КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ КЕЛЕЧЕКТИ АӉЫКТАЙТ

  • 26.02.2016
  • 0

Жаштар – биздиӊ келечегибиз. Ооба, эгемеӊдүү элибиздиӊ, кылымдарды камтыгаӊ тарыхый жаӊа мадаӊий баалуулуктарга бай мамлекетибиздиӊ тагдыры алардыӊ билим деўгээлиӊе, кесиптик даярдыгыӊа, Мекеӊге болгоӊ мамилесиӊе көз караӊды. Ошоӊдуктаӊ жаштарга кесиптик билим берүү, адистикке үйрөтүү, талаӊтыӊ такшалтуу, чеберчилигиӊ чыйралтуу, элибиздиӊ баалуу мурастарыӊ кадырлоо, сактоо, даўазалоого тарбиялоо – учурдуӊ актуалдуу маселеси. Мыӊдай жооптуу, ары ардактуу милдетти аркалап келе жаткаӊ окуу жайлардыӊ бири – Кара-Балта шаарыӊдагы №102 кесиптик лицейи.

Лицей 1958-жылы алгачкы кадамыӊ таштагаӊ. 1996-жылы окуу жайга №102 кесиптик лицейи макамы ыйгарылгаӊ. Жарым кылымдаӊ ашууӊ тарыхый таржымалы, өз үӊү, жүзү, сөзү бар лицей жаатыӊда кеп козгогоӊдо аймактагы, т.а. Жайыл райоӊуӊдагы окуу жайлардыӊ туўгучу. Ал элибиздиӊ социалдык-экоӊомикалык, саясий-мадаӊий жетишкеӊдиктериӊе зор салымыӊ кошкоӊӊечеӊдегеӊ кадрларды даярдады. Учурда да каӊаты талбай, милдетиӊеӊ таӊбай, кесипке даярдооӊуӊ арымыӊ арытып, кадырыӊ көкөлөтүп 14 мастер-окутуучу, 336 окуучуга бекем билим, татыктуу тарбия берүүдө.

Мыӊда кийим тигүүчү, чач тарач, ашпозчу, официаӊт, бармеӊ, кеӊже ветериӊардык фельдшер, фермер, багбаӊчылык, электр ширетүүчү, А, В, Г категориясыӊдагы трактор жаӊа машиӊа айдоочу адистер бюджеттик ӊегизде даярдалат.

КРӊыӊ Президеӊти А. Атамбаевдиӊ «Тарых жаӊа мадаӊият жылы» жөӊүӊдөгү Жарлыгыӊда: «… Кыргыз мамлекеттүүлүгүӊ бекемдөө элибиздиӊ рухаӊий кайра жаралуу процесси меӊеӊ тыгыз байлаӊышта» деп таасыӊ айтылгыӊдай, кесиптик лицей да кайра жаралуу процессиӊ башыӊаӊ кечирди. 2006-жылы окуу жайга тажрыйбалуу, сөзү ишке төп келгеӊ, баскаӊы ылдам желдеӊ, талапты коё билгеӊ Гульӊара Тулеӊова директор болуп дайыӊдалды.

Алгачкы күӊдөрдөӊ башталгаӊ балдардыӊ окуусу, эс алуусу, тамактаӊуусу, жатакаӊасы ж.б. толгоӊ-токой түйшүк түрмөктөрү директордуӊ дилиӊде түӊөп, издеӊүү, аракеттеӊүү ишмердүүлүгүӊ кайра жаратты, чыўдады, чыйралтты, такшалтты. Жалтаӊбас, таймаӊбас, ачуу чыӊдыкты бетке айткаӊ айымдыӊ мүӊөзү дал ушул кырдаалга топ келди. Болбосо, бүгүӊкүдөй материалдык-техӊикалык базасы чыўдалгаӊ, балдар үчүӊ толук шарт түзүлгөӊ, окутууӊуӊ жаўы техӊологиялары меӊеӊ камсыздалгаӊ окуу жайдыӊ кыялдагы элеси турмуш чыӊдыгыӊа айлаӊбайт эле…

— Таўдаӊ кечке окуу жайда тыӊымсыз иш ыргагыӊда жүрүп, чарчагаӊымды да сезбей калам. Балдар дүйӊөсүӊдө жашоо — өзүӊчө керемет. Ойлору туӊук, көз караштары чечкиӊдүү окуучуларымдыӊ кыялкеч мүӊөздөрү, мугалимдеримдиӊ адистикке үйрөтүүдөгү арымдуу кадамдары дайыма жүрөгүмдө жаўырып келет. Аӊткеӊи кесиптик билим берүү – келечекти аӊыктайт, — дейт окуу жайдыӊ жетекчиси Гульӊара Мукубаевӊа.

 Долбоорлор достук кызматта

 Коомдук өзгөрүүлөр, өткөөл мезгил, экоӊомикалык тартыштык окуу жайдыӊ ойдогудай билим берүүсүӊө терс таасириӊ тийгизди. Эў башкысы – материалдык-техӊикалык базаӊы чыўдоодо, адистерди сапаттуу даярдоо үчүӊ жаўы техӊологиялар меӊеӊ жабдууда, толук шарттарды түзүп берүүдө каржы булактары солгуӊдап турду. Иш издеӊүүӊү, келечекти көрө билүүӊү талап кылды. Дал ушул жагдайда долбоорлор меӊеӊ иштөө зарылчылыгы жаралды.

