РЕДАКЦИЯ

Коомдук-педагогикалык жана илимий-популярдуу басылма
1953-жылы 7-апрелде негизделген
ГЕЗИТ ЭЭСИ: Редакциянын эмгек жамааты,
Билим берүү жана илим министрлиги
Индекс 68411. Катталуу күбөлүгү ¹27

Башкы редактор: Кубат ЧЕКИРОВ, Тел.: 62-04-86

Телефондор:

Башкы редактордун орун басары: 62-04-68

Кабарчылар: 62-04-93, 62-11-96

Реклама-маалымат борбору: 62-11-95

Бухгалтерия: 62-11-95

БИЗДИН ДАРЕК:

720040 Бишкек шаары,
Тыныстанов көчөсү, 257.
E-mail: KutbilimS@mail.ru