2012-2013-окуу жылында Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында окуучуларды класстан класска көчүрүү сынактарын жана мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясын өткөрүү жөнүндө

  • 22.04.2013
  • 1

Билим берүү жана илим министрлигинин 2013-жылдын 18-апрелиндеги №202/1 буйругу

Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндөгү” Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин № 77/1 буйругу менен 2005-жылы 17-февралда бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана мамлекеттик эмес жалпы билим берүүчү уюмдарында мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясын өткөрүүнүн жана окуучуларды класстан класска көчүрүүнүн тартиби жөнүндөгү” Жобого ылайык жана 2012-2013-окуу жылында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана мамлекеттик эмес жалпы билим берүүчү уюмдарында окуу жылын аяктоо тартибин аныктоону жана бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясын уюшкандыкта өткөрүүнү камсыз кылуу максатында

БУЙРУК КЫЛАМ:

1. Кыргыз Республикасынын бардык типтеги жана менчик формасындагы жалпы билим берүүчү уюмдарында окуу жылы 2013-жылдын 25-майында аякталсын.

2. Жалпы билим берүү программаларын тиешелүү деңгээлде өздөштүргөн:

2.1.1. V, VI, VII, VIII жана X класстын окуучулары үчүн класстан класска көчүрүү сынактары 2013-жылы 27-майдан 31-майга чейин бардыгы 4 (төрттөн) ашык эмес сабактар боюнча өткөрүлсүн, анын ичинен:

а) V класстарда эки милдеттүү сабактан: окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн — орус тилинен оозеки түрүндө, окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн класстар үчүн — кыргыз тилинен оозеки түрүндө жана тарыхтан оозеки түрүндө;

б) VI класстарда эки милдеттүү сабактан: биологиядан жана чет тилинен оозеки түрүндө;

в) VII класстарда эки милдеттүү сабактан: географиядан жана чет тилинен (негизгисинен) оозеки түрүндө;

г) VIII класстарда эки милдеттүү сабактан: окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн — орус тилинен жат жазуу, окутуу орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн класстар үчүн — кыргыз тилинен жат жазуу жана информатикадан оозеки түрүндө;

д) X класстарда эки милдеттүү сабактан: химиядан жана физикадан оозеки түрүндө;

2.1.2. Жалпы билим берүү уюмдардын жетекчилерине педагогикалык кеңешмелерде төмөнкү:

а) көчүрүү сынактарынын түрлөрү жана мөөнөттөрү, ошондой эле окуучуларды класстан класска көчүрүү тартибин;

б) жалпы билим берүү программаларын “эң жакшы” жана “жакшы” бааларга өздөштүргөн V, VI, VII, VIII жана X класстын окуучулары өз каалоолорунун негизинде көчүрүү сынактарынан бошотулушун;

в) көчүрүү сынактарынын материалдары мектептик методикалык бирикмелердин чечимдеринин негизинде бекитилишин;

г) экиден көп эмес сабактардан канааттандырарлык эмес баалары бар V, VI, VII, VIII жана X класстын окуучуларын көчүрүү сынактарына киргизүүсүн;

д) Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2009-жылы 25-майда №3/2 буйругу менен бекитилген профилдик жана профилге чейинки билим берүү Концепциясын ишке ашыруунун алкагында иштеген республиканын жалпы билим берүү уюмдарына VII, VIII жана X класстарда профилдик жана профилге чейинки багыттагы сабактар боюнча жыйынтык көзөмөлүн өткөрүү түрлөрүнүн жана мөөнөттөрүнүн бекитилишин, ошондой эле жыйынтык көзөмөлү 2013-жылдын 27-майынан 31-майына чейинки убакыттын аралыгында өткөрүлүшүн;

е) көчүрүү класстардын окуучуларын “Эң жакшы жетишкендиги жана үлгүлүү жүрүш-турушу үчүн” Мактоо баракчасы менен сыйлоосу жөнүндөгү маселелер каралсын жана бекитилсин.

2.2.1. Негизги жалпы билим берүү программаларын өздөштүргөн IX класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясы 3-июндан 18-июнга чейинки убакытта 4 (төрт) милдеттүү сабактар боюнча өткөрүлсүн:

а) математикадан жазуу түрүндө — 3-июнда, узактыгы 4 астрономиялык саат;

б) кыргыз тили жана адабиятынан — дилбаяндын элементтерин камтыган баяндама (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстарда); орус, өзбек, тажик тилдери жана адабияттарынан (окутуу орус, өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгөн класстарда) — дилбаяндын элементтерин камтыган баяндама — 7-июнда, узактыгы 4 астрономиялык саат;

в) орус тилинен (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстарда) оозеки түрүндө, кыргыз тилинен (окутуу орус, өзбек жана тажик тилинде жүргүзүлгөн класстарда) оозеки түрүндө — 11-июнда;

г) тарых сабагынан оозеки түрүндө. Тарых жана тандоо сабактарынан мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясын өткөрүү мөөнөтү жалпы билим берүү уюму тарабынан аныкталат.

