“2013-2014-жылдары жаштар жана жаш өспүрүмдөр арасындагы укук бузууларды жана кылмыштуулукту алдын алуу боюнча ведомстволор арасындагы биргелешкен иш-чараларды күчөтүү жөнүндө”

  • 15.08.2013
  • 0

Кыргыз Республикасынын

Ички иштер министрлиги

№639 01.08.2013-ж.

Кыргыз Республикасынын

Социалдык өнүгүү министрлиги

№75 01. 08.2013-ж.

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги

№351 01.08.2013-ж.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

№394/1 01.08. 2013-ж.

Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги

№92 01.08.2013-ж.

Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги

№449 01.08.2013-ж.

 

 

“2013-2014-жылдары жаштар жана жаш өспүрүмдөр арасындагы укук бузууларды жана кылмыштуулукту алдын алуу боюнча ведомстволор арасындагы биргелешкен иш-чараларды күчөтүү жөнүндө

Б У Й Р У К

“2013-2014-жылдары жаштар жана жаш өспүрүмдөр арасындагы укук бузууларды жана кылмыштуулукту алдын алуу боюнча ведомстволор арасындагы биргелешкен иш-чараларды күчөтүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 25-июнундагы «Кыргыз Республикасында укук бузуу­ларды алдын алуу жөнүндө» №82-Мыйзамын аткарууда, билим берүү мекемелеринин окуучула­рынын жана жаштардын арасында укук бузууларды жана кылмыштарды алдын алууда Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин бөлүктөрүнүн жана жаштар иштери боюнча, ички иш­тер, билим берүү, социалдык өнүгүү, саламаттыкты сактоо органдарынын биргелешип иш алып баруусун уюштуруу максатында

БУЙРУК КЫЛАБЫЗ:

1. 2013-2014-окуу жылына республиканын жалпы билим берүү мекемелеринин окуучуларынын жана жаштардын арасында укук бузууларды алдын алуу боюнча иш-чаралардын биргелешкен мерчеми бекитилсин жана аталган мерчемде каралган иш-чаралардын натыйжалуу аткарылышы боюнча чаралар көрүлсүн (1-тиркеме).

2. Ар бир кварталда кийинки айдын 15-күнүнөн кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Коомдук коопсуздук башкы башкармалыгына биргелешкен мерчемдин ишке ашышы жөнүндө маалымат берип турсун, т./факс (0312) 26-62-75.

3. Кыргыз Республикасынын ИИМнин Ош шаары жана Ош облусу боюнча ББнын, Бишкек ш., Чүй облусунун ИИББнын жана облустардын ИИБнын башчыларына:

3.1. Жашы жетпегендердин укук бузууга жөндөмдүү болгон шарттарды жана себептерди, аймактык өзгөчөлүктөрдү, жашы жетпегендердин арасындагы кылмыштуулуктун абалын талдоо жүргүзүүнү эске алуу менен биргелешкен мерчемдин аткарылышын камсыз кылышсын, иш-чаралардын окшош деталдашкан биргелешкен мерчемин иштеп чыгышсын.

3.2. Ушул буйруктун аткарылышы жөнүндө ар бир айдын 5-күнүнө жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгы тууралуу тиркелген отчеттук форма боюнча (2-тиркеме), (0312) 26-62-75 факс менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Коомдук коопсуздук башкы башкармалы­гына маалымат берип турушсун.

4. Ушул буйруктун аткарылышына жоопкерчилик Кыргыз Республикасынын ИИМнин Коомдук коопсуздук башкы башкармалыгынын, Ош ш., жана Ош облусу боюнча ББнын, Бишкек ш., Чүй об­лусунун ИИББнын жана облустардын ИИБнын, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Мектепке чейинки, мектептеги жана мектептен тышкаркы башкармалыгынын, Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин Балдарды коргоо боюнча башкармалыгы­нын, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы Штабынын Башкы уюштуруу-моби­лизациялык башкармалыгынын, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин Дарылоо — алдын ала жардам көрсөтүү башкармалыгынын, Кыргыз Республикасынын Жаштар, эмгек жана ишке орноштуруу министрлигинин Жаштар саясат бөлүмүнүн башчыларына жүктөлсүн.

5. Ушул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары милициянын генерал-майору К.А.Джунушалиевге, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары Д.Ш. Кендирбаевага, Кыргыз Республикасынын Со­циалдык өнүгүү министринин орун басары Н.А.Эшенкуловага, Кыргыз Республикасынын Коргоо министринин биринчи орун басары – Куралдуу Күчтөрүнун Башкы Штабынын башчысы полков­ник И.Т. Субанкуловго, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин орун басары М.Т.Калиевге жана Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары М.А.Нуралиевге жүктөлсүн.

П Р И К А З

«Об усилении межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений и преступности среди молодежи и несовершеннолетних Кыргызской Республики на 2013-2014 годы»

Во исполнение Закона Кыргызской Республики «О профилактике правонарушений в Кыргызской Республике» № 82 от 25 июня 2005 года, в целях организации взаимодействия органов внутренних дел, образования, социального развития, здравоохранения, подраз­делений министерства обороны и по делам молодежи Кыргызской Республики, в профилактике правонарушений и преступлений среди молодежи и учащихся образовательных организаций,

П Р И К А З Ы В А Е М:

1. Утвердить совместный план мероприятий по профилактике правонарушений среди молодежи и учащихся образовательных организаций республики на 2013-2014 учебный год и принять меры по эффективному исполнению мероприятий, предусмотренных данным планом (приложение 1).

2. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации совместного плана в Главное управление общественной безопас­ности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, т./факс (0312) 26-62-75.

3. Начальникам ГУ МВД КР по г. Ош и Ошской области, ГУВД г. Бишкек, Чуйской области и УВД областей:

3.1. Обеспечить исполнение совместного плана, с учетом ана­лиза состояния преступности среди несовершеннолетних, причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними правонарушений и территориальных особенностей, разработать аналогичные детализированные совместные планы мероприятий.

3.2. О ходе выполнения настоящего приказа ежемесячно к 5 числу представлять информацию о результатах проведенных мероприятий, по прилагаемой форме отчетности в Главное управление обще­ственной безопасности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (приложение 2), по т./факсу (0312) 26-62-75.

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальников Главного управления общественной безопасности, Главного управления Министерства внутренних дел Кыргызской Республики по г.Ош и Ошской области, ГУВД г. Бишкек, Чуйской области и УВД областей, Управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки Кыргызской Республики, Управление по защите детей Министерства социального развития Кыргызской Республики, Главного организаци­онно-мобилизационного управления Главного Штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики, Управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и Отдела молодежной политики Министерства труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики ге­нерал-майора милиции Джунушалиева К.А., заместителя министра образования и науки Кыргызской Республики Кендирбаеву Д.Ш., за­местителя министра социального развития Кыргызской Республики Эшенкулову Н.А., начальника Главного Штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Кыргызской Республики полковника Субанкулова И.Т., заместителя министра здравоохране­ния Кыргызской Республики Калиева М.Т. и заместителя министра труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики Нуралиева М.А.

Кыргыз Республикасынын ИИМдин          № ______ «_____» ________ 2013-ж.

Кыргыз Республикасынын ББИМдин        № ______ «_____» ________ 2013-ж.

Кыргыз Республикасынын СӨМдин          № ______ «_____» ________ 2013-ж.

Кыргыз Республикасынын КМдин             № ______ «_____» ________ 2013-ж.

Кыргыз Республикасынын ССМдин          № ______ «_____» ________ 2013-ж.

Кыргыз Республикасынын ЭМЖМдин      № ______ «_____» ________ 2013-ж.

биргелешкен буйругуна 1-тиркеме.

   

2013-2014-окуу жылдарында Кыргыз Республикасынын жаш өспүрүмдөр жана жаштар арсындагы укук бузууларды, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча ведомстволор арасындагы иш мерчеми

2013-2014-окуу жылынын башталышына байланыштуу жана жалпы билим берүүчү мекемелердин окуучуларынын жана жаштардын арасында укук бузууларды алдын алуу максатында төмөнкү иш-чараларды ишке ашыруу зарыл:

Иш-чараларАткаруу мөөнөтүЖооптуу аткаруучуларЭскер-түү
1.Билим берүү уюмдарынын окуучуларынын арасында укук бузууларды алдын алуу максатында мектеп администрациясынын өкүлдөрүнөн, педагогикалык жамааттын мүчөлөрүнөн, ЖӨИИ тескөөчүлөрүнөн, педагог-тарбиячылардан, коомчулуктун жана аймактык коомдук алдын алуу борборунун (КАБ) өкүлдөрүнөн, ата-энелерден, жогорку класстардан, ата-энелер комитетинин мүчөлөрүнөн турган мектептин Алдын алуу кеӊешин түзүүсентябрь-октябрь 2013-жКР ББжИМ, ЭМжЖМ, СӨМ, ИИМ 
2.Мектеп окуучуларынын кылмыштарын жана укук бузууга жөндөмдүү шарттарын, себептерин табуу менен билим берүү уюмдарында алдын алуу иштеринин абалын иликтөө жана талдоо, ушунун негизинде аларды жоюу боюнча айкын чараларды кабыл алуу. сентябрь-октябрь 2013-ж.КР ББжИМ, ИИМ, ЭМжЖМ СӨМ,  
3.Билим берүү уюмдарынын окуучуларынын арасында опузалоо жана зомбулук көрсөтүү фактыларына бөгөт коюу, алдын алуу боюнча иш-чаралардын биргелешкен мерчемин иштеп чыгуу. сентябрь-октябрь 2013-ж.КР ББжИМ, ЭМжЖМ, СӨМ, ИИМ 
4.Тарбиялоо концепциясын иштеп чыгууIV квартал 2013-ж.КР ББжИМ, ЭМжЖМ, СӨМ, ИИМ 
5.Билим берүү уюмдарынын окуучуларынын жана жаштардын арасында тарбия, алдын-алуу жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүүүчүн укуктук билимдерин жогорулатуу жана мыйзамды угуу, жүрүм-турумун калыптандыруу:     
 —  мектептик «Алдын алуу бөлмөсүн» түзүү;сентябрь-октябрь 2013-ж.КР ИИМ, ББжИМ, СӨМ, ЭМжЖМ  
 — дубал гезит чыгарууну уюштуруу;21.02.2014-ж.КР ББжИМ, ИИМ, КМ, ССМ, ЭМжЖМ 
 — укуктук жана аскердик-патриоттук темада, ошондой эле сергек жашоо образынын маселеси боюнча олимпиадаларды, сынактарды, викториналарды өткөрүүай сайынКР ББжИМ, ИИМ, КМ, ССМ, ЭМжЖМ 
  — жергиликтүү Мамлекеттик администрациялар жана өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте жаштардын жана жашы жетпегендердин аӊ-сезимине оӊ таасирин тийгизген патриоттук фильмдерди көрсөтүү менен маданий-массалык жана аскердик-патриоттук иш-чараларды уюштуруу. 15.02.2014 ж.

