„2013/2014-окуу жылында жалпы орто билим берүүчү кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдериндеги мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептеринин тизмесин бекитүү жөнүндө“

  • 15.08.2013
  • 1

Буйрук №478/1 2013-жыл 26-июль

„2013/2014-окуу жылында жалпы орто билим  берүүчү кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдериндеги мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу  китептеринин тизмесин бекитүү жөнүндө

Республикадагы  жалпы билим берүүчү  мектептерди окуу китептер  менен камсыз кылууну уюштуруу максатында

                                             БУЙРУК  КЫЛАМ:

1.            2013/2014-окуу жылында жалпы орто билим берүүчү мектептер  үчүн  сунуш кылынган окуу китептеринин тизмеси бекитилсин (№1, №2, №3, №4 тиркемелер).

2.            «Кутбилим» гезитине   (Чекиров К.) 2013/2014-окуу жылында окутуу кыргыз,  орус, өзбек жана тажик  тилдеринде  жүргүзүлгөн   жалпы орто билим берүүчү мектептерге сунуш кылынган окуу китептеринин тизмелери жарыялансын.

3.            Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө  министрдин орун басары Д.Кендирбаевага   тапшырылсын.

 

 

«Об  утверждении перечня учебников,  рекомендуемых

  для  использования учреждениями  общего среднего образования с кыргызским,  русским,  узбекским, и таджикским языками обучения на 2013/2014 учебный год» 

 

В целях  улучшения качества  образования и обеспечения учебниками  школ Кыргызской  Республики

                                       ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень  учебников для организации  учебного  процесса  в средних общеобразовательных   организациях  на 2013/2014 учебный год (приложения №1, №2,  №3, №4 ).

2. Газете «Кутбилим» (Чекиров К.) опубликовать перечень  учебников, рекомендуемых  к использованию в учебном  процессе  в  средних общеобразовательных организациях с кыргызским,  русским,  узбекским и таджикским языками обучения  на 2013/2014  учебный  год.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  заместителя министра   Д.Кендирбаеву.

    Министр  К.Садыков

Тиркеме № 1

 

 Кыргыз  билим берүү академиясы  тарабынан 2013/2014 окуу жылына карата  сунуш кылынган,  Кыргыз Республикасынын  Билим жана илим министрлиги тарабынан  бекитилген окуу китептердин тизмеси  (окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

 

Китептин аталышы жана авторуЧыккан жылы
 1-класс                               
1.«Алиппе»     Кубаталиева Б., Абыканова А.  ж.б.   2011
 «Алиппе»     Рысбаев  С. 2010
2.«Русский язык»   Кульбаева  Г.  ж.б.2011
 «Русский язык»   Абайдулова  М.   ж.б.2004
3.«Математика»    Бекбоев Н., Ибраева Н. 2012
 «Математика»   Мкртчян С.2011
4.«Мекен таануу»  Мамбетова З.  Архипова  Т. В.2011
5.«Адеп алиппеси»   Рысбаев С. ж.б.2011
6.«Музыка»        Дүйшөналиев  Ж.  ж.б.2011
7.«Көркөм өнөр»   Акматов Д., Дөөлөтбаева Н.  ж.б.2011
8.«Физкультура» Мамытов А., Иманалиев Т. ж.б 2011
9.«Турмуш–тиричилик коопсуздугунун негиздери» Ч. Ж. Жумакадыров  ж.б.  (окуу куралы) 1-9 кл. 2012
10.«Турмуш–тиричилик коопсуздугунун негиздери» Ч. Ж. Жумакадыров  ж.б. (усулдук колдонмо) 1-9 кл.2012
 2-класс                                  
1.«Кыргыз тили»  Чокошева Б. С. ж.б. 2013
 «Кыргыз тили»  Рысбаев С. ж.б.2008-2009
 «Кыргыз тили»   Маразыкова К. ж.б.1996
2.«Адабий окуу»  Рысбаев С.К.  ж.б      2013
 «Адабий окуу»      Токтомамбетов А.    2008-2009
3.«Русский язык»     1, 2 бөлүк  Омурбаева Д. К. ж.б.2013
 «Русский язык»    Абайдулова Б. ж.б.2001-2005
4.«Математика»     Бекбоев И.Б. ж.б.2010
5.«Мекен таануу»    Адилова Г.2010
6.«Адеп»       Мусаева  В. ж.б.  2007
 «Музыка»   Касей Мурат ж.б. 2013
7.«Музыка»   Койгелдиева Т. ж.б.1992- 2000
8. «ИХТ» Акматов   Д.  ж.б. 2013
   
