МУГАЛИМДЕРДИН АВГУСТТАГЫ УСУЛДУК ОКУУСУ ЖӨНҮНДӨ БУЙРУК

  • 08.08.2016
  • 0

Жаңы окуу жылына карата мугалимдердин жана билим берүү кызматкерлеринин усулдук окуусун өткөрүү жөнүндө билим берүү жана илим министринин буйругу чыкты.

БУЙРУК №1126/1  27-июль, 2016-жыл

2016-2017-окуу жылынын башталышына карата мугалимдердин жана билим берүү кызматкерлеринин августтагы усулдук окуусун өткөрүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдарында окуутарбия процессинин уюштурулушун өркүндөтүү,  заманбап билим берүү технологияларын, окутуу усулдарын жана формаларын жүзөгө ашырып, жайылтуунун орчундуу шарты катары педагогикалык кызматкерлердин окууусулдук ишмердигиндеги инновациялык багытты колдоо жана чыгармачыл дараметин жогорулатуу максатында

 

Буйрук кыламын:

 1. Мугалимдердин жана билим берүү кызматкерлеринин августтагы «Билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу: жаӊы жагдайлар жана жаӊы чечимдер» темасында  усулдук  окуусу 2016-жылдын 15-августунан 25-августуна чейинки мезгилде өткөрүлсүн.

2. Мугалимдердин жана билим берүү кызматкерлеринин августтагы усулдук окуусу эки баскыч менен жүргүзүлсүн:

— 1-баскыч: окуу-тарбия ишмердигинин багыттары боюнча райондук секциялык сабактар: усулдук бирикмелердин окуу предметтери жана тарбия маселелери боюнча иши – 2016-жылдын 15-августунан 24-августуна чейин;

— 2-баскыч: мугалимдердин жана билим берүү кызматкерлеринин облустук (шаардык) конференциялары 2016-жылдын 25-августунда өткөрүлсүн.

3. Бишкек жана Ош шаарларынын Билим берүү башкармалыктарынын башчылары, Ысык-Көл жана Ош облустук билим берүү институттарынын, Баткен, Жалал-Абад, Талас, Нарын жана Чүй облустук усулдук билим берүү борборлорунун директорлору:

— усулдук окууну өткөрүү боюнча жумушчу топторду түзүшсүн;

— жалпы жыйындарды өткөрүү ордун, катышуучулардын мерчемделген санын, докладдардын болжолдуу темаларын аныкташсын;

—  конференциялардын резолюцияларын Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине 2016-жылдын 5-сентябрына чейин жиберишсин.

— облустук (шаардык) конференцияларга саламаттык сактоо, социалдык коргоо тутумдарынын, укук коргоо органдарынын, прокуратуранын, каржы тармагынын жана жергиликтүүөз алдынча башкаруу органдарынын аймактардагы жетекчилеринин катышуусун уюштурсун;

— усулдук окуунун жүрүшүн жана жалпы жыйындардын өткөрүлүшүн аймактык жалпыга маалымдоо каражаттарында кеӊири чагылдырууну камсыздашсын;

— августтагы усулдук окууну өткөрүүдө «Кутбилим» гезитинде жарыяланган Кыргыз Республикасынын 2016-2017-окуу жылына карата Базистик окуу планы, август кеӊешмелерин өткөрүү боюнча усулук нускамалар, Билим күнүнө арналган биринчи сабактын болжолдуу планы жетекчиликке алынсын.

4. Кыргыз билим берүү академиясы (А. Мамытов) жана КР БИМне караштуу Республикалык педагогикалык кызматкерлердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу институту 2016-жылдын 15-сентябрына чейин мугалимдердин жана билим берүү кызматкерлеринин августтагы усулдук окуусун өткөрүүнүн жыйынтыктары жөнүндө жалпыланган маалымат беришсин.

5. Билим берүү жана жаштар саясаты башкармалыгы (Г.М. Абылкасымова) мугалимдердин жана билим берүү кызматкерлеринин августтагы усулдук окуусунун жүрүшүн координациялап, көзөмөлдөөнү камсыздасын.

6. Бул буйруктун аткарылышына көзөмөл жүргүзүү милдети министрдин орун басары Т.А. Ашымбаевага жүктөлсүн.

Министр  Э.К.Сариева

 

Приказ №1126/1 от 27 июля 2016 года

 О проведении августовской методической учебы учителей и работников образования к началу 2016-2017 учебного года

 В целях совершенствования организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях Кыргызской Республики, формирования инновационной направленности и повышения творческого потенциала в учебно-методической деятельности педагогических работников как ключевого фактора развития системы образования  по  реализации и внедрению  современных образовательных технологий,  методик и  форм обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Провести августовскую методическую учебу учителей и работников образования по теме: «Реализация государственной политики в сфере школьного образования: новые контексты и новые решения» в период с 15 по 25 августа 2016 года.

2. Осуществить проведение августовской методической учебы учителей и работников образования в два этапа:

— 1 этап: районные секционные занятия по направлениям учебно-воспитательной деятельности: работа методических объединений по учебным предметам и по вопросам воспитания с 15 по 24 августа 2016 года;

— 2 этап: областные (городские) конференции учителей и работников образования провести повсеместно 25 августа 2016 года.

3. Начальникам Управления образования г. г. Бишкек и Ош, директорам Иссык-Кульского и Ошского областных институтов образования, Баткенского, Джалал-Абадского, Таласского, Нарынского и Чуйского областных методических центров образования:

— создать рабочие группы по проведению методической учебы;

— определить место проведения пленарных заседаний, планируемое количество участников, примерную тематику выступлений;

—  направить резолюции конференций в Министерство образования и науки Кыргызской Республики до 5 сентября 2016 года.

— организовать участие в областной (городской) конференции руководителей региональных организаций систем здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов, прокуратуры,  финансов и органов местного самоуправления;

— обеспечить широкое освещение хода методической учебы и проведения пленарных заседаний в региональных средствах массовой информации;

— при проведении августовской методической учебы руководствоваться Базисными учебными планами общеобразовательных организаций Кыргызской Республики на 2016-2017 учебный год, методическими рекомендациями по проведению августовских совещаний и примерными планами первого урока, посвященного Дню знаний, опубликованными в общественно-педагогической газете «Кутбилим».

4. Кыргызской Академии образования (А. Мамытов) и Республиканскому Институту повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при МОН КР (до 15 сентября 2016 года), представить обобщенную информацию об итогах проведения августовской методической учебы учителей и работников образования.

5. Управлению образовательной и молодёжной политики  (Г. Абылкасымова) обеспечить координацию и контроль над ходом проведения августовской методической учебы учителей и работников системы образования.

6. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя министра    Т.А. Ашымбаеву.

Министр  Э.К.Сариева

Базисный учебный план и методические рекомендации на августовские методические учебы здесь.

 http://download.files.namba.kg/files/158574952

Поделиться

Комментарии