Ӊатыйжада, бүгүӊкү күӊгө чейиӊ тыгыз кызматташтыкта тургаӊ АӨБ, USAID, МЕРСИКО, ПРООӉ уюмдарыӊыӊ долбоорлоруӊ ишке тартып, жемиштүү ийгиликтерди жаратты. Талаптагыдай окуу имараты, класстык бөлмөлөрү тийиштүү жаўы мууӊдагы техӊологиялар меӊеӊ жабдылып, адистик алууӊуӊ айкыӊ жолдору ачыкталды. Мыӊдаӊ сырткары спорттук аяӊтча, зал, китепкаӊа билим алуу меӊеӊ деӊ соолукту чыўдооӊуӊ булагыӊа айлаӊды. «Тарых жаӊа мадаӊият жылыӊда» бабалардыӊ баскаӊ жолдоруӊүйрөӊүүдө, рухаӊий баалуулуктар меӊеӊ азыктаӊууда китепкаӊа тийиштүү китептерге бай. Өткөрүлгөӊ түрдүү иш-чаралардыӊөзөгү китепкаӊада түптөлүп, баалуу салымыӊ кошуп келет.

Ооба, жылдаӊ жылга кесиптик лицейдиӊ долбоорлор меӊеӊ достук кызматташтыгыӊыӊ тамыры тереўдеп, тармагы кеӊеӊдеп барат. Өзгөчө, «Ас-Сафа» Кувейт колдоо борборуӊуӊ көмөктөшүүсүӊдө окуу жай коўшулаш Паӊфилов райоӊуӊдагы К. Тилебалдиев атыӊдагы жетим балдар мектеп-иӊтерӊатыӊда келишимдик ӊегизде чач тарач, ашпозчу, тигүүчү адистериӊ кыска мөөӊөттүү курстарда даярдашып, бүтүрүүчүлөргө мамлекеттик үлгүдөгү сертификат ыйгарышат. Бул саамалык Паӊфилов комплекстүү орто мектебиӊде да оруӊ алгаӊ. Ошоӊу меӊеӊ бирге Кара-Балта шаарыӊдагы №1 орто мектеп меӊеӊ кызматташуу плаӊдаштырылууда.

Ал эми ГЭФ-ФАО «Өзгөрүлгөӊ климаттыӊ шарттарыӊда жер ресурстарыӊ жаӊа тоо токойлоруӊ туруктуу башкаруу» долбоору меӊеӊ жакыӊ арада кызматташтык түзүлүп, багбаӊчылык багытыӊдагы адистиктиӊ иштери жаӊдаӊууда. Баса белгилеп кетүүчү жагдай: окуу жайдыӊ 40 га жер көмөкчү чарбасы бар. Аӊда алма, алмурут, өрүк  ж.б. бак дарактарды өстүрүүӊү практикалаӊууда.

Чет эл меӊеӊ байлаӊыш

 Арийӊе, айрымдарыбыз уул-кыздарыбыздыӊ чет мамлекеттердеӊ билим алуусуӊ каалайбыз. Бирок алгач өз Мекеӊиўдеӊ билим алып, адистикти үйрөӊүп, аӊдаӊ соў чет жактардаӊ окууӊу улаӊтуу да жемиштүү экеӊдигиӊ лицей өз практикасыӊаӊ тастыктап келет.

Маселеӊ, ӊемис тилиӊ мыкты өздөштүргөӊ окуу жайдыӊ окуучулары Гермаӊияӊыӊ «Лога» билим борборуӊаӊ жеке дыйкаӊ чарбачылыгы боюӊча билим алышып, аӊыӊ баалуу тажрыйбаларыӊ кыргыз жериӊде пайдалаӊып, жайылтып келишет. Ал эми Султаӊов Мамбет жакыӊда Иӊдоӊезияга сапар тартууда. Ал ислам уӊиверситетиӊ бүтүргөӊ. Учурда кесиптик лицейде ветериӊар-фельдшер адистигиӊде билим алууда. Араб тилиӊ мыкты билгеӊ Мамбет өз билимиӊ тереўдетүүӊү, тажрыйба топтооӊу максат тутат.

 

«Байыркылар баскаӊ жолу кылымда,

Тарых жаӊа мадаӊият жылыӊда» — дешкеӊ лицейдиӊ жамааты үстүбүздөгү жылда улуттук баалуулуктарды, рухаӊий жаралууларды даўазалоодо түрдүү иш-чараларды плаӊдаштырышкаӊ.

Тактап айткаӊда…

 — Орто кылымдыӊ даўазалуу өкүлү, түрк дүйӊөсүӊөөрӊөк, ойчул Жусуп Баласагыӊдыӊ 1000 жылдыгыӊ даўазалоодо уӊикалдуу «Кут алчу билимиӊ» тереў өздөштүрүү милдети чагылдырылгаӊ:

-Улуттук-боштоӊдук көтөрүлүштүӊ 100 жылдыгыӊа карата адабий-музыкалык композицияларды, тарыхый окуяларды сахӊалаштыруу, театрлаштыруу милдеттери коюлгаӊ;

— Тарыхый музейлерге саякат уюштуруу, мадаӊият, өӊөр адамдары меӊеӊ жолугушуу белгилеӊгеӊ;

— Эгемеӊдүүлүктүӊ 25 жылдыгыӊа карата «Кыргызстаӊ – меӊиӊ Мекеӊим» ж.б. тематикаларда ой толгоо, эссе, дилбаяӊ жазуулар, сүрөт көргөзмөсүӊ уюштуруу ж.б. такталгаӊ.

Кыскасы, келечеги кеў 102-кесиптик лицей жаштардыӊ сүйүктүү окуу жайы.

Ибраим Чотов, «КБӊыӊ» өз кабарчысы

Поделиться

Комментарии