 3-класс 
1.«Кыргыз тили»    Чокошева Б. С. ж.б. 2013
 «Кыргыз тили»    Рысбаев С. ж.б.2005-2009
2.«Кыргыз тили»     Мукамбаев  Ж. ж.б.1995-1996
3.«Адабий окуу»   Токтомамбетов А.  ж.б.  2010
4.«Русский язык»  Даувальдер О. В. ж.б. 2013
 «Книга для чтения» Власов И. В.  ж.б. 2013
 «Русская речь»     Красикова В. ж.б.2010
5.«Англис  тили»   Безрукова А. И. ж.б. 2004
6.«Мекен таануу»   Мамбетова  З. ж.б.2008- 2011
7.«Математика»   Бекбоев И.Б.  ж.б.2006-2011
8.«Адеп»    Ысманбаева  Ж.   ж. б.2007
9.«Музыка»    Койгелдиева Т. ж.б.1997
 4-класс     
1.«Кыргыз тили»  Шайылдаева  С. ж.б.2007 -2009
 «Кыргыз тили»  Уметалиева Б. ж.б.1995
2.«Адабий окуу»  Токтомамбетов А. ж.б.  2003- 2009
3.«Русская речь»   Илеева К. ж.б.2010
4.«Англис тили»   Безрукова А. И. ж.б.2004
5.«Мекен таануу»   Мамбетова З.  ж.б.2005-2009
6.«Математика»  Бекбоев И.Б. ж.б.2010
7.«Адеп»    Ысманбаева  Ж.  ж. б.2007
8.«Музыка»   Абдраев М. ж.б.1990
 5-класс      
1.«Кыргыз тили»  Акматов Б. ж.б.2009
 «Кыргыз тили» 5-6 кл.   Исаков Б. ж.б.2004
 «Кыргыз тили»  Омуралиев  Б. ж.б.2007
2.«Биздин адабият»  Артыкбаев К. ж.б. 2012
3.«Русское слово» I Каменецкая В.Г. ж.б.2010
4.«Русское слово» II Каменецкая В.Г.   ж.б.2010
5.«Англис  тили»      Ким  Н. ж.б.2012
 «Немец тили»    Шлегель М.  ж.б.1991
 «Француз тили»    Гребенникова М.  ж.б.2002
6.«Табият таануу»  Мамбетакунов  Э.   ж.б.2012
7.«Математика»    Бекбоев И.Б.  ж.б.2006
 «Математика»   Виленкин Н.Я. ж.б.1995
8.«Кыргызстандын тарыхы боюнча аӊгемелер»  Дооталиев А. 2009
 «Ата мекен тарыхы»   Осмонов  А. ж.б.2008
9.«Адеп»    Калдыбаева А. ж.б. 2007
10.«Музыка»     Абдраев М. ж.б.1987
11.Исаков Б. «Кыргыз тилин орто  мектептердин 5-11-класстарына натыйжалуу окутуу боюнча усулдук колдонмо»2012
 6-класс 
1.«Кыргыз  тили»,  6-7 кл.     Усоналиев С. ж.б.  2007
2.«Биздин адабият»     Сманбаев А. ж.б.2007
3.«Русский язык»    Тагаев  М.  ж.б.2010
4.«Книга для чтения»    Симонова О. ж.б.2010
5.«Англис тили»    Ким  Н. ж.б.2012
 «Немец тили»    Чойбеков Р. ж.б.1991
 «Француз тили»   Сардарбекова Р. ж.б.1986
6.«Математика» Бекбоев И., Абдиев А. ж.б.2012
 «Математика»    Виленкин Н.Я. ж.б.1996
7.«Биология»      Субанова М. ж.б.2012
 «Биология» 6-7 кл.   Корчагина ж.б.1996
8. «Физикалык    географиясы»   Кулматов Т.  2010
 «Физикалык    географиясы»    Бакиров Н. ж.б.2002
9.«Кыргызстан  тарыхы» Чоротегин Т. ж.б.2008
10.„Байыркы дүйнө тарыхы“ Осмонов Ө. ж.б. 2007
11.„Адеп“        Асаналиев  А. ж. б.2012
 7-класс     
1.«Кыргыз тили»      Усеналиев С. ж.б.2007
 «Кыргыз тили»    Сапарбаев А. ж.б.1999
 «Кыргыз тили» 7-9 кл. Исаков Б. ж.б.2012
2.«Кыргыз адабияты»  Алымов Б. ж.б.2000-2007