2.2.2. Лицейлердин, гимназиялардын жана сабактар (сабак) тереңдетип окутулган мектептердин IX класстарында мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясынын милдеттүү сабактарынан тышкары кошумча бир профилдик сабак боюнча базалык көлөмдөн ашык темаларды жана бөлүмдөрдү эске алуу менен милдеттүү сынак өткөрүлсүн. Кээ бир тереңдетилип окутулган предметтердин жазуу түрүндөгү сынагынын узактыгы 2 астрономиялык саат деп бекитилсин.

2.2.3. Немис тилин (эне тили), дунган тилин (эне тили) же башка эне тилдерин үйрөнгөн IX класстарында жалпы билим берүү уюмунун педагогикалык кеңешинин чечими менен 14-майдан 18-майга чейинки убакытта эне тилинен сынак өткөрүлсүн.

2.3.1. Жалпы орто билим берүү программаларын өздөштүргөн XI (XII) класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясы 3-июндан 22-июнга чейинки убакытта 5 (беш) сабак боюнча, анын ичинде 4 (төрт) сабак милдеттүү жана бир сабак тандоосу менен өткөрүлсүн:

а) кыргыз тили жана адабиятынан — дилбаян (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстарда); орус тили жана адабиятынан — дилбаян (окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстарда), өзбек тили жана адабиятынан — дилбаян (окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн класстарда), тажик тили жана адабиятынан — дилбаян (окутуу тажик тилинде жүргүзүлгөн класстарда) 3-июнда, узактыгы 6 астрономиялык саат;

б) алгебра жана анализдин башталышы жазуу түрүндө — 7-июнда, узактыгы 5 астрономиялык саат. XII класстын окутуу күндүзгү — сырттан (кечки) түрүндө окуган бүтүрүүчүлөрү үчүн алгебра жана анализдин башталышы боюнча мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясы оозеки түрүндө өткөрүлөт. Бул аттестациянын өткөрүү мөөнөтү жалпы билим берүү уюму тарабынан аныкталат;

в) орус тилинен — жат жазуу (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстарда), кыргыз тилинен — жат жазуу (окутуу орус, өзбек жана тажик тилинде жүргүзүлгөн класстарда) — 14-июнда, узактыгы 1 астрономиялык саат;

г) тарых сабагынан оозеки түрүндө. Тарых жана тандоо боюнча башка сабактардан мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясын өткөрүү мөөнөттөрү жалпы билим берүү уюму тарабынан аныкталат;

д) тандоо боюнча сабактан сынак бүтүрүүчүнүн тандап алган жалпы билим берүү сабагынын аталышын көрсөтүү менен мектептин мүдүрүнүн наамына жазган арызынын негизинде үстүбүздөгү жылдын 10-майына чейин бекитилет.

2.3.2. Лицейлердин, гимназиялардын жана сабактар (сабак) тереңдетип окутулган мектептердин XI класстарында мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясын өткөрүүдө милдеттүү сабактардан тышкары бир профилдик сабак боюнча базалык көлөмдөн ашык темаларды жана бөлүмдөрдү эске алуу менен милдеттүү сынак өткөрүлсүн. Кээ бир тереңдетилип окутулган предметтердин жазуу түрүндөгү сынагынын узактыгы 3 астрономиялык саат деп бекитилсин.

2.3.3. IX, XI класстардын бүтүрүүчүлөрү үчүн дене тарбия сабагы боюнча зачет 2013-жылдын 25-майына чейин өткөрүлсүн.

3. IX, XI (XII) класстарда мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясынын жазуу түрүндөгү сынактары саат 8.00 дө башталсын. Мамлекеттик жыйынтыктоо көзөмөлүнүн башка түрлөрүн өткөрүү убактысы жалпы билим берүүчү уюм тарабынан аныкталсын.

4. IX, XI (XII) класстардын бүтүрүүчүлөрүн “Кээ бир сабактардан жетишкен өзгөчө ийгиликтери үчүн” Мактоо грамотасы менен сыйлоо жөнүндөгү, ошондой эле негизги жалпы (күбөлүк) жана орто жалпы (аттестат) билими тууралуу документтерди берүү жыйынтыгы жалпы билим берүү уюмдун педагогикалык кеңешмесинин чечиминин негизинде кабыл алынсын.