08.05.2014 ж.

КР ББжИМ, ИИМ, КМ, ССМ, ЭМжЖМ 
6.Билим берүү уюмдарында окуучуларды аскердик-патриоттук жактан тарбиялоо максатында мекенди коргоодогу кыргызстандык баатырлардын эрдиктеринин сүрөттөрүн, Улуу Ата-Мекендик согуштун ардагерлеринин, Афганистан Демократиялык Республикасында интернационалдык милдетин аткарган ардагерлердин жана Баткен окуясынын катышуучуларынын сүрөттөрүн стенддерге жайгаштыруу менен аскердик-патриоттук бурчтарды түзүү.   сентябрь-октябрь 2013-ж.КР ББжИМ, КМ, ЭМжЖМ 
7.Жергиликтүүөз алдынча башкаруу органдарынын, коомдук жана бейөкмөт уюмдардын көмөгүнүн алдында жаштардын жана окуучулардын арасындагы жаӊжалдарды, өзгөчө «тобокел тобундагы», мектеп ичинде каттоодо турган жана ынтымагы жок үй-бүлөлөрдүн балдары менен тарбиялык-алдын алуу иштерин жөнгө салуу, алдын алуу боюнча ишмердикке «социалдык педагогдорду» тартуу.  2013-2014-окуу жылынын ичиндеКР ББжИМ, ЭМжЖМ, СӨМ, ИИМ 
8.КТОЖдо жана жалпы билим берүү уюмдарындагы АЧД сабагында “Эрдик” сабактарын өткөрүү.квартал сайынКР КМ, ББЖИМ 
9.Бардык билим берүү уюмдарында ата-энелерди, жогорку класстын активдүү окуучуларын тартуу менен жаштарды жана окуучуларды укуктук, адеп-ахлактык жана аскердик патриоттук жактан  тарбиялоо, укук бузууларды, коомго жат көрүнүштөрдү алдын-алуу үчүн «Манас», «Семетей», «Сейтек», «мектеп парламенти» сыяктуу окуучулук коомдук түзүлүштөрдү жана ар кандай бирикмелерди түзүү. сентябрь-октябрь 2013-ж.КР ББжИМ, ЭМжЖМ, ИИМ 
10.Мектепте жана ага тиешелүү аймакта жашы жетпегендер тарабынан жасалган укук бузууларга жол бербөө жана бөгөт коюу боюнча мектептин коопсуздук кызматынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чараларды көрүү

Мектептин коопсуздук кызматы, коомдук түзүлүштөрдүн өкүлдөрү, ата-энелер комитети жана мектептин администрациясы менен биргеликте иштелип чыккан графикке ылайык билим берүү мекемелеринин аймагына кайгуул жүргүзүүнү уюштуруу.  

ай сайынКР ББжИМ, ЭМжЖМ, ИИМ 
11.Окуучулардын арасында “мектеп рэкети” фактыларын алдын алуу боюнча ЖӨИИ тескөөчүлөрү менен биргеликте иштерди жүргүзүүүчүн ар бир билим берүү мекемелерине ИИОнун кызматкерлерин кошумча бекитүүсентябрь 2013-ж.КР ИИМ, ББИМ 
12.Кыргыз Республикасынын «Балдар жөнүндө» Кодекстин, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза, Административдик Кодекстердин жоболорун түшүндүрүү максатында жаштар, окуучулар жана алардын ата-энелери, билим берүү уюмунун администрациясы үчүн семинарларды, жолугушууларды өткөрүүай сайынКР ББжИМ, ЭМжЖМ, СӨМ, ИИМ 
13.Мектеп ийримдерин жана спорттук секциялардын иштерин активдештирүү жана жаӊы түзүү боюнча мүмкүнчүлүктөрдү карап чыгуу, жергиликтүүөз алдынча органдары менен биргеликте жаштардын, ошондой эле окуучулардын сабактан тышкаркы мезгилинде эс алууларын уюштуруу боюнча иш-чараларды өткөрүү. 2013-2014-окуу жылынын ичиндеКР ББжИМ, ЭМжЖМ, ИИМ 
14.Мектеп окуучуларына, ИИОнун ЖӨИИде каттоодо турган жашы жетпегендерге тааныштыруу экскурсиясын уюштуруу, анын жүрүшүндө төмөнкүдөй иш-чараларды өткөрүү

— жогорку жана орто атайын окуу жайларга, кесиптик лицейлерге экскурсия, келечекте кесип тандоо максатында ошол окуу жайлардын окуу процесстери менен тааныштырууну;

— окуу жайларында таанышуу лекциялары, аӊгемелешүүлөр, студент жаштар менен биргеликте спорттук мелдештерди;

— жогорку жана орто атайын окуу жайлардын жетекчилери менен жолугушууну.

