Президент Алмазбек Атамбаев билим берүү жана илим министри Эльвира Сариеваны кабыл алды

  • 27.02.2015
  • 0

25-февралда КР Президенти Алмазбек Атамбаев өлкөнүн билим берүү жана илим министри Эльвира Сариеваны кабыл алды.

Жолугушуунун жүрүшүндө Мамлекет башчысы өлкөдөгү жогорку окуу жайларды оп-тималдаштыруу жана илим тармагын реформалоо бо-юнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалыматтар менен таанышты.

Президент  АлмазбекАтамбаев  менен  министр Эльвира Сариева ошондой эле ушул жылы пландашты-рылып жаткан мектеп муга-лимдеринин эмгек акыларын жогорулатууну талкуулашты.

Мамлекет башчысы би-лим  берүү  тармагын  жана илим системасын модерни-зациялоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар өлкөнүн кызыкчылыгына жана мезгил талабына толугу менен жооп берүүгө  тийиш  экендигин белгиледи.

“Өкмөт  Кыргызстанда билим берүүнүн сапатын ре-алдуу жогорулатуу боюнча иштиктүү кадамдарды жасо-ого тийиш, жарандарыбыз реформанын  жыйынтык-тарын иш жүзүндө сезиши керек”,  —  деди  Алмазбек Атамбаев.

Эске салсак, жаӊы жыл-дын  алгачкы  жумасында Президент Алмазбек Атам-баев каржы министри Оль-га Лаврованы кабыл алып, мугалимдердин эмгек мая-насын 50 пайызга көтөрүүнү тапшырган эле. Каржы ми-нистри мугалимдердин ма-янасы ушул жылдын экинчи жарымында жогорулаарын, алдын-ала эсептөөлөр бо-юнча ал үчүн 6 млрд. сом керектелээрин, ага сарпта-луучу каражат май айында Бажы биримдигине кирген-ден кийин түшкөн каражат-тан алынаарын билдирген.

Эмгек  акылары  окуу жүктөмүнө  жараша  анык-талган  мугалимдердин көпчүлүгү  орто  эсеп  ме-нен  4-5  миӊ  сом  алыша-ары  маалым.  Инфляция күндөн-күнгө  өсүп  жаткан мезгилде  аз  айлык  алган мугалимдердин  абалына ЖК депутаттары, агартуу-чулардын профсоюз уюму да  көптөн  бери  тынчсыз-данышып, алардын айлык маянасын көтөрүү жолдорун кантип тапсак болот деген ой-сунуштарын  билдирип келишкен. Алсак, агартуу тармагынын профсоюз уюму билдирген маалыматтарда белгиленгендей, 2011-жылы мугалимдердин эмгек акы-сы эки же эки жарым эсеге көбөйөт деген убада эмди-гиче аткарылбай, ал болгону 1,8 эсе гана көбөйгөндүгүнө, керек болсо, минималдык керектөө баштыгына да жет-пей келатканы тууралуу ой-пикирлер айтылууда.

А.КАШЫБАЕВА,

“Кутбилим”

Поделиться

Комментарии