5. Кыргыз билим берүү академиясы (А. Мамытов) жалпы билим берүү уюмдарын белгиленген буйрукка ылайык аныкталган сабактар боюнча мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясынын сынак материалдары менен 2013-жылдын 30-апрелине чейинки мөөнөттө камсыз кылсын.

6. Мектепке чейинки, мектепте жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгына (М. Усеналиев):

6.1. Республиканын жалпы билим берүүчү уюмдарында (тандалып алынган) окуучуларды класстан класска көчүрүү сынактарына жана мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясына даярдык көрүүнүн сапаты менен тартибине көзөмөл жүргүзүүнү 2013-жылдын 30-майына чейин камсыз кылсын.

6.2. 2013-жылдын 10-майына чейинки мөөнөттө мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясын жана окуучуларды класстан класска көчүрүү сынактарын өткөрүү тартибин жөнгө салган ченемдик укуктук документтер райондук (шаардык) билим берүү бөлүмдөрүнө жиберилсин.

7. Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгы (Г. Тагаева), Ош шаардык билим берүү башкармалыгы (Г. Машрапова), Аламүдүн райондук билим берүү бөлүмү (Т. Ашымбаева), Ош облустук мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту (А.Муратов), Ысык-Көл облустук билим берүү институту (Ж.Урумов), Нарын облустук билим берүү округу (К. Мамытов), Жалал-Абад (А. Токтосунов), Талас (Т. Тилекматов) жана Баткен облустук билим берүү усулдук (М. Айжигитова) борборлору:

7.1. Жалпы билим берүүчү уюмдарынын IX, XI (XII) класстардын негизги жалпы жана орто жалпы билим берүү программаларын өздөштүргөн бүтүрүүчүлөрүн мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясынан Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ченемдик укуктук документтерине ылайык өткөрүүнү камсыз кылсын.

7.2. 2013-жылдын 25-майына чейин IX, XI (XII) класстарда иштеген мугалимдерге мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясын өткөрүүгө болгон усулдук жардам берүү боюнча тийиштүү иш-чараларды камсыз кылсын.

8. Бишкек жана Ош шаардык, райондук (шаардык) билим берүү бөлүмдөрүнүн жетекчиликтерине:

8.1. 2012-2013-окуу жылын уюшкандыкта аяктоону, IX, XI (XII) класстардын бүтүрүүчүлөрүн мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясын өткөрүү жана класстан класска көчүрүү тартибин берилген буйрукка ылайык өткөрүүнү камсыз кылсын;

8.2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Мектепке чейинки, мектепте жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгына IX, XI (XII) класстардын негизги жалпы жана орто жалпы билим берүү программаларын өздөштүрүүнү аяктаган, мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясын мөөнөтүнөн мурда тапшырууну каалаган бүтүрүүчүлөрү жөнүндө маалымат 2013-жылдын 15-майына чейин тапшырылсын.

9. Мектепке чейинки, мектепте жана мектептен тышкары билим берүү Башкармалыгы (М. Усеналиев) жана Улуттук тестирлөө борбору (А. Бакиров) жалпы билим берүү уюмдарынын IX, XI (XII) класстарынын бүтүрүүчүлөрүнө өз каалоолору боюнча негизги тестирлөөдөн өткөрүлүшүн 2013-жылдын 18-апрелинен 31-апрелине чейин Билим берүү жана илим министрлигинин 2009-жылдын 6-апрелиндеги № 231 / 1 буйругунун жана 2013-жылдын 7-февралындагы №01-30/501 Нускама катынын негизинде уюштурсун.

10. Мектепке чейинки, мектепте жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгы, райондук (шаардык) билим берүү бөлүмдөрү, Бишкек жана Ош шаардык билим берүү башкармалыктарына мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясынан бошотууну Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин 2005-жылдын 15-мартындагы № 97 жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2005-жылдын 15-мартындагы №19/1 биргелешкен буйруктарына ылайык уюштурсун.

11. Мектепке чейинки, мектепте жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгы (М. Усеналиев) жана «Кутбилим» гезитинин редакциясы (К.Чекиров) берилген буйрукту расмий түрдө жарыялоону камсыз кылсын.

12. Буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Мектепке чейинки, мектепте жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгына жүктөлсүн (М. Усеналиев).