2013-2014-окуу жылынын ичиндеКР ЭМжЖМ, ББжИМ, ИИМ 
15.«Ачык эшиктер күнү» иш-чарасынын алкагында Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн аскердик бөлүктөрүнө, Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын бөлүктөрүнө жаштарды жана билим берүү мекемелеринин окуучуларын алып баруу. 2014жылдын февраль-май айларындаКР КМ, ББжИМ, ЭМжЖМ, ИИМ 
16.Республиканын айылдык мектептеринин 6-11-класстарынын окуучуларынын арасында “Коопсуз багыт (маршрут)” программасын жайылтуу (ВИЧ жана баӊгиликти алдын алуу).    2013-2014-окуу жылынын ичиндеКР ССМ, ББжИМ, ЭМжЖМ, ИИМ 
17.Кароосуз жана көзөмөлсүз калган жашы жетпегендерди, ынтымагы жок үй-бүлөлөрдү табуу максатында билим берүү, саламаттыкты сактоо органдарынын (эксперттик жардам), жаштар иштери боюнча аймактык бөлүмдөрдүн, балдардын иши боюнча комиссиянын (БИК), үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмүнүн (ҮБКБ), коомчулуктун жана ЖМКнын өкүлдөрү менен биргеликте «Багуусуз бала», «Камкордук», «Өспүрүм» аттуу алдын алуу иш-чараларын өткөрүү.  ай сайынКР ИИМ, ББжИМ, ССМ, СӨМ, ЭМжЖМ 
18.Компетенциянын чегинде катаал турмуштун кырдаалында, анын ичинен кыйын шартта эмгектенген, окубаган жашы жетпегендерди жана катаал турмуштун кырдаалындагы үй-бүлөлөлөрдү табуу боюнча чараларды көрүү. квартал сайынКР СӨМ, ИИМ, ББжИМ, ЭМжЖМ 
19.Зордук-зомбулукка кабылган жаш өспүрүмдөрдү реабилитациялоо боюнча атайын алдын-ала иш-мерчемдерин уюштуруу.квартал сайынКР ИИМ, СӨМ, ББжИМ, ЭМжЖМ 
20.«Кыргыз Республикасынын жарандарынын саламаттыгын тамекинин зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7,12-беренелеринин талаптарын натыйжалуу аткарылышын камсыздоо.  2013-2014-окуу жылынын ичиндеКР ББжИМ, ССМ, ИИМ, СӨМ, ЭМжЖМ 
21.Темир жолдордо укук бузууларга жол бербөө, темир жолго жакын жерлерде жаштардын жана жашы жетпегендердин коопсуздугун сактоо максатында ИИОнун ЖӨИИ билим берүү уюмдары жана жаштар иштери боюнча аймактык бөлүмдөрү менен биргеликте иш-чараларды өткөрүүай сайынКР ИИМ, ББжИМ, ЭМжЖМ 
22.Экстремизмдин коомдогу коркунучун, өзгөчө улуттар аралык, диндер аралык араздашуулардын коркунучтуулугун түшүндүрүү боюнча бардык типтеги билим берүү мекемелеринде класстык сааттарды мезгилдүүөткөрүүнү уюштуруу.  2013-2014-окуу жылынын ичиндеКР ИИМ, ББжИМ, ЭМжЖМ 
23.Алгачкы алдын алуунун алкагында Республикалык наркология борбордун базасында адистер тарабынан төмөнкүлөргө окутуучу семинарлардын жана тренингдердин циклин өткөрүүнү уюштуруу:

— билим берүү уюмдарынын жаштар лидерлерине;

— педагогдорго;

— психологдорго;

— социалдык кызматкерлерге;

— ЖӨИИ тескөөчүлөрүнө;

Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун медицина кызматкерлерине;

— жаштар менен иштеген бейөкмөт уюмдарынын  кызматкерлерине.

Өзүнчө графикке ылайык макулдашуу боюнчаКР ССМ, ИИМ, ББжИМ, СӨМ, ЭМжЖМ 
24.Жашы жетпегендердин арасында укук бузууларды алдын алуу, сергек жашоо образын үгүттөө жана психоактивдүү заттарды колдонууну алдын-алуу боюнча жаштардын жана жашы жетпегендердин арасында маалыматтык-билим берүү материалдарын иштеп чыгуу жана жайылтуу.    2013-2014-окуу жылынын ичиндеКР ССМ, ИИМ, ББжИМ, ЭМжЖМ 
25.Менчиктин түрүнө карабастан социалдык балдар мекемелерине жеткирилген жашы жетпегендерге көрсөтмөлөрү боюнча медициналык-психологиялык текшерүү жүргүзүүӨзүнчө графикке ылайык макулдашуу боюнчаКР ССМ, ББжИМ, ЭМжЖМ, СӨМ, ИИМ 
26.Психоактивдүү заттарды колдонууну алдын алуу жана сергек жашоо образын үгүттөө боюнча комплекстүү маалыматтык иш-чараларды өткөрүү. 2013-2014-окуу жылынын ичиндеКР ССМ, ББжИМ, ЭМжЖМ, ИИМ 
27.Балдарды жол-унаа кырсыктарынан алдын алуу үчүн жол кыймылынын эрежелерин пропагандалоо иш-чараларын, ЖКЖТ (ЮИДД) кошуунунун кароо-сынактарын, «Көӊүл бургула балдар!» бир айлыгын өткөрүүКвартал сайынКР ИИМ, ББжИМ,  ССМ 
28.«Мен — Мекендин коргоочусумун» республикалык аскердик-патриоттук сынагын өткөрүү2012-2013-окуу жылынын ичиндеКР КМ, ББжИМ, ИИМ, ЭМжЖМ 
29.Аскердик-патриоттук “Зарница” оюнун жалпы билим берүү уюмдарындагы окуучулардын арасында өткөрүү2014-жылдын апрель айыКР КМ, ББжИМ, ИИМ 
30.Аскердик-прикладдык спорт түрлөрүн кесиптик жана жалпы билим берүү уюмдарындагы окуучулардын арасында өткөрүү2014-жылдын апрель айыКР КМ, ББжИМ, ИИМ, ЭМжЖМ 
31.Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун аккорддук датасы боюнча биргелешкен иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү.

