«Спорттун аскердик-прикладдык түрү боюнча Республикалык спартакиадасын өткөрүү жөнүндө»

  • 16.04.2013
  • 0

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин
2013-жылдын 11-апрелиндеги №170/1 буйругу

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” Мыйзамына ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин «Билим берүү мекемелеринин окуучуларынын арасында спорттун аскердик-прикладдык түрү боюнча республикалык спартакиадасын өткөрүү жөнүндө» биргелешкен Жобосун ишке ашыруу жана балдарды мекенин коргоого, патриоттуулукка тарбиялоо максатында

буйрук кылам:

1. 2013-жылдын 16-17-майында Бишкек шаарында Спорттун аскердик-прикладдык түрү боюнча Республикалык кароо-сынагы өткөрүлсүн.

2. Жобосу, уюштуруу комитетинин курамы, иш планы, программасы, чыгашалардын сметасы жана бул иш-чарага катышуучулардын сандык курамы бекитилсин (тиркеме №1,2,3,4,5,6).

3. Райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчилерине, аймактык координаторлорго:

• 2013-жылдын 18-20-апрелине чейин мектептер арасында спартакиаданын райондук турун;

• 28-30-апрелге чейин областтык турун өткөрүү;

• 2013-жылдын 16-17-май күндөрү жеңүүчү командалардын Республикалык кароо сынакка катышуусун камсыз кылуу;

• спартакиадага катышуучу балдарды (МАИнин коштоосунда) алып келүү, жеткирүү жана алардын өмүрүнүн коопсуздугуна жооптуу адамдарды даярдоо милдеттендирилсин.

4. Республикалык спартакиадага катышуучулардын жол кире төлөмү жөнөтүп жаткан уюмдун эсебинен жүргүзүлсүн.

5. Начар көргөн балдардын республикалык мектеп-интернатынын директору К.Урсеитова Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин эсебинен спартакиадага катышуучу балдарды жайгаштырып жана тамак-аш менен камсыз кылсын.

6. Бюджеттик саясат жана каржылоону анализдөө башкармалыгына (Баймурзаев М.А.) жана Бухгалтердик эсеп жана отчеттук бөлүмүнө (Байгатаев Б.М.) тиркелген сметанын негизинде иш–чараны өз убагында каржылоо тапшырылсын.

7. Спартакиаданы өткөрүүнү уюштуруу жана координациялоо Мектепке чейинки, мектептик жана мектептен тышкаркы башкармалыгынын башчысы М.Үсөналиевге жүктөлсүн.

8. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө министрдин орун басары Д.Ш.Кендирбаевага тапшырылсын.

Министр К.Садыков

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении республиканской спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди учащихся общеобразовательных организаций. 

1. Цели и задачи

Спартакиада по военно-прикладным видам спорта проводится с целью улучшения военно-патриотического воспитания молодежи, определения степени развития физической и специальной подготовки учащихся общеобразовательных организаций к службе в рядах Вооруженных сил Кыргызской Республики и решает следующие задачи:

— проверка учащихся общеобразовательных организаций по подготовке к службе в Вооруженных силах КР;

— воспитание физических и волевых качеств учащихся общеобразовательных организаций;

— повышения спортивного мастерства учащихся общеобразовательных организаций;

— пропаганда физической культуры и спорта среди учащихся общеобразовательных организаций;

2. Сроки и место проведения соревнований

Республиканская спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди учащихся общеобразовательных организаций проводится в 2013 году в четыре этапа:

1-этап — 10-12 апреля — соревнования среди учащихся общеобразовательных организаций;

2-этап — 18-20 апреля — районные и городские спартакиады;

3-этап — 28-30 апреля — областные спартакиады;

4-этап — 16-17 мая — республиканская спартакиада в г.Бишкек.

Сбор участников республиканской спартакиады 16.00 часов 15 мая 2013 года по адресу ул. Л.Толстого № 58 (школа-интернат).

3. Общие требования к составам команд и участникам спартакиады

В финальных соревнованиях Спартакиады по военно-прикладным видам спорта принимают участие областные сборные команды и команды г.Бишкек, Ош. Участники команды должны выступать в единой спортивной форме (единая полевая форма для строевой подготовки) и нагрудных номерах.

К участию на соревнования допускаются учащиеся общеобразовательных организаций 1995-1997 гг.р. прошедшие мандатную комиссию (к участию не допускаются, учащиеся не прошедшие первичную постановку на воинский учет и лица, признанные негодными к военной службе при первичной постановке на воинский учет).

Состав команды 8 учащихся и 2 представителя (1 представитель военного комиссариата, 1 представитель отдела образования).

Представители команд представляют на мандатную комиссию следующие документы:

— удостоверение о постановке на первичный воинский учет;

— свидетельство о рождении;

— медицинская справка с лечебного учреждения по месту жительства;

— спортивные квалификационные книжки.

Нагрудные номера участникам будут выданы после прохождения мандатной комиссии.

4. Руководство проведением спартакиады

Общее руководство проведением республиканской спартакиады осуществляется Министерством обороны Кыргызской Республики, Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Государственным агентством физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.