О проведении переводных экзаменов обучающихся и государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных организаций Кыргызской Республики в 2012-2013 учебном году

В соответствии с Законом Кыргызской Республики “Об образовании”, Положением о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников и порядке перевода учащихся в последующий класс в государственных и негосударственных общеобразовательных организациях Кыргызской Республики, утвержденным приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 17 февраля 2005 года № 77/1 и в целях определения порядка окончания и обеспечения организованного проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в государственных и негосударственных общеобразовательных организациях Кыргызской Республики в 2012-2013 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Завершить учебный год во всех общеобразовательных организациях Кыргызской Республики независимо от типов и форм собственности 25 мая 2013 года.

2. Установить:

2.1.1. Для обучающихся V, VI, VII, VIII и X классов, освоивших общеобразовательные программы соответствующего уровня, провести переводной экзамен в период с 27 по 31 мая 2013 года не более, чем по 4 (четырем) предметам:

а) в V классах два обязательных предмета: с кыргызским языком обучения по русскому языку в устном порядке, с русским, узбекским и таджикскими языками обучения по кыргызскому языку в устном порядке и истории в устном порядке;

б) в VI классах два обязательных предмета: по биологии и иностранному языку в устном порядке;

в) в VII классах два обязательных предмета: по географии и одному из иностранных языков (основной) в устном порядке;

г) в VIII классах два обязательных предмета: с кыргызским языком обучения по русскому языку — диктант, с русским, узбекским и таджикскими языками обучения по кыргызскому языку — диктант и информатика в устном порядке;

д) в X классах два обязательных предмета: по химии и физике в устном порядке.

2.1.2. Руководителям общеобразовательных организаций на педагогических советах рассмотреть и утвердить:

а) формы и сроки, а также порядок проведения итогового контроля в переводных классах;

б) освобождение от переводной аттестации обучающихся в V, VI, VII, VIII и X классах, освоивших общеобразовательные программы соответствующего уровня на «отлично» и «хорошо»;

в) утверждение экзаменационных материалов для переводной аттестации обучающихся на основании рекомендаций школьных методических объединений.

г) допуск обучающихся в V, VI, VII, VIII и X классах к переводной аттестации, имеющих неудовлетворительные годовые отметки не более, чем по двум предметам;

д) в период с 27 по 31 мая 2013 года формы и сроки проведения итогового контроля в переводных VII, VIII и X классах по предметам профильного и предпрофильного направлений, работающих в рамках реализации Концепции профильного и предпрофильного образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки Кыргызской республики № 3/2 от 25 мая 2009 года;

е) решение о награждении обучающихся переводных классов Похвальным листом «За отличные успехи и примерное поведение».

2.2.1. Для выпускников IX классов, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования, провести государственную (итоговую) аттестацию по 4 (четырем) обязательным предметам в период с 3 по 18 июня:

a) по математике письменно — 3 июня, продолжительность 4 астрономических часа;

б) по кыргызскому языку и литературе (кыргызский язык обучения) — изложение с элементами сочинения; русскому, узбекскому, таджикскому языкам и литературе (русский, таджикский и узбекский языки обучения) — изложение с элементами сочинения — 7 июня, продолжительность 4 астрономических часа;

в) по русскому языку (кыргызский язык обучения) в устном порядке, кыргызскому языку (русский, узбекский и таджикский языки обучения) в устном порядке — 11 июня;

г) по истории в устном порядке. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации по истории устанавливаются общеобразовательной организацией.

 2.2.2. В IX классах лицеев, гимназий и школ с углубленным изучением предметов (предмета), кроме государственной (итоговой) аттестации по обязательным дисциплинам, провести дополнительный экзамен по одному профильному предмету с учетом тем, разделов сверх базового объема. Продолжительность письменных экзаменов с углубленным изучением отдельных предметов не более 2 -х астрономических часов.

2.2.3. В IX классах, изучающих немецкий (родной), дунганский (родной) и другие родные языки по решению педагогического совета общеобразовательной организации может быть проведен экзамен по родному языку с 14 по 18 мая.

2.3.1. Для выпускников XI (XII) классов, освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования, провести в период с 3 по 22 июня государственную (итоговую) аттестацию по 5 (пяти) предметам, в том числе 4 (четыре) обязательных, один по выбору:

a) по кыргызскому языку и литературе — сочинение (кыргызский язык обучения), русскому языку и литературе — сочинение (русский язык обучения), узбекскому языку и литературе — сочинение (узбекский язык обучения) и таджикскому языку и литературе — сочинение (таджикский язык обучения) — 3 июня с продолжительностью 6 астрономических часов;

б) по алгебре и началу анализа письменно с продолжительностью 5 астрономических часов — 7 июня. Для обучающихся XII класса в очно — заочной (вечерней) форме обучения аттестация по алгебре и началу анализа проводится в устной форме, сроки проведения устанавливаются общеобразовательной организацией;

в) по русскому языку — диктант (кыргызский язык обучения), кыргызскому языку — диктант (русский, узбекский и таджикский языки обучения) — 14 июня, продолжительность 1 астрономический час;

г) по истории в устном порядке. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации по истории и предметам по выбору устанавливаются общеобразовательной организацией;

д) экзамен по выбору определяется выпускником самостоятельно на основании его заявления с указанием соответствующего общеобразовательного предмета, поданного до 10 мая текущего года на имя директора школы.