«Ден соолук маселеси боюнча коомчулуктун иш-аракети» программасынын алкагында айылдык ден- соолук комитети түйүндөрү аркылуу республиканын айылдык аймактарында аракечтикти алдын алуу боюнча иш-чараларды улантуу («Алкоголду колдонууну төмөндөтүүүчүн жаӊы салттарды» киргизүү).

өзүнчө графикке ылайыкКР ССМ, ББжИМ, ИИМ, ЭМжЖМ КМ 
33.Жаштардын жана жашы жетпегендердин арасында баӊгизаттарды, аракты жана тамекини колдонуу көйгөйлөрү тууралуу ЖМКга кеӊири чагылдыруу. 2013-2014-окуу жылынын ичиндеКР ССМ, ББжИМ, ЭМжЖМ 
34.«Баӊгизат адам өлтүргүч» сүрөт көргөзмөсүн пайдалануу менен жаштар үчүн баӊгиликти алдын алуу боюнча маалыматтык-билим берүү иш-чараларын уюштуруу жана өткөрүү.өзүнчө графикке ылайыкКР ССМ, ИИМ, ББжИМ, ЭМжЖМ 

Кыскартуулардын тизмеси

 

ИИМ – Ички иштер министрлиги

ББИМ – Билим берүү жана илим министрлиги

СӨМ – Социалдык өнүгүү министрлиги

КМ – Коргоо министрлиги

ССМ – Саламаттыкты сактоо министрлиги

ЭМЖМ –Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги

ЖӨИИ – Жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы

 

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин

Коомдук коопсуздук башкы башкармалыгы,

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин

Мектепке чейинки, мектептик жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгы,

Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлиги

Балдарды коргоо боюнча башкармалыгы,

Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн Башкы штабынын

Башкы уюштуруучулук-мобилизациялык башкармалыгы,

Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин

Дарылоо-алдын ала жардам берүү башкармалыгы,

Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги

Жаштар саясат бөлүмү.

№ ______ «___ »_______ 2013-ж.

Кыргыз Республикасынын ББжИМдин 

№ ______ «___ »_______ 2013-ж.

Кыргыз Республикасынын КМдин

№ ______ «___ »_______ 2013-ж.

Кыргыз Республикасынын ССМдин

№ ______ «___ »_______ 2013-ж.

Кыргыз Республикасынын ЭМжЖМдин

№ ______ «___ »_______ 2013-ж.

Кыргыз Республикасынын  СӨМдин

№ ______ «___ »_______ 2013-ж.

биргелешкен буйругуна 2-тиркеме

 

2013-2014-окуу жылдарында Кыргыз Республикасынын жаш өспүрүмдөр жана жаштар арасындагы укук бузууларды, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча ведомстволор арасындагы иш мерчеминин аткарылышы тууралуу

иш баяны  ___________ 2013 ж.

АталышыОтчеттук мезгилдин башталышынан
1.Билим берүү уюмдарында Алдын алуу кеӊеши түзүлдү   
Алдын алуу кеӊешинин мүчөлөрүнүн саны 
Алдын алуу кеӊешинде каралган материалдар 
2.

 

Алдын алуу кеӊеши киргизген чечимдер 
— эскертүү 
— мектеп ичинде каттоого коюу 
— балдар иши боюнча комиссиясына жөнөтүлдү 
3.Билим берүү уюмдарында «Алдын алуу бөлмөсү» иштейт 
4.

 

Жүргүзүлгөн бардык иш-чаралар, анын ичинен: 
чыгарылган дубал гезиттер 
өткөрүлгөн сынактар, викториналар 
5.

 

Мектептеги коомдук түзүлүштөр, парламент жана ар кандай окуучулук бирикмелер түзүлдү 
Анда катышкан окуучулардын саны 
6.

 

«ЖКЖТ» (ЮИДД) кошуну түзүлдү 
«ЖКЖТ» (ЮИДД) кошунунун мүчөлөрүнүн саны 
7.

 

Мектепке кошумча ИИО кызматкерлери бекитилген, анын ичинен төмөнкү кызматтар боюнча: 
— КИБ (ОУР) 
— ТБ (СО) 
— МАТ (УИМ) 
— ИИО жетекчилиги 
— башка кызматтар 
8.Окуучулар жана алардын ата-энелери менен семинарлар, тегерек столдор, диспуттар, кечелер жана ар кандай аӊгемелешүүлөр өткөрүлдү, анын ичинен:  
 — укуктук темада 
 — аскердик-патриоттук темада 
 — жаштардын жана жаш өспүрүмдөрдүн арасында диний экстремизмдин жайылышын алдын алуу боюнча 
 — сергек жашоо образы, баӊгичиликти, аракечтикти жана тамеки чегүүнү алдын алуу жөнүндө 
 — укуктук аӊ-сезимдин калыптанышына оӊ таасирин тийгизген ар кандай темалар 
9.“Ачык эшиктер күнүөткөрүлдү, анын ичинен:  
 — ИИОнун бөлүктөрүнө 
 — Куралдуу күчтөрдүн аскердик бөлүктөрүнө 
10.Экскурсиялар уюштурулду, анын ичинен:

— ЖОЖдорго, ООЖго

— Кесиптик лицейлерге

 
11.Экскурсияларга жаштар жана жашы жетпегендер катышты 
12.Биргелешкен рейддер жүргүзүлдү, анын жүрүшүндө:

— окубаган жаш өспүрүмдөр табылды, анын ичинен,

— билим берүү уюмдарына кайтарылды

— балдар эмгегинин начар абалында эмгектенген жашы жетпегендер табылды

— психоактивдүү заттарды колдонгон фактылары боюнча күбөлөндүрүүгө жеткирилди

 
13.КР АЖК 851-беренеси боюнча административдик протокол толтурулду

— суммада айып салынды

— төлөндү

 
14.Билим берүү мекемелеринде балдар ийримдери, секциялар иштейт 
15.Аларга тартылган жашы жетпегендердин саны 
16.Мектеп ичинде каттоодо жана “тобокел тобунда” турган окуучулар

Анын ичинен: опузалоо үчүн

 
17.Коопсуздук кызматы бар мектептердин саны 
18.Коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин саны 
19.Билим берүү уюмунун аймагында жасалган кылмыштар

Анын ичинен, опузалоо

 
20.ЖМКга берилгендер, жарыялангандар  
Эскертүү: отчетко өткөрүлгөн иш-чаралар жөнүндө так маалымкат тиркелет.

ИИББдин, ИИБдин башчысы  ________________________

 

Приложение 1 к проекту совместного приказа

МВД Кыргызской Республики         №______ от «_____»________ 2013 г.

МОиН Кыргызской Республики      №______ от «_____»________ 2013 г.

МСР Кыргызской Республики.        №______ от «_____»________ 2013 г.

МО Кыргызской Республики           №______ от «_____»________ 2013 г.

МЗ Кыргызской Республики            №______ от «_____»________ 2013 г.

МТМиМ Кыргызской Республики    №______ от «_____»________ 2013 г.

 

 «Межведомственный план по профилактике правонарушений и  преступности среди молодежи и несовершеннолетних Кыргызской Республики на 2013-2014 годы».

В связи с началом 2013-2014 учебного года и в целях профилактики правонарушений и пресечению фактов «школьного рэкета» среди молодежи и учащихся общеобразовательных учреждений необходимо реализовать следующие мероприятия:

МероприятияСрок исполненияОтветственные исполнителиПримечание
1.В целях профилактики правонарушений среди учащихся образовательных организаций  создать школьные Советы профилактики, из числа представителей администраций школ, членов педагогического коллектива, инспекторов ИДН, специалистов территориальных управлений социального развития,  педагогов-воспитателей, представителей общественности и территориальных общественно-профилактических центров (ОПЦ), родителей, старшеклассников, членов родительского комитета.сентябрь-октябрь 2013 г.МОиН, МТМиМ, МСР, МВД КР 
2.Изучить и проанализировать состояние профилактической работы в образовательных организациях, с выявлением причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений учащимися школ, на основе этого принимать конкретные меры по их устранению.сентябрь-октябрь 2013 г.МОиН, МВД, МТМиМ, МСР КР 
3.Разработать совместные планы мероприятий по профилактике, пресечению фактов вымогательства «школьного рэкета» и насилия среди учащихся образовательных организаций.сентябрь-октябрь 2013 г.МВД, МОиН, МСР, МТМиМ КР 
4.Разработать концепцию по воспитательной работеIV квартал

2013 г.

МОиН, МТМиМ, МСР, МВД КР 
5.Для проведения воспитательной, профилактической и разъяснительной работы среди молодежи и учащихся образовательных организаций, повышения правовых знаний и формирования законопослушного поведения:

—  создать школьные «Кабинеты профилактики»;

— организовать выпуск стенгазет на военно-патриотическую тематику;

— организовать проведение олимпиад, конкурсов, викторин на правовую и военно-патриотическую тематику, а также по вопросам здорового образа жизни;

— совместно с местными государственными администрациями и органами местного самоуправления организовывать культурно-массовые и военно-патриотические мероприятия с показом патриотических фильмов, положительно влияющих на сознание молодежи и несовершеннолетних.

 

 

 

 

сентябрь-октябрь 2013 г.

 

21.03.2014 г.

 

ежемесячно

 

 

 

15.02.2014 г.

08.05.2014 г.

 

 

 

 

МОиН, МВД КР

 

МОиН, МО, МВД,

МЗ, МТМиМ КР

МОиН, МО, МВД,

МЗ, МТМиМ КР

 

МОиН, МО, МВД,

МЗ, МТМиМ КР

 
6.С целью военно-патриотического воспитания учащихся, в образовательных организациях  создать военно-патриотические уголки, оформленные стендами с фотоснимками и описаниями подвигов кыргызстанцев при защите отечества, а также снимками ветеранов Великой отечественной войны, выполнявших интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан и участниками Баткенских событий.  сентябрь-октябрь 2013 г.МОиН, МО,

МТМиМ КР

 
7.При содействии органов местного самоуправления, общественных и неправительственных организаций привлекать «социальных педагогов» в деятельность по предупреждению,  урегулированию конфликтов среди молодежи и учащихся, воспитательно — профилактическую работу, особенно с детьми «группы риска», состоящими на внутришкольном учете,  неблагополучными семьями и детьми оказавшимися в трудной жизненной ситуации.в течение

2013-2014 учебного года

 МОиН, МТМиМ, МСР, МВД КР 
8.В ПТУ и общеобразовательных организациях на уроке ДПМ провести уроки мужестваежеквартальноМО, МОиН КР 
9.Создать во всех образовательных организациях ученические общественные формирования «Манас», «Семетей», «Сейтек», «школьные парламенты» и иные объединения, с вовлечением родителей, наиболее активных учащихся старших классов для правового, нравственно-духовного, военно-патриотического воспитания молодежи и учащихся, раннему предупреждению правонарушений и др. антиобщественных проявлений.сентябрь-октябрь 2013 г.МОиН, МТМиМ, МВД КР 
10.Принять меры по повышению эффективности работы школьных служб безопасности, по недопущению и пресечению правонарушений со стороны несовершеннолетних в школе и прилегающей к ней территории.

Совместно со школьными службами безопасности, представителями общественных формирований, родительских комитетов и администраций школ организовать патрулирование на территории образовательных учреждений, согласно разработанным графикам.

ежемесячно.МОиН, МВД, МТМиМ КР 
11.Дополнительно закрепить сотрудников ОВД за каждой образовательной организацией, для  проведения совместно с инспекторами ИДН профилактичекой работы по предупреждению фактов “школьного рэкета” среди учащихся.сентябрь 2013 г.МВД, МОиН КР 
12.Проводить семинары, встречи для молодежи, учащихся и их родителей, администраций образовательных организаций с целью разъяснения положений  Кодекса Кыргызской Республики «О детях», Уголовного и Административного Кодексов Кыргызской Республики и иных нормативных актов касающихся прав и интересов детей.ежемесячно  МОиН, МТМиМ, МСР, МВД КР 
13.Рассмотреть возможности по созданию новых и активизировать работу имеющихся школьных кружков и спортивных секций, совместно с органами местного самоуправления проводить мероприятия по организации досуга молодежи, а также  учащихся во внеурочное время.в течение 2012-2013 учебного годаМОиН, МТМиМ, МСР, МВД КР 
14.Организовать ознакомительные экскурсии учащихся школ, несовершеннолетних состоящих на учетах в ИДН ОВД, в ходе, которых провести следующие мероприятия:

— экскурсии в высшие и средние специальные учебные заведения, профессиональные лицеи, ознакомление с учебным процессом в данных заведениях, с целью определения приоритетов в выборе будущей профессии;

— беседы и ознакомительные лекции в учебных заведениях, совместные со студенческой молодежью спортивные соревнования;

— встречи с руководителями  высших и средних специальных учебных заведений.

в течение

2013-2014 учебного года

МТМиМ, МОиН, МВД КР 
15В рамках мероприятий «День открытых дверей» организовать посещение молодежью и учащимися образовательных организаций воинских частей Вооруженных сил Кыргызской Республики, подразделений органов внутренних дел Кыргызской Республики.Февраль- Май 2014 года МО, МОиН КР, МТМиМ, МВД КР 
16.Распространение программы «Маршрута Безопасности» (профилактика ВИЧ и наркомании) среди учащихся 6-11 классов сельских школах республики.   в течение

2013-2014 учебного года

МЗ, МОиН,

МТМиМ, МВД КР

 
17.В целях выявления беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, неблагополучных семей проводить профилактические мероприятия «Беспризорник», «Забота», «Подросток», совместно с представителями органов образования, здравоохранения (экспертная помощь), территориальных отделов по делам молодежи, Комиссий по делам детей, (КДД), территориальных управлений социального развития, общественности и СМИ.ежемесячноМВД, МОиН, МЗ, МСР, МТМиМ КР 
18.В пределах компетенции принимать меры по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. работающих в наихудших формах труда и не обучающихся несовершеннолетних.ежеквартальноМСР, МВД, МОиН, МТМиМ КР 
19.Организация индивидуальной профилактической работы по реабилитации несовершеннолетних, ставших жертвами насилия.ежеквартальноМВД, МСР, МОиН, МТМиМ КР 
20.Обеспечить эффективное выполнение требований статей 7, 12 Закона Кыргызской Республики «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака».в течение

2013-2014 учебного года

МЗ, МОиН, МВД, МСР, МТМиМ КР 
21.В целях недопущения правонарушений на железнодорожном транспорте, безопасности молодежи и несовершеннолетних вблизи железнодорожных путей, ИДН ОВД совместно с образовательными организациями и территориальными отделами по делам молодежи проводить рейдовые мероприятия. ежемесячно  МВД, МОиН, МТМиМ КР 
22.Организовать периодическое проведение классных  часов в образовательных организациях всех типов по разъяснению общественной опасности любых форм экстремизма, особенно проповедующих межнациональную и межрелигиозную вражду.в течение

2013-2014 учебного года

МВД, МОиН, МТМиМ КР 
23.Организовать проведение цикла обучающих семинаров и тренингов специалистами Республиканского центра наркологии в рамках первичной профилактики для:

— молодежных лидеров образовательных организаций;

— педагогов;

— психологов;

— социальных работников;

— инспекторов ИДН;

— медицинских работников Центров семейной медицины;

— сотрудников НПО, работающих с молодежью.

По согласованию, согласно отдельного графикаМЗ, МВД, МОиН, МТМиМ, МСР КР 
24.Разработать и распространить среди молодежи и несовершеннолетних информационно-образовательные материалы, по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни и профилактики употребления психоактивных веществ. в течение

2013-2014 учебного года

МЗ, МВД, МОиН, МТМиМ КР 
25.Проводить медико-психологическое обследование несовершеннолетних, доставляемых в социальные детские учреждения по показаниям, независимо от форм собственности.По согласованию, согласно отдельного графикаМЗ, МОиН, МТМиМ, МСР, МВД КР 
26.Провести комплексные информационные мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи и детей. в течение

2013-2014 учебного года

МЗ, МОиН, МТМиМ, МВД КР 
27.Для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, проводить мероприятия по пропаганде правил дорожного движения, смотр — конкурсы отрядов ЮИДД, месячники «Внимание дети».ежеквартальноМВД, МОиН, МЗ КР 
28.Провести республиканский военно-патриотический конкурс «Я – Защитник Отечества». в течение

2013-2014 учебного года

МО, МОиН,

МВД, МТМиМ КР

 
29.Провести военно-патриотическую игру «Зарница» среди учащихся общеобразовательных организаций. Апрель 2014 г.МО, МОиН, МВД КР 
30.Провести спартакиаду по военно-прикладным видам спорта среди учащихся профессиональных и общеобразовательных организацийАпрель 2014 г.МО, МОиН, МТМиМ,МВД КР 
31.Организация и проведение совместных мероприятий по аккордным датам Всемирной организации здравоохранения.  Согласно отдельного графикаМЗ, МОиН, МВД, МТМиМ, МО КР 
32.В рамках программы  «Действия сообществ по вопросам здоровья» (ДСВЗ) продолжить мероприятия по профилактике алкоголизма в сельских регионах республики через сеть сельских комитетов здоровья (привитие «Новых традиций для снижения употребления алкоголя».2013-2014 гг.МЗ, МОиН,

МТМиМ КР

 

 
33.Широко освещать в СМИ проблемы употребления среди молодежи и несовершеннолетних наркотиков, алкоголя и табакокурения.  в течение

2013-2014 учебного года

МЗ, МВД, МОиН, МТМиМ КР 
34.Организация и проведение информационно — образовательных мероприятий для молодежи по первичной профилактике наркомании, с использованием фотовыставки «Наркотик — убийца»Согласно отдельного графикаМЗ, МВД, МОиН, МТМиМ КР 
       

Список сокращений

МВД — Министерство внутренних дел                                     

МОиН — Министерство образования и науки

МСР — Министерство социального развития

МО — Министерство обороны                                             

МЗ — Министерство здравоохранения

МТММ — Министерство труда, миграции и молодежи

ИДН — Инспекция по делам несовершеннолетних

Главное управление общественной безопасности

Министерства внутренних дел Кыргызской Республики

Управление  дошкольного, школьного и внешкольного образования

 Министерства образования и науки Кыргызской Республики

Управление по защите детей

Министерства социального развития Кыргызской Республики

Главное организационно-мобилизационное управление

Главного Штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики

Управление лечебно-профилактической помощи

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

Отдел молодежной политики

Министерства труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики

Приложение  2 к совместному приказу

МВД Кыргызской Республики                 № ______ «___ »_______ 2013 г.

МОиН Кыргызской Республики                              № ______ «___ »_______ 2013 г.

МСР Кыргызской Республики                  № ______ «___ »_______ 2013 г.

МО Кыргызской Республики                    № ______ «___ »_______ 2013 г.

МЗ Кыргызской Республики                     № ______ «___ »_______ 2013 г.

МТМиМ Кыргызской Республики         № ______ «___ »_______ 2013 г.

 

О Т Ч Е Т

о результатах межведомственного плана по профилактике правонарушений и  преступности среди молодежи и несовершеннолетних Кыргызской Республики на 2013-2014 годы, за _____________ 2013 г.

Наименованиес начала  отчетного периода
1.Создано  Советов профилактики в  образовательных организациях  
Количество членов Совета профилактики 
Рассмотрено материалов на Советах профилактики  
2.

 

Вынесено решений Совета профилактики 
— предупреждение 
— поставлен на внутришкольный учет 
— направлен на КДД 
3.Функционирует  “Кабинетов профилактики” в  образовательных организациях 
4.

 

Всего проведено мероприятий, из них: 
выпущено стенгазет 
проведено конкурсов, викторин 
5.

 

Создано школьных общественных формирований, парламентов и иных ученических объединений  
Количество состоящих в них учащихся 
6.

 

Создано отрядов “ЮИДД” 
Количество членов  отрядов “ЮИДД” 
7.

 

Дополнительно за школами закреплено сотрудников ОВД, в т.ч. по службам:

— ОУР

— СО

— УИМ

— руководство ОВД

— другие службы

 
8.Проведено семинаров, круглых столов, диспутов, встреч и бесед с учащимися и их родителями, в т.ч.:

— на правовую тематику

— на военно-патриотическую тематику

— по профилактике распространения религиозного экстремизма среди молодежи и несовершеннолетних

— о здоровом образе жизни, профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения

— иные темы положительно влияющие на формирование правосознания

 
9.Проведено “Дней открытых дверей”, в т.ч. в: 
 — подразделения ОВД 
 — военные части Министерства обороны 
10.Организовано экскурсий, в т.ч. в:

— ВУЗы, ССУЗы

— Профессиональные лицеи

 
11.В экскурсиях приняло участие молодежи и несовершеннолетних  
12.Проведено совместных  рейдов, в ходе которых:

— выявлено не обучающихся несовершеннолетних

— из них, возвращено в образовательную организацию

— выявлено несовершеннолетних работающих в наихудших формах детского труда

— доставлено на освидетельствование по факту употребления писхоактивных веществ

 
13.Составлено административных протоколов по ст.851 КоАО КР

— оштрафовано на сумму

— взыскано

 
14.Функционирует детских кружков, секций в  образовательных учреждениях 
15.Количество вовлеченных в них несовершеннолетних 
16.Состоит учащихся на внутришкольном учете и «группе риска»

из них: за вымогательства

 
17.Количество школ со службами безопасности  
18.Количество сотрудников служб безопасности 
19.На территории образовательных организаций совершено преступлений

Из них, вымогательств

 
20.Организованы выступления в СМИ  
 

Примечание: к отчету прилагается подробная справка о проведенных мероприятиях.

 

Начальник ГУВД, УВД  ________________________

 

Поделиться

Комментарии