпалак бала базарда» деген диалогду окугула. Белгиленген сөздөргө суроо бергиле. Алардын маанилерин түшүндүргүлө (текст проектор аркылуу көрсөтүлөт).

“Бакчамда”. “Кайда?” деген суроого жооп берген сөздөр

Чыпалак бала базарда

Чыпалак бала:

— Бул пияз канча сом турат?

— Картөшкө, бадыраң, пияз канча сом турат?

Сатуучу:

— Пияз 20 сом турат?

Картөшкө — 30 сом.

Капуста — 25 сом.

Бадыраң — 40 сом турат.

Мына, алыңыз.

Чыпалак бала:

— Мага 1 килограмм пияз, 2 килограмм картөшкө, 3 килограмм бадыраң бериңизчи.

Сатуучу: Мына алыңыз.

Чыпалак бала: Канча төлөймүн?

Сатуучу: 200 сом.

Чыпалак бала: Ыракмат.

5-тапшырма: Бул кайсы жашылча, тапкыла.

“Бакчамда”. “Кайда?” деген суроого жооп берген сөздөр

Бышыктоо: Ырдагы сүрөттөрдү чечмелеп окушат.

Үйгө тапшырма берүү: Окуу китебиндеги 75-бет, 7-көнүгүү.

Халида Мурзаева

Бөлүшүү

Комментарийлер