2.3.2. В XI классах лицеев, гимназий и школ с углубленным изучением предметов (предмета), кроме экзаменов по обязательным предметам, провести государственную (итоговую) аттестацию по одному профильному предмету с учетом тем и разделов сверх базового объема. Время для проведения письменного экзамена по профильному предмету установить не более 3-х астрономических часов.

2.3.3. Провести зачет по физической культуре для выпускников IX, XI (XII) классов до 25 мая 2013 года.

3. Письменную форму государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классах установить в 8 — 00 часов. Время проведения других видов итогового контроля определяется общеобразовательной организацией.

4. Решение о награждении выпускников IX, XI (XII) классов Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и выдаче документов об основном общем (свидетельство) и среднем общем (аттестат) образовании принимается педагогическим советом общеобразовательной организации.

5. Кыргызской академии образования (А. Мамытов) обеспечить общеобразовательные организации материалами государственной (итоговой) аттестации по предметам, определенным настоящим приказом в срок до 30 апреля 2013 года.

6. Управлению дошкольного, школьного и внешкольного образования (М. Усеналиев):

6.1. Обеспечить контроль над порядком и качеством проведения промежуточной аттестации и подготовкой к государственной (итоговой) аттестации в общеобразовательных организациях республики (выборочно) до 30 мая 2013 года.

6.2. В срок до 10 мая 2013 года направить в районные (городские) органы управления образования нормативные правовые документы, регламентирующие проведение государственной (итоговой) аттестации и правил проведения переводных экзаменов.

7. Управлениям образования мэрии г. Бишкек (Г.Тагаева), Ошского городского управления образования (Г. Машрапова), Аламудунского районного отдела образования (Т. Ашымбаева), Ошского областного института усовершенствования учителей (А. Муратов), Иссык — Кульского областного института образования (Ж. Урумов), Нарынского областного образовательного округа (К. Мамытов), Джалал — Абадского (А.Токтосунов), Таласского (Т. Тилекматов) и Баткенского (М. Айжигитова) областным методическим центрам:

7.1. Обеспечить проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных организаций области (города), освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с нормативными правовыми документами Министерства образования и науки Кыргызской Республики;

7.2. Обеспечить методическую помощь учителям, работающим в IX, XI (XII) классах по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации до 25 мая 2013 года.

8.Руководителям Бишкекского и Ошского городских управлений образования и районных (городских) отделов образования:

8.1. Обеспечить организованное завершение 2012 — 2013 учебного года в строгом соответствии с настоящим приказом;

8.2. Предоставить в Управление дошкольного, школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки Кыргызской Республики сведения о выпускниках IX, XI (XII) классов, завершающих освоение общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования, нуждающихся в досрочной государственной (итоговой) аттестации в срок до 20 мая 2013 года.

9. Управлению дошкольного, школьного и внешкольного образования (М. Усеналиев) и Национального центра тестирования (А.Бакиров) организовать проведение тестирования учащихся IX, XI классов общеобразовательных организаций на добровольной основе с 18 апреля по 31 апреля 2013 года согласно приказу Министерства образования и науки Кыргызской Республики за № 321/1 от 6 апреля 2009 года, инструктивного письма Министерства образования и науки Кыргызской Республики от № 01 — 30 / 501 от 07 февраля 2013 года.

10. Управлению дошкольного, школьного и внешкольного образования, районным (городским) отделам образования, Бишкекскому и Ошскому городским управлениям образования провести освобождение выпускников от государственной (итоговой) аттестации на основании совместных приказов Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 15 марта 2005 года № 97 и Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 15 марта 2005 года № 19 / 1.

11. Управлению дошкольного, школьного и внешкольного образования (М. Усеналиев) и редакции газеты «Кутбилим» (К.Чекиров) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа.

12. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на Управление дошкольного, школьного и внешкольного образования (М. Усеналиев).

Министр К. Садыков

Поделиться

Комментарии

Айсалкын / 30.04.2014 07:09
А 2013-2014-жылдын буйруктары барбы