Проведение Спартакиады на этапах возлагается:

1-этап — на педагогический коллектив общеобразовательных организаций;

2-этап — на районные (городские) отделы образования, районные (городские) военные комиссариаты, районные (городские) отделы физической культуры и спорта;

3-этап — на районные (городские) отделы образования, районные (городские) военные комиссариаты, областные отделы физической культуры и спорта.

5. Порядок определения личных и командных результатов

Индивидуальное место участников определяется по наибольшей сумме очков по видам упражнения. За неудачное выполнение какого-либо вида упражнения участник получает «ноль» очко, но из соревнования не выбывает, личное место ему определяется.

Места команд по видам спорта определяются по наибольшей сумме мест, занятых участниками, при равенстве очков у двух и более команд преимущество отдается той команде, у которого больше первых, вторых, третьих мест в личном зачете. При одинаковой сумме мест у двух и более команд, преимущество отдается той команде, у которого больше призовых (и так далее) мест.

Протесты подаются руководителю соревнований в письменном виде в течение 30 минут после объявления результата соревнования представителем команды. Он должен быть обоснован (с указанием разделов, пунктов положения, которые были нарушены участниками или судьями).

Решение главного судьи по протестам является окончательным и пересмотру не подлежит.

6. Порядок проведения спартакиады

1. Строевая подготовка.

2. Бег на 100 м.

3. Марш-бросок в составе команды — на 3 км.

4. Подтягивание на перекладине.

5. Разборка и сборка автомата.

6. Метание гранаты на дальность.

7. Комбинированная военизированная эстафета.

8. Стрельба из пневматической винтовки.

7. Условия проведения соревнований по отдельным видам спорта

— строевая подготовка. Прохождение строевым маршем в составе команды с песней, строевая подготовка, выполнение команд (повороты на месте и т.д.), сумма очков определяется по пяти бальной системе.

— бег на 100 метров. Бег производится с низкого или высокого старта. Участник может допустить два фальстарта, после чего снимается и получает «ноль» очков.

— марш-бросок в составе команды на 3 км. Интервал между стартами команд до 10 минут. От каждой команды участвуют 8 человек. Командный результат определяется по последнему участнику. Расстояние от первого бегуна должно быть не более 50 метров. Командное первенство определяется по сумме очков, набранных участниками.

— подтягивание на перекладине. Разрешается каждому участнику по одной попытке, результат определяется по наибольшему количеству.

— разборка и сборка автомата. Проводится на время и в установленной последовательности согласно наставления по стрелковому делу, результат по наименьшему времени.

— метание гранаты на дальность. Разрешается каждому участнику по одной пробной и двух зачетных попыток с размером лучшего результата, результат определяется по наибольшему расстоянию.

— комбинированная военная эстафета. От каждой команды принимают участие по 8 человек.

1 этап — Одевание ОЗК в виде комбинезона и бег на 50 метров — 1 человек.

2 этап — Одевание противогаза и бег на 50 метров — 2 человека.

3 этап — Перенос ящика с грузом 50 килограмм на 50 метров — 2 человека.

4 этап — Перенос раненного на 50 метров — 3 человека.

— стрельба. Стрельба из пневматической винтовки, производится из положения лежа по 5 зачетных выстрелов. Результат определяется по наибольшему количеству очков. Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков набранных всеми участниками.

8. Награждение

Участники, занявшие 1,2,3 места в личном зачете награждаются дипломами соответствующих степеней.

Команда, занявшая в общекомандном зачете первое место, награждается кубком, медалями и дипломами 1 степени.

Команды, занявшие вторые и третьи места в общекомандном зачете, награждается медалями и дипломами соответствующих степеней.

Представители, подготовившие победителей и призеров в командных соревнованиях, награждаются почетными грамотами.

9. Условия приема

Расходы:

— по обеспечению спортивным комплексом, судейской коллегией, открытие республиканской спартакиады, перевозки участников, обеспечению оружием и боеприпасами, возлагается на Министерство обороны Кыргызской Республики;

— по обеспечению питанием, проживанием участников и представителей, изготовление дипломов возлагается на Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

— по обеспечению спортивным стадионом, изготовление медалей победителям и призерам спартакиады возлагается на Государственное агентство физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.

— по командированию участников и представителей команд (проезд в оба конца, суточные в пути) несут местные органы власти, военные комиссариаты, отделы образования и отделы физической культуры и спорта.

 

РАЗНАРЯДКА

на участие в республиканской спартакиаде по военно-прикладным видам спорта 

К участию в республиканской спартакиаде по военно-прикладным видам спорта допускаются 8 учащихся общеобразовательных организаций и 2 представителя (1 представитель отдела образования и 1 представитель военного комиссариата)

Регионы

Количество участников

1.

г.Бишкек

8 учащихся + 2 представителя

2.

Джалал-Абадская область

8 учащихся + 2 представителя

3.

Иссык-Кульская область

8 учащихся + 2 представителя

4.

Нарынская область

8 учащихся + 2 представителя

5.

Ошская область

8 учащихся + 2 представителя

6.

Таласская область

8 учащихся + 2 представителя

7.

Баткенская область

8 учащихся + 2 представителя

8.

Чуйская область

8 учащихся + 2 представителя

9.

г.Ош

8 учащихся + 2 представителя

 

Итого:

90 человек

Поделиться

Комментарии