3.«Русский язык»   Симонова О., Тагаев  М. ж.б.    2010
4.«Литературное чтение»  Мейманалиев Т. 2009
5«Англис тили»     Юсупова А  ж.б. 2012
 «Англис тили»     Турсуналиев Т.   ж.б.1993
 «Француз тили»   Касымова  Б.  ж.б.1990
 «Немец тили»   Бектенова К.  ж.б.1994
6.«Адеп»   Назаралиева  Ш.2010
7.«Алгебра»      Касымов  А.  ж.б. 2010
 «Алгебра»     Макарычев Ю.  ж.б.2003
8.«Геометрия»  7-9 кл.   Айылчиев А. ж.б.2001-2006
 «Геометрия»   7-11 кл. Погорелов А. ж.б.1997
9.«Физика»    Мамбетакунов Э.2009
 «Физика»    Токтогулов  С. ж.б. 2012
 «Физика»   Перышкин  А. ж.б.1996
10.«География»       Коринская  В. ж.б.1993
 «География»        Кадыркулов А. ж.б.2007
11.«Кыргыз тарыхы»      Омурбеков Т. ж.б.2010
12.„Орто кылымдын  тарыхы“ Осмонов  Ө. ж.б.2007
13.«Информатика» 7-9 кл.    Орускулов Т.ж.б.2007
 «Информатика» (практикум- маселелери)  7-9 кл. Орускулов Т. ж.б.2002-2006
14.„Биология“    7 – 8 кл.     Токтосунов А. ж.б. 2006
 «Биология»     6-7 кл  Субанова М. ж.б.2006
15.„Физика боюнча суроолор жана маселелер жыйнагы“, 7-8 кл. Лукашич В.И.1992
 8-класс                             
1.«Кыргыз тили»  8-9 кл. Сапарбаев А.  ж.б.2007
 «Кыргыз тили» Омуралиев Б.  ж.б.2007
 «Көркөм сөз өнөрү»  Мусаев С.  ж.б.1999
2.«Кыргыз адабияты» Исаков Б.  ж.б.2007
3.«Русский язык» 8-9 кл. Супрун  А.  ж.б.2008-2012
4.«Русская литература» Соронкулов Г.   ж.б.2008
5.«Англис тили»  Турсуналиев Т.  ж.б.1990
 «Англис тили» Юсупова А. ж.б. 2012
 «Немец тили» Бектенова К.  ж.б.1994
 «Француз тили» Талипова  Р.  ж.б.1990
6.«Алгебра»      Байзаков  ж.б.2009
 «Алгебра» Макарычев  Ю. ж.б.1999
7.«Химия»  Молдогазиева С. ж.б. 2012
 «Химия» Исмаилова  С.  ж.б.2009
 „Химия“   Кособаева Б. М.  ж.б.2006
 «Химия» Рыспаева Б. ж.б.2013
 Молдогазиева С.  «Орто мектептерде  химияны окутууда  маселе жана  көнүгүү чыгаруунун ыкмалары“2012
8.«Физика»      Карашев Т. ж.б.2008
 «Физика»      Токтогулов С. ж.б. 2012
 «Физика» Кикоин И.  ж.б.1995
 «Физика»     Перышкин    ж.б.1992
9.«Кыргыз тарыхы»      Омурбеков  Т. ж.б.2010
10.«Жаӊы тарых»   Дооталиев  А.  ж.б. 2007
11.«Кыргызстандын  физикалык  география» Осмонов А.   ж.б.        2012
12.«Черчение»  8-9 кл. Ботвинников А. ж.б. 2012
 9-класс  
1.«Кыргыз  тили» Омуралиев Б. ж.б.  2007-2012
2.«Кыргыз адабияты» Алымов Б.  ж.б.2012
3.«Русская литература» Смелькова З. ж.б. 2012
4.«Англис тили»    Юсупова А. ж.б.2012
 «Англис тили» Турсуналиев  Т. ж.б.1991
 «Немец тили» Жолдошбекова А. ж.б.1991
 «Француз тили»  Никанорова  Л. ж.б.1981
5.«Алгебра»     Иманалиев М. ж.б.2012
 «Алгебра»     Макарычев  Ю. ж.б.1995
6.«Геометрия»     Айылчиева  А. ж.б.2006
7.«Химия»    Сулайманкулов К. ж.б.2006
 «Органикалык  эмес химия»    Фельдман  Г. ж.б.      2004
8.«Биология»      Закиров Н. З. ж.б.2012
 «Биология»     Цузмер    А.  ж.б.1997
9.«Физика»  Мамбетакунов  Э. ж.б. 2008
 «Физика»      Токтогулов С. ж.б. 2012
 «Физика»      Шахмаев  Н. ж.б.1994
 «Физика»   Кикоин И. ж.б.1995
10.«Кыргыз тарыхы»      Иманкулов М. ж.б.2012
11. «Соӊку тарых»    Омурзакова Т.2007
12.«Адам жана коом» (Укук таануу)  Эсенканов  К.  2012
 «Адам жана коом» (Мамлекет жана укук)2012
 «Адам жана укук»  Алишева А. ж.б.2001
 «Биз жана укук»    Ким   В.Л. ж.б.2000
13.«Экономика»      Мусакожоев Ш ж.б.2010
 «Экономика»     Алиев     К.  ж.б.2003
 «Экономика»     Айкеев ж.б.2002
14.«Кыргызстандын экономикалык  жана социалдык географиясы»      Бакиров Н., Исаев А. ж.б.2012
15.«Физика боюнча маселелер жыйнагы» 9-11 кл. Рымкеевич А.П.1993
  10-класс                      
1.«Кыргыз тили»   Сапарбаев А.  ж.б.2007
 «Кыргыз тили»   Исаков Б. ж.б. 2012
2.«Кыргыз  адабияты»  Асаналиев  К. ж.б.2007
3.«Русский язык»  Васильев  А. ж.б. 2010
4.«Русская литература»  Шейман Л. ж. б. 2012
5.«Англис тили» 10-11 кл. Юсупова А. ж.б. 2012
 «Англис тили»  Турсуналиев  Т.  ж.б.1994
 «Немец тили»     Гольдгамер  Л. ж. б.1993
 «Француз тили»  Никанорова  Л. ж.б.1991
6.«Алгебра»   Саламатов  Ж. ж.б. 2010
 «Алгебра» 10-11 кл. Колмогоров  А.   ж.б.1995-2003
7.«Геометрия» 10-11 кл.  Айылчиев А. ж.б.   2010
8.«Физика»     Койчуманов  М. К. ж.б.2008
 «Физика»   Мякишев  Г. ж.б.1995
 «Физика»    Шахмаев  Н.  ж.б.1995
9.«Химия»     Молдогазиева  С. ж.б.2008
 «Химия»    Рудзитис  Г. ж.б.2004
 «Химия»   Цветков ж.б.1989
10.«Биология» 10-11 кл. Токтосунов А.Т.  ж.б. 2008
 «Биология» 10-11 кл. Полянский Ю.  ж.б. 2003
11.«География»     Чодраев  Т ж.б. 2012
 «География»     Бакиров  Н. ж.б.1999–2004
12.«Экономика» Мусакожоев Ш. ж.б 2012
13.«Маркет  негиздери»    Алиев К.  ж.б.1999–2003
 «Адам жана коом»   Боголюбов Л.  ж.б.1992
14.«Кыргыз тарыхы»  Осмонов О. ж.б. 2012
15.«Дүйнө тарыхы» (байыркы доордон  тартып  19- к. ортосуна чейин)  Осмонов Ө.  ж. б. 2012
16.«Гуманизм  аркылуу  тынчтыкка»   Торогелдиева Б. ж.б.2002 -2004
 «Биз жана укук»  Ким В. Л. ж.б.2002
 «Атуулдук  жана  мамлекетти башкарууга катышуу» 1-бөлүк   Пилон Ж. ж.б.2002
 «Адам мамлекетте»    Алишева  А. ж.б.2002
17.«Экономика»  Айкеев  ж.б.2002
 11-класс                    
1.«Кыргыз тили»  Сапарбаев  А. ж.б.2007
2«Кыргыз  адабияты»  Байгазиев  С. ж.б.2007
3. «Русский  язык» Задорожная Н.П.  ж.б.2012
4.«Русская литература»   Ешенова  Н. ж.б.2012
5.«Англис тили» Турсуналиев Т. ж.б.1994
6.«Немец тили». Гольдгамер Л. ж.б.1993
7.«Француз тили». Никанорова Л. ж.б.1991
8.«Алгебра» А. Асанов2010
 «Алгебра жана анализдин башталышы»

Иманалиев  М.  ж.б.

2003
9.«Астрономия» Шаршекеев Ө. ж.б 2012
 «Астрономия» Воронцов — Вельяминов Б ж.б.1993-2000
 «Физика»  Шаршекеев Ө ж.б.2012
10.«Физика»   Мякишев Г.   ж.б.1993-1998
11.«Химия»     Кудайбергенов Т. ж.б. 2008
 «Химия»  Рудзитис  Г. ж.б.1996
 «Химия»    Цветков  Л. ж.б.1989-1990
12.«Кыргыз тарыхы» Мырзахматова  А.  ж.б.2012
13.«Дүйнө  тарыхы» (19- к. ортосунан  азыркы учурга  чейин) Осмонов  Ө. ж.б.2012
14.«Геоэкология»  Осмонов А.  ж.б.2012
15.«Атуулдук  жана  мамлекетти башкарууга катышуу»    2-бөлүк Пилон Ж. ж.б.2003
16.«Манас таануу»    Байгазиев  С. ж.б.2004
17.„Манас — кыргыздардын баатырдык эпосу“  Б.Жакиев. 2010
Тиркеме № 2

 

Кыргыз  билим берүү академиясы  тарабынан 2013/2014-окуу жылына карата  сунуш кылынган,  Кыргыз Республикасынын  Билим жана илим министрлиги тарабынан  бекитилген окуу китептердин тизмеси  (окутуу  орус  тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн).   

           Автору жана китептин аталышыЧыккан жылы
 1-класс 
1.«Кыргыз тил» Буйлякеева Р., Алыпсатарова А. ж.б.  2011
2.«Букварь» Вештанова А., Бирюшева О.  ж.б. 2011
3«Математика»   Мкртчян С.,   2011
4.«Родиноведение»  Мамбетова З.  Архипова  Т. В.2011
5.«Музыка»  Дүйшөналиев Ж.  ж.б.2011
6.«ИЗО» Акматов Д., Дөөлөтбаева Н.  ж.б.2011
7.«Физкультура» Мамытов А., Иманалиев Т. ж.б. 2011
 2-класс 
1.«Кыргыз тили» 1,2-бөлүк Кенчиева  Дж.  ж.б      2013
 «Кыргыз тили»        Рыспаев  С.  ж.б.  2001-2006
2.«Русский язык» 1, 2  бөлүк  Зеленина  Л. ж. б.2013
 «Русский язык» Даувальдер ж.б. 2013
 «Книга для чтения» Озмитель Е.Е. ж.б. 2013
 «Русское слово» Дербишева З. К. ж.б.  2013
3.«Родиноведение»   Адилова Г.2010
4.«Математика»  Бекбоев И. ж.б. 2010
5.«Музыка» Касей Мурат  ж.б. 2013
 «ИХТ»  Акматов  Д.  ж.б. 2013
 3-класс 
1.«Кыргыз тили» Абылаева Н.  ж.б.2000-2006
2.«Русский язык и чтение» 1, 2-бөлүк В. А. Булатова ж.б. 2013
3.«Математика»  Бекбоев И. ж.б. 2006
4.«Родиноведение»   Ю. Андреева 2009
 4-класс 
1.«Кыргыз тили»  Рыспаев  С.  ж.б.  2000-2006
 5-класс 
1. «Кыргыз тили»  Алымова  Н.  ж.б.2006
2.„Кыргыз адабияты“ Мусаев А. 2012
3.„Атамекен тарыхы“  Доталиев А. 2009
4.„Естествознание“   Мамбетакунов Э.2002
 6-класс 
1.«Кыргыз тили»   Алымова А.  2000-2006
2.«Кыргыз адабияты»  Усеналиев Т.2003-2006
3.«История Кыргызстана» Чоротегин Т.  ж.б.2012
 7-класс 
1.«Кыргыз тили» Мамытов Ж. ж.б. 2012
2.«История Кыргызстана»  Чоротегин Т. и др.2012
3.«Физика»   Мамбетакунов Э.    2009
4.«Кыргыз адабияты»   Оморова А.  ж.б  2012
5.«Англис тили»  Юсупова А.  ж.б.2012
 8-класс 
1.«Кыргыз тили»   Ибрагимов С. 2000-2006
2.«Кыргыз адабияты» Искакова Д.  ж.б.2012
3.«География Кыргызстана»  Бакирова Н.  и др.2002
4.«История Кыргызстана»  Омурбеков Т. и др.2003-2009
5.«Химия»  Исмаилова  С.  ж.б.2009
6.«Англис тили»  Юсупова А.  ж.б.2012
 9-класс 
1.«Кыргыз тили»  Абдувалиев  И.   ж.б.2012
2.  «Кыргыз адабияты»   Оморова А.  ж.б.  2012
3.«История Кыргызстана» Иманкулов М. 2006
4.«Англис тили»  Юсупова А.  ж.б.2012
 10-класс 
1.«Кыргыз тили» Абылаева  Н. 2012
2.«Кыргыз адабияты»   Исаева В. ж.б.2012
3.«История Кыргызстана» Осмонов О. ж. б2012
4.«Англис тили»  Юсупова А.  ж.б.2012
                        11-класс 
1.«Кыргыз тили» Абылаева  Н. ж.б.2012
2. «Кыргыз адабияты»   Искакова Д.  ж.б.2012
3.«История Кыргызстана» Осмонов О. ж.б.2012
4.«Геоэкология»  Осмонов А. 2004
Тиркеме № 3

 

Кыргыз  билим берүү академиясы  тарабынан 2013/2014 окуу жылына карата  сунуш кылынган,  Кыргыз Республикасынын  Билим  жана илим министрлиги тарабынан  бекитилген окуу китептердин тизмеси  (окутуу  өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн).   

                           

Автору жана китептин аталышыЧыккан жылы
 1-класс 
1.«Кыргыз тил» Буйлякеева Р., Алыпсатарова А. ж.б.  2011
2.«Алифбе»   Исманова О. ж.б.                                   2011
3.«Математика»   Мкртчян С.,  ж.б.2011
4«Русский язык» Кульбаева Г.  ж.б  2011
5.«Родиноведение»  Мамбетова З.  Архипова  Т. В.2011
6.«Музыка» Дүйшөналиев Ж.  ж.б.2011
7.«ИЗО» Акматов Д., Дөөлөтбаева Н.  ж.б.2011
8.«Физкультура» Мамытов А., Иманалиев Т. ж.б. 2011
   
 2-класс 
1. «Кыргыз тили» 1,2 бөлүк   Буйлакеева Р. Б.   ж.б. 2013
 «Кыргыз  тили» Аширбаев  Т. 1998-2006
2.«Узбек тили»  Кодирова Ф. Б. ж.б.2013
 «Узбек  тили»  Кодирова Ф. Б. ж.б. 2000-2007
 «Адабий укиш»  Исманова  О. ж.б.2013
 «Адабий укиш»  Исманова  О. ж.б.2007-2010
3.«Математика»  Бекбоев И. ж.б. 2010
4.«Русский  язык»   1, 2-бөлүк  Омурбаева Д.К. ж.б 2013
 «Русский  язык»   Кобулов М.2000
5.«Табиат»  Адилова Г.2010
6.«Музыка» Касей Мурат ж.б. 2013
 «Мусика»  Салахов Ж. ж.б. 2000
7.«Тасвирий  санат» Шакиров К. А. ж.б.2000
8.«Англис тили» Абдукаримова  А. 2001
9.«ИХТ» Д. Акматов ж.б.  2013
 «Мехнат»    Мавлянов О. 2000
   
 3-класс 
1.«Кыргыз  тили»        Аширбаев  Т. 2007
2.«Адабий  укиш»   Исманова  О. ж.б. 2007
3.«Узбек  тили»   Кодирова  Ф. ж.б. 2007
4.«Русский   язык и чтение»   1,2-бөлүк  Булатова В.А ж.б. 2013
 «Русский   язык»  Андрианова    2001-2004
5.«Математика» Бекбоев   И.  ж.б.  2001-2007
6.«Англис  тили»   Абдукаримов  А. ж.б. 2001
7.«Табиат»   Мамбетова  З.  ж.б.     2001
 4-класс 
1.«Кыргыз тили» Назаров А. 2004-2007
2.«Адабий  укиш»   Исманова   О. ж.б. 2012
3.«Узбек  тили»  Кодирова   Ф.  ж.б. 2002-2007
4.«Математика»  Бекбоев И. ж.б. 2002-2004
5.«Табият» Мамбетова  З. ж.б. 2002-2004
6.«Англис тили» Абдукаримова  А. ж.б. 2002
7.«Русский язык» Махмудова  О. ж.б.2002
 5-класс 
1.«Кыргыз тили» Акматов Б.2009
2.„Кыргыз адабияты» Артыкбаев К. ж.б.   2012
 „Кыргыз адабияты»  Момуналиев  С.  2004
3.„Она тили“    Нурманов А.  ж.б. 2004
4.„Узбек  адабияты“ Турсунов  ж.б. 2010
5.„История Кыргызстана“ Дооталиев А. 2009
 „История  Кыргызстана“ Мырзахматова  А. ж.б. 2004
6.«Математика»   Бекбоев   И. ж.б. 2006
7.«Табият»   Мамбетакунов  Э. ж.б.2005
 «Табият таануу» Мамбетакунов ж.б. 2012
8.«Английский язык» Анарбаев  Э.А. ж.б. 2010
 6-класс 
1.«Кыргыз тили»  Абдувалиев  И. 2008
2.«Кыргыз адабияты»  Момуналиев С. ж.б. 2008
3.«Русский язык»   Тагаев М. ж.б. 2008
4.«Узбек тили»  Нурманов А. ж.б.  2008
5.«Узбек адабияты»  Юлдашев К. ж.б. 2008
6.« Табий география»  Бакиров Н. ж б. 2008
7.«Английский  язык» Анарбаев  Э.А. ж.б. 2009
8.«Кыргыз  тарыхы» Чоротегин  Т. ж.б. 2010
9.«Математика» Абдиев А., Бекбоев И. ж.б  2012
10.«Биология» Субанова М  ж.б.  2012
11.«Адеп»    Асаналиев А. ж.б. 2012
 7-класс 
1.«Кыргыз тили» Ашырбаев Т.2008
2.«Кыргыз адабияты»  Момуналиев С. ж.б. 2012
3.«Узбек тили»  Мирзохидова М. ж.б.  2012
4.«Узбек адабияты»  Халтураева С. ж.б. 2012
5.«Русский язык»   Тагаев М. ж.б. 2012
6.«Англис тили» Юсупова А. ж.б.2012
7.«Кыргызстан  тарыхы» Чоротегин Т.  ж.б.2010
8.«Физика»  Мамбетакунов Э. 2009
9.«Геометрия»  7-9 кл.  Бекбоев И. ж.б. 2011
10.«Биология» 7-8 кл. Токтосунов А. ж.б. 2011
                                8 класс 
1.«Кыргыз тили» Абдувалиева Б. ж.б. 2012
2.«Кыргыз адабияты»  Момуналиев С. ж.б. 2012
3.«Узбек тили»  Мирзохидова М. ж.б.  2012
4.«Узбек адабияты»  Махсумканов С.   ж.б. 2012
5.«Русский язык»   Тагаев М. ж.б. 2012
6.«Англис тили» Юсупова А. ж.б.2012
7.«Кыргызстан  тарыхы» Омурбеков  Т. ж.б.2010
8.«Кыргызстан географиясы» Бакиров  Н. ж.б.2004
9.«Кыргызстан географиясы»  Осмонов А. ж.б.2012
10.«Химия» Исмаилова С. ж.б. 2009
 9-класс 
1.«Кыргыз тили» Абдувалиева Б. ж.б. 2012
2.«Кыргыз адабияты»  Момуналиев С. ж.б. 2012
3.«Русская литература»  Смелкова  З. ж.б.2012
4.«Англис тили» Юсупова А. ж.б.2012
5.«Узбек тили»  Нурмонов А. ж.б.  2012
6.«Узбек адабияты»  Тухлеев Б.  ж.б. 2012
7.«Кыргызстан  тарыхы» Иманкулов   М.  2012
8.«География»  Бараталиев О., Алымкулова Н. 2012
 «География»    Бакиров Н.  ж.б. 2004
9.«Биология»    Ж. Закиров 2012
10.«Алгебра»  Иманалиев М. ж.б. 2012
 10-класс 
1.«Кыргыз тили»  Тагаева З.2012
2.«Кыргызстан  тарыхы» Осмонов Ө. ж.б.2004-2012
3.«Русская литература»  Шейман Л. ж.б.2012
4.«Англис тили» Юсупова А. ж.б.2012
5.«География»     Чодраев  Т. ж.б. 2012
6.«Экономика» Мусакожоев Ш. ж.б. 2012
7.«Кыргыз тарыхы»  Осмонов О. ж.б.2012
8.«Дүйнө тарыхы» (байыркы доордон  тартып  19- к. ортосуна чейин)  Осмонов Ө.  ж. б.2012
 11-класс 
1.«Кыргыз тили»   Исаков Б. ж.б 2012
2.«Русский  язык» Задорожная Н.П.  ж.б.2012
3.«Русская литература»   Ешенова  Н. ж.б.2012
4.«Астрономия» Шаршекеев Ө. ж.б. 2012
5.«Физика»  Шаршекеев Ө. ж.б.2012
6.«Кыргыз тарыхы»  Мырзахматова  А.  ж.б.2004-2012
7.« Дүйнө  тарыхы» (19-к. ортосунан  азыркы учурга  чейин) Осмонов  Ө. ж.б.2012
8.«Геоэкология»  Осмонов А.  ж.б.2012
Тиркеме № 4

 

Кыргыз  билим берүү академиясы  тарабынан 2013/2014 окуу жылына карата  сунуш кылынган,  Кыргыз Республикасынын  Билим  жана илим  министрлиги тарабынан  бекитилген окуу китептердин тизмеси  (окутуу  тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн).   

                           

Автору жана китептин аталышыЧыккан жылы
 1-класс 
1. «Кыргыз тил» Буйлякеева Р., Алыпсатарова А. ж.б.  2011
2.«Алифбо»   Лутфулаев  М.  ж.б.   2003
 «Алифбо»    Турсунова  ж. б.2011
3.«Русский язык» Кульбаева Г.  ж.б.  2011
4.«Математика»   Мкртчян С.,  ж.б.2011
5.« Родиноведение»  Мамбетова З.  Архипова  Т. В.2011
6.«Музыка»  Дүйшөналиев  Ж.  ж.б.2011
7.« ИЗО»   Акматов Д., Дөөөтбаева Н.  ж.б.2011
8.«Физкультура» Мамытов А., Иманалиев Т. ж.б. 2011
 2-класс 
1.«Забони модари»  Шарифов  Ф.  ж.б.   2005
2.«Забони   англиси» Саидов А.  ж.б. 2004
3.« Математика»   Атохонов Р.  ж.б.   2003
 3-класс 
1.«Забони модари» Боронов  Б. ж.б.  2003
2.«Одобнома»  3-4 кл. Боронов  Б.  ж.б.    2004
3.«Математика»  Хамидова А.   ж.б.    2005
 4-класс 
1.«Забони модари» Лутфулаев М. ж.б.  2005
2.«Табиятшноси»      Акрамов  С.2005
3.«Математика»   Хамидова А.  ж.б.     2003
4.«Саньат ва  мехнат» Бойназаров  Б.   ж.б  2001
 5-класс 
1.„История Кыргызстана“  Дооталиев А. 2009
2.„Кыргыз адабияты» Артыкбаев К. ж.б.   2012
3«Табият таануу» Мамбетакунов ж.б 2012
4.«Английский язык»   Анарбаев  Э. А. ж.б. 2010
5.«Ботаника»  5-6 кл.  Султанов С. ж.б.  2000-2005
6.«Математика»    Кодири  Н.2001
7.«Забони англиси»    Сатская  П  ж.б.2002
8.«Адабиёти  точик»   Мирзод Т.  ж.б.2004
9.«Таърихи умуми» Зиёев Т. ж.б.2005
10.«Забони  точики» Хаскашев М.  ж.б.  2000
 6-класс 
1.«Кыргыз  тарыхы» Чоротегин  Т. ж.б. 2010
2.«Математика»  Абдиев А., Бекбоев И. ж.б.  2012
3.«Биология» Субанова М.  ж.б.  2012
4.«Адеп»    Асаналиев А. ж.б. 2012
5.«Адабият»     Хочаев  К.    ж.б.  2004
6.«Математика»    Шарифзода   А.   2004
7.«Забони англиси»    Сатская П. ж.б.2002
8.«Таърихи умуми»  Зиёев Т.   ж.б.2005
9.«География»   Очилив Х. ж.б.  2005
10.«Забон  точики»  Каримов А. ж.б.2001
 7-класс 
1.«Русский язык»   Тагаев М. ж.б. 2012
2.«Англис тили» Юсупова А. ж.б.2012
3.«Кыргызстан  тарыхы» Чоротегин Т.  ж.б.2010
4.«Физика»  Мамбетакунов Э. ж.б.2009
5.«Зобани  модари» Аминов С.  ж.б.2002
6.«Алгебра»    Кодиров Н.2005
7.«Забони англиси»    Сатская П. ж.б. 2002
8.«Адабиёти  точик»    Мирзод Т.   ж.б.2002
9.«Таърихи умуми» Зиёев Т.  ж.б.2003
10.«География»  Ятимов  К.  ж.б. 2003
11.«Зоология»  Акрамов С.2005
12.«Физика» Нормуров Ф. ж.б. 2004
 8-класс 
1.«Русский язык»   Тагаев М. ж.б. 2012
2.«Англис тили» Юсупова А. ж.б.2012
3.«Кыргызстан  тарыхы»   Омурбеков  Т. ж.б.2010
4.«Кыргызстан географиясы»  Бакиров  Н. ж.б.2004
5.«Кыргызстан географиясы»  Осмонов А. ж.б.2012
6.«Химия» Исмаилова  С.   ж.б.2009
7.«Асосхон техникаи  компьютери» Комилов Ф. ж.б.2004
8.«Таърихи умуми» Зиёев Т. ж.б.2002
9.«Алгебра»  Алиев Б. 2005
10.«Зоология»  Акрамов С.2004
11.«Физика» Нормуров Ф. ж.б.2004
12.«Химия» Зубайдов У. ж.б. 2002
13.«Адабиёт»2001
14.„Черчение“  8-9 кл Чураев Т. К. ж.б.2004
 9-класс 
1.«Русская литература»  Смелкова  З. ж.б.2012
2.«Англис тили» Юсупова А. ж.б.2012
3.«Кыргызстан  тарыхы» Иманкулов   М.  2012
4.«География»  Бараталиев О., Алымкулова Н. 2012
5.«География»    Бакиров Н.  ж.б. 2004
6.«Биология»    Ж. Закиров 2012
7.«Алгебра»  Иманалиев М. ж.б. 2012
8.«Адабиёти  точик»    Мирзод Т. ж.б.2004
9.«Таърихи умуми» Зиёев Т.  ж.б. 2002
10.«Химия»  Солиев Л.   ж. б.2001
11.«Алгебра»  Усмонов  Н. ж б.  2001
12.«Биология» Устоев М.  ж.б.2001
 10-класс 
1.«Русская литература»  Шейман Л. ж.б.2012
2.«Англис тили» Юсупова А. ж.б.2012
3.«География»     Чодраев  Т. ж.б. 2012
4.«Экономика» Мусакожоев Ш. ж.б. 2012
5.«Кыргыз тарыхы»  Осмонов О. ж.б.2012
6.«Дүйнө тарыхы» (байыркы доордон  тартып  19- к. ортосуна чейин)  Осмонов Ө.  ж. б.2012
7.«История»   Зиёев  Т. Н. ж.б.2005
8.«Инсон ва чомеьа»  Зокиров  Г. ж.б. 2004
9.„Английский язык“ Гафуров А.И. ж.б. 2003
 11-класс 
1.«Кыргыз тили»   Исаков Б. ж.б. 2012
2«Русский  язык» Задорожная Н.П.  ж.б.2012
3«Русская литература»   Ешенова  Н. ж.б.2012
4.«Астрономия» Шаршекеев Ө. ж.б. 2012
5.«Физика»  Шаршекеев Ө. ж.б.2012
6.«Кыргыз тарыхы»  Мырзахматова  А.  ж.б.2004-2012
7.«Дүйнө  тарыхы» (19-к. ортосунан  азыркы учурга  чейин) Осмонов Ө. ж.б.2012
8.«Геоэкология»  Осмонов А.  ж.б.2012
9.„Английский язык“ Сатская П. И. ж.б.   2003

 

 

Поделиться

Комментарии

Бакытгуль / 22.08.2013 16:42
у нас нехватка учебников такие как: англ язык 8-11кл русская литература 11-класс Эне тил 23-4-классы астрономия 11-класс физика 10-11-класс МНО помогает ли нам реализовать